Дисципліна “Іноземна мова за професійним спрямуванням” націлена на підготовку здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського) рівня освіти до орієнтування в іншомовному середовищі, формування
спеціалізованих англійськомовних комунікативних компетентностей різних видів діяльності (читання,
говоріння й аудіювання) для забезпечення спілкування в професійній сфері шляхом формування
комунікативних, лінгвістичних і соціокультурних компетентностей; позитивне ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу; вміння міжособистісного спілкування, необхідного для
повноцінного функціонування як в освітньому середовищі, так і за його межами, а також виховувати та
розвивати у здобувачів почуття самосвідомості.
Метою викладання навчальної дисципліни є розвиток у здобувачів мовної, мовленнєвої і соціокультурної
компетентностей, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню в культурному розмаїтті освітнього
та професійного середовищ.
Практична мета: формувати у здобувачів загальні та професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві
компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну й прагматичну) для забезпечення ефективного спілкування в
академічному та професійному середовищі.
Освітня мета: формувати у здобувачів загальні компетенції (декларативні знання, вміння й навички, вміння
вчитися); сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що
дозволятиме їм продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі як під час навчання у
ЗВО, так і після отримання диплома про вищу освіту.
Пізнавальна: залучати здобувачів до академічних видів діяльності, що активізують і розвивають увесь
спектр пізнавальних здібностей.
Розвивальна мета: допомагати здобувачам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх
особистої мотивації (цінностей, ідеалів); зміцнювати їхню впевненість як користувачів мови, а також
позитивного ставлення до вивчення мови.
Соціальна: сприяти становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися й робити вагомий
внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється.
Соціокультурна мета: досягати широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних
соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та
академічних ситуацій.

Завдання вивчення дисципліни

– забезпечити оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю в основних її видах – говорінні,
аудіюванні, читанні й письмі – з метою здійснення іншомовного міжособистісного спілкування;
– формувати мовну, соціокультурну й мовленнєву компетентності здобувачів;
– розвивати пізнавальні й інтелектуальні здібності здобувачів, їх мовленнєву й творчу активність,
ініціативність; формувати вміння самостійно поповнювати свої знання.