Мета дисципліни: «Загальна гістологія та ембріологія риб» - є дисципліною вільного вибору, метою якої є вивчення морфо-функціональних особливостей певних тканин та органів водних організмів, їх ембріогенезу та філогенетичних зв’язків, які лежать в основі життєдіяльності і закономірності, яким вони підлягають. 

Завдання дисципліни:

Основним завданням вивчення дисципліни «Загальна гістологія та ембріологія риб» є: ознайомлення майбутніх фахівців іхтіологів-рибоводів з особливостями будови тканин та органів водних організмів; засобами цілеспрямованого керування процесами їх життєдіяльності з метою підвищення продуктивності водних об’єктів.

Після вивчення дисципліни здобувач третього освітньо-наукового рівня повинен:

знати:

-         будову тканин та клітин водних організмів;

-         етапи їх розвитку в період ембріогенезу.

вміти:

-         визначати розпізнавати за будовою різні типи тканин та органів водних організмів.

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

Поглиблене вивчення тканин, клітин, будови окремих органів, їх систем та апаратів у риб. Оволодіння знаннями загальних закономірностей будови тіла рибоподібних та риб та пізнання закономірностей будови і функції організму риб та ссавців на клітинному, тканинному і органному рівнях структурної організації.

Програмні результати навчання: Знання  історії розвитку гістології і ембріології в зв’язку з розвитком мікроскопічних досліджень, загальної характеристики методів досліджень у гістології та ембріології, вміння визначати на живих рибах стан і розвиток шкіряного покриву та його похідних, відбирати і зафіксовувати матеріал для гістологічних досліджень та розпізнавати складові частини клітин на цитологічних препаратах і електронограмах

Знання та розуміння  реакції на клітинному рівні в організмі риб на зовнішні подразники, особливості мікро- і ультрамікроструктури та функції соматичних і статевих клітин, мікроструктуру і функції тканин та органів, ембріогенез риб та ссавців і стадії їх розвитку, вміння та навички визначати на гістопрепаратах типи тканин, органи, морфофункціональні одиниці та стадії розвитку риб і ссавців.