Дисципліна спрямована на формування удосконалених знань з питань комп'ютерної техніки,інформації, моделей, алгоритмів, ролі і закономірності інформаційних процесів у технічних системах; ознайомлення з принципами формалізації суджень, структурування інформації, формування вмінь побудови інформаційних моделей об'єктів і систем, які вивчаються; сформувати вміння організовувати пошук інформації, яка необхідна для розв'язування поставленої задачі, за допомогою фіксованого набору засобів, сформувати навички пошуку опрацювання, зберігання, передавання інформації за допомогою сучасних комп'ютерних технологій для розв'язування навчальних задач і для майбутньої професійної діяльності. сформувати потребу використання засобів комп'ютерної техніки, тобто сформувати звичку своєчасно вдаватися до використання комп'ютера під час розв'язування задач з будь-якої предметної галузі, яка базується на свідомому володінні інформаційними технологіями і технічних навичках використання комп'ютера.