Навчальна дисципліна є обов’язковою компонентою (ОК) і входить до циклу спеціальної (фахової) підготовки навчального плану для здобувачів вищої освіти спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура. Представлена інформація в ході вивчення даної навчальної дисципліни доповнює всебічність розуміння здобувача щодо тенденцій розвитку технологій вирощування гідробіонтів. Оформлені лекційні та практичні заняття відображають аспекти теоретичного і практичного значення, що надає здобувачу спектр інформаційного поля та практичного досвіду (вітчизняного та європейського) інтенсифікаційних заходів, організації господарств з вектором виробництва органічної продукції аквакультури. В результаті вивчення даного курсу отримані знання можна трансформувати щодо вітчизняних технологічних та кліматичних умов при оптимізації технологій вирощування гідробіонтів, зокрема, перспективних об’єктів аквакультури в штучних водоймах. В ході курсу представлена інформація, що враховує регіональний контент даної ОНП, а навчальний курс за змістовими частинами доповнюють питання для самоперевірки знань здобувача, частково відображені у темах самостійного опрацювання; рекомендована література та посилання на інтернет-ресурси з врахуванням сучасного огляду світових тенденцій аквакультури штучних водойм.