Мета дисципліни «Інноваційна економіка» це формування системних знань, розуміння сутності інноваційного розвитку економіки та суспільства, практичних навичок щодо спроможності їх практичної реалізації в різних сферах людськоїдіяльності.

Завдання дисципліни: дослідження умов виникнення та еволюційного розвитку інноваційної економіки, їїзакономірностей, складових елементів; системний аналіз механізмів державного регулювання інноваційної економіки; вивчення шляхів формування інноваційної стратегії розвитку економіки; забезпечення творчого та інтелектуального розвитку здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка».

Викладач: к.е.н., доцен Жосан Ганна Володимирівна