Мета дисципліни «Проблеми економіки сталого розвитку» це формування сучасного мислення у майбутніх фахівців на основі концепції сталого економічного розвитку та системи спеціальних знань у сфері прийняття управлінських рішень, набуття практичних навичок організації та управління за допомогою системного підходу та з урахуванням наслідків діяльності стосовно навколишнього середовища та якості життя. А також просування суспільства на шляху сталого розвитку та забезпечення безпечних умов існування людства в майбутньому.

Завдання дисципліни: формування у здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня системи знань з основ сталого розвитку економіки; набуття навичок та уміння самостійно вирішувати певні практичні питання з урахуванням впливу наслідків діяльності для сталого розвитку економіки; вміти визначати основні аспекти у діяльності, що мають вплив на сталий розвиток ; вміти визначати проблеми, які стоять перед суспільством і які можуть бути вирішені шляхом використання та додержання принципів сталого розвитку економіки; оцінювати фактори, що впливають на сталий розвиток економіки; мати загальне уявлення про методи, засоби розв’язання виникаючих проблем, що перешкоджають сталому економічному розвитку; набути знання та вміння використовувати принципи сталого розвитку для вирішення конфліктів між різними економічними інтересами груп у суспільстві та окремої людини у конкретних практичних ситуаціях.

Викладач: к.е.н., доцент Жосан Ганна Володимирівна