Мета дисципліни:  забезпечення освоєння засад переходу до ринкових відносин шляхом вивчення наукових основ територіального господарювання, для якого характерними є цілісність, системність і комплексність соціально-економічної мети.

Предмет:  сутність трансформаційних процесів, що відбуваються нині в державі, усвідомити важливість раціонального використання природних ресурсів і ефективного розвитку господарського комплексу країни.

Завдання дисципліни: з’ясування сутності регіону та його ролі в соціально-економічному розвитк  суспільства, форм і методів управління регіональною економікою, правових та економічних основ місцевог  самоврядування, взаємовідносин центральних і місцевих органів управління та самоврядування; опанування методами складання місцевих бюджетів, планів та програм; ознайомлення із зарубіжним досвідом регіонального менеджменту; володіння практичними навиками аналізу економічної ситуації в регіоні. 

Викладач: к.е.н., доцент Аверчева Наталя Олександрівна