Метою вивчення дисципліни «Спеціальність Економіка» є формування у здобувачів ступеню доктора філософії системної цілісної уяви про закономірності, чинники та мотиви функціонування складних соціально-економічних систем, розширення і поглиблення системи знань з теорії та практики економіки, оволодіння інструментарієм сучасної економічної теорії, методами визначення й розв’язання управлінських проблем в умовах становлення постіндустріального, інформаційного типу економіки та суспільства.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Спеціальність Економіка» є:

- розуміння сутності та соціальної значущості економічних відносин, особливостей ринкової моделі економіки, принципів, інструментів і способів регулювання процесів господарювання в сучасних умовах;

- засвоєння загальноекономічних методів досліджень та сучасного економічного інструментарію;

- знання загальних теоретичних аспектів економіки (основного понятійного апарату, характеристики явищ, процесів, відомих точок зору, проблем і напрямів розвитку теорії і практики);

- розширення знань і поглиблення практичних навичок проведення системного аналізу економічних процесів для визначення й розв’язання управлінських проблем у національній економіці, спричинених інтеграцією у світове господарство.

- розвиток критичного мислення, що базується на сучасних наукових підходах в умовах неповноти інформації і постійних змін зовнішнього середовища.

Викладач: д.е.н., доцент Скрипник Світлана Валентинівна