Мета дисципліни: забезпечити засвоєння здобувачами знань про загальну характеристику професійної педагогічної діяльності, предмет, методологію і структуру педагогіки і психології вищої школи. Про теорію і методику навчання і виховання майбутніх фахівців, про професійну майстерність і педагогічні технології. А також оволодіння умiннями i навичками, необхiдними для ефективної організації навчалъного і виховного процесу у вищій школі.

Завдання дисципліни:

–   розуміння структури педагогічної діяльності у вищій школі, її особливостей; отримання знань та навичок рефлексії процесу професійного становлення;

–   оволодіння теоретичними основами використання різноманітних методів науково-педагогічного дослідження опанування структури процесу навчання;

–   осмислення сутності методів навчання та особливостей їх використання у вищій школі;

–   урахування особливостей сучасної соціокультурної ситуації під час ознайомлення з інноваційними підходами до процесу навчання й виховання, його цілей, змісту;

–  ознайомлення з найбільш значущими та перспективними сучасними педагогічними ідеями й теоріями, з сучасними ідеями удосконалення розвитку сучасної освіти у вищої школи; оволодіння основами проектування навчально-виховного процесу у вищій школі в соціокультурних умовах сьогодення та інші;

 вироблення вміння виявляти, описувати, пояснювати причини виникнення в процесі навчання та виховання певних проблем, труднощів; обґрунтовано описувати та пояснювати реальні педагогічні ситуації у вищій школі, виокремлюючи задачі; щодо їх вирішення; вироблення вміння проектувати процес навчання відповідно до базових дидактичних принципів; вироблення уміння проектувати процес виховання, використовуючи спектр форм, методів та засобів.

Викладач: д.пед.н., професор Яцула Тетяна Володимирівна