Мета дисципліни: формування компетентностей й навичок з методології, методичного, науково-дослідного  й організаційного забезпечення науково- дослідної роботи, а також удосконалення знань й вмінь з академічного письма.

Завдання дисципліни: теоретична підготовка здобувачів третього освітньо-наукового рівня з питань: сутності і категорій методології наукових досліджень; організації процесу наукового дослідження; вибору об’єктів наукового дослідження; застосування теоретичних та емпіричних методів дослідження; застосування методик дослідження, їх змісту і принципів розробки; планування науково-дослідних робіт; розроблення етапів та форм процесу наукового дослідження; діалектики як системи принципів, законів і категорій; специфіки наукового пізнання; типології методів наукового пізнання; сутності понять синергетики і евристики; змісту та структури процесу наукового дослідження; формування та обґрунтування наукових гіпотез; оволодіння традиційними та сучасними інноваційними методами проведення досліджень; оформлення результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику; інформаційного забезпечення процесу наукового дослідження; академічної доброчесності; академічного письма.

Викладач: д.е.н., професор Танклевська Наталія Станіславівна

                   к.пед.н., доцент Варнавська Інна В'ячеславівна