Дисципліна «Сучасні методи наукових досліджень та академічне письмо» спрямована на отримання здобувачами знань з основ наукознавства, порядку організації науково-дослідної роботи, методологію наукових досліджень (об’єкти наукових досліджень, загально-наукові та емпіричні методи дослідження, гіпотези і докази у наукових дослідженнях), наукову організацію дослідного процесу в технологіях зберігання, консервування та переробки плодів і овочів, інформаційне забезпечення наукових досліджень, автоматизовані системи обробки інформації, систематизацію результатів наукових досліджень та їх впровадження у виробництво, економічну ефективність від впровадження результатів наукових досліджень. Розвиток сучасного суспільства ставить перед вищою школою нові високі вимоги до підготовки фахівців: вміння креативно мислити, знаходити найкращі варіанти вирішення складних ситуацій, чітко й логічно будувати і висловлювати свої ідеї, представляти результати своєї творчої праці у формі академічних текстів.
За результатами вивчення дисципліни здобувачі будуть вміти застосовувати набуті знання обираючи напрям наукових досліджень; визначати мету і актуальність досліджень; формувати об’єкт і предмет досліджень; обґрунтовувати новизну досліджень; поставити завдання та сформувати робочу гіпотезу, провести патентний пошук, складати схеми досліду і плани наукових досліджень, готувати публікації та патенти.