Гербологія - навчальна дисципліна для здобувачів вищої освіти спеціальності 202 "Захист і карантин рослин"

Дисципліна «Гербологія» є обов’язковим компонентом освітньої програми підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» на агрономічному факультеті, вивчення якої відбувається в третьому семестрі другого року навчання.

Дисципліна «Гербологія» як наука вивчає біологічні особливості бур'янів, їх поширення, видовий склад, рясність у складі агрофітоценозів та розробляє методи регулювання рівня їх присутності та шкодочинності. 

МЕТА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ: Формування у здобувачів вищої освіти системи професійних знань і умінь щодо закономірностей функціонування агрофітоценозів, утворення в них бур'янового компоненту, взаємовплив між культурними рослинами і бур'янами та способи регулювання чисельності останніх з метою отримання екологічно і економічно обґрунтованого рівня урожайності вирощуваних рослин.

ВИКЛАДАЧ: МИНКІНА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА - кандидат с.-г. наук доцент кафедри ботаніки та захисту рослин