Дисципліна «Загальна мікробіологія» є вибірковим компонентом освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 202 Захист і карантин рослин агрономічного факультету, вивчення якої відбувається у п’ятому семестрі третього року навчання. Дисципліна вивчає морфологію, систематику, фізіологію, біохімію, генетику, екологію мікроорганізмів, їх роль у кругообігу речовин у природі, розвитку патологічних процесів людини, тварин і рослин, формуванні родючості ґрунту, якості кормів та продуктів харчування.

МЕТА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ: формування у здобувачів вищої освіти системи теоретичних знань і практичних умінь щодо морфологічних та біологічних особливостей основних груп мікроорганізмів, їх ролі у підвищенні продуктивності сільськогосподарських культур, родючості ґрунтів, охороні й відновленні довкілля та розробки ефективних заходів профілактики і боротьби зі збудниками хвороб.

ВИКЛАДАЧ: МАРКОВСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІЇВНА – доктор с.-г. наук, професор кафедри ботаніки та захисту рослин