Навчальна дисципліна «Загальна мікологія» є вибірковим компонентом освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» на агрономічному факультеті, вивчення якої відбувається в третьому семестрі другого року навчання. Дисципліна знайомить здобувачів вищої освіти з сучасною класифікацією, морфолого-біологічними властивостями грибів їх поширенням, роллю та значенням у житті і господарській діяльності людини. Вивчення дисципліни дозволить майбутнім фахівцям розуміти різноманіття еколого-трофічних груп грибів та їх функціональну роль у природі та життєдіяльності людини.

МЕТА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ: формування  у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та практичних умінь щодо визначення ролі грибних організмів у природному середовищі, їх значенні у сільськогосподарському виробництві, взаємодії у системі природа-гриби-рослина-людина та можливостей практичного використання грибних організмів у сучасних умовах.

ВИКЛАДАЧ: ДУДЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ – член-кореспондент НААН, доктор е.н., доцент кафедри ботаніки та захисту рослин.