Навчальна дисципліна «Кліщі і нематоди» є вибірковим компонентом освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» на агрономічному факультеті, вивчення якої відбувається в третьому семестрі другого року навчання.

Дисципліна знайомить здобувачів вищої освіти із фітопаразитичними нематодами та кліщами, сучасними методами їх діагностики і системами захисту. Вивчення даної дисципліни є необхідною умовою для науково-обґрунтованого планування та проведення майбутніми фахівцями захисних заходів від нематод і кліщів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур.

МЕТОЮ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань особливостей  зовнішньої  і  внутрішньої  будови фітонематод та кліщів,  принципів їх  екологічного  групування, закономірностей  динаміки  чисельності  паразитичних  видів  та  формування шкодочинних комплексів, практичних навичок застосування різних методів фітогельмінтологічної експертизи, діагностики кліщів, розробки та впровадження систем захисту сільськогосподарських культур.

ВИКЛАДАЧ: МАКУХА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНАкандидат с.-г. наук, доцент кафедри ботаніки та захисту рослин