Мета – формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.

Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: певний обсяг  лексики та граматики іноземної мови, що дає можливість здійснювати професійне  спілкування та одержувати необхідну професійну інформацію з іншомовних джерел.

вміти: 1. Детально розуміти широкий спектр іншомовних професійно-орієнтованих текстів за фахом.

              2.Вільно висловлюватися, гнучко та ефективно використовувати мову для професійних цілей.

              3. Продукувати чіткий, добре структурований, деталізований текст на професійні теми.

              4. Користуватися різними способами читання залежно від поставленого завдання (вивчення,  ознайомлення, перегляд, пошук).

              5. Передавати усною або письмовою формою отриману під час читання інформацію як рідною, так і англійською мовою.

              6. Сприймати на слух наукові тексти професійної сфери спілкування.

              7. Брати участь у ситуативно обумовленої бесіді.

              9. Підготувати повідомлення на тему вивченого матеріалу стосовно знайомих ситуацій.