2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: спонукання студентів до філософського осмислення сучасної дійсності, підвищення їхнього рівня абстрактного мислення як необхідної умови формування загальної й наукової культури мислення.

Завдання:

  • осмислення предмета філософії, її статусу в системі сучасної науки;
  • розкриття сутності основних напрямів розвитку філософської думки;
  • набуття навичок аналізу основних концептуальних ідей філософської науки і «вічних проблем» філософії;
  • засвоєння основних понять, принципів, законів, категорій і функцій філософії;
  • розуміння ролі філософії у формуванні та розвитку творчого мислення для осмислення сутності природних, соціальних і духовно-культурних процесів;
  • вміння творчо інтерпретувати явища сучасного світу, який постійно змінюється, застосовувати набуті філософські знання під час реалізації особистісних позицій;
  • розкриття гуманістичної функції філософії в процесі розвитку демократичних засад життя суспільства.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- основні поняття та категорії філософської науки;

- сутність філософії, її структуру та функції;

- багатовікову історію розвитку вітчизняної і світової філософської думки;

- особливості сучасної філософії;

- рівні та форми виявлення буття;

- походження та сутність, структуру і функції свідомості;

- види, рівні та форми пізнання, їх особливості;

- специфіку, рівні, форми і методи наукового пізнання та проблеми істини;

- проблеми філософської антропології і філософії історії.

уміти:

- працювати з основною, додатковою і спеціальною інформацією, пов’язаною з функціонуванням філософського знання;

- підготувати доповідь або контрольну роботу з філософської проблематики;

- аргументовано формулювати свою власну світоглядну позицію;

- демонструвати особливості філософського способу мислення;

- застосувати набуті знання при аналізі наглядних проблем сьогодення;

- використовувати філософські знання стосовно профілю своєї спеціальності.