Мета дисципліни: викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології в бухгалтерському обліку» є формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок, які дають змогу ефективно використовувати на практиці сучасні інформаційні технології обліку в різних галузях народного господарства.

Завдання дисципліни: отримання студентами необхідних знань з теоретико - методичних основ інформаційних технологій в обліку; опанування методів і прийомів формування повної та достовірної інформації з фінансово-господарської діяльності підприємств; засвоїти теоретичні основи створення та функціонування інформаційних систем обліку; вивчити особливості автоматизації бухгалтерського обліку на підприємстві; засвоїти основи інформаційного, технічного, програмного та організаційного забезпечення процесу автоматизації.