Мета – формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.

Завдання – набуття навичок читання з досить повним розумінням змісту текстів професійного спрямування; володіння усним монологічним та діалогічним мовленням в межах  фахової тематики; реферування та анотування спеціальної літератури; складання іноземною мовою службових листів і документів з фахових питань.

 Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: певний обсяг  лексики та граматики іноземної мови, що дає можливість здійснювати професійне  спілкування та одержувати необхідну професійну інформацію з іншомовних джерел.

 вміти: 1. Детально розуміти широкий спектр іншомовних професійно-орієнтованих текстів за фахом.

              2.Вільно висловлюватися,гнучко та ефективно використовувати мову для професійних цілей.

              3. Продукувати чіткий, добре структурований, деталізований текст на складні теми.

              4. Користуватися різними способами читання залежно від поставленого завдання (вивчення,  ознайомлення, перегляд, пошук).

              5. Передавати усною або письмовою формою отриману під час читання інформацію як рідною,так і англійською мовою у вигляді перекладу, реферату, анотації.

              6. Сприймати на слух наукові тексти та діалоги професійної сфери спілкування.

              7. Розуміти основні пункти виступів, дискусій на конференціях.

              8. Брати участь у ситуативно обумовленої бесіді; обсяг висловлювань – 20-25 речень.

              9. Підготувати повідомлення на тему вивченого матеріалу стосовно знайомих ситуацій,обсяг   висловлювань – 20-25 речень.