АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ З ОСНОВАМИ ПРОЄКТУВАННЯ»

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

«Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології»

Цикл професійної та практичної підготовки. Загальна кількість годин та кредитів становить 180 годин 6 кредитів ЄКТС.

Місце в індивідуальному плані здобувача вищої освіти – обов’язкова.

Програма навчальної дисципліни «Технологічне обладнання харчової промисловості з основами проєктування» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «Харчові технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 181 «Харчові технології».

Мета навчальної дисципліни «Технологія продуктів функціонального призначення»: формування у здобувачів системи стійких теоретичних знань і практичних навичок щодо принципу роботи, застосування та розрахунку технологічного обладнання харчової промисловості. підготовка студентів до організаційно-технічної, дослідницької і проектно-конструкторської діяльності, пов’язаної зі створенням сучасних високоефективних потокових ліній харчових виробництв.

Завдання навчальної дисципліни «Технологія продуктів функціонального призначення» полягають у ознайомленні із потоковими лініями нового покоління, які сприяють підвищенню продуктивності, якості продукції, що випускається, зниженню матеріальних і енергетичних витрат, направлених на екологічну безпеку виробництва, що сприяє розвитку галузей харчової промисловості, а також набуття знань для удосконалення існуючих і створення нових потокових ліній; ознайомлення з організацією технологічного потоку як системи процесів. Отримання компетенцій з проєктування ліній та цехів харчових виробництв. Ознайомлення з основними правилами компоновки об’єктів на генеральному плані підприємства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

принципову та апаратурно-технологічну схему виробництв різних харчових продуктів і напоїв; основні проблеми науково-технічного розвитку харчових підприємств; основні напрямки науково-технічного прогресу в створенні потокових ліній нового покоління; методи ефективного функціонування технологічних потоків; проблеми раціонального використання матеріальних та енергетичних ресурсів.

вміти:

аналізувати сучасні досягнення науки і техніки в даній галузі виробництва; визначати основні характеристики технологічних потоків; аналізувати технологічне обладнання з точки зору його відповідності вимогам сучасного виробництва, рівня механізації, матеріало-, тепло- та енергоємності; вдосконалювати, розробляти та оптимізувати технологічне обладнання на базі системного підходу до його функціонування; підбирати технологічне обладнання з урахуванням доцільності, економічності та екологічних вимог; аналізувати та виявляти «вузькі місця» в роботі технологічного обладнання та технологічних ліній.

Програма навчальної дисципліни:

Тема 1. Технологічні середовища харчових виробництв.

Тема 2. Класифікація обладнання харчових виробництв.

Тема 3. Продуктивність машин. Основні техніко-економічні показники обладнання.

Тема 4. Обладнання для зберігання сировини.

Тема 5. Класифікація обладнання для миття сільськогосподарської сировини.

Тема 6. Обладнання для миття цукрових буряків, плодів і овочів.

Тема 7. Машини для миття зерна.

Тема 8. Обладнання для миття тваринної сировини.

Тема 9. Підготовка рослинної та тваринної сировини.

Тема 10. Обладнання для перемішування харчових продуктів.

Тема 11. Загальні положення та нормативна база для проєктування.

Тема 12. Методика визначення технології виробництва продукції та розрахунок об’ємів переробки сировини.

Тема 13. Методика підбору обладнання технологічного процесу.

Тема 14. Розрахунок площ переробного підприємства і компонування виробничих приміщень.

Тема 15. Проєктування генерального плану підприємств переробної промисловості.

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть сформовані наступні компетенції:

Загальні компетентності:

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області, розуміння професійної діяльності.

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК 8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК 9. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

ЗК 10. Здатність працювати в команді.

ЗК 11. Здатність працювати автономно

Спеціальні предметні компетенції:

ФК 4. Навички роботи зі спеціальним лабораторним обладнанням та вимірювальною технікою із застосуванням сучасних методів досліджень та здатність до організації і проведення технохімічного і мікробіологічного контролю якості сировини, напівфабрикатів і харчових продуктів.

ФК 10. Здатність самостійно вчитися, використовуючи здобуті фундаментальні та професійні знання і навички.

ФК 11. Здатність розробляти та впроваджувати ефективні методи  організації праці, нести відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб.

ФК 12. Здатність визначати та розв’язувати широке коло проблем і задач харчових технологій завдяки  розумінню їхніх основ та проведення теоретичних і експериментальних досліджень.

ФК 15. Здатність аналізувати стан галузі, сучасні досягнення науки і техніки, проводити соціально-орієнтовану політику в галузі харчових виробництв.

Результати навчання:

ПРН 02. Виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти.

ПРН 04. Проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних джерел та застосовувати її для вирішення конкретних технічних і технологічних завдань.

ПРН 15. Дотримуватися правил техніки безпеки та проводити технічні та організаційні заходи щодо організації безпечних умов праці під час виробничої діяльності

ПРН 16. Організовувати процес утилізації відходів та забезпечувати екологічну чистоту виробництва.

ПРН 17. Мати базові навички проведення теоретичних та/або експериментальних наукових досліджень, що виконуються індивідуально та/або у складі наукової групи.

ПРН 18. Підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та командної роботи.

ПРН 19. Вміти укладати ділову документацію державною мовою.

ПРН 20. Вміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу з метою донесення ідей, проблем, рішень і власного досвіду у сфері харчових технологій.

ПРН 21. Здійснювати ділові комунікації у професійній сфері українською та іноземною мовами.

ПРН 22. Мати навички з організації роботи окремих виробничих підрозділів підприємства та координування їх діяльності.

ПРН 23. Здійснювати технологічні, технічні, економічні розрахунки в рамках розроблення та виведення харчових продуктів на споживчий ринок, вести облік витрат матеріальних ресурсів.