Андрагогічна наука пізнає і узагальнює практику освіти дорослих, дає знання, які дозволяють формулювати і реалізувати основні завдання освіти дорослих. Андрагогіка досліджує теоретичні, методологічні і методичні основи діяльності, що допомагає дорослим набути як загальні, так і професійні знання, оволодіти досягненнями культури, розвинути власні життєві принципи. Центром уваги андрагогіки є освіта і розвиток дорослої людини в її цілісності, в єдності «усіх її визначень», тому що «космічне, біологічне, соціальні і душевні начала мають бути взяті одночасно». Отже, осередком інтересу андрагогіки є доросла людина і чинники, що впливають на її розвиток.

 Мета: створити цілісний педагогічний процес, цілеспрямовано організований для освіти дорослого населення в контексті неперервної освіти.

 До основних завдань андрагогіки належать:

  1. осмислення предмету, об'єкту андрагогіки, ролі освіти в житті і діяльності дорослої людини;
  2. прогнозування розвитку освіти дорослих як загальноцивілізаційного процесу;

 3. вивчення становлення і розвитку освіти дорослих у світі і в Україні;

4. розробка, опис і систематизація понятійного апарату для системи освіти дорослих;

5. формування і оцінювання професійну компетентність спеціаліста;

6. відбір змісту освіти і форм навчання дорослих;

 7. розвиток активної позиції дорослого в процесі освіти; розвиток диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до соціальних і особистісних потреб дорослих;

 8. розвиток післябазової професійну і неформальну освіту безробітних, забезпечення психологічної підтримки, орієнтації й адаптації в нових соціально-економічних умовах;

 9. розвиток соціально-економічних передумов освіти людей похилого віку, інвалідів, пенсіонерів, жінок;

 10. вивчення досвіду зарубіжних країн в організації освіти дорослих і організація співпраці з міжнародним освітнім товариством;

 11. розробка нової парадигми освіти дорослих у суспільстві соціальних змін;

 12.створення спеціальних служб, здатних об'єднати інформаційні функції із умінням діагностувати потреби і можливості дорослих, розробка на цій снові оптимальних освітніх маршрутів;

 13.організація спеціальної підготовки андрагога.

 У   результаті оволодінням курсу здобувачі повинні вміти: шукати, обробляти й аналізувати інформацію з різних джерел; спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань та принципів академічної доброчесності.

 Знати: тенденції в освіті, структуру й цілі освітніх систем та бути в змозі визнавати їх потенційні наслідки; різноманітність студентів і складнощі освітнього процесі; як використовувати електронне/дистанційне навчання та інтегрувати його в освітнє середовище; як використовувати самоосвіту та підвищувати кваліфікацію; як розробляти та викладати методики впровадження результатів наукових досліджень та пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності; як професійно комунікувати в сфері педагогіки та економіки.

 Програмні результати навчання: використовувати сучасні інформаційні технології і ресурси у професійній, інноваційній та/або науковій діяльності; дотримуватися етичних норм, цінувати індивідуальне і культурне різноманіття, дотримуватися у професійній діяльності принципів толерантності, діалогу і співробітництва; як організовувати освітній процес (співпрацю в команді), керувати пізнавальною діяльністю, здійснювати контроль і моніторинг результатів діяльності; застосовувати наукові підходи до формування та обґрунтування ефективних стратегій в економічній та освітній діяльності.