Основною метою навчальної дисципліни «Система вищої освіти України» для підготовки магістрів за спеціальністю 015 «Професійна освіта (Економіка)» є ознайомлення й вивчення основних теоретичних положень з теорії і методики викладання у вищій школі майбутніми магістрами.

 Завданнями навчальної дисципліни є формування уявлень про становлення системи вищої освіти в Україні, її структуру та особливості розвитку в умовах загальноєвропейського простору вищої освіти; вивчення педагогічних і психологічних основ навчання та виховання у вищій школі; оволодіння сучасними технологіями, методами і засобами, які використовуються у процесі навчання, в тому числі методами організації самостійної, індивідуальної навчальної і науково-дослідної діяльності студентів у вищій школі; підготовка магістрів до вирішення комунікативних проблем, які виникають в процесі навчання; підготовка магістрів до процесу організації і управління самоосвітою і науково-дослідницькою діяльністю студентів.

 У   результаті вивчення курсу магістранти повинні знати: психолого-дидактичних основ навчального процесу; таксономії цілей навчального процесу; методів активізації пізнавальної діяльності студентів; особливостей методики проведення практичних і семінарських занять; дидактику практичних занять і комп’ютерного практикуму; принципів контролю навчальних досягнень студентів та аналізу його результатів; сутності нових та інформаційних технологій навчання у вищий школі.

 Вміти: формулювати навчальні цілі та обирати відповідний навчальний матеріал і його структуру. планувати навчальні заняття згідно з робочою програмою кредитного модуля; розробляти зміст, проводити структурування навчального матеріалу та проводити заняття різних видів; забезпечувати послідовність викладення матеріалу та міждисциплінарні зв’язки; організувати та керувати пізнавальною діяльністю студентів, формувати у студентів критичне мислення та уміння здійснювати діяльність за всіма її складовими; обирати методи та засоби навчання і контролю; здійснювати контроль і оцінку його результатів та проводити корекцію процесу навчання; організовувати та аналізувати свою педагогічну діяльність; аналізувати навчальну і навчально-методичну літературу, використовувати її в педагогічній практиці.

 Програмні результати навчання Використовувати на рівні новітніх досягнень основні концепції сталого розвитку суспільства, освіти і методології наукового пізнання; використовувати сучасні інформаційні технології та ресурси у професійній, інноваційній та/або науковій діяльності; ефективно формувати комунікаційну стратегію, здійснювати ділову комунікацію і доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, обґрунтовуючи й узагальнюючи інформацію для фахівців та широкого загалу; використовувати економічні результати у професійній діяльності; застосовувати здобутки психолого-педагогічної теорії та практики, навички консультування з питань освіти та економіки при проектуванні та реалізації навчальних/розвивальних проектів на засадах студентоцентрованого підходу; організовувати освітній процес (співпрацю в команді), керувати пізнавальною діяльністю, здійснювати контроль і моніторинг результатів діяльності; використовувати освітні технології і забезпечувати їх навчально-методичний супровід з метою створення сприятливого освітнього середовища; застосовувати наукові підходи до формування та обґрунтування ефективних стратегій в економічній та освітній діяльності.