Основним змістом навчальної дисципліни є вивчення діалектичних взаємозв’язків об’єктивних і суб’єктивних, соціальних і природних факторів виховання і розвитку студентства, його потенційних і реальних можливостей; співвідношення цілей і засобів виховання і навчання; розробка теорії та методики виховання і навчання, які педагог-викладач має враховувати в своїй практичній діяльності, а також критеріїв її ефективності на основі закономірностей цих процесів.

 

Метою викладання навчальної дисципліни є опанування здобувачами теоретичними знаннями з питань дослідження закономірностей розвитку, виховання і навчання, розробка на цій основі шляхів удосконалення процесу підготовки кваліфікованого спеціаліста.

 Завдання основ дидактики вищої школи: аналіз соціально-історичних характеристик системи вищої освіти; аналіз змісту, форм і методів навчання, розвитку і виховання студентів у вищому навчальному закладі; аналіз методів контролю і оцінки успішності студентів на основі системного підходу; розробка нових технологій навчання і виховання у вищому навчальному закладі; розкриття педагогічних закономірностей формування студентів як майбутніх фахівців.

 У   результаті оволодінням курсу здобувачі повинні вміти: шукати, обробляти й аналізувати інформацію з різних джерел; спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань та принципів академічної доброчесності. Знати: тенденції в освіті, структуру й цілі освітніх систем та бути в змозі визнавати їх потенційні наслідки; різноманітність студентів і складнощі освітнього процесі; як використовувати електронне/дистанційне навчання та інтегрувати його в освітнє середовище; як використовувати самоосвіту та підвищувати кваліфікацію; як розробляти та викладати методики впровадження результатів наукових досліджень та пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності; як професійно комунікувати в сфері педагогіки та економіки.

 Використовувати на рівні новітніх досягнень основні концепції сталого розвитку суспільства, освіти і методології наукового пізнання; використовувати сучасні інформаційні технології та ресурси у професійній, інноваційній та/або науковій діяльності; ефективно формувати комунікаційну стратегію, здійснювати ділову комунікацію і доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, обґрунтовуючи й узагальнюючи інформацію для фахівців та широкого загалу; використовувати економічні результати у професійній діяльності; застосовувати здобутки психолого-педагогічної теорії та практики, навички консультування з питань освіти та економіки при проектуванні та реалізації навчальних/розвивальних проектів на засадах студентоцентрованого підходу; організовувати освітній процес (співпрацю в команді), керувати пізнавальною діяльністю, здійснювати контроль і моніторинг результатів діяльності; використовувати освітні технології і забезпечувати їх навчально-методичний супровід з метою створення сприятливого освітнього середовища; застосовувати наукові підходи до формування та обґрунтування ефективних стратегій в економічній та освітній діяльності.