Метою курсу іноземної мови для здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук та доктора філософії є формування у майбутніх фахівців такий рівень знань, навичок і вмінь, який забезпечить їм необхідну для фахівця комунікативну спроможність у сферах академічного та професійного, ситуативного спілкування в усній і письмовій формах. Завдання курсу полягає в удосконаленні й подальшому розвитку знань, навичок і вмінь з іноземної мови, набутих в обсязі навчальної програми, та їх активізації для ведення науково-дослідної діяльності. Наприкінці курсу навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук та доктора філософії повинні мати навички діалогічного мовлення для ведення наукової дискусії та елементарного спілкування в межах побутової тематики та ситуацій, пов’язаних з перебуванням у науковому закордонному відрядженні.