Мета: допомогти студентам засвоїти методологічні та методичні положення стратегічного управління підприємством, набути системних знань щодо забезпечення ефективних стратегічних змін на підприємстві.

Завдання: Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел; спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); розробляти та управляти проектами; управляти стратегічним розвитком команди у здійсненні професійної діяльності; застосовувати у викладацькій діяльності наукові підходи до формування та обґрунтування ефективних стратегій в економіці; до професійної комунікації в сфері педагогіки та економіки. Вивчення теоретичних засад управління змінами, методів аналізу ресурсів і компетенцій підприємства; набуття навичок аналізу і розвитку організаційної структури і культури підприємства, впливу на агентів стратегічних змін на підприємстві.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

- знати: загальні закономірності управління стратегічними змінами на підприємстві та забезпечення їх впровадження. використовувати форми, методи, інструменти стратегічного управління з метою формування та втілення стратегічних змін на підприємстві, виявлення стратегічних можливостей підвищення ефективності діяльності; сукупність господарських, економічних, правових відносин у процесі формування та реалізації стратегії підприємства в Україні. основних понять теорії стратегічного управління підприємством;
- вміти:. ефективно формувати комунікаційну стратегію, здійснювати ділову комунікацію і доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, обґрунтовуючи й узагальнюючи інформацію для фахівців та широкого загалу; використовувати економічні результати у професійній діяльності; збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних завдань; визначати, критично оцінювати ключові тренди соціально-економічного розвитку галузі освіти відповідно до спеціалізації; оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень; застосовувати наукові підходи до формування та обґрунтування ефективних стратегій в економічній та освітній діяльності.