Метою навчальної дисципліни «Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство» є формування у майбутніх магістрів-економістів системи знань про правове регулювання системи освіти в Україні, про втілення в освітніх нормах та практиці їх реалізації забезпечення права людини на освіту.

 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство» є ознайомлення студентів із найважливішими джерелами освітнього законодавства і засвоєння їх фундаментальних положень, формування вмінь і навичок самостійного пошуку необхідних нормативно-правових актів і правильного їх використання.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 знати:

−                    базовi поняття національного освітнього законодавства;

 −                    сучаснi тенденції розвитку освітніх правовiдносин;

−                    органiзацiйно-правовi засади дiяльностi освітніх закладів;

−                    права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу;

−                    систему джерел освітнього законодавства;

 вміти:

–знаходити i добирати необхiдну освітньо-правову iнформацію;

 –користуватися першоджерелами освітнього законодавства;

–тлумачити статті нормативно-правових актів про освіту;

 – юридично обґрунтовано підходити до вирішення питань застосування права;

 –квалiфiкувати освітньо-правовi ситуації;

– застосовувати набуті практичні навички для безпосередньої участі в трудових відносинах.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:

- здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел;

-  здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні та презентувати результати;

 - здатність розпізнавати та реагувати на різноманітність студентів і складнощі освітнього процесу;

- здатність застосовувати нові підходи до аналізу, прогнозування, критичного осмислення проблем у професійній діяльності та прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах;

- вміння планувати, проводити та презентувати наукові дослідження, готувати результати наукових робіт до оприлюднення;

- здатність до професійної комунікації в сфері педагогіки та економіки.

 Програмні результати навчання:

-                      знати на рівні новітніх досягнень основні концепції сталого розвитку суспільства, освіти і методології наукового пізнання;

-                      уміти ефективно формувати комунікаційну стратегію, здійснювати ділову комунікацію і доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, обґрунтовуючи й узагальнюючи інформацію для фахівців і широкого загалу;

-                      діяти з дотриманням етичних норм, цінувати індивідуальне і культурне різноманіття, дотримуватися у професійній діяльності принципів толерантності, діалогу і співробітництва.

-                      збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних завдань.

-                      організовувати освітній процес (співпрацю в команді), керувати пізнавальною діяльністю, здійснювати контроль і моніторинг результатів діяльності.

-                      використовувати освітні технології і забезпечувати їх навчально-методичний супровід з метою створення сприятливого освітнього середовища.