Метою навчальної дисципліни «Публічні фінанси» є засвоєння теоретичних знань та формування професійних компетентностей щодо використання методів та інструментарію управління публічними фінансами.

Предметом дисципліни є фінансові відносини на макро- і мезорівнях, особливості їх розвитку на сучасному етапі, а також методи їх регулювання. Предмет пізнання становлять: закономірності у сфері фінансових відносин, роль публічних фінансів у соціально-економічній перебудові суспільства на шляху модернізації країни; сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави. 

Завданням є: - оволодіти теоретичними та організаційними основами публічних фінансів; - поглиблено вивчити фінансове законодавство; - набути вміння роз’яснювати окремі положення фінансового законодавства, - вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції щодо його вдосконалення; - набути знань з питань контрольної роботи фінансових органів.

Вимоги до знань і умінь

а) знати: - основні принципи, технології, форми, методи, механізми та процедури планування; - теоретичні засади публічних фінансів, інструментарій системного аналізу показників державного бюджету; - готувати потрібну для прийняття управлінського рішення інформацію; - показники економічного та соціального розвитку на рівні території, галузі та відповідних господарських структур; - адміністрування процесу реалізації демократичного врядування на загальнодержавному, територіальному і галузевому рівнях управління.

б) уміти: - готувати програмні документи( стратегії, програми, концепції) виходячи із оцінки ресурсного забезпечення; - розробляти прогнози можливих наслідків порушення макроекономічної рівноваги та їх впливу на поведінку економічних суб’єктів на основі аналізу макроекономічних показників; - організовувати своєчасне виконання зобов’язань перед державним бюджетом, виходячи з чинного законодавства, використовуючи механізми співпраці з банками, страховими компаніями та іншими кредитно-фінансовими установами.