Мета дисципліни Методологія наукових досліджень - формування знань з методології, теорії методу і процесу, психології, методичного та науково-дослідного забезпечення досліджень.
Завдання дисципліни: теоретична підготовка здобувачів другого рівня вищої освіти з питань: сутності і категорій методології наукових досліджень; організації процесу наукового дослідження; вибору об’єктів наукового дослідження; застосування теоретичних та емпіричних методів дослідження; застосування методик дослідження, їх змісту і принципів розробки; планування науково-дослідних робіт; розроблення етапів та форм процесу наукового дослідження; діалектики як системи принципів, законів і категорій; специфіки наукового пізнання; типології методів наукового пізнання; сутності понять синергетики і евристики; змісту та структури процесу наукового дослідження; формування та обґрунтування наукових гіпотез; оволодіння традиційними та сучасними інноваційними методами проведення досліджень; оформлення результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику; інформаційного забезпечення процесу наукового дослідження; визначення економічної ефективності наукових досліджень.

Результатом вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень» є набуття практичних навичок і умінь щодо:

- вибору об’єктів та методів наукового дослідження; - пошуку та аналізу різноманітних джерел інформації;

- проведення наукових досліджень систем і процесів;

- застосування сучасних методичних прийомів у наукових дослідженнях;

- планування і організування наукових експериментів;

- застосування автоматизованих систем обробки інформації у наукових дослідженнях;

- складання звітів з науково-дослідної роботи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» здобувач повинен:

знати: практичні навички і уміння, щодо вибору об’єктів та методів наукового дослідження; проведення наукових досліджень систем і процесів; застосування сучасних методичних прийомів у наукових дослідженнях.

уміти: аналізувати різноманітні джерела інформації; формувати культуру та навички проведення дослідження, впроваджувати їх результати у практику; планувати і організовувати наукові експерименти; формувати опитувальні анкети; складати звіти з науково-дослідної роботи.