Мета навчальної дисципліни - формування системного уявлення про економічне управління підприємством та набуття практичних навичок використання технологій та інструментарію бюджетного і фінансового управління підприємством.

Предметом курсу є - система знань, вмінь, і навичок щодо економічного управління підприємством.

По завершенні вивчення курсу студент повинен:

знати:  - основні принципи бюджетного управління підприємством; - організацію бюджетного процесу на підприємстві; - технології складання, аналізу, контролю і корегування бюджетів підприємства; - технологію та інструменти проведення фінансової діагностики підприємства; - методи і прийоми управління робочим капіталом у контексті стратегічних і оперативних управлінських рішень; - способи та оптимізація формування інвестиційного портфелю підприємства;  - стратегічні і операційні аспекти обґрунтування вибору джерел фінансування підприємства; - методи оптимізації величини і структури капіталу підприємства і обґрунтування дивідендної політики;  

вміти: - аналізувати ефективність системи економічного управління підприємством, розробляти та оптимізувати її; - формувати фінансову структуру і регламент бюджетного управління; - планувати і аналізувати операційні і фінансові бюджети підприємства; - розробляти і приймати управлінські рішення на основі гнучких бюджетів підприємства; - проводити фінансову діагностику підприємства, обґрунтовувати відповідні управлінські рішення; - аналізувати ефективність діяльності підприємства, його товарної, збутової і кредитної політики через його фінансові параметри; - обґрунтовувати склад інвестиційного портфелю підприємства, проводити методичні розрахунки для вибору реальних проектів і фінансових інвестицій;  - обґрунтовувати величину і структуру капіталу підприємства; - обґрунтовувати управлінські рішення щодо покращення ліквідності, прибутковості підприємства, фінансової стійкості, оперативних і стратегічних заходів щодо фінансування і капіталовкладень.