Програма дисципліни визначає загальний обсяг знань і умінь, які необхідні для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» при вивчені спеціальних дисциплін, а також в процесі наукової та професійної трудової діяльності.

Мета дисципліни орієнтована на формування у здобувачів знань і умінь з основ медіаосвіти медіапедагопки та аудіовізуальної грамотності щодо вирішення сучасних медіапедагопчних проблем, розуміння ролі та значення медійного світу в професійному та особистішому ставленні людини.

Завданням дисципліни є: - вироблення навичок розпізнавання маніпулятивної медіа інформації; -      здатність аналізувати і критично сприймати медіатексти;- визначення сутності медіакомпетентності; - розкриття дидактичних,  психолого-педагогічних і методичних аспектів застосування медіа в навчанні і вихованні; - вивчення впливу різних медіазасобів на навчання і виховання молоді, можливих наслідків їх негативного впливу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Медіаосвіта та медіаграмотність» здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії повинен

знати:

- законодавчі та нормативно-правові акти щодо адаптації аспірантів до сучасних соціально-економічних умов суспільства;

- державну політику щодо молодіжних громадських організацій стосовно питань соціальної адаптації; становлення та розвитку молоді, сприяння зайнятості молоді в соціально-економічному секторі;

- роль медіа в формуванні полікультурної картини світу;

- педагогічні аспекти медіаграмотності;

- функції і класифікацію засобів масової інформації по способу передачі інформації і по каналам сприйняття;

- соціальні аспекти девіації як форми соціальної дезадаптації;

- методологічні аспекти медіапедагопки і основ медіаграмотності;

- принципи, засоби, методи збору, систематизації, узагальнення і використання аудіовізуальної та друкованої інформації;

- спеціалізовані комп’ютерні програми та системи віртуальної реальності;

- навчальні ресурси глобальної мережі Інтернет;

- правила культури спілкування в інформаційному суспільстві та методи захисту від можливих негативних впливів у процесі масової комунікації.

вміти:

- виявляти маншулятивний контент медіа;

- здійснювати аргументований критичний огляд аудіовізуальної та друкованої інформації, готувати рецензії;

- оцінювати зміст, форму і стиль аудіовізуальної та друкованої інформації;

- застосовувати раціональні методи пошуку, відбору, систематизації та використання аудіовізуальної та друкованої інформації;

- здійснювати перевірку та класифікацію джерел інформації;

- розрізняти інформацію за рівнем впливу на особистість, аналізувати й оцінювати тексти медіаповідомлення;

- розшифровувати та використовувати закодовану в медіаповідомленнях інформацію.