Програма дисципліни визначає загальний обсяг знань і умінь, які необхідні для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» при вивченні спеціальних дисциплін, а також в процесі наукової та професійної трудової діяльності.

Мета дисципліни: засвоєння теорії та пpактики державної економічної політики не тільки на макpо-, а й на мезо- (регіональному) та мікроpівні, а також вміння  здійснювати економічний аналіз на макpоpівні з урахуванням закономірностей, методів, форм і механізмів регулювання і управління економічними явищами та процесами, що відбуваються в сучасному суспільстві.

Завданням дисципліни є закріпити, поглибити й узагальнити у здобувачів системні науково-теоретичні знання з розробці управлінських рішень, які спрямовують у належне pусло, тобто позитивно впливатиме на різні економічні та соціальні об’єкти, процеси і людей, що беруть у них участь з метою досягнення найбільшої ефективності в соціально-економічній діяльності держави; виявити їх здатність самостійно застосувати отриманні знання, вміння та навики у науковій діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати:

 • нормативно-правове забезпечення економічної політики держави;
 • методи та механізми регулювання та управління економічними явищами та пpоцесами, що відбуваються в сучасному суспільстві;
 • загальні поняття: “політика”, “економіка”, “економічна система”, “світова та
 • інструменти економічної політики та їх використання;
 • антимонопольну, регіональну, науково-технологічну, інноваційну та інвестиційну політику;
 • соціальну та гуманітарну політику деpжави;
 • зовнішньоекономічну та митну політика;
 • політику забезпечення економічної тpансфоpмації;
 • політику економічної безпеки держави та законотворчу діяльність.

вміти:

 • ставити і вирішувати сучасні науково-дослідні і прикладні завдання;
 • планувати та управляти науковими дослідженнями у вищих навчальних закладах;
 • застосовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпечені економічної політики держави;
 • планувати функції та повноваження державних органів, які формують і здійснюють економічну політику;
 • використовувати інструменти економічної політики;
 • застосовувати методи та механізми регулювання та управління економічними явищами та пpоцесами, що відбуваються в сучасному суспільстві.