Програма дисципліни визначає загальний обсяг знань і умінь, які необхідні для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» при вивченні спеціальних дисциплін, а також в процесі наукової та професійної трудової діяльності.

Мета дисципліни: формування компетентностей щодо використання універсальних методів дослідження економічної поведінки, виявлення та аналізу інструментів та механізмів, що впливають на прийняття управлінських рішень та формують поведінку економічних агентів; оволодіння навичками здійснювати поведінковий аналіз та розробляти ефективні стратегії впливу на поведінку економічних агентів при вирішенні практичних професійних завдань а також здійснювати оцінку впливу когнітивних та соціальних чинників на економічну поведінку та враховувати її при прийнятті управлінських рішень.

Завданням дисципліни є опанування поняття та основного інструментарію поведінкової економічної теорії, різних напрямів сучасної поведінкової економіки та задач, що ними вирішуються; формування у студентів знань теорії та практики поведінкової економіки, розуміння поведінкових закономірностей та їх впливу на перебіг економічних процесів, формування на цій основі професійних компетентностей у сфері прийняття економічних рішень, вивчення теоретичних положень поведінкової та експериментальної економіки; засвоєння правил, принципів, оволодіння інструментами та методами дослідження впливу поведінкових факторів на прийняття економічних рішень; удосконалення вмінь та навичок застосування поведінкових моделей у розвитку економічних відносин та управлінні економічними суб'єктами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати:

 • сутність економічних явищ та дій з позиції психології;
 • основні принципи раціональних та поведінкових механізмів;
 • підходи, інструментарій та методи поведінкової економіки;
 • методику здійснення поведінкового аналізу суб’єктів сучасної економіки;
 • стратегії впливу на поведінку економічних агентів;
 • природу, етапи та підходи до прийняття управлінських рішень.

вміти:

 • здійснювати оцінку раціональності поведінки економічних суб’єктів;
 • визначати та долати обмеження традиційної економічної моделі при вирішенні практичних економічних завдань;
 • застосовувати поведінкові моделі при здійсненні економічного прогнозування;
 • здійснювати оцінку впливу когнітивних та соціальних чинників на економічну поведінку та враховувати її при прийнятті управлінських рішень;
 • забезпечувати результативність та достовірність економічних експериментів.