Програма дисципліни визначає загальний обсяг знань і умінь, які необхідні для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» при вивченні спеціальних дисциплін, а також в процесі наукової та професійної трудової діяльності.

Мета дисципліни:  формування у студентів знань умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки; визначення сутності економічної глобалізації та основних підходів щодо її аналізу» вміння аналізувати закономірності та тенденції глобалізації, класифікувати типи глобальних проблем.

Завданням дисципліни є  оволодіння науковими знаннями та практичними навичками з питань виявлення системної сутності економічної глобалізації; визначення глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікація основних параметрів глобального розвитку; визначення сучасних ринкових та інституціональних методик глобального менеджменту; аналіз особливостей формування національних і міжнародних стратегій розвитку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» повинен

знати:

 • природу, передумови та фактори становлення глобальної економіки;
 • тенденції глобалізації економічного розвитку;
 • закономірності глобальної корпоратизації бізнесу та генезис глобальної економічної інтеграції;
 • характер, форми, моделі та конкурентні переваги регіональної економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку;
 • динаміку процесів інституціоналізації глобального економічного розвитку;
 • Ø форми та механізми соціалізації глобальної економіки;
 • механізми та інструментарій антициклічного регулювання економік у глобальній системі;
 • напрями інтеграції України в глобальний економічний простір.

вміти:

 • надавати характеристику сутності чинників глобалізації, форм прояву глобалізації; формулювати особливості глобальної економіки;
 • аналізувати ключові глобальні проблеми економічного розвитку за допомогою цивілізаційного виміру глобальних економічних процесів;
 • оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації;
 • визначати регулятивні пріоритети формування сучасної міжнародної економічної політики;
 • принципи організації процесів управління міжнародною економічною;
 • діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів.