Дисципліна «Стратегічне управління» передбачає освоєння теоретико-методологічних основ стратегічного управління підприємством та оволодіння специфічним методичним інструментарієм довгострокового прогнозування, планування і аналізу в умовах невизначеності та ризику.

Метою вивчення навчальної дисципліни є поглиблення у здобувачів науково-освітнього рівня доктора філософії системи знань у сфері теорії та практики стратегічного управління; формування навичок розробки та реалізації стратегії підприємства й вміння використовувати необхідний інструментарій стратегічного управління при розробці управлінських рішень.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Стратегічне управління» є:

- знати теоретичні аспекти стратегічного управління, засвоїти методологію і методи стратегічного управління, набути навички використання соціальних і психологічних технологій стратегічного управління;

- розширити знання і навички прийняття стратегічних рішень, критичного мислення, основані на сучасних наукових підходах до управління в умовах неповноти інформації і постійних змін зовнішнього середовища;

- сформувати практичні навички сучасного стратегічного управління, пов‘язані з аналізом, оцінкою та обґрунтуванням конкретних управлінських рішень.

Предметом дисципліни є методологія розробки стратегії підприємства в умовах нестабільності середовища та неповноти інформації про його майбутній стан.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

а) знати: сутність стратегічного управління, моделі та методи стратегічного прогнозування розвитку, системного підходу до формування стратегій; організацію процесу стратегічного управління, його технології, методи і особливості в умовах глобалізації та інформатизації простору; процедури та особливості реалізації й оцінювання ефективності процесу стратегічного управління;

б) уміти: застосовувати знання стратегічного управління й аналізу стратегій розвитку конкурентних переваг організації в межах корпоративних стратегій і механізмів їх реалізації; методологічно обґрунтовувати концептуальні документи щодо розробки стратегій, прогнозувати їх результативність; управляти розробкою стратегії та політики підприємства; координувати діяльність служб і підрозділів організації.

Компетентності: знати етапи стратегічного управління та інструменти реалізації обраної стратегії; прогнозувати наслідки від застосування певних видів стратегій та визначати конкурентні переваги підприємства, застосовуючи різні підходи до аналізу середовища підприємства, і розробляти напрями їх досягнення. Результати навчання: здатність зрозуміло доносити складні ідеї та аргументи з метою дати професійні поради щодо прийняття управлінських рішень; вміння формувати програми та проекти, обґрунтовувати показники їх результативності; уміти визначати функціональні області управлінської діяльності економічного суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники що характеризують результативність такої діяльності.