«Екологічна фізіологія та біохімія гідробіонтів»

 

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність (напрям підготовки), освітньо-науковий рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

вечірня форма навчання

Кількість кредитів – 8,0

Галузь знань -

20 Аграрні науки та продовольство

Дисципліна вільного вибору

Змістових частин – 1

Спеціальність:

207 «Водні біоресурси та аквакультура»

 

Рік підготовки:

1-й

1-й

Семестр

Загальна кількість годин - 240

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента - 10

Освітньо-науковий рівень: третій

кваліфікація - «Доктор філософії»

20 год.

20год.

Практичні

28 год.

28 год.

Індивідуальні

96 год.

96 год.

Самостійна робота

96 год.

96 год.

Вид контролю: Залік