Програма навчальної дисципліни «Технологія виробництва продукції вівчарства й козівництва» відповідає освітньо-професійній програмі «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» з підготовки фахівців освітнього рівня першого (бакалаврського) рівня спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та охоплює передбачені стандартом компетентності. Програма вивчення навчальної дисципліни реалізується через проведення лекцій, лабораторно-практичних занять та самостійної роботи. За навчальним планом дисципліна становить 180 годин, із них 28 години лекційних, 30 години практичних та 32 години лабораторних  занять та 90 годин самостійна робота. Формою підсумкового контролю знань є іспит.

Лектор: кандидат с.-г., наук, доцент Любенко О.І. 
Лабораторно-практичні заняття: асистент Кривий В.В. та кандидат с.-г. наук, доцент Любенко О.І.