Метою навчальної дисципліни «Культура усного професійного мовлення» є формування у майбутніх магістрів-економістів системи знань про основні норми культури усного мовлення та реалізація їх на практиці.

 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Культура усного професійного мовлення» є ознайомлення студентів із знання про мовний вплив та умови лінгвістичного маніпулювання  поведінкою опонента, вмінням вести ділові та приватні бесіди,  визначення значення різноманітних вербальних і невербальних засобів впливу на співрозмовника під час фахового спілкування.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 знати:

 • умови ефективного професійного спілкування;
 • основні поняття загальної риторики;
 • види аргументів і ситуації їх використання;
 • етапи та способи підготовки усної промови;
 • принципи безконфліктного спілкування;
 • невербальні засоби спілкування;
 • сучасні прийоми активізації уваги слухачів;
 • способи проведення дискусії;
 • сутність полеміки і полемічні прийоми.

 вміти:

 • вести розгорнутий монолог та створювати промови на професійну тематику;
 • вести ефективну, конструктивну бесіду на будь-яку тему з кола зацікавлень культурної, високоосвіченої людини;
 • вирішувати комунікативні та мовленнєві завдання в конкретній ситуації спілкування;
 • організувати взаємодію з аудиторією, налагодити контакт, зворотній зв’язок, спілкування;
 • використовувати невербальні засоби спілкування для досягнення власної мети;
 • підготувати публічний навчальний виступ для захисту курсового (дипломного) проекту;
 • володіти полемічним мистецтвом (диспут, полеміка, дискусія);
 • знаходити можливі засоби переконання відносно предмета мовлення та правильної побудови аргументу;
 • створювати ефективні усні та мультимедійні презентації.