Дисципліна «Технологія виробництва продукції птахівництва»

для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». 

У сучасних умовах птахівництво має важливе народногосподарське значення. Воно дає ряд цінних продуктів, що використовуються у харчуванні людини, медичній практиці птахівництва. Галузь успішно розвивається в господарствах різних форм власності. Створення потужних промислових господарств є головним джерелом підвищення продуктивності галузі.

Мета і завдання дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва» є підготовка висококваліфікованих спеціалістів у галузі птахівництва. Внаслідок вивчення спеціалізованої дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва» майбутній фахівець з птахівництва буде мати уяву про стан галузі в Україні і за кордоном, володіти основними методами і навичками роботи в галузі птахівництва, технології виробництва яєць і м’яса птахів в умовах промислових птахівничих підприємств, а також у невеликих фермерських та індивідуальних господарствах.

Програма дисципліни реалізується через викладання теоретичного матеріалу, проведення лабораторних і практичних занять, навчальної і виробничої практики. Передбачено також проведення занять в умовах виробництва. За підсумками вивчення дисципліни в сьомому семестрі передбачено написання курсового проекту і складання екзамену.

В результаті вивчення дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва» фахівець буде мати уяву про стан галузі в Україні й за кордоном, володіти основними методами і навичками в галузі птахівництва, технології виробництва яєць і м’яса птахів.

Тематичним планом дисципліни передбачено глибоке вивчення студентами біологічних особливостей с.-г. птахів, годівлі, утримання і розведення, технології інкубації яєць і виробництва і переробки птахівничої продукції.

Завданнями дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва» є: глибоке вивчення біологічних особливостей птахів, освоєння технологій годівлі різних видів і статево-вікових груп птахів, вивчення особливостей відтворення стада, селекційно-племінної роботи в птахівництві; вивчення технологій виробництва продукції різних видів с.-г. птахів; освоєння студентами методики проектування ефективних технологій виробництва яєць і м’яса птахів; освоєння параметрів технологічних процесів виробництва продукції птахівництва.

Предметом дисципліни є народногосподарське значення галузі, походження та історія приручення різних видів птахів, селекційно-племінна робота в птахівництві та її структура, організаційні форми птахівничих господарств, технологічні схеми виробництва птахівничої продукції на підприємствах із замкненим і незамкненим циклом виробництва.

Внаслідок вивчення дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва» студенти повинні:

знати: особливості екстер’єру і конституції с.-г. птахів різних видів, систему оцінки поживності кормів і нормування поживних речовин в раціонах птахів; особливості ембріогенезу; технологічні нормативи виробництва інкубаційних та харчових яєць; технологічні нормативи вирощування яєчного і м'ясного молодняку птахів різних видів; технологічні нормативи виробництва сухих, морожених і рідких яєчних продуктів; технологічні нормативи забою і переробки с.-г. птахів;

вміти: визначати типи конституції, напрям продуктивності, стать і вік різних видів с.-г. птахів; оцінювати екстер’єр різними методами; визначати вади і недоліки екстер’єру; визначати ступінь линьки несучок; визначати яєчну продуктивність птахів груповим, індивідуальним методами і розраховувати показники яєчної продуктивності; оцінювати птахів за відтворювальними якостями та визначати статеве співвідношення в стадах птахів різних видів за природного парування і штучного осіменіння; оцінювати інкубаційні якості яєць різних видів с.-г. птахів; створювати оптимальні умови зберігання яєць, проводити їх передінкубаційну обробку та інкубування за певними режимами й графіками, а також контролювати процес інкубації яєць; користуючись стандартами та відповідними обладнаннями уміти оцінювати якість добового молодняку, здійснювати сортування за статтю; організовувати вирощування ремонтного молодняку птахів яєчного і м’ясного напряму продуктивності; організовувати виробництво харчових яєць; організовувати вирощування на м’ясо молодняку птахів різних видів.

Вивчення дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва» базується на знаннях, отриманих студентами в процесі опанування ними таких дисциплін, як: «Біохімія з основами фізичної і колоїдної хімії», «Морфологія сільськогосподарських тварин», «Фізіологія сільськогосподарських тварин», «Годівля сільськогосподарських тварин», «Розведення с.-г. тварин», «Мікробіологія», «Гігієна тварин», «Механізація виробничих процесів в тваринництві», «Основи ветеринарної медицини».

Програма вивчення навчальної дисципліни реалізується через проведення лекцій, лабораторно-практичних занять та самостійної роботи. За навчальним планом дисципліна становить 150 годин, із них 30 години лекційних, 12 години практичних та 32 години лабораторних  занять. Формою підсумкового контролю знань є курсовий проєкт та екзамен.