Дисципліна спрямована на оволодіння ефективною стратегією і тактикою взаємодії з людьми в рамках різних спільнот (в родині, в державі, в трудовому колективі, серед представників своєї та інших націй), набуття навичок різних форми спілкування і соціальних відносин, опрацювання різних методів взаємодії людей як членів суспільства і учасників певних соціальних груп, етногруп. 

Мета дисципліни «Теорія і методика викладання економічних дисциплін»:. є формування у студентів сучасної економічної і фінансової культури та мислення, професійних педагогічних умінь з проектування й методичного супроводу процесу викладання предметів економічного спрямування та його реалізації у вищих навчальних закладах, закладах загальної середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах, училищах, ліцеях.

Завдання вивчення дисципліни

З’ясування закономірностей та структури процесу викладання курсу економіки та курсів економічного спрямування за вибором; формування умінь використання інноваційних освітніх технологій як засобу активізації навчального процесу та підвищення його ефективності; оволодіння методикою контролю і оцінювання навчальних досягнень студентів (учнів); розвиток творчих здібностей в організації позакласної економічної освіти школярів, проведенні гурткової роботи та ін.