Метою навчальної дисципліни «Державна освітня політика» є формування у майбутніх магістрів економістів системи знань про державну політику в освітній системі в Україні, про втілення в освітніх нормах та практиці їх реалізації забезпечення права людини на освіту.       

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Державна освітня політика» є ознайомлення здобувачів із державною освітньою політикою і оволодіння ними фундаментальних положень, формування вмінь і навичок самостійного пошуку необхідних нормативно -правових актів і правильного їх використання.  Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

–           на рівні новітніх досягнень основні концепції сталого розвитку суспільства, освіти і методології наукового  пізнання та розуміти фундаментальні та прикладні аспекти наук про освіту та економіку. 

вміти:

–           абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати.

–           шукати, обробляти й аналізувати інформації з різних джерел.

–           спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

–           свідомо та соціально відповідально діяти на основі етичних міркувань та принципів академічної доброчесності.

–           проводити дослідження на відповідному рівні та презентувати результати.

–           використовувати сучасні інформаційні технології та ресурси у професійній, інноваційній та/або науковій діяльності.

–           ефективно формувати комунікаційну стратегію, здійснювати ділову комунікацію і доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, обґрунтовуючи й узагальнюючи інформацію для фахівців та широкого загалу. 

–           критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з різних предметних галузей і застосовувати одержані знання, уміння і навички для вирішення практичних завдань і проблем у галузі освіти та економіки.

–           обґрунтувати напрями діяльності та інструменти управління в умовах глобалізації і уміти зв’язати їх з базовими знаннями і теоріями.

–           розуміти тенденції в освіті, структуру й цілі освітніх систем та бути в змозі визнавати їх потенційні наслідки.

–           розпізнавати та реагувати на різноманітність студентів і складнощі освітнього процесу. 

–           використовувати електронне/дистанційне навчання та інтегрувати його в освітнє середовище.

–           викладати та використовувати сучасні інформаційні технології та економіко-математичні методи і моделі для рішення експериментальних і практичних завдань, економічного управління діяльністю підприємства, дослідження економічних і соціальних процесів.

–           використовувати знання, уміння і навички в галузі теорії і практики викладання економіки.

–           застосовувати у викладацькій діяльності наукові підходи до формування та обґрунтування ефективних стратегій в економіці.

–           розробляти та викладати методики впровадження результатів наукових досліджень та пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності.

–           професійно комунікувати в сфері педагогіки та економіки

–           діяти з дотриманням етичних норм, цінувати індивідуальне і культурне різноманіття, дотримуватися у професійній діяльності принципів толерантності, діалогу і співробітництва

–           вибирати і використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій у педагогічній та економічній діяльності 

–           організовувати освітній процес (співпрацю в команді), керувати пізнавальною діяльністю, здійснювати контроль і моніторинг результатів діяльності.

–           використовувати освітні технології і забезпечувати їх навчально-методичний супровід з метою створення сприятливого освітнього середовища.

–           формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розвитку на основі наявного ресурсного потенціалу.