Метою викладання дисципліни «Підприємництво» є вивчення студентами питань теорії та практики підприємницької діяльності як системи економічних, організаційних та правових відносин в межах підприємницьких структур.

Основними завданнями вивчення дисципліни є загально - теоретичні положення та закономірності управління підприємницькими структурами, ознайомлення студентів з основами організації підприємницької діяльності, із сутністю та обгрунтуваням тих кроків, що їх повинен зробити майбутній підприємець при започаткуванні власного бізнесу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: принципи та методи організації та ведення власного бізнесу; теоретичні підходи до аналізу зовнішнього та внутрішнього підприємницького середовища; принципи та методи аналізу господарських процесів в середині підприємницьких структур; організацію планування виробництва суб’єктів підприємницької діяльності; організацію планування праці та заробітної плати, витрат суб’єктів підприємницької діяльності; використання методів прийняття фінансових рішень та оцінки інвестиційних пропозицій.

вміти: здійснювати господарський аналіз діяльності підприємницьких структур та аналіз процесів і явищ у зовнішньому оточенні бізнесу; складати необхідні документи для реєстрації власного підприємства; складати бізнес-плани розвитку власного бізнесу; розраховувати головні показники виробничо-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності; визначати витрати суб’єктів підприємницької діяльності; обчислювати параметри оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності; виконувати аналіз виробничо-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності; використовувати операційний аналіз в прийнятті фінансових рішень; оцінювати інвестиційні пропозиції; використовувати заходи управління рухом фінансових ресурсів і капіталу.

Мета викладання дисципліни сформувати навички у здобувачів проводити наукові дослідження, дати теоретичні знання та практичні рекомендації щодо здійснення науково-дослідної діяльності, пошуку необхідної інформації та робота з науковими першоджерелами.

Завдання вивчення дисципліни навчити здобувачів орієнтуватись у специфіці наукової діяльності; вміти користуватись науковим джерелами інформації; проводити наукові дослідження, правильно писати наукові праці (тези, статті тощо); складати тексти виступів, доповідей тощо.

 

Метою навчальної дисципліни є надання здобувачам знань з теорії та практики фінансових відносин, що виникають між суб'єктами ринкової економіки, а також механізмів й організаційних структур, які забезпечують функціонування фінансової системи країни.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Фінанси" є вивчення суті та характерних ознак фінансів та кредиту, їх ролі і місця в економічній системі, засад фінансово-кредитної політики держави і механізму її реалізації, сфер і ланок фінансової системи.

Мета викладання дисципліни полягає у формуванні у здобувачів системи базових знань щодо сутності та функцій грошей і кредиту, тенденцій їх розвитку, сутності грошових і кредитно-банківських систем, їх ролі в ринковій економіці і організації грошового обігу.

Завдання вивчення дисципліни передбачає:

- з’ясування сутності, функцій та ролі грошей і кредиту;

- визначення механізму функціонування грошової системи в ринковій економіці;

- встановлення закономірностей функціонування валютного ринку і валютної системи, грошового ринку; 

- засвоєння ролі, специфіки та практики грошово-кредитної політики центрального банку, напрямів діяльності банків та небанківських фінансових інститутів щодо грошово-кредитного обслуговування суб’єктів господарювання та населення в Україні.

Сільське господарство як галузь народного господарства має специфічні природні та соціально-екологічні особливості, які вирізняють його з-поміж ін­ших галузей і зумовлюють специфіку дії об'єктивних економічних законів. Ме­тою вивчення навчальної дисципліни «Економіка сільського господарства» є формування здатностей виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємства, само­стійно мислити, приймати управлінські рішення.

Розв'язання проблеми збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та підвищення ефективності галузі зумовлює необхідність підготовки фахівців, здатних прискорити радикальні перетворення економічних відносин на основі широкого використання досягнень науково-технічного прогресу та соціальної перебудови села. Компетентність, рівень кваліфікації, знань і вмінь керівників і фахівців сільського господарства відіграють велику роль у зрос­танні продуктивності праці та ефективності господарювання.

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

-    ресурсний потенціал сільського господарства і його складові;

-    основні закономірності розвитку економіки сільського господарства;

-    виробничо-економічні характеристики галузей сільського господарст­ва;

-    шляхи підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва.

Повинен вміти:

-    розраховувати показники економічної ефективності виробництва сільськогосподарсь­кої продукції;

-    аналізувати та робити висновки основних тенденцій розвитку сільсь­когосподарського виробництва;

-    обґрунтовувати заходи щодо підвищення ефективності виробництва.

Рекомендований обсяг навчального часу на вивчення навчальної дисцип­ліни «Економіка сільського господарства» становить 120 год, з них аудиторних занять не більше 50%.

Контрольні заходи рекомендується проводити у формі виконання семі­нарських і практичних занять та заліку.

 

Дисципліна «Економіка підприємства» для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»  вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації.

Мета дисципліни: формування здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств.

Завдання  дисципліни:

-          вивчення господарських процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах підприємств;

-          закріплення комплексу економічних знань і засвоєння досягнень теорії та практики управління підприємствами.

Предмет дисципліни: форми і методи господарювання підприємства.

У результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні знати:

основні поняття та категорії економіки підприємства, на основі системного розуміння та взаємозв’язків із суміжними дисциплінами; економічний зміст ресурсів, структуру та форми ресурсного забезпечення; методичні основи аналізу ефективності формування та використання персоналу, активів (основних засобів, оборотних коштів, нематеріальних активів) підприємства, організації його виробничо-комерційної діяльності тощо; показники результативності діяльності підприємства.

Здобувачі вищої освіти повинні вміти:

розрізняти організаційно-правові форми підприємств, робити обґрунтований вибір напрямків діяльності та сфери бізнесу; аналізувати ефективність використання ресурсів; оцінювати діяльність підприємства з економічної точки зору; визначати резерви підвищення ефективності діяльності підприємства; планувати показники господарсько-виробничої діяльності підприємства.