Головною метою курсу “Харчові добавки” є формування у студентів системи спеціальних теоретичних знань та практичних навичок із загальних підходів та принципів створення й використання харчових добавок (ДХД), і втому числі дієтичних харчових добавок з біологічно активною дією (ДХД БАД), з напрямів використання харчових добавок в різних галузях народного господарства, принципів використання харчових добавок, оцінки їх безпеки й якості в Україні й міжнародному рівні, оцінки якості харчових добавок й  продуктів функціонального харчування,що їх містять, лабораторних методів оцінки якості ДХД, ДХД БАД й продуктів функціонального харчування

Дисципліна «Організація харчування на підприємствах туристичної індустрії» спрямована на формування, розширення та поглиблення знань у здобувачів вищої освіти теоретичних знань з основних питань сучасної організації харчування на підприємствах туристичної індустрії, набуття практичних навичок у проведенні різноманітних розрахунків, пов’язаних із виробничими процесами. Завданням є вивчення теоретичних і практичних засад організації харчування на підприємствах туристичної індустрії

Мета курсу вивчення та оволодіння здобувачами спеціальними теоретичними знаннями та практичними навиками з розроблення нових і вдосконалення існуючих технологій виробництва оздоровчих харчових продуктів, вивчення дії окремих компонентів таких продуктів на організм людини, оволодіння методами контролю якості та безпеки сировини і продуктів виготовлених на її основі, надання студентам уміння використати набуті знання для розроблення нових продуктів оздоровчого призначення.

Метою навчальної дисципліни є вивчення та формування у майбутніх фахівців харчової промисловості компетенцій у наданні якісних послуг оздоровчого харчування у закладах ресторанного господарства санаторно-курортних та туристичних комплексів та на різноманітних виробництвах харчової галузі.

Завдання полягають в забезпеченні освоєння матеріалу дисципліни здобувачами вищої освіти про:  основні принципи оздоровчого харчування, сучасні теоретичні та практичні уявлення щодо значення функціональних інгредієнтів та продуктів оздоровчого призначення у підтримці здоров’я людини, особливості оздоровчого харчування різних категорій населення. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: передумови створення і виробництва в Україні індустрії здорового харчування. основні положення та принципи класичних та новітніх теорій та концепцій харчування. закони та основи раціонального харчування. роль та властивості функціональних інгредієнтів продуктів оздоровчого призначення, правила та принципи оздоровчого харчування, оздоровчі властивості природних функціональних продуктів, їх склад та можливості використання для профілактики захворювань та покращення здоров’я людини, особливості оздоровчого харчування різних категорій населення, проблеми збалансованості та поєднання нутрієнтів, способи підвищення їх засвоюваності та збереження під час технологічного процесу, основні антиаліментарні речовини, їхні джерела та умови впливу, шляхи усунення впливу, основи оптимізації харчування у санаторно-курортних комплексах для профілактики ризику виникнення різних захворювань.

Загальні компетентності: Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. Знання та розуміння предметної області, розуміння професійної діяльності. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. Здатність працювати в команді. Здатність працювати автономно

Фахові компетентності: Здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі харчові технології з врахуванням принципів раціонального харчування, ресурсозаощадження та інтенсифікації технологічних процесів. Здатність самостійно вчитися, використовуючи здобуті фундаментальні та професійні знання і навички. Здатність аналізувати стан галузі, сучасні досягнення науки і техніки, проводити соціально-орієнтовану політику в галузі харчових виробництв.

Програмні результати навчання: Виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти. Організовувати, контролювати та управляти технологічними процесами переробки продовольчої сировини у харчові продукти, у тому числі із застосуванням технічних засобів автоматизації і систем керування. Вміти розробляти або удосконалювати технології харчових продуктів підвищеної харчової цінності з врахуванням світових тенденцій розвитку галузі. Підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та командної роботи. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства, вести здоровий спосіб життя.

Дисципліна спрямована на формування у здобувачів освіти знань щодо основних біологічних властивостей мікроорганізмів та сутність обумовлених ними процесів при виробництві харчових продуктів. Засвоєння дисципліни дозволить фахівцям в умовах виробництва кваліфіковано використовувати знання щодо джерел можливої контамінації, розвитку мікроорганізмів під час виробництва м'ясних, молочних, рибних, овочевих продуктів, здійснювати мікробіологічний контроль сировини, технологічного процесу та кінцевого продукту.

Дисципліна "Технічна мікробіологія" -  спрямована на формування базових знань з загальної мікробіології та оволодіння практичними навичками мікробіологічних досліджень для контролю сировини, готової продукції, та  регулювання мікробіологічними процесами під час виробництва харчових продуктів