Універсальність спеціальності полягає у впро - вадженні інноваційних технологій на виробництві та випуску на їх основі харчових продуктів із нови - ми споживчими властивостями. Інженер-технолог здійснює контроль за дотри - манням послідовності й якості операцій, розробляє та вдосконалює існуючі процеси виробництва, контролює ефективність організації праці й вирі - шує виробничі проблеми.

Дисципліна «Біохімія харчових продуктів» належить до обов’язкових дисциплін підготовки фахівців зі спеціальності 181. Вивчається на другому курсі у першому семестрі. Дисципліна спрямована на вивчення природи біохімічних процесів, що відбуваються в харчових продуктах, хімічних перетворень різних біомолекул вихідної сировини та метаболічних процесів, що відбуваюься в організмі людини. На основі розуміння процесів молекулярної організації і функціонування живих систем, здобувачі освіти  повинні вміти пояснювати біохімічні та молекулярні основи харчових продуктів, фізіологічних функцій клітин, органів і систем організму, впливати на біохімічні процеси, що відбуваються в харчових продуктах.

4 кредити / 120 год

Форма підсумкового контролю - Екзамен 

Метою викладання є опанування студентами теоретичних та практичних основ контролю якості продукції харчових підприємств за допомогою фізико-хімічних та інструментальних засобів дослідження, ознайомлення з сучасними методами дослідження харчової продукції, оволодіння відповідними методиками аналізу та навичками користування приладами та обладнанням під час наукових досліджень.

Завданням є ознайомлення майбутніх фахівців з основними способами та методами сучасних інструментальних досліджень продуктів харчування, контролю їх якості і безпечності; застосування знань та сформованих навичок для вирішення проблем у своїй подальшій професійній діяльності.

Метою викладання є одержання студентами знань, необхідних для виробничо- технологічної та дослідницької діяльності на підприємствах і установах харчової промисловості при виготовленні спеціальних харчових продуктів, розроблення і впровадження загальної системи управління виробництвом, яка включає системи ISO (управління якістю харчових продуктів) та НАССР (управління безпекою харчових продуктів), чинні програми обов’язкових попередніх заходів GHP (належна гігієнічна практика), GMP (належна виробнича практика) і SSOP (стандартні санітарні робочі процедури).

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти  повинен

знати: основні терміни, поняття та визначення з даної дисципліни. Законодавство України, що встановлює правові засади контролю якості та безпеки харчових продуктів. Основні принципи системи управління безпекою НАССР. Міжнародні стандарти серії ISO, в яких відображено основні положення системи управління безпекою харчових продуктів. Загальні принципи гігієни харчових продуктів Кодекс Аліментаріус. Основні положення Директиви Ради 93/43 ЕЕС Про гігієну харчових продуктів, види документації, порядок реєстрації даних та складання протоколів в системі НАССР, перелік документації та порядок проведення сертифікації системи НАССР.

вміти: систематизувати дані епідеміологічних досліджень та результати токсикологічної оцінки щодо безпеки харчових продуктів, проводити опис продукції за призначенням, визначати потенційні небезпеки, встановлювати критичні межі для кожної критичної точки контролю, побудувати блок-схеми виробничого процесу, розробити заходи контролювання, ідентифікації, аналізування і оцінювання небезпечних чинників, розробити системи моніторингу для кожної критичної точки контролю, процедури коригувальних дій та контрольних запобіжних заходів.

Метою викладання є засвоєння студентами теоретичних знань і практичних навичок та формування професійних компетентностей щодо організації, проведення, документального супроводу експертизи продуктів харчування.

Завданням є ознайомлення майбутніх фахівців з основними способами та методами експертизи продуктів харчування, контролю їх якості; теоретичне обґрунтування і практичне опанування комплексу санітарно-гігієнічних, ветеринарних, фітосанітарних, лабораторних та спеціальних досліджень харчових і сировинних продуктів тваринного та рослинного походження з метою оцінки їх якості і безпечності; застосування знань та сформованих навичок для вирішення проблем у своїй подальшій професійній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти  повинен знати :

-     теоретичні та практичні основи експертизи продовольчих товарів;

-     основні методи і засоби проведення експертизи продовольчих товарів;

-     класифікацію і характеристику методів проведення експертизи харчових продуктів;

-     правила    проведення ветеринарної       експертизи сировини    тваринного походження;

-     правила    проведення фітосанітарної     експертизи сировини    рослинного походження;

-     види та критерії ідентифікації.

Метою викладання є формування у студентів професійної культури дотримання вимог санітарії та гігієни на харчових виробництвах, набуття студентами теоретичних знань, навичок і умінь по забезпеченню належного санітарного стану приміщень, цехів, машин, механізмів та обладнання необхідних для здійснення професійної діяльності.

Забезпечення належної якості та безпечності харчових продуктів, дотримання санітарно-гігієнічних вимог при їх зберіганні та реалізації готової продукції.

Формування у студентів системи професійних знань щодо санітарно-гігієнічних вимог до підприємств та цехів з переробки молока і молочних продуктів, м’яса та м’ясних продуктів, риби та морепродуктів, виробництва консервів та пресервів; до технологій соління, заморожування, копчення та в’ялення риби та м’яса.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

-     сформувати у студентів розуміння важливості та необхідності дотримання вимог законодавчих актів, а також санітарно-гігієнічних норм і вимог на переробних підприємствах;

-     оволодіння методами оцінки ризиків та контролю санітарно-гігієнічного стану виробничого процесу від приймання сировини до реалізації готової продукції;

-     дотримання належних санітарно-гігієнічних вимог до підприємств, виробничих потужностей, процесів і апаратів харчових виробництв та способи їх забезпечення і контролю;

-     санітарно-епідемічна експертиза проектів будівництва підприємств з переробки м’яса, риби та морепродуктів;

-     забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог до води і відходів виробничих цехів, стоків переробних підприємств.

Спеціальність 181  - "Харчові технології"

ІІІ курс, 5 семестр

Кількість годин - 90, кількість кредитів - 3

Форма контролю - залік