Універсальність спеціальності полягає у впро - вадженні інноваційних технологій на виробництві та випуску на їх основі харчових продуктів із нови - ми споживчими властивостями. Інженер-технолог здійснює контроль за дотри - манням послідовності й якості операцій, розробляє та вдосконалює існуючі процеси виробництва, контролює ефективність організації праці й вирі - шує виробничі проблеми.

Спеціальність 181  - "Харчові технології"

ІІІ курс, 5 семестр

Кількість годин - 90, кількість кредитів - 3

Форма контролю - залік