Програма забезпечує формування фахових компетентностей з права вже з першого курсу. Випускники орієнтуються в організаційно-право - вих механізмах та правових інститутах конкретних галузей права, здатні розв’язувати практичні про - блеми в галузі професійної практичної діяльності. Можуть обіймати посади в органах державної виконавчої та судової влади, місцевого самовряду - вання, прокуратури, нотаріату, адвокатури, Служби безпеки України, митної служби, юридичних служ - бах підприємств різних форм власності.