Фахівець з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій набуває компетентностей для розв’язання складних спе - ціалізованих задач і практичних проблем із за - стосуванням комплексу знань, умінь та навичок у процесах створення і функціонування гідротех - нічних, гідромеліоративних, водоочисних та інших об’єктів водної інженерії. Сфера діяльності: фахівці в сільському, лісово - му, водному господарстві та природно-заповідній справі, інженери в проєктних організаціях, управ - лінні водопостачання та водовідведення, в будівни - цтві трубопроводів, водних споруд.