Available courses

Навчальна дисципліна «Екологія (фахове спрямування») забезпечує формування базових екологічних знань, основ екологічного мислення професійного фахівця, здатного не тільки грамотно, науково обґрунтовано користуватися та захищати природу, але і здійснювати вагомий внесок у формування масової екологічної свідомості населення, набуття необхідних умінь, щодо прийняття відповідних рішень тощо.

Курс «Агрометеорологія» призначений  для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня  спеціальностей 201 "Агрономія", 202 "Захист і карантин рослин", 203 "Садівництво та виноградарство" всіх форм навчання.

Викладачі: канд. с.г. наук, доцент Керімов А.Н. ; асистентка Нікітенко М.П.

Метою дисципліни є формування у аспірантів інформативно-комунікативної компетентності, пов’язаної з використанням інформаційних технологій у наукових дослідженнях, розкриття сутнісних аспектів застосування комп’ютерних мереж для пошуку наукової інформації, ознайомлення з функціональними можливостями програмних засобів, призначених для здійснення наукового аналізу інформації і їх ефективного використання в наукових дослідженнях.

Лобода Олена Миколаївна;

 кандидат технічних наук; доцент; доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій

Дисципліна «Декоративні розсадники» є однією з основних у підготовці майбутніх фахівців садово-паркового господарства.

У зв’язку з новим етапом розвитку садово-паркового господарства в Україні, збільшенням обсягів будівництва, як в державному так і в приватному секторі зростає потреба в декоративному садивному матеріалі деревних рослин, який широко використовується для озеленення населених місць, садово-паркового будівництва, створення лісопарків. Швидкими темпами зростають обсяги світового виробництва та розширюється асортимент декоративного садивного матеріалу та лісових культур, вдосконалюються існуючі та широко впроваджуються нові, сучасні технології його вирощування в жорстких умовах Степу з урахуванням змін клімату.

Мета курсу: Вивчення теоретичної бази створення високопродуктивних і декоративно цінних насаджень, формування довговічних і стійких фітоценозів за умов антропогенного пресингу.

В результаті вивчення курсу «Дендрологія» здобувачі опановують знання про:

- таксономічне різноманіття деревних рослин;

- життєві форми деревних рослин;

- морфологічні ознаки, біологічні і екологічні особливості рослин;

- географічне поширення деревної і чагарникової рослинності;

- використання деревних рослин в практиці лісового господарства, агролесомеліорації і озеленення.

Визначати деревні рослини за визначниками і знати:

- основні поняття і терміни з дендрології;

- систематику голонасінних і покритонасінних рослин;

- біологічні та екологічні особливості деревних рослин;

- основні поняття з лісової фітоценології та біогеоценологіі;

- дендрофлори України та Херсонської області;

- рідкісні та зникаючі деревні рослини України та Херсонської області;

- методику збору, оформлення дендрологічного гербарію.

„Технологія м’яса та м’ясних продуктів”
для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Викладач Ушакова Світлана Валеріївна

ФІТОПАТОЛОГІЯ - обов’язкова компонента освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 201 Агрономія, вивчення якої відбувається у четвертому семестрі другого року навчання. Дисципліна знайомить здобувачів вищої освіти з причинами виникнення хвороб рослин, особливостями їх розвитку, збудниками та методами захисту. 

МЕТА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ:формування у здобувачів вищої освіти компетентностей щодо основних причин виникнення хвороб рослин, визначення їх етіології, розуміння способів поширення патогенів і методів діагностики хвороб сільськогосподарських культур, оволодіння різними методами контролю розвитку фітопатогенів в інтегрованих системах захисту рослин.

ВИКЛАДАЧ: ДУДЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ – член-кореспондент НААН, доктор е.н., доцент кафедри ботаніки та захисту рослин.

Електронний курс обов'язкової дисципліни "Основи фахової діяльності" розрахований для здобувачів вищої освіти початкового (короткого циклу) рівня першого року навчання освітньо-професійної програми "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" зі спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва".

Кінцевий результат курсу - залік.

Викладач - к.с.-г.н., доцент Олена Володимирівна Ведмеденко

Електронний курс обов'язкової дисципліни "Основи фахової діяльності" розрахований для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня першого року навчання освітньо-професійної програми "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" зі спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва".

Кінцевий результат курсу - залік.

Викладач - к.с.-г.н., доцент Олена Володимирівна Ведмеденко

«Технохімконтроль харчових продуктів», для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою Технологія переробки та зберігання  продукції рослинництва, спеціальністю 201 «Агрономія»

Викладач Ушакова Світлана Валеріївна

Дисципліна «Ветеринарна вірусологія» дає уявлення та знання щодо природи, систематики, структури, хімічної будови вірусів, репродукції і культивування вірусів; особливості патогенезу вірусних інфекцій та противірусного імунітету, правил підготовки вірусного матеріалу та проведення досліджень.

Мета – формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.

Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: певний обсяг  лексики та граматики іноземної мови, що дає можливість здійснювати професійне  спілкування та одержувати необхідну професійну інформацію з іншомовних джерел.

вміти: 1. Детально розуміти широкий спектр іншомовних професійно-орієнтованих текстів за фахом.

              2.Вільно висловлюватися, гнучко та ефективно використовувати мову для професійних цілей.

              3. Продукувати чіткий, добре структурований, деталізований текст на професійні теми.

              4. Користуватися різними способами читання залежно від поставленого завдання (вивчення,  ознайомлення, перегляд, пошук).

              5. Передавати усною або письмовою формою отриману під час читання інформацію як рідною, так і англійською мовою.

              6. Сприймати на слух наукові тексти професійної сфери спілкування.

              7. Брати участь у ситуативно обумовленої бесіді.

              9. Підготувати повідомлення на тему вивченого матеріалу стосовно знайомих ситуацій.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: спонукання студентів до філософського осмислення сучасної дійсності, підвищення їхнього рівня абстрактного мислення як необхідної умови формування загальної й наукової культури мислення.

Завдання:

 • осмислення предмета філософії, її статусу в системі сучасної науки;
 • розкриття сутності основних напрямів розвитку філософської думки;
 • набуття навичок аналізу основних концептуальних ідей філософської науки і «вічних проблем» філософії;
 • засвоєння основних понять, принципів, законів, категорій і функцій філософії;
 • розуміння ролі філософії у формуванні та розвитку творчого мислення для осмислення сутності природних, соціальних і духовно-культурних процесів;
 • вміння творчо інтерпретувати явища сучасного світу, який постійно змінюється, застосовувати набуті філософські знання під час реалізації особистісних позицій;
 • розкриття гуманістичної функції філософії в процесі розвитку демократичних засад життя суспільства.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- основні поняття та категорії філософської науки;

- сутність філософії, її структуру та функції;

- багатовікову історію розвитку вітчизняної і світової філософської думки;

- особливості сучасної філософії;

- рівні та форми виявлення буття;

- походження та сутність, структуру і функції свідомості;

- види, рівні та форми пізнання, їх особливості;

- специфіку, рівні, форми і методи наукового пізнання та проблеми істини;

- проблеми філософської антропології і філософії історії.

уміти:

- працювати з основною, додатковою і спеціальною інформацією, пов’язаною з функціонуванням філософського знання;

- підготувати доповідь або контрольну роботу з філософської проблематики;

- аргументовано формулювати свою власну світоглядну позицію;

- демонструвати особливості філософського способу мислення;

- застосувати набуті знання при аналізі наглядних проблем сьогодення;

- використовувати філософські знання стосовно профілю своєї спеціальності.

Мета дисципліни: викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології в бухгалтерському обліку» є формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок, які дають змогу ефективно використовувати на практиці сучасні інформаційні технології обліку в різних галузях народного господарства.

Завдання дисципліни: отримання студентами необхідних знань з теоретико - методичних основ інформаційних технологій в обліку; опанування методів і прийомів формування повної та достовірної інформації з фінансово-господарської діяльності підприємств; засвоїти теоретичні основи створення та функціонування інформаційних систем обліку; вивчити особливості автоматизації бухгалтерського обліку на підприємстві; засвоїти основи інформаційного, технічного, програмного та організаційного забезпечення процесу автоматизації.

Мета – формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.

Завдання – набуття навичок читання з досить повним розумінням змісту текстів професійного спрямування; володіння усним монологічним та діалогічним мовленням в межах  фахової тематики; реферування та анотування спеціальної літератури; складання іноземною мовою службових листів і документів з фахових питань.

 Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: певний обсяг  лексики та граматики іноземної мови, що дає можливість здійснювати професійне  спілкування та одержувати необхідну професійну інформацію з іншомовних джерел.

 вміти: 1. Детально розуміти широкий спектр іншомовних професійно-орієнтованих текстів за фахом.

              2.Вільно висловлюватися,гнучко та ефективно використовувати мову для професійних цілей.

              3. Продукувати чіткий, добре структурований, деталізований текст на складні теми.

              4. Користуватися різними способами читання залежно від поставленого завдання (вивчення,  ознайомлення, перегляд, пошук).

              5. Передавати усною або письмовою формою отриману під час читання інформацію як рідною,так і англійською мовою у вигляді перекладу, реферату, анотації.

              6. Сприймати на слух наукові тексти та діалоги професійної сфери спілкування.

              7. Розуміти основні пункти виступів, дискусій на конференціях.

              8. Брати участь у ситуативно обумовленої бесіді; обсяг висловлювань – 20-25 речень.

              9. Підготувати повідомлення на тему вивченого матеріалу стосовно знайомих ситуацій,обсяг   висловлювань – 20-25 речень.

Метою викладання дисципліни «Інформаційні системи і технології» є формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, організацію обчислювальних процесів на персональних комп’ютерах та їх алгоритмізацію, а також ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

Завдання навчального курсу «Інформаційні системи і технології» полягає у вивченні теоретичних основ інформаційних систем і технологій і набутті навичок застосування прикладних систем обробки економічних даних та систем програмування для персональних комп’ютерів під час дослідження соціально-економічних систем та розв’язування завдань фахового спрямування.

Стрімкий розвиток науки та техніки зумовлює швидкі темпи зростання обсягу знань, якими повинна оволодівати людина для своєї повноцінної та плідної життєдіяльності в сучасному інформаційному суспільстві. Тому однією з характеристик фахівця нового покоління є вміння перспективно використовувати постійно зростаючі обсяги фактологічних даних і ефективно залучати інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) як до розв’язування відомих йому задач, так і до нестандартних, непередбачуваних професійних та життєвих ситуацій. Отже, сьогодні стоїть актуальне завдання – продовження формування у здобувачів вищої освіти основних компонентів інформаційної культури, достатніх для впевненого й ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у власній навчальній та професійній діяльності, у повсякденному житті.

Метою викладання дисципліни «Економічна інформатика» є формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп’ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для розв’язання різноманітних задач у практичній діяльності за фахом.

Завданням навчального курсу є:вивчення теоретичних основ економічної інформатики; набуття навичок використання прикладних систем обробки економічних даних; розв’язування задач фахового спрямування за допомогою прикладних систем обробки економічних даних.

Метою викладання навчальної дисципліни є розвинення в майбутнього фахівця логічного мислення, формування вмінь та навичок використання математичного апарату, як у кількісних розрахунках, так і для дослідження та розв'язання математичних задач, що описують явища та процеси практичної діяльності майбутнього фахівця. При цьому математична освіта сприяє формуванню основ наукового світогляду здобувачів вищої освіти.

Завдання курсу - основним завданням навчального курсу є надання студентам знань з основних розділів вищої математики, що відповідають напряму їх фахової підготовки: означень, теорем, правил. Формування навиків самостійного розв’язку задач предмету «Вища математика». Формування бази знань та практичних навиків використання математичного апарату у процесі розв’язування прикладних фахових задач, побудови найпростіших математичних моделей реальних процесів, розвиток аналітичного мислення.

Дисципліна «Моніторинг селекційних процесів» є об’єктивною основою
тваринництва з питань спостереження за змінами, що відбуваються під час селекційної
роботи із сільськогосподарськими тваринами, організації досліджень, ведення обліку,
моніторингу ефективності проведених селекційних заходів, аналізу одержаних даних та
факторів впливу на формування продуктивності, прогнозування рівня продуктивних
якостей сільськогосподарських тварин.

Дисципліна «Еволюційні основи селекції» є об’єктивною основою
тваринництва, що дозволяє застосовувати методи створення нових порід,
типів, ліній і кросів тварин та птахів, вивчає способи впливу генотипних і
паратипних факторів на тварин із метою використання їх спадкових якостей
за необхідним для людини напрямом і, тим самим, впливає на еволюцію
тваринного світу, частково доповнюючи природний добір штучним.

Дисципліна «Методи і організація досліджень» є невід’ємною складовою
навчального процесу аспіранта, що навчається за спеціальністю 204 «Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва».

Дисципліна «Сучасні тенденції світової технології переробки» займає
важливе місце у формуванні знань для здобувачів ступеня вищої освіти - доктор
філософії, галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 204 з
питань вивчення сучасних тенденцій світової технології та впровадження
безпосередньо в умовах виробництва м'ясної та іншої сировини з виготовленням
вітчизняних і зарубіжних високоефективних, енергозберігаючих та безвідходних
технології переробки сировини.

У сучасних умовах формування в Україні інноваційної економіки
затребувані фахівці, що мають глибокі знання в області технологій, техніки і
економіки, з нестандартним мисленням, здатні до системного аналізу ситуацій,
що вміють вирішувати складні науково-технічні завдання, створювати
високотехнологічні виробництва, управляти інноваційними проектами.
Наукові дослідження з інноваційних технологій переробки продукції
тваринництва пов’язані перш за все з розробкою методологічних підходів і
рекомендацій по створенню конкурентоспроможної продукції зі стійкими
якісними показниками і гарантованим рівнем біологічної безпеки, а також
забезпечення економічної ефективності виробництва.

Підвищення ефективності наукових та проектних робіт в області
створення інноваційних технологій і нових технічних засобів переробних
виробництв ґрунтується на системному підході до добре відомих процесів і
обладнання, який в розгорнутій формі виражає вимоги нового підходу до
об’єкта вивчення і удосконалення. Системний підхід до дослідження
безперервних виробничих процесів припускає вивчення їх в лінії як одного
процесу, тобто макродослідження, а потім за його результатами -
мікродослідження апарату або машини.

Технологічні потоки виробництв з переробки продукції тваринництва
недоцільно розглядати як суму окремих технологічних процесів. Кожний
окремий агрегат, що працює у складі лінії, впливає як безпосередньо, так і
побічно на функціонування інших машин і апаратів. Тому для удосконалення
технологічного потоку необхідний аналіз комплексу процесів потокової лінії як
системи.

М’ясна та молочна сировина – це багатокомпонентна,
багатофункціональна і біологічно активна система, тому технологу-досліднику
для прийняття оптимального рішення, схожого з багатофакторною задачею,
необхідно в досконалості володіти системним підходом, здатністю об'єктивно
оцінювати склад, властивості і біологічний потенціал сировини, розуміти
механізми і взаємозв'язки різноманітних процесів, вміти ефективно
використовувати наявні наукові розробки, хіміко-технологічні і технічні засоби
для керування якістю готової продукції.

Кожного з нас оточує велика кількість інформації, і щодня ця кількість збільшується. Сьогодні людина вже навчилась використовувати новітні технології для аналізу та обробки інформаційних потоків, та отримувати з цього користь. Ефективна обробка великих масивів накопиченої інформації значно полегшує пошук оптимальної стратегії розвитку компанії в сучасних конкурентних умовах. 

Програма дисципліни визначає загальний обсяг знань і умінь, які необхідні для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» при вивченні спеціальних дисциплін, а також в процесі наукової та професійної трудової діяльності.

Мета дисципліни:  формування у студентів знань умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки; визначення сутності економічної глобалізації та основних підходів щодо її аналізу» вміння аналізувати закономірності та тенденції глобалізації, класифікувати типи глобальних проблем.

Завданням дисципліни є  оволодіння науковими знаннями та практичними навичками з питань виявлення системної сутності економічної глобалізації; визначення глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікація основних параметрів глобального розвитку; визначення сучасних ринкових та інституціональних методик глобального менеджменту; аналіз особливостей формування національних і міжнародних стратегій розвитку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» повинен

знати:

 • природу, передумови та фактори становлення глобальної економіки;
 • тенденції глобалізації економічного розвитку;
 • закономірності глобальної корпоратизації бізнесу та генезис глобальної економічної інтеграції;
 • характер, форми, моделі та конкурентні переваги регіональної економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку;
 • динаміку процесів інституціоналізації глобального економічного розвитку;
 • Ø форми та механізми соціалізації глобальної економіки;
 • механізми та інструментарій антициклічного регулювання економік у глобальній системі;
 • напрями інтеграції України в глобальний економічний простір.

вміти:

 • надавати характеристику сутності чинників глобалізації, форм прояву глобалізації; формулювати особливості глобальної економіки;
 • аналізувати ключові глобальні проблеми економічного розвитку за допомогою цивілізаційного виміру глобальних економічних процесів;
 • оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації;
 • визначати регулятивні пріоритети формування сучасної міжнародної економічної політики;
 • принципи організації процесів управління міжнародною економічною;
 • діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів.

Програма дисципліни визначає загальний обсяг знань і умінь, які необхідні для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» при вивчені спеціальних дисциплін, а також в процесі наукової та професійної трудової діяльності.

Мета дисципліни орієнтована на формування у здобувачів знань і умінь з основ медіаосвіти медіапедагопки та аудіовізуальної грамотності щодо вирішення сучасних медіапедагопчних проблем, розуміння ролі та значення медійного світу в професійному та особистішому ставленні людини.

Завданням дисципліни є: - вироблення навичок розпізнавання маніпулятивної медіа інформації; -      здатність аналізувати і критично сприймати медіатексти;- визначення сутності медіакомпетентності; - розкриття дидактичних,  психолого-педагогічних і методичних аспектів застосування медіа в навчанні і вихованні; - вивчення впливу різних медіазасобів на навчання і виховання молоді, можливих наслідків їх негативного впливу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Медіаосвіта та медіаграмотність» здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії повинен

знати:

- законодавчі та нормативно-правові акти щодо адаптації аспірантів до сучасних соціально-економічних умов суспільства;

- державну політику щодо молодіжних громадських організацій стосовно питань соціальної адаптації; становлення та розвитку молоді, сприяння зайнятості молоді в соціально-економічному секторі;

- роль медіа в формуванні полікультурної картини світу;

- педагогічні аспекти медіаграмотності;

- функції і класифікацію засобів масової інформації по способу передачі інформації і по каналам сприйняття;

- соціальні аспекти девіації як форми соціальної дезадаптації;

- методологічні аспекти медіапедагопки і основ медіаграмотності;

- принципи, засоби, методи збору, систематизації, узагальнення і використання аудіовізуальної та друкованої інформації;

- спеціалізовані комп’ютерні програми та системи віртуальної реальності;

- навчальні ресурси глобальної мережі Інтернет;

- правила культури спілкування в інформаційному суспільстві та методи захисту від можливих негативних впливів у процесі масової комунікації.

вміти:

- виявляти маншулятивний контент медіа;

- здійснювати аргументований критичний огляд аудіовізуальної та друкованої інформації, готувати рецензії;

- оцінювати зміст, форму і стиль аудіовізуальної та друкованої інформації;

- застосовувати раціональні методи пошуку, відбору, систематизації та використання аудіовізуальної та друкованої інформації;

- здійснювати перевірку та класифікацію джерел інформації;

- розрізняти інформацію за рівнем впливу на особистість, аналізувати й оцінювати тексти медіаповідомлення;

- розшифровувати та використовувати закодовану в медіаповідомленнях інформацію.

Програма дисципліни визначає загальний обсяг знань і умінь, які необхідні для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» при вивченні спеціальних дисциплін, а також в процесі наукової та професійної трудової діяльності.

Мета дисципліни: формування компетентностей щодо використання універсальних методів дослідження економічної поведінки, виявлення та аналізу інструментів та механізмів, що впливають на прийняття управлінських рішень та формують поведінку економічних агентів; оволодіння навичками здійснювати поведінковий аналіз та розробляти ефективні стратегії впливу на поведінку економічних агентів при вирішенні практичних професійних завдань а також здійснювати оцінку впливу когнітивних та соціальних чинників на економічну поведінку та враховувати її при прийнятті управлінських рішень.

Завданням дисципліни є опанування поняття та основного інструментарію поведінкової економічної теорії, різних напрямів сучасної поведінкової економіки та задач, що ними вирішуються; формування у студентів знань теорії та практики поведінкової економіки, розуміння поведінкових закономірностей та їх впливу на перебіг економічних процесів, формування на цій основі професійних компетентностей у сфері прийняття економічних рішень, вивчення теоретичних положень поведінкової та експериментальної економіки; засвоєння правил, принципів, оволодіння інструментами та методами дослідження впливу поведінкових факторів на прийняття економічних рішень; удосконалення вмінь та навичок застосування поведінкових моделей у розвитку економічних відносин та управлінні економічними суб'єктами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати:

 • сутність економічних явищ та дій з позиції психології;
 • основні принципи раціональних та поведінкових механізмів;
 • підходи, інструментарій та методи поведінкової економіки;
 • методику здійснення поведінкового аналізу суб’єктів сучасної економіки;
 • стратегії впливу на поведінку економічних агентів;
 • природу, етапи та підходи до прийняття управлінських рішень.

вміти:

 • здійснювати оцінку раціональності поведінки економічних суб’єктів;
 • визначати та долати обмеження традиційної економічної моделі при вирішенні практичних економічних завдань;
 • застосовувати поведінкові моделі при здійсненні економічного прогнозування;
 • здійснювати оцінку впливу когнітивних та соціальних чинників на економічну поведінку та враховувати її при прийнятті управлінських рішень;
 • забезпечувати результативність та достовірність економічних експериментів.

Дисципліна «Стратегічне управління» передбачає освоєння теоретико-методологічних основ стратегічного управління підприємством та оволодіння специфічним методичним інструментарієм довгострокового прогнозування, планування і аналізу в умовах невизначеності та ризику.

Метою вивчення навчальної дисципліни є поглиблення у здобувачів науково-освітнього рівня доктора філософії системи знань у сфері теорії та практики стратегічного управління; формування навичок розробки та реалізації стратегії підприємства й вміння використовувати необхідний інструментарій стратегічного управління при розробці управлінських рішень.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Стратегічне управління» є:

- знати теоретичні аспекти стратегічного управління, засвоїти методологію і методи стратегічного управління, набути навички використання соціальних і психологічних технологій стратегічного управління;

- розширити знання і навички прийняття стратегічних рішень, критичного мислення, основані на сучасних наукових підходах до управління в умовах неповноти інформації і постійних змін зовнішнього середовища;

- сформувати практичні навички сучасного стратегічного управління, пов‘язані з аналізом, оцінкою та обґрунтуванням конкретних управлінських рішень.

Предметом дисципліни є методологія розробки стратегії підприємства в умовах нестабільності середовища та неповноти інформації про його майбутній стан.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

а) знати: сутність стратегічного управління, моделі та методи стратегічного прогнозування розвитку, системного підходу до формування стратегій; організацію процесу стратегічного управління, його технології, методи і особливості в умовах глобалізації та інформатизації простору; процедури та особливості реалізації й оцінювання ефективності процесу стратегічного управління;

б) уміти: застосовувати знання стратегічного управління й аналізу стратегій розвитку конкурентних переваг організації в межах корпоративних стратегій і механізмів їх реалізації; методологічно обґрунтовувати концептуальні документи щодо розробки стратегій, прогнозувати їх результативність; управляти розробкою стратегії та політики підприємства; координувати діяльність служб і підрозділів організації.

Компетентності: знати етапи стратегічного управління та інструменти реалізації обраної стратегії; прогнозувати наслідки від застосування певних видів стратегій та визначати конкурентні переваги підприємства, застосовуючи різні підходи до аналізу середовища підприємства, і розробляти напрями їх досягнення. Результати навчання: здатність зрозуміло доносити складні ідеї та аргументи з метою дати професійні поради щодо прийняття управлінських рішень; вміння формувати програми та проекти, обґрунтовувати показники їх результативності; уміти визначати функціональні області управлінської діяльності економічного суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники що характеризують результативність такої діяльності.

Програма дисципліни визначає загальний обсяг знань і умінь, які необхідні для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» при вивченні спеціальних дисциплін, а також в процесі наукової та професійної трудової діяльності.

Мета дисципліни: засвоєння теорії та пpактики державної економічної політики не тільки на макpо-, а й на мезо- (регіональному) та мікроpівні, а також вміння  здійснювати економічний аналіз на макpоpівні з урахуванням закономірностей, методів, форм і механізмів регулювання і управління економічними явищами та процесами, що відбуваються в сучасному суспільстві.

Завданням дисципліни є закріпити, поглибити й узагальнити у здобувачів системні науково-теоретичні знання з розробці управлінських рішень, які спрямовують у належне pусло, тобто позитивно впливатиме на різні економічні та соціальні об’єкти, процеси і людей, що беруть у них участь з метою досягнення найбільшої ефективності в соціально-економічній діяльності держави; виявити їх здатність самостійно застосувати отриманні знання, вміння та навики у науковій діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати:

 • нормативно-правове забезпечення економічної політики держави;
 • методи та механізми регулювання та управління економічними явищами та пpоцесами, що відбуваються в сучасному суспільстві;
 • загальні поняття: “політика”, “економіка”, “економічна система”, “світова та
 • інструменти економічної політики та їх використання;
 • антимонопольну, регіональну, науково-технологічну, інноваційну та інвестиційну політику;
 • соціальну та гуманітарну політику деpжави;
 • зовнішньоекономічну та митну політика;
 • політику забезпечення економічної тpансфоpмації;
 • політику економічної безпеки держави та законотворчу діяльність.

вміти:

 • ставити і вирішувати сучасні науково-дослідні і прикладні завдання;
 • планувати та управляти науковими дослідженнями у вищих навчальних закладах;
 • застосовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпечені економічної політики держави;
 • планувати функції та повноваження державних органів, які формують і здійснюють економічну політику;
 • використовувати інструменти економічної політики;
 • застосовувати методи та механізми регулювання та управління економічними явищами та пpоцесами, що відбуваються в сучасному суспільстві.

Програма дисципліни визначає загальний обсяг знань і умінь, які необхідні для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» при вивченні спеціальних дисциплін, а також в процесі наукової та професійної трудової діяльності.

Мета дисципліни: розуміння основних проблем сучасної економічної теорії, її провідних напрямів і закономірностей розвитку; надання знань про основні напрями розвитку сучасної економічної думки; систематизація знань про уявлення представників основних, шкіл і течій економічної науки щодо сутності і механізмів функціонування господарських систем з позицій основних шкіл сучасної економічної теорії.

Завдання: вивчення економічних ідей та пропозицій з огляду на їх належність до певних напрямків сучасної економічної думки; набуття вмінь аналізувати економічні ситуації з позицій різних сучасних економічних концепцій та взаємозв’язки економічної політики із сучасними теоретичними поглядами; забезпечення фундаментальної економічної підготовки фахівців з урахуванням передових надбань світової теоретичної думки; опанування категоріально-понятійним апаратом та методологією досліджень різних шкіл; формування уявлень про основні і альтернативні течії сучасної економічної думки; аналіз наукового внеску окремих представників, шкіл та напрямів сучасної економічної теорії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні напрями розвитку сучасної економічної думки;
 • економічні закони, які управляють виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ у різних економічних системах;
 • механізм дії і використання економічних законів на макро- і мікрорівнях;
 • стратегічні тенденції еволюції соціально-економічних систем у ХХІ столітті.

вміти:

 • робити аналіз економічних явищ та процесів з метою обґрунтування нових тенденцій та моделей розвитку національної економіки;
 • робити практичні рекомендації на основі здійснення аналізу та оцінки фінансових, господарських та організаційно-управлінських явищ у національній економіці;
 • оцінювати існуючу економічну кон’юнктуру та прогнозувати стратегічний розвиток різних секторів та сфер національної економіки, виходячи з критеріїв екзогенного та ендогенного характеру;
 • приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов'язків.

Навчальний курс  є невід’ємною частиною загальної підготовки здобувачів вищої освіти з питань автоматизації виробничих процесів у тваринництві. Основною метою курсу є вивчення принципів функціонування автоматизованих систем накопичення та обробки даних та  на їх основі управління різноманітними технологічними процесами (утримання, годівля, селекція тощо) у тваринництві.

Базова дисципліна спеціальності 051 "Економіка"

Мета: оволодіння майбутніми спеціалістами знань з питань ефективного виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, а також вмінь запровадження взаємовигідних економічних взаємовідносин, які б забезпечували підвищення сукупної продуктивності праці та ефективності народногосподарського комплексу країни.

Завдання: визначення практичних проблем удосконалення управління народногосподарським комплексом України, забезпечення наукової політики держави в галузі механізації, електрифікації, автоматизації, аграрного будівництва, хімізації сільського господарства, переробки кінцевого аграрного продукту, інформаційного, матеріально – технічного та наукового забезпечення виробничої аграрної сфери.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–       особливості економічних взаємовідносин між виробничою та обслуговуючою сферами;

–       методи визначення показників економічної ефективності агросервісної діяльності;

–       шляхи покращення ефективності використання виробничого ресурсного потенціалу підприємства тощо.

вміти:

–       раціонально використовувати виробничі ресурси;

–       визначати паритет цін з підприємствами постачання, переробки, зберігання та реалізації продукції;

–       максимально завантажувати виробничі потужності матеріально –технічної бази;

якісно використовувати економічні знання та практичні навички в підприємницькій діяльності.

АГРОХІМІЯ – обов'язкова дисципліна для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 201 «Агрономія». Програма дисципліни розрахована на 5 кредитів ЄКТС (150 год.). Форма контролю – оцінка за написання та захист курсової роботи, іспит.

АГРОХІМІЯ займає одне з провідних місць у формуванні висококваліфікованих фахівців аграрного профілю, здатних швидко адаптуватися до нових соціально-економічних умов, мобільних і конкурентоспроможних на національному та світовому ринку праці.

АГРОХІМІЯ  наука про мінеральне живлення рослин, хімічні і біохімічні процеси в грунті й рослинах, застосування добрив та інших агрохімікатів з метою підвищення родючості грунтів, збільшення врожаю, покращення якості сільськогосподарської продукції. 

ВИКЛАДАЧ: кандидат с.-г. наук, доцент СИДЯКІНА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА.

Мета: формування у майбутніх фахівців аграрної сфери знань і навичок з технологій виробництва плодів і ягід.

Завдання: вивчення і засвоєння біологічних та екологічних особливостей росту, плодоношення і розмноження плодових, ягідних культур і винограду;  набуття практичних навичок із вирощування садивного матеріалу плодових і ягідних культур та винограду; оволодіти знаннями із створення інтенсивних промислових насаджень плодових і ягідних культур та винограду; набуття практичних навичок із догляду за насадженнями, плодових, ягідних рослин та винограду.

Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

–             стан і перспективи розвитку плодівництва і виноградарства;

–             значення, анатомо-морфологічні та біологічні особливості плодових і ягідних культур та винограду;

–             фізіологію стійкості до факторів зовнішнього середовища; закономірності плодоношення;

–             сучасні технології вирощування високих екологічно чистих урожаїв плодів, ягід і винограду в різних грунтово- кліматичних зонах;

–             шляхи і способи поліпшення якості продукції та заходи щодо її підтримання;

–             способи скорочення затрат праці й засобів виробництва в процесі вирощування.

вміти:

–             вирощувати садивний матеріал плодових, ягідних рослин та вино­граду;

–             проектувати плодові і ягідні насадження та виноградники для різних форм господарювання;

–             розробляти, удосконалювати і реалізовувати прогресивні технології вирощування продукції плодових і ягідних культур та винограду;

–             здійснювати біологічний контроль за станом насаджень та управляти процесами формування урожаю;

–             розробляти і реалізовувати заходи щодо поліпшення якості та зменшення втрат продукції плодівництва;

–             забезпечувати високу економічну ефективність технологій та їх екологічну чистоту.

На етапі становлення землеробства як промислового виробництва, така діяльність була підпорядкована ринковій кон’юнктурі. Вирощування культур визначалося їх прибутковістю, ліквідністю, що зумовило підвищення концентрації та спеціалізації рослинництва в окремих регіонах вище допустимого рівня.  Виробнитво  заради прибутку  без урахування  екологічних та соціальних  наслідків,  біологічних потреб  культур супроводжувалося деградацією ґрунтів, зниженням потенціалу родючості, спричинило екологічні зміни, вплинуло на якість продукції, зумовило зростання виробничих витрат та ускладнення технології їх вирощування. 

Адаптивне землеробство це новий підхід, що описує землеробство пристосоване до виробничих, ґрунтово-екологічних та інших природних умов,  що  дозволяє   зберегти обсяги виробництва та якість продукції , зменшивши  технологічне навантаження на  середовище. Це  досягається   глибоким аналізом системних  звязків середовища та  біолгічних потреб  сільськогосподарських культур,  задіянням  біологічних чинників  для  досягнення  балансу в агроценозах.

Метою навчальної дисципліни “Адаптивні системи землеробства” є формування у фахівців системи знань щодо сучасних систем землеробства, побудови та функціонування збалансованих, екологічно безпечних та економічно доцільних заходів виробництва рослинницької продукції відповідно до природно-сільськогосподарських зон та виробничих та умов.

Завданням дисципліни є надання студентам теоретичних знань та практичних навичок побудови систем землеробства, управління процесами відновлення родючості ґрунту, та досягнення визначеного рівня продуктивності культур в своєрідних агроекологічних та виробничих умовах господарювання при мінімальному впливі виробництва на навколишнє середовище.

За результатами вивчення курсу адаптивні системи землеробства студент повинен знати :

-        теоретичні основи та складові систем землеробства

-        принципи класифікації систем землеробства в сучасних умовах

-        методи аналізу систем землеробства та відповідності її конкретним умовам

-        агрокліматичні та ґрунтові умови виробництва в різних природно-сільськогосподарських зонах України.

-        агробіологічні особливості та вимоги культур до умов вирощування

-        вплив сільськогосподарських культур та технологій їх вирощування на ґрунтові умови та відтворення родючості

-        принципи побудови збалансованих елементів системи землеробства

-        обґрунтування та планування заходів меліорації

-        вимоги до технічного забезпечення виробництва

-        критерії відповідності виробництва вимогам охорони природи

За результатами вивчення курсу Адаптивні системи землеробства студент повинен уміти :

-        обґрунтовано оцінювати системи землеробства в цілому та її складові елементи зокрема

-        розробляти інформаціно-логічні моделі проходження екотопічних факторів життя рослин та визначати заходи і ресурси щодо їх регулювання

-        розробляти економіко-математичн моделі динаміки гумусу та проектувати заходи його розширеного відтворення

-        розробляти заходи підвищення біогенності ґрунту

-        оцінювати фіто санітарний стан та розробляти заходи його покращення

-        розробляти заходи відтворення родючості деградованих та порушених земель

-        розробляти та впроваджувати ланки адаптивних систем землеробства

-        планувати систему машин та розробляти агротехніку для адаптивних систем

-        розробляти технологічні карти вирощування культур для адаптивних систем землеробства.

Курс призначений для здобувачів вищої освіти третього (освітньо - наукового) рівня спеціальності 201 "Агрономія"

Дисципліна «Аналітичнв хімія» викладається  для студентів   І курсу БТФ спеціальності  181 – «Харчові технології» у  ІІ семестрі. На вивчення дисципліни відведено 3 кредити (90 годин), з яких  18 годин – лекцій, 12 годин – практичні заняття,  12 годин – лабораторні роботи,  46годин – самостійна робота.  Підсумковий контроль – залік.

Мета вивчення дисципліни  є формування у студентів теоретичних основ хімічного аналізу, практичних навичок його виконання та їх використання для вирішення конкретних задач; розвиваток у студентів логічного  хімічного мислення та вміння застосовувати на практиці набуті знання.

Завданням дисципліни є засвоєння основних методів та прийомів якісного і кількісного аналізу, розвиток науково-дослідних навиків, які необхідні майбутнім фахівцям харчової промисловості. 

Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: сучасний зміст навчальної дисципліни та її значення для наукового обгрунтування технологічних процесів харчової промисловості; загальні теоретичні основи хімічних, фізико-хімічних та фізичних методів аналізу; якісні реакції на  катіони і аніони; основи титриметричного  та гравіметричного аналізів; умови виконання аналітичних визначень; метрологічні основи аналітичної хімії.

вміти: на основі фундаментальних теоретичних знань обгрунтовано обирати відповідний метод аналізу для розв'язання конкретної задачі, оцінивши можливість різних методів; грамотно використовувати обладнання, прилади, виконувати експериментальні роботи, давати метрологічну оцінку  результатів; самостійно проводити хімічний експеримент; оформляти його результати у вигляді звіту в лабораторному журналі; розв'язувати розрахункові задачі з курсу  аналітичної хімії; знати і вміти користуватися навчальною, методичною та довідковою літературою з хімії.

Навчальна дисципліна підготовки фахівців на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти спеціальності 051 "Економіка".

Метою викладення навчальної дисципліни «Аудит» є: оволодіння студен­тами базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок аудиту (незалежної перевірки фінансової звітності) і виконання інших видів аудиторських послуг (супутніх аудиту робіт) для забезпечення  системи управління підприємств та зовнішніх користувачів необхідною інформацією, визначення ролі аудиту для розвитку сучасних ринкових відносин, а також вивчення практичного досвіду аудиторської діяльності, опанування змісту Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Аудит» є: засвоєння теоретичних основ функціонування аудиту як інституту незалежного фінансового контролю, а також інших видів перевірок фінансово-господарської діяльності господарюючих суб’єктів; вивчення  законодавчих та нормативних актів, що регулюють аудиторську діяльність, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості  та етики; засвоєння методики і техніки проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг, набуття навичок  по застосуванню методів і прийомів аудиту, виконанню аудиторських процедур; набуття практичних навичок з організації та планування аудиту, виконання комплексу аудиторських процедур, оформлення поточних та підсумкових документів аудитора; набуття необхідних знань та практичних навичок щодо використання результатів аудиторської перевірки у процесі прийняття управлінських рішень, організації взаємодії аудиторів та менеджерів різних рівнів управління.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: законодавчі документи та підзаконні акти, які регламентують порядок здійснення аудиторської діяльності; діючі методики аудиторських перевірок будь-яких видів підприємницької діяльності суб’єктів усіх форм власності в Україні;

уміти: обрати найбільш ефективну, виходячи з виду діяльності та умов господарювання, методику аудиторської перевірки; підготувати аудиторське досьє; організувати своєчасне вивчення чинних нормативних актів і засвоєння їх змін; організувати ведення обліку та аудиту за необхідними розрізами для забезпечення точності, повноти та своєчасності подання фінансової звітності; при необхідності – організувати та забезпечити внутрішній контроль у суб’єкта підприємницької діяльності; організувати правильне ведення обліку для найбільш ефективного складання звітності.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Коваль Світлана Вікторівна

Мета: оволодіння майбутніми спеціалістами знань з питань ефективного виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, а також вмінь запровадження взаємовигідних економічних взаємовідносин, які б забезпечували підвищення сукупної продуктивності праці та ефективності народногосподарського комплексу країни.

Завдання: визначення практичних проблем удосконалення управління народногосподарським комплексом України, забезпечення наукової політики держави в галузі механізації, електрифікації, автоматизації, аграрного будівництва, хімізації сільського господарства, переробки кінцевого аграрного продукту, інформаційного, матеріально – технічного та наукового забезпечення виробничої аграрної сфери.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–       особливості економічних взаємовідносин між виробничою та обслуговуючою сферами;

–       методи визначення показників економічної ефективності агросервісної діяльності;

–       шляхи покращення ефективності використання виробничого ресурсного потенціалу підприємства тощо.

вміти:

–       раціонально використовувати виробничі ресурси;

–       визначати паритет цін з підприємствами постачання, переробки, зберігання та реалізації продукції;

–       максимально завантажувати виробничі потужності матеріально –технічної бази;

якісно використовувати економічні знання та практичні навички в підприємницькій діяльності.

Біологія (безхребетних тварин ) є однією із найважливіших фундаментальних дисциплін циклу природничо-наукової підготовки бакалаврів з водних біоресурсів.

Метою підготовки фахівців повинно бути вивчення системи безхребетних тварин, особливостей їх зовнішньої та внутрішньої будови, розмноження, розвитку, видового різноманіття, поширення та господарського значення.

Ґрунтовне вивчення біології та екології безхребетних тварин надзвичайно важливе, враховуючи ту суттєву роль, яку вони відіграють у найрізноманітніших процесах життєдіяльності, що відбуваються у біосфері.

Безхребетні тварини, які мешкають у водоймах, біологічно тісно пов’язані з іхтіофауною. Вони складають основу природних кормових ресурсів риб, є їх ворогами, паразитами або проміжними хазяїнами у циклах розвитку збудників хвороб риб. конкурентами у харчуванні та використанні життєво необхідних умов навколишнього середовища. У розв’язанні практичних задач з оптимізації споживання, раціональної експлуатації водних біологічних ресурсів, підвищення рибопродукції, регулювання умов утримання і вирощування риби та інших об’єктів аквакультури, знання морфологічних та біологічних особливостей гідрофауни безхребетних має вирішальне значення.

Засвоївши програму дисципліни ’’Біологія” (безхребетних тварин ), фахівець повинен:

знати особливості будови та функціонування систем органів безхребетних тварин, їх філогенію та систематику, різноманітність видового складу, екологію, розповсюдження, спосіб життя, вплив на інші компоненти біоценозів, значення у харчових ланцюгах, кругообігу речовин, методи регулювання чисельності.

уміти оцінити стан та різноманітність видового складу безхребетних тварин,

використовувати знання їх біології для розробки заходів регулювання

інтенсивності розвитку окремих груп та видів з метою оптимізації умов

навколишнього середовища для досягнення високих показників продуктивності

різних об’єктів аквакультури.

Біологія (безхребетних тварин ) є однією із найважливіших фундаментальних дисциплін циклу природничо-наукової підготовки бакалаврів з водних біоресурсів.

Метою підготовки фахівців повинно бути вивчення системи безхребетних тварин, особливостей їх зовнішньої та внутрішньої будови, розмноження, розвитку, видового різноманіття, поширення та господарського значення.

Ґрунтовне вивчення біології та екології безхребетних тварин надзвичайно важливе, враховуючи ту суттєву роль, яку вони відіграють у найрізноманітніших процесах життєдіяльності, що відбуваються у біосфері.

Безхребетні тварини, які мешкають у водоймах, біологічно тісно пов’язані з іхтіофауною. Вони складають основу природних кормових ресурсів риб, є їх ворогами, паразитами або проміжними хазяїнами у циклах розвитку збудників хвороб риб. конкурентами у харчуванні та використанні життєво необхідних умов навколишнього середовища. У розв’язанні практичних задач з оптимізації споживання, раціональної експлуатації водних біологічних ресурсів, підвищення рибопродукції, регулювання умов утримання і вирощування риби та інших об’єктів аквакультури, знання морфологічних та біологічних особливостей гідрофауни безхребетних має вирішальне значення.

Засвоївши програму дисципліни ’’Біологія” (безхребетних тварин ), фахівець повинен:

знати особливості будови та функціонування систем органів безхребетних тварин, їх філогенію та систематику, різноманітність видового складу, екологію, розповсюдження, спосіб життя, вплив на інші компоненти біоценозів, значення у харчових ланцюгах, кругообігу речовин, методи регулювання чисельності.

уміти оцінити стан та різноманітність видового складу безхребетних тварин,

використовувати знання їх біології для розробки заходів регулювання

інтенсивності розвитку окремих груп та видів з метою оптимізації умов

навколишнього середовища для досягнення високих показників продуктивності

різних об’єктів аквакультури.

Картинки по запросу "картинка компьютерное моделирование"

Кафедра  Менеджменту та інформаційних технологій

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

спеціальностей  205  «Лісове  господарство», 206  «Садово-паркове господарство»

3 курс, 5  семестр

Мета – оволодіння методами і технікою дослідження, чисельного опису та математичного моделювання об’єктів і явищ як предметів фахової діяльності бакалаврів лісового та садово-паркового господарства.

Автор: к.т.н., доцент Лобода О.М.

Мета: оволодіння майбутніми спеціалістами знань з питань ефективного виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, а також вмінь запровадження взаємовигідних економічних взаємовідносин, які б забезпечували підвищення сукупної продуктивності праці та ефективності народногосподарського комплексу країни.

Завдання: визначення практичних проблем удосконалення управління народногосподарським комплексом України, забезпечення наукової політики держави в галузі механізації, електрифікації, автоматизації, аграрного будівництва, хімізації сільського господарства, переробки кінцевого аграрного продукту, інформаційного, матеріально – технічного та наукового забезпечення виробничої аграрної сфери.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–       особливості економічних взаємовідносин між виробничою та обслуговуючою сферами;

–       методи визначення показників економічної ефективності агросервісної діяльності;

–       шляхи покращення ефективності використання виробничого ресурсного потенціалу підприємства тощо.

вміти:

–       раціонально використовувати виробничі ресурси;

–       визначати паритет цін з підприємствами постачання, переробки, зберігання та реалізації продукції;

–       максимально завантажувати виробничі потужності матеріально –технічної бази;

якісно використовувати економічні знання та практичні навички в підприємницькій діяльності.

для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою ОКР «Бакалавр» спеціальності 204 "ТВППТ"

Метою вивчення дисципліни є освоєння  основних шляхів використання прийомів біотехнології для  розробки нових методів селекції  та одержання практичних результатів, які мають народногосподарське значення нині або будуть мати в майбутньому.

Завдання вивчення дисципліни передбачають детальний розгляд питань з будови та біологічного значення ДНК та РНК, синтезу білку та механізмів його регулювання.

Студенти отримують знання з основ клітинної та генетичної інженерії, питань конструювання рекомбінантних ДНК та клонування генів. Також передбачено вивчення біотехнології трансплантації ембріонів, сполучення амінокислот, інтерферону, моноклональних антитіл, вакцин. Вивчаються питання з перетворення сонячної енергії, використання ферментів у виробництві харчових продуктів, лікарських препаратів.

В результаті освоєння дисципліни студенти отримують знання з сучасних методів селекційної роботи по конструюванню живих організмів, найбільш придатних для промислових  технологій, а також  з питань пошуку нових джерел енергії.

Біофілософія - це філософське знання про живе. Вивчає сутність біофілософського знання, особливості біофілософського пізнання та методологію пізнання про живе. Складається з розділів: філософія біології, біоетика, біоестетика, біополітика, біомузика; екофілософія, екоетика.

Біохімія тварін формує у студентів базові теоретичні і практичні знання щодо хімічних процесів, що відбуваються в живих організмах; структуру і властивості найважливіших біополімерів, пояснює роль просторової організації в забезпеченні специфічності біохімічних процесів; властивості  речовин, їх вплив на організм тварини.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: основні речовини, що входять до складу живих організмів, структуру клітин і біохімічні функції окремих органел; біологічні функції білків, структурні властивості амінокислот та їх класифікацію; структурні рівні білків, фізико-хімічні властивості білків та їх класифікацію; мати уявлення про структуру та біологічні функції нуклеїнових кислот; механізм дії ферментів; загальні уявлення про обмін амінокислот, білків, ферментів, ліпідів в клітині; біохімічну терміноголію, сучасний рівень розвитку біохімії, галузь її застосування,  спеціальну літературу.  

вміти: володіти методами визначення окремих амінокислот, що входять до складу білкових молекул; визначати фізико-хімічні властивості білків та загальні властивості ферментів; аналізувати явища, які відбуваються в організмі тварин.

Викладач:  к.б.н., доцент Вогнівенко Людміла Петрівна

Мета: надання майбутнім здобувачам системних знань з теоретичних основ організації функціонування біржової діяльності як складового елемента інфраструктури організованого ринку та набуття практичних навичок ефективного використання біржових операцій у своїй майбутній діяльності.

Завдання:

 1. з'ясувати сутність та еволюцію розвитку біржової діяльності і особливості механізму її функціонування в країнах з розвинутою ринковою економікою;
 2. вивчити основні тенденції та напрями розвитку біржової діяльності в Україні;
 3. засвоїти загальні тенденції регулювання біржового товарного ринку;
 4. оволодіти основами розвитку товарної біржі як елемента інфраструктури організованого ринку;
 5. з'ясувати сутність та класифікацію біржових товарів, основні види і складові біржових угод та охарактеризувати основні групи учасників біржової торгівлі;
 6. розглянути особливості організації і технології біржової торгівлі;
 7. оволодіти теорією та практикою біржової інформації;
 8. охарактеризувати сучасний стан біржової діяльності на ринку сільськогосподарської продукції;
 9. вивчити особливості функціонування фондового і валютного ринків;
 10. з'ясувати основні принципи ціноутворення на біржовому ринку;
 11. розглянути       сутність клірингу і особливості розрахунків на біржовому ринку;
 12. засвоїти основи ф'ючерсної та опціонної торгівлі;
 13. з'ясувати сутність хеджування і біржової спекуляції;
 14. вивчити сучасні системи розвитку електронної біржової торгівлі.

Як результат вивчення навчальної дисципліни «Біржова діяльність» студент повинен знати:

-            сутність біржової діяльності;

-            нормативно-правову базу створення та механізм функціонування бірж в Україні;

-            класифікацію товарних бірж та їх основні характеристики;

-            органи управління і структурні підрозділи товарних бірж;

-            асортимент біржових товарів і принципи формування товарної системи брокерських товарів;

-            принципи організаційної діяльності бірж: механізм здійснення операцій на біржовому ринку;

-            особливості організації брокерської діяльності;

-            систему біржових угод і операцій виробничо-торгової і фінансової спрямованості, які можна здійснювати на спотовому, форвардному і ф'ючерсному ринках;

-            особливості здійснення фундаментального і технічного аналізу;

-            характеристику біржової діяльності на ринку сільськогосподарської продукції в Україні;

-            основи розвитку фондового і валютного ринку в Україні;

-            ціноутворення на біржовому ринку;

-            сутність клірингу і розрахунків на біржовому ринку;

-            основи ф'ючерсної та опціонної торгівлі;

-            концепцію хеджування і особливості біржової спекуляції;

-            сучасні системи розвитку електронної біржової торгівлі;

уміти:

-            аналізувати виникнення, становлення та еволюційний розвиток біржової діяльності;

-            обґрунтовувати тенденції та напрями розвитку біржової діяльності в Україні;

-            аналізувати регулювання біржового товарного ринку;

-            обґрунтовувати основи розвитку товарної біржі;

-            класифікувати біржові товари та види біржових угод;

-            характеризувати основні групи учасників біржової торгівлі;

-            організовувати роботу суб'єктів підприємницької діяльності з біржами та брокерськими конторами;

-            здійснювати біржові операції та визначати їх ефективність;

-            визначати обсяг посередницьких угод, укладених брокерською конторою;

-            визначати ефективність відкриття підприємством власної брокерської контори на біржі;

-            аналізувати біржову діяльність на ринку сільськогосподарської продукції;

-            обґрунтовувати сутність фондових і валютних бірж та їх діяльність на біржовому ринку;

-            корегувати ціну на товар згідно зі строком платежу;

-            характеризувати особливості клірингу та розрахунків на біржовому ринку;

-            обґрунтовувати основи ф'ючерсної та опціонної торгівлі;

-            здійснювати хеджеві операції з урахуванням реальних ситуацій на ринках;

-            обґрунтовувати стан та шляхи розвитку електронної біржової торгівлі в Україні.

.

 1. 1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета . навчання студентів основам сучасних методів розрахунку та конструювання різних видів будівельних конструкцій (балок, ферм, колон, спеціальних конструкцій).

-         Завдання. Виконувати необхідні розрахунки конструкцій та розробляти їх робочі креслення.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

чітко уявляти собі роботу будівельних конструкцій під навантаженням

знаходити у кожному окремому випадку найбільш оптимальне конструктивне рішення, яке б відповідало сучасному рівню розвитку науки та техніки

виконувати необхідні розрахунки конструкцій та розробляти їх робочі креслення

вміти використовувати технічну та нормативну літературу при вирішенні задач розрахунку та проектування конструкцій

володіти міжнародною системою одиниць (СИ) при виконанні розрахунків.

Метою викладення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» є: навчити студентів ефективно використовувати у майбутній роботі облікову інформацію в управлінні виробництвом; оволодіти методикою відображення господарських операцій у системі бухгалтерського обліку та звітності; використати можливості навчального процесу для вивчення теорії та практики бухгалтерського обліку. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» є: формування студентів комплексний науковий підхід до аналізу господарських явищ та відображення їх в обліку; поєднує одержані теоретичні знання з практичними навичками та вміннями в обліковій сфері. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: основні поняття та категорії бухгалтерського обліку та їх сутність, закони та принципи, мету та завдання, елементи методу бухгалтерського обліку як науки, так і практики;

уміти: відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, розуміти та відображати в системі бухгалтерського обліку процеси придбання, виробництва та продажу.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Коваль Світлана Вікторівна

Ветеринарна радіобіологія  - це наука, що вивчає механізми і закономірності дії іонізуючого випромінювання на біологічні об'єкти (в біології, в медицині, сільському господарстві та інших сферах діяльності людини). Даний курс є профілюючим у підготовці ветеринарного лікаря, так як вивчає ефекти біологічної дії радіації і з'ясовує особливості розвитку виникаючих при цьому патологічних процесів у сільськогосподарських тварин. На підставі отриманих даних розробляється методи радіаційної експертизи об'єктів ветеринарного нагляду і визначаються можливості використання атомної енергії в ветеринарії і сільському господарстві.

Ветеринарна радіобіологія відноситься до базової (загально-професійної) частини професійного циклу. Основу ветеринарної радіобіології складають навчання про механізм дії іонізуючого випромінювання на біоорганічні речовини, віруси, бактерії, клітини, тканини, цілісні організми, популяції, біоценози, їх спільноти та біосферу в цілий. Знання з ветеринарної радіобіології є базовими для вивчення інших дисциплін: ветеринарно-санітарна експертиза , акушерства та гінекології, внутрішніх незаразних хвороб.

Електроний курс дисципліни "Виробничі процеси в технологіях тваринництва" рекомендовано для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня четвертого року навчання біолого-технологічного факультету. Загальний об"єм курсу 3 кредити (90 годин). Кінцевий результет курсу - залік.

Метою дисципліни «Виробничі процеси в технологіях тваринництва» є формування у студентів знань та навичок з оволодіння закономірностями та методичними підходами організації створення і функціонування раціональних форм виробничих систем в сільськогосподарських підприємствах в умовах розвитку ринкових відносин. В сучасних умовах високої концентрації і значної невизначеності ринкового середовища технологія розглядається як наука про найбільш економічні способи та процеси виробництва сировини, матеріалів та готової продукції. Технологічний процес становить основу будь-якого виробничого процесу – сполучення предметів, знарядь праці та живої праці в просторі і часі, а раціональна організація виробничого процесу повинна відповідати вимогам і будуватися на таких принципах, як спеціалізація, диференціація, концентрація і інтеграція, пропорційність, безперервність, ритмічність та ін.

Завдання дисципліни: вивчення організаційних основ створення і функціонування сільськогосподарських підприємств та їх об’єднань, організація використання засобів виробництва, виробництва і використання кормів, організація внутрішньогосподарського планування, нормування і оплати праці, організації основних технологічних процесів у тваринництві. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

- організаційно – економічні основи сільськогосподарських підприємств і об’єднань;

- методи і систему роздержавлення і приватизації підприємств, визначення розмірів паїв;

- принципи, методи та систему внутрішньогосподарського планування;

- систему тваринництва, особливості обґрунтування галузевої структури, відтворення та оборот

вміти:

- раціонально, ефективно і прибутково організовувати виробництво тваринницької продукції: молока, м’яса, яєць, вовни;

- розробляти раціональну організацію і структуру стада;

- розраховувати планову та звітну собівартість продукції;

- здійснювати розрахунки з визначення розцінок за одиницю продукції, кількісного складу внутрішньогосподарських формувань;

- розраховувати норми виробітку, навантаження поголів’я;

- визначати річну потребу в робочій силі, засобах виробництва;

- складати технологічні карти виробництва продукції тваринництва, галузеві розділи річних планів, річних завдань внутрішньогосподарських формувань.

Курс призначений для студентів 1-2 курсу (освітній рівень бакалавр) факультету водного господарства, будівництва та землеустрою.

Дисципліна включає в себе теоретичну частину - лекції, та практичну частину - практичні заняття. самостійна та індивідуальна роботи, диф. заліки та екзамени.

Мета курсу: Основною метою дисципліни «Вища математика» є оволодіння студентами необхідним математичним апаратом, що допомагає аналізувати, моделювати та розв’язувати прикладні просторові задачі природничого циклу у професійній діяльності; формування вмінь аналітичного мислення та математичного формулювання біологічних, хімічних, екологічних, географічних задач.,навчити студентів самостійно застосовувати математичні методи і виконувати типові розрахунки на персональному комп’ютері (ПК).

Викладач: старший викладач кафедри прикладної математики та економічної кібернетики Кавун Галина Михайлівна

Мета курсу: Основною метою дисципліни «Вища математика» є оволодіння студентами необхідним математичним апаратом, що допомагає аналізувати, моделювати та розв’язувати прикладні просторові задачі природничого циклу у професійній діяльності; формування вмінь аналітичного мислення та математичного формулювання біологічних, хімічних, екологічних, географічних задач.,навчити студентів самостійно застосовувати математичні методи і виконувати типові розрахунки на персональному комп’ютері (ПК).

Викладач: старший викладач кафедри прикладної математики та економічної кібернетики Кавун Галина Михайлівна

Метою викладення навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» є:   оволодіння студентами  теоретичних  основ  та  набуття  практичних  навичок  застосування методичних  прийомів  при  здійсненні  внутрішньогосподарського  контролю. Контроль  є  необхідною  складовою  механізму  управління  виробництвом, розподілом та споживанням та виступає елементом як прямого, так і зворотного зв’язку між структурними підрозділами підприємства, між керованою і керуючою системами, між лінійними і функціональними підрозділами.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» є:

-  засвоєння  теоретичних  основ  внутрішньогосподарського контролю  як  невід’ємної  функції управління;

-  засвоєння теоретичних основ функціонування служби внутрішньогосподарського контролю та системи внутрішньогосподарського контролю;

-  вивчення та засвоєння законодавчих та нормативних актів України, міжнародного досвіду та спеціальної літератури щодо організації та функціонування внутрішньогосподарського контролю;

-  ознайомлення  з  методикою  та  технікою  проведення  контрольних  процедур  на

підприємствах, установах та організаціях;

- набуття практичних  навичок з організації та виконання комплексу внутрішньогосподарських контрольних процедур та реалізації їх наслідків.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: основні положення законодавчих та нормативних актів України, які стосуються питань внутрішньогосподарського  контролю діяльності суб’єктів господарювання; особливості організації внутрішнього контролю на малих, середніх та великих підприємствах; основні способи і прийоми проведення перевірок.

уміти:  організовувати  підрозділи  внутрішньогосподарського контролю  на  підприємствах,  в установах  та  організаціях;  складати  плани  проведення  перевірок;  проводити  інвентаризації  майна, грошей,  розрахунків  та  інших  об’єктів  контролю;  організовувати  та  здійснювати  перевірки фінансової  та  податкової  звітності;  складати  відомості  виявлених  відхилень  та  помилок,  докладні записки та акти по результатам контролю.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Коваль Світлана Вікторівна

Мета: Вивчення дії розчиненних у природних і стічних водах хімічних речовин – токсикантів на водні організми, проведення аналізу та прогнозування екологічних наслідків впливу токсикантів на популяцію, біоценоз, екосистему та розробка ефективних заходів щодо запобігання негативної дії токсикантів на водні організми.

Завдання: дослідження вмісту, закономірностей розповсюдження, перетворення і впливу токсинів на гідро біонтів, оволодіння методами оцінки токсичності та охорони водних ресурсів від забруднювачів. Аналіз та прогнозування екологічних наслідків впливу токсинів на популяцію, біоценоз, екосистему.

Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: характеристики основних токсикантів, що потрапляють у водойми; клінічні ознаки отруєння риб токсикантами; діагностування отруєння риб різними токсикантами.

вміти: розробляти способи підвищення резистентності риб до дії токсикантів, визначати токсиканти у воді та гідро біонтах; встановлювати та контролювати гранично допустимі концентрації токсикантів для води у рибницьких водоймах; розробляти заходи запобігання потрапляння шкідливих речовин у водойми; проводити екологічну експертизу причин масової загибелі риб.

Генетика — це наука про закономірності успадковування та мінливості, а також матеріальні структури, що їх забезпечують.

Спадковість — універсальна властивість організмів зберігати і передавати наступним поколінням подібні ознаки та спадкову інформацію. На молекулярному рівні спадковість забезпечується реплікацією (самоподвоєнням) ДНК, об’єднанням генетичного матеріалу під час утворення зиготи та незалежним розходженням хромосом у процесі мейозу.

Спадковість зберігає вид, різні організми якого характеризуються подібністю за різними критеріями: морфологічними, фізіолого-біохімічними, еколого-географічними, генетичними.

Мінливість — універсальна властивість організмів набувати нових ознак у процесі індивідуального розвитку; ця властивість є наслідком зміни генетичної інформації або взаємодії непорушеної генетичної інформації з навколишнім середовищем.

Метою курсу є набуття  компетенції у питаннях мінливості і спадковості ознак риб на рівні організму та популяцій, принципів відбору та добору риб, організації умов для прискорення статевого дозрівання та отримання і інкубації ікри.  Програмою передбачено вивчення сучасних положень теорії еволюції на підставі процесів, що відбуваються на рівні популяції та виду. 

Курс "Географічні інформаційні системи у землеробстві" розрахований на здобувачів вищої освіти третього (освітньо - наукового) рівня спеціальності 201 "Агрономія"

     Курс "Геосистемний моніторинг навколишнього середовища" призначений для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

Електронний курс з дисципліни "Гербологія" для студентів 2 курсу агрономічного факультету за спеціальністю 201 "Агрономія". Кількість кредитів - 4, кількість годин - 120

Мета  засвоєння студентами необхідних теоретичних знань та набуття практичних навичок для того, щоб майбутній фахівець мав високий рівень професійної підготовки, необхідний для вмілого рішення основних організаційно-господарчих питань, пов'язаних зі створенням для тварин оптимальних умов їх догляду і годівлі.

Завдання вивчення факторів зовнішнього середовища  та їх впливу на здоров'я і продуктивні якості сільськогосподарських тварин

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні вимоги  для створення оптимального мікроклімату тваринницьких приміщень для різних статево-вікових груп сільськогосподарських тварин

вміти: методиками оцінки санітарно-гігієнічного стану тваринницьких об'єктів, методиками визначення основних показників мікроклімату тваринницьких приміщень, зоогігієнічною оцінкою умов годівлі, догляду і утримання сільськогосподарських тварин.

для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології", спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології"

Основною метою викладання дисципліни "Гідравлічні і аеродинамічні машини" є формування у майбутніх фахівців знань і умінь з машинних методів перекачування рідини і газу.

Серед найрізноманітніших видів тваринного світу водяні тварини представляють особливий інгсрсс
По-перше, цо найбільш високоорганізована і цілком складна група тварин, котрі мешкають в дуже різноманітних кліматичних умовах. При цьому вони розповсюджені по всій Земній кулі.
По-друге, водяні ссавці мають величезне і найрізноманітне практичне значення для цілком різних сфер господарської діяльності людини . Серед них є види, які використовуються для отримання продуктів харчування, шкіри, хутра, жиру і ряду інших цілей. Обробкою та використанням продуктів, які дають водяні ссавці, зайнято багато галузей промисловості різних країн: м'ясна, шкіряна, хутрома, медична.
Поряд із широким господарським використанням, охорона фауни водних ссавців має велике наукове і практичне значення, оскільки переважна кількість цих тварин пов'язана з господарською діяльністю та життям людей.
Нині розроблені правові (юридичні) основи охорони водних тварин у світі. На сьогодні виникає цілком актуальна проблема розробки наукових, біологічних основ охорони фауни водяних ссавців і раціонального використання їх природних ресурсів.
Гідромамаліологія в перекладі з латинської означає: gidro — вода; mammalia савці, тобто гід-рамамаліологія - це наука про водяних ссавців.
Предметом вивчення цієї науки є ссавці, що живуть у водному середовищі, китоподібні, ластоногі, сирени, хижаки.
Завданням гідромамаліології є вивчення будови та біологічних особливостей водяних ссавців, їх розвитку та росту, відношення із зовнішнім середовищем, походження, життєвого циклу та міграцій, розповсюдження цих тварин та можливостей їх промислу для потреб людини.
За сучасною філогенією існують два підряди китоподібних: вусаті кити і зубаті кити Підряд вусатих китів включає три сучасних родини: сірі кити; гладенькі кити; смугастики. Сучасний підряд зубатих китів нараховує 4 родини: кашалоти; дзьоборилі кити; річкові дельфіни; морські дельфіни з трьома підродинами (дельфінові, білухові і морські свині). У ряду китоподібних нараховують 38 нині живучих родів, що поєднують 86 видів. Існували також 127 родів вимерлих.
Ряд Ластоногі нараховує три родини: моржі, вухаті тюлені і справжні тюлені.
Ряд Сирени включає родину Ламантини, родину Дюгоневі і родину Морські корови.
Ряд Хижаки поділяється на морських хижаків і прісноводних хижаків.
Гідромамаліологія є основою для комплексу прикладних наук. Вона може бути теоретичною основою для таких наук, як: основи марикультурн, методика дослідної справи у рибництві, сировинна база галузі рибництва, основи промислового рибальства, технологія переробки риби, стандартизація продукції аквакультури, економіка рибогосподарської галузі, бухгалтерський облік у рибництві, організація виробництва у рибництві, менеджмент і маркетинг у рибництві.
Завданням якого є висвітлення основних відомостей про класифікацію, біологію, географічне поширення основних груп промислових водних ссавців.
Підготовка спеціалістів у галузі іхтіології неможлива без надання їм всебічних теоретичних знань та практичних навиків у галузі гідромамаліології. Тому в даному виданні зроблена спроба узагальнити матеріали дослідження водних савців, що сприятиме більш повному усвідомленню та формуванню теоретичних знань у студентів, а також спонукатиме їх до застосування отриманих навичок для практичної соціально-корисної діяльності.

Мета викладання навчальної дисципліни "Гідротехнічні споруди" надати майбутньому технологу-гідротехніку базових знань для вирішення питань вибору типу, визначення розмірів, компоновки і експлуатації гідротехнічних споруд та гідротехнічних вузлів водогосподарських об’єктів на річках та каналах з урахуванням комплексного використання водних ресурсів, умов виконання робіт, техніко-економічних факторів будівництва і експлуатації, впливу гідротехнічних споруд (ГТС) на навколишнє середовище, ефективної роботи гідромеліоративних систем.

       Метою є формування у студентів знань умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки.

    Завданням є виявлення системної сутності економічної глобалізації; визначення глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікація основних параметрів глобального розвитку;  визначення сучасних ринкових та інституціональних методик глобального менеджменту; аналіз особливостей формування національних і міжнародних стратегій розвитку.

Освітній рівень: перший (бакалаврський), другий рік навчання

Спеціальність: 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

Освітньо-професійна програма :"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

Обєм курсу: 7,5 кредитів (225 год.). У т. ч. 40 год. лекцій, 72 год. лабораторно-практичних занять, 113 год. самостійна робота.

Кінцевий результат - курсовий проект, іспит.

"Гроші і кредит" - це нормативна дисципліна для студентів економічного факультету освітнього рівня "бакалавр" за спеціальністю 051 "Економіка", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 071 "Облік і оподаткування" та 015 "Професійна освіта (Економіка)". На вивчення дисціпліни передбачено 120 годин, в т.ч. лекцій - 24 години, семінарсько-практичні заняття - 36 годин. На самостійну частину відведено 62 год.Форма контролю - іспит.

Електронний навчальний курс "Ґрунтознавство з основами геології"  призначений  для студентів агрономічного факультету 2 курсу денної (3 і 4 семестр)  та  3 курсу заочної (5 і 6 семестр) форми навчання. Форма контролю – іспит. Курс складається з 6 кредитів,  180 годин, у тому числі для студентів денної форми навчання лекцій – 40, лабораторних занять – 44, практичних занять – 8 год.; для студентів заочної форми навчання лекцій – 24, лабораторних занять – 24 год. Програмою курсу передбачено виконання курсової роботи. Для студентів денної форми навчання передбачена навчальна практика.

    Курс "Грунтознавство з основами геоморфології" призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Геодезія та землеустрій", спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій.

      Курс "Грунтознавство та географія грунтів" призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 -Науки про Землю.

Курс "Динаміка підземних вод" призначений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

Мета дисципліни - надати базові знання про математичні моделі руху води по порах та тріщинках гірських порід, закони фільтрації, класифікації та структуру потоків підземних вод, основні аналітичні розрахунки природних та штучних потоків підземних вод, основи визначення гідрогеологічних параметрів за даними дослідно-фільтраційних досліджень, уявлення про міграцію підземних вод та перенесення вологи в зоні аерації.

Завдання - сформувати практичні навички математичного опису процесу руху природних та штучних потоків підземних вод та використання основних аналітичних залежностей, що застосовуються в геофільтраційних розрахунках.

Предмет вивчення - ресурси підземних вод з точки зору математичного опису їх руху в природних та змінених під впливом діяльності людини умовах, а також аналітичні методи геофільтраційних розрахунків, що застосовуються при вирішенні низки практичних господарських задач (водопостачання за рахунок підземних вод, гідротехнічне будівництво, меліорація земель, тощо).

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати:

- основні математичні моделі руху підземних вод та закони фільтрації;

- основні класифікаційні схеми та особливості структури потоків підземних вод;

-  базові диференціальні рівняння фільтрації підземних вод та основні методи їх розв’язання;

-  основні аналітичні залежності, що застосовуються при розрахунках потоків підземних вод;

-  основи визначення гідрогеологічних параметрів за результатами дослідно-фільтраційних досліджень;

- основні поняття про міграцію підземних вод та перенесення вологи в зоні аерації.

вміти:

- класифікувати реальні потоки підземних вод;

- визначати характерні особливості структури реальних потоків підземних вод;

- застосовувати наявні аналітичні залежності для розрахунків гідродинамічних напорів та витрат потоків підземних вод при вирішенні конкретних господарських задач (гідротехнічне будівництво, будівництво дренажних споруд, водопостачання за рахунок підземних вод, запобігання процесу підтоплення земель, тощо.

Курс "Динаміка процесів прибережної зони"  призначений для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо- професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення з природними факторами та процесами у прибережній зоні, особливостями проявів гідрологічних процесів і їхнього впливу на гідрографічні умови й гідротехнічні споруди, на процеси транспорту наносів і їхнього відкладення, а також ознайомлення з проблемами захисту морських акваторій і каналів. Усі ці фактори і процеси впливають на діяльність людства у прибережних зонах морів та океанів -організацію та безпеку мореплавства, видобуток корисних копалин, різноманітне будівництво гідротехнічних та морських споруд (від проектування до експлуатації).

Завдання: вивчення загальних закономірностей фізичного стану і динаміки вод у прибережному регіоні океанів та морів на підставі залучення законів гідромеханіки і гідротермодинаміки, з урахуванням лабораторних і натурних досліджень. При вивченні дисципліни розглядаються такі поняття: прибережна зона та її головні елементи, наноси у прибережній зоні та їх склад і властивості, динамічні процеси та їх особливості у названій зоні, поперечний та поздовжній рух наносів, теорії руху наносів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

знати:

 • характеристики прибережної зон морів та океанів;
 • особливості гідрологічних і динамічних процесів у прибережній зоні та їх вплив на гідрографічні умови та гідротехнічні споруди;
 • процеси постачання, відкладення та транспорту наносів у прибережній зоні, їх взаємодію з гідротехнічними спорудами;
 • процеси формування акумулятивних та абразійних форм рельєфу дна у прибережній зоні,  а також процеси переформування берегової лінії;
 • проблеми та методи захисту акваторій від негативного впливу динамічних процесів і неврегульованих потоків наносів.

вміти:

 • складати геоморфологічні карти різного типу;
 •  обчислювати режимні функції гі дрометеорологічних елементів;
 • використовувати сучасні методи і методики розрахунку впливу динамічних факторів на гідрографічні умови;
 • оцінювати об'єми та напрямки переміщення наносів;
 • обчислювати заносимість підхідних каналів;
 • використовувати при обґрунтуванні своїх рішень останні досягнення науки і техніки.

Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Загальна кількість годин - 90

Кількість кредитів – 3,0

Курс – ІІ, семестр 3

Форма контролю:іспит

Дисципліна «Економіка і підприємництво, менеджмент» вивчає особливості раціональної організації виробництва та його ефективного ведення на засадах підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності і господарювання - господарських товариствах, сільськогосподарських виробничих кооперативах, приватних підприємствах, фермерських господарствах тощо.

Мета вивчення курсу – озброїти майбутніх спеціалістів теоретичними і

практичними знаннями з ефективної організації сільськогосподарського виробництва в ринкових умовах.

Завдання курсу:

- сформувати в студента сукупність знань про закономірності розвитку сільськогосподарського виробництва в ринкових умовах;

- надати практичні навички студентам з ефективної організації трудових процесів в галузях агропромислового виробництва;

- озброїти прийомами та методами нормування праці на різних роботах у сільськогосподарському виробництві, навчити користуватися довідниками

нормативних матеріалів;

- навчити майбутніх фахівців застосовувати різні мотиваційні стимули

ефективної роботи працівників адекватні для тих чи інших умов, форми й системи оплати праці;

- забезпечити оволодіння студентами способами планування виробничої діяльності;

- ознайомити з досвідом роботи та світовими тенденціями в сфері організації підприємницької діяльності в аграрному секторі.

В результаті вивчення курсу «Економіка і підприємництво, менеджмент» студент повинен знати:

- особливості розвитку організаційних форм сільськогосподарського

виробництва в ринкових умовах господарювання;

- основи організації підприємницької діяльності в аграрних формуваннях;

- систему, принципи і методи планування діяльності аграрних формувань, а саме: стратегічне, поточне, бізнес-планування та оперативне;

- ресурсний (земельний, технічний, трудовий) потенціал сільськогосподарських підприємств і організацію його раціонального використання для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва;

- раціональну організацію земельної території аграрних формувань;

- методи визначення норм виробітку, форми і системи оплати праці в сільському господарстві;

- раціональні способи організації виробничих процесів в рослинницьких і тваринницьких галузях;

- формування фінансів та джерела доходів, розподіл прибутків сільськогосподарських підприємств.

На підставі одержаних знань студент повинен вміти:

- обґрунтовувати організаційно-економічні заходи, спрямовані на підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в умовах ринкових відносин;

- організувати раціональне використання земельних, матеріально-технічних і трудових ресурсів для ефективного виробництва сільськогосподарської продукції;

- складати технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур і робочі плани по періодах польових робіт, визначати потребу в робочій силі і засобах виробництва;

- здійснювати економічну оцінку прогресивних організаційно- технологічних прийомів вирощування сільськогосподарських культур;

- розраховувати норми виробітку на ручні та механізовані роботи в рослинництві;

- оцінювати кінцеві результати фінансово-господарської діяльності аграрних формувань;

- загальні принципи організації праці, види й форми поділу і кооперації праці, раціональні режими праці і відпочинку та застосовувати їх на практиці;

- специфіку сільськогосподарської праці, суть соціально-трудових відносин, загальні положення і тенденції розвитку ринку праці на селі, основи соціального захисту працівників.

 Мета курсу «Економіка підприємств аграрного сектору» – вивчення і пошук шляхів вирішення проблеми ефективного використання обмежених ресурсів аграрних підприємств усіх форм власності та видів для максимального задоволення потреб людини.

Завдання дисципліни включає вивчення:

-    специфіки дії об’єктивних економічних законів щодо сучасних аграрних підприємств усіх форм власності та видів за умов формування сталого розвитку;

-    предмета і методів дисципліни; значення і особливостей сільськогосподарського виробництва; поняття, сфер і структура управління АПК, сучасного рівня розвитку сільського господарства України, стану розв’язання екологічних проблем галузі сільського господарства; поняття, значення та складові продовольчої безпеки країни;

-    економічні засади функціонування агроформувань;

-     розміщення і спеціалізації сільськогосподарського виробництва, державного регулювання і підтримки розвитку аграрних підприємств; агропромислової інтеграції та іі форм; концентрації виробництва та диверсифікації агроформувань;

-     поняття аграрного ринку, його внутрішня будова; державне регулювання ринку сільськогосподарської продукції і про­довольства;

-    інтенсивність розвитку підприємств та інноваційна діяльність;

-    поняття та чинники розвитку підприємства і характеристика основних теорій розвитку; реструктуризації і реорганізації підприємств.

Завдяки вивченню дисципліни здобувачі повинні знати:

-    основні поняття, терміни і показники, що використовуються у науково-економічній літературі і практичній діяльності підприємств аграрногосектору;

-    екологічні аспекти досліджуваних проблем;

-    специфіку, проблеми діяльності агроформувань в сучасних умовах господарювання та шляхи їх ефективного вирішення.

Вивчення дисципліни дає можливість здобувачам набути навичок самостійної роботи в АПК, вміти вільно володіти економічними поняттями та застосовувати їх на практиці, проявляти підприємливість і вміння використовувати ринкову ситуацію на користь справі; правильно оцінювати якісні і кількісні зрушення у розвитку економіки та організації агроформувань; ставити і вирішувати перспективні науково-дослідні і прикладні завдання; планувати та управляти науковими дослідженнями; працювати з науковою літературою та джерелами;

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

- здатність удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний та загальнокультурний рівень;

- здатність генерувати нові ідеї (креативність);

- здатність до адаптації до нових дослідницьких ситуацій, до зміни наукового і науково-виробничого профілю своєї професійної діяльності, соціокультурних і соціальних умов діяльності, переоцінки накопиченого досвіду;

- здатність використати знання правових і етичних норм при оцінці своєї професійної діяльності, при розробці і здійсненні соціально значимих проектів;

- здатність аналізувати, синтезувати і критично осмислювати інформацію на основі комплексних наукових методів.

 Програмні результати навчання:

- здійснювати підготовку і проведення науково-дослідних робіт відповідно до профілю магістерської програми, з використанням знання фундаментальних і прикладних дисциплін програми;

- планувати та управляти часом при проведені досліджень;

- використовувати в гуманітарних дослідженнях різноманітні тематичні мережеві ресурси, бази даних, інформаційно-пошукові системи.

Електронний курс призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Бакалавр», спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання.


Дисципліна «Економіка підприємства» для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»  вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації.

Мета дисципліни: формування здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств.

Завдання  дисципліни:

-          вивчення господарських процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах підприємств;

-          закріплення комплексу економічних знань і засвоєння досягнень теорії та практики управління підприємствами.

Предмет дисципліни: форми і методи господарювання підприємства.

У результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні знати:

основні поняття та категорії економіки підприємства, на основі системного розуміння та взаємозв’язків із суміжними дисциплінами; економічний зміст ресурсів, структуру та форми ресурсного забезпечення; методичні основи аналізу ефективності формування та використання персоналу, активів (основних засобів, оборотних коштів, нематеріальних активів) підприємства, організації його виробничо-комерційної діяльності тощо; показники результативності діяльності підприємства.

Здобувачі вищої освіти повинні вміти:

розрізняти організаційно-правові форми підприємств, робити обґрунтований вибір напрямків діяльності та сфери бізнесу; аналізувати ефективність використання ресурсів; оцінювати діяльність підприємства з економічної точки зору; визначати резерви підвищення ефективності діяльності підприємства; планувати показники господарсько-виробничої діяльності підприємства.

Економіка рибогосподарських підприємств – це наука про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших затратах.

Мета дисципліни “Економіка рибогосподарських підприємств” – надання знань з основних розділів прикладної економіки, організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва.

Метою викладання дисципліни «Економіка рибогосподарських підприємств» є оволодіння здобувачами першого (бакалаврського) рівня виробничих відносин і загальних принципів економіки рибної промисловості та на цій основі отримання ними спеціальних знань з конкретної економіки, необхідних для практичної діяльності в області управління рибогосподарським підприємством, а також планування і реалізація заходів з підвищення ефективності виробництва.

Завдання дисципліни:

- вивчення теорії та методологічних засад засвоєння практичних навичок управління підприємством у конкурентному середовищі;

- формування вмінь ефективного використання ресурсного і виробничо-господарського потенціалу,

- забезпечення розширеного самовідтворення на основі інвестиційно-інноваційної моделі розвитку.

Сільське господарство як галузь народного господарства має специфічні природні та соціально-екологічні особливості, які вирізняють його з-поміж ін­ших галузей і зумовлюють специфіку дії об'єктивних економічних законів. Ме­тою вивчення навчальної дисципліни «Економіка сільського господарства» є формування здатностей виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємства, само­стійно мислити, приймати управлінські рішення.

Розв'язання проблеми збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та підвищення ефективності галузі зумовлює необхідність підготовки фахівців, здатних прискорити радикальні перетворення економічних відносин на основі широкого використання досягнень науково-технічного прогресу та соціальної перебудови села. Компетентність, рівень кваліфікації, знань і вмінь керівників і фахівців сільського господарства відіграють велику роль у зрос­танні продуктивності праці та ефективності господарювання.

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

-    ресурсний потенціал сільського господарства і його складові;

-    основні закономірності розвитку економіки сільського господарства;

-    виробничо-економічні характеристики галузей сільського господарст­ва;

-    шляхи підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва.

Повинен вміти:

-    розраховувати показники економічної ефективності виробництва сільськогосподарсь­кої продукції;

-    аналізувати та робити висновки основних тенденцій розвитку сільсь­когосподарського виробництва;

-    обґрунтовувати заходи щодо підвищення ефективності виробництва.

Рекомендований обсяг навчального часу на вивчення навчальної дисцип­ліни «Економіка сільського господарства» становить 120 год, з них аудиторних занять не більше 50%.

Контрольні заходи рекомендується проводити у формі виконання семі­нарських і практичних занять та заліку.

 

Економіка та організація інноваційної діяльності 

051 "Економіка" 076 "ПТБД" 

Мета і завдання дисципліни – сформувати у здобувачів ВО знання щодо основ функціонування підприємства торгівлі у ринкових умовах господарювання, певний рівень економічного мислення, що дасть їм змогу орієнтуватися в конкретних економічних ситуаціях ринку, приймати економічно обґрунтовані господарські рішення.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Економіка торгівлі” є:

 1. вивчення основних закономірностей функціонування підприємства торгівлі в ринковій економіці;
 2. опанування теорії та методологічних засад формування ресурсів і оцінювання результатів та ефективності діяльності підприємств торгівлі;
 3. засвоєння практичних навичок управління підприємством торгівлі у конкурентному середовищі;
 4. формування вмінь ефективного використання ресурсного і виробничо-господарського потенціалу;
 5. забезпечення розширеного відтворення на основі концепції інвестиційно-інноваційного розвитку.

Вивчення дисципліни «Економіка торгівлі» базується на знаннях дисципліни «Основи економічної теорії». Вивчення даної дисципліни формує у здобувачів базу знань для вивчення таких дисциплін як: «Організація торгівлі», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємницта», «Планування діяльності підприємства» та ін.

Після вивчення дисципліни здобувачі ВО повинні:

знати: сутність економіки торгівлі як науки, необхідність її виникнення; правові основи функціонування підприємства торгівлі як суб’єкта господарювання; класифікацію підприємств та їх об’єднань; класифікація ресурсів підприємства, джерела їх формування, оцінювати ефективність їх функціонування та розробляти напрямки підвищення ефективності використання; визначення і оцінку результатів діяльності підприємства; сутність поточних витрат і собівартості продукції; види цін та методи ціноутворення; методичні підходи до оцінки ефективності роботи підприємства; основні положення організації, планування та державного регулювання діяльності підприємства; принципи мотивації трудової діяльності, форми та системи оплати праці на підприємстві.

вміти: формулювати визначення понятійного апарату дисципліни; обирати систему амортизації і нараховувати амортизаційні відрахування; оцінювати ефективність використання окремих видів ресурсів; аналізувати ефективність роботи підприємства торгівлі; проводити оцінку впливу чинників зовнішнього середовища на діяльність підприємства торгівлі; складати калькуляцію продукції, аналізувати структуру поточних витрат підприємства торгівлі; обирати метод ціноутворення та формувати ціну на продукцію; оцінювати фінансово-економічний стан підприємства торгівлі; визначати економічну доцільність інвестицій;

мати навички: розв’язання економічних ситуацій; вибору організаційно-правової форми підприємства; аналізу процесу формування і ефективності використання економічних ресурсів підприємства торгівлі; проведення обґрунтування рішень щодо доцільності інвестування; прийняття рішень та надання пропозицій щодо рівня підвищення ефективності діяльності підприємства торгівлі.

Дисципліна «Експертиза гідротехнічних та ВГО» вивчається здобувачами вищої освіти за освітньо-професійною програмою  другого магістерського рівня спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології".

Курс «Експертиза гідротехнічних та ВГО» спрямований на поглиблення засвоєння теоретичних та практичних знань щодо безпеки гідротехнічних та ВГО, яка залежить від постійного і повного обліку змін значень контрольованих показників, своєчасного аналізу даних, коригування статистичних залежностей і значень діагностичних показників. Навчає методам визначення розмірів області впливу і характеру змін, які відбулися в ґрунтах основ гідротехнічних та водогосподарських об’єктів, а також розглядає наявність та активність розвитку небезпечних геологічних процесів природного та техногенного генезису, ступінь їх впливу на безпеку ГТС.

Мета. Основною  метою  викладання  дисципліни  “Експертиза гідротехнічних та ВГО ” є розкриття сучасних наукових концепцій, моделей,  методів  визначення критеріїв безпеки складних систем  на  етапах  проектування,  виробництва  і  будівництва, випробування  і  експлуатації  гідротехнічних споруд та водогосподарських  об’єктів; розробка та організація контролю і діагностики стану ГТС, з урахуванням вимог Державних і міжнародних стандартів.

        Завдання:

 - підвищення рівня знань з безпеки гідротехнічних споруд та  водогосподарських  систем  у  відповідності  з  міжнародними  та державними  стандартами; 

-  розвиток  компетенцій  для  прийняття  рішень  на  всіх  етапах життєвого циклу водогосподарських систем з метою раціонального використання і охорони водних ресурсів; 

-  сприяння  формуванню  у  студентів  розуміння  процесів  зміни технічного  стану гідротехнічних споруд та  водогосподарських  об’єктів    при  їх використанні  за  призначенням  на  основі  системного  підходу  в умовах сталого розвитку.

        У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен  

        знати: основні поняття безпеки гідротехнічних споруд; причини виникнення аварій і несправностей; визначення й структуру кількісних та якісних показників безпеки гідротехнічних споруд та водогосподарських об’єктів; особливості руйнування гідротехнічних споруд; методи забезпечення безпеки  гідротехнічних систем на етапах розробки, будівництва (виробництва) й експлуатації; загальні задачі декларації безпеки ГТС; методи організації й проведення технічної експертизи; особливості законодавчого регулювання та експертизи безпеки ГТС.

                   вміти: обробляти статистичну інформацію з безпеки ГТС; аналізувати причини аварій і несправностей складних комплексів; класифікувати фактори, що визначають безпеку гідротехнічних об’єктів при проектуванні, будівництві та експлуатації;  застосовувати методи визначення показників критеріїв безпеки ГТС; надавати оцінку ризику аварій та можливості їх виникнення; складати сценарії виникнення аварійних ситуацій при втраті несучої здатності ГТС, при втраті фільтраційної міцності ґрунтів, при пропуску води через ГТС; проводити обстеження стану гідротехнічних споруд; проводити натурні спостереження за станом ГТС; розробляти алгоритми проведення експертизи ГТС та водогосподарських об’єктів.

 

Курс створений для студентів 2 курсу агрономічного факультету спеціальності  201 "Агрономія"

Мета: вивчення етики ділових відносин у процесі спілкування, засвоєння етичних норм і правил ділового спілкування для успішної професійної кар’єри та розвитку ділових стосунків майбутніх фахівців з українськими чи зарубіжними партнерами, фірмами, установами.

Завдання: формувати знання про етичні, психологічні основи ділових стосунків; засвоїти норми та  правила ділового спілкування; навчити аналізувати конкретні ситуації ділового спілкування, виявляти рівень моральності та інші індивідуальні особливості ділового партнера; дослідити етичні аспекти культури дискусії, шляхи і засоби врегулювання конфліктів; застосовувати етичні принципи управління; адекватно сприймати поведінку зарубіжного партнера у діловому спілкуванні, враховуючи його національно-комунікативні особливості.

Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: норми етичної поведінки у діловому спілкуванні; моральні засади вербальної та невербальної комунікації; етичні аспекти культури дискусії, стратегії і тактики різних форм взаємодії; соціально-історичні та культурно-релігійні засади етики і етикету ділових стосунків; національні особливості ділового спілкування та міжнародного етикету;

уміти: застосовувати стратегії і тактики ділового спілкування; створювати умови для сприяння самоактуалізації та самореалізації співрозмовників, їхній продуктивній співпраці; знаходити шляхи подолання моральних бар’єрів та підвищення рівня моральної і психологічної культури; використовувати навички вербального і невербального спілкування задля ефективності спілкування; застосовувати етичні принципи управління.

Курс призначено для студентів 2 курсу спеціальності "Екологія" освітнього рівня "бакалавр".

Включає базові знання викладені у 48 годинах лекційного матеріалу, 40 годинах практичних робіт, курсової роботи, підсумкового та проміжного контролю знань. Вивчає структуру та функціонування надорганізмових рівнів біосистем та екосистем.

Є базовою дисципліною для подальшого засвоєння фахових знань студентів спеціальності "Екологія".

Мета курсу "Загальна та неорганічна хімія" – забезпечення студентів основами знань з загальної та неорганічної хімії, які допоможуть їм добре засвоїти профілюючі дисципліни, а в практичній роботі сприятимуть розумінню хімічних аспектів заходів, необхідних для здійснення контролю усіх виробництв, якості сировини, готової продукції, встановленню хімічного складу сировини, виявленню шкідливих домішок у харчових продуктах, розробці нових харчових технологій.

Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:  основні  теоретичні положення дисципліни; хімічні властивості біогенних елементів та їх  найважливіших сполук; значення біогенних елементів; 

вміти: користуватися навчальною, методичною та довідковою літературою; виконувати базові експериментальні роботи, які складають основу хімічного дослідження, узагальнювати та систематизувати одержані результати; визначати склад, будову та хімічні властивості сполук, які містять біогенні елементи (макро- та мікроелементи); керувати процесами гідролізу, визначати напрямок процесів окислення – відновлення та комплексоутворення; використовувати набуті знання для вивчення загально-біологічних і спеціальних дисциплін. 

Ведучий викладач- доцент Біла Т.А.

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: навчання студентів основам сучасних методів розрахунку та конструювання різних видів інженерних конструкцій (балок, ферм, колон, спеціальних конструкцій).

-        Завдання: чітко уявляти собі роботу інженерних конструкцій під навантаженням і у кожному окремому випадку найбільш оптимальне конструктивне рішення.

                                                                                                                                                                              

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: роботу  конструкцій під навантаженням;

знаходити найбільш оптимальне конструктивне рішення, яке б відповідало сучасному рівню розвитку науки та техніки;

виконувати необхідні розрахунки конструкцій та розробляти їх робочі креслення;

 

вміти використовувати технічну та нормативну літературу при вирішенні задач розрахунку та проектування конструкцій;

володіти міжнародною системою одиниць (СИ) при виконанні розрахунків.

     Курс "Земельні ресурси та грунтовий покрив" призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо- професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 -Науки про Землю.

для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою ОКР «Магістр» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Метою курсу є вивчення питань, які пов'язані з правильною оцінкою та обліком кліматичного потенціалу територій, прийомів його оптимізації, а також особливостей адаптивних реакцій різних біологічних груп на його зміни, набули в даний час особливої актуальності. Вирішення цих проблем в сучасних умовах істотного зростання екстремальності клімату і дедалі більшою кліматичної складової в забезпеченні безпечного функціонування сільськогосподарського виробництва, має виняткове значення.

Основним завданням курсу є засвоєння студентами теоретичних знань в області сільськогосподарської метеорології для визначення способів раціонального використання ресурсів клімату в однієї із основних галузей сільськогосподарського виробництва – тваринництві.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

знати: тепло - і вологозабезпечення територій, що знаходяться під пасовищами або кормовими угіддями; несприятливих (небезпечних) явищ погоди та клімату для тваринництва за минулими сезонами року і їх критерії; особливостей теплового балансу та обміну енергії у теплокровних тварин; енергетичних потреб тварин які знаходяться в умовах жаркого і холодного клімату і т. д.

вміти: застосовувати підсумки основних господарських заходів (в скотарстві, вівчарстві) в різні сезони року; враховувати вплив метеорологічних умов на стан і продуктивність домашніх тварин і ін.

Електроний курс дисципліни "Ідентифікація та сертифікація продукції тваринництва" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня навчання освітньо-професійної програми "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукціїтваринництва».  

Кінцевий результат курсу: залік 

.Викладач: к. с. - г. н., доцент Олександр Володимирович Карпенко

Мета викладання навчальної дисципліни - набуття студентами умінь та навичок щодо самостійної роботи з топографічними картами і планами під час геодезичних вимірювань, створенні планово-висотної знімальної мережі, інженерно-геодезичних робіт із застосуванням сучасних технологій в проектуванні, будівництві та експлуатації інженерних гідротехнічних споруд.

Курс для студентів ВГБЗ  3 курсу 6 семестр напрям підготовки "Водні ресурси (гідротехніка)".

Дисципліна включає в себе теоретичну частину - лекції, практичні та лабораторні заняття, виконання курсової роботи та проходження навчальної практики. Іспит та залік з практики.

Кількість кредитів         3,0

Всього годин                 90

В т.ч. аудитор.              30

Розподіл по видах

Лекції                            12

Практичні                     18

Самостійні                    60

Дисципліна «Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва» призначена для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальністю 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва". Об"єм курсу - 525 годин (17,5 кредитів). Форма контролю - КП, екзамен.

     Курс "Іноваційні технології в науках про Землю" призначений для здобувачів другого (магістарського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо- професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

Електроний курс з іноземної мови розрахований на студентів першого курсу біолого-технічного факультету з метою розвитку професійних комунікативних навиків майбутніх фахівців з животноводства. Підсумком є наявність лексично-граматичних навиків з професійної дисципліни.

Мета: формування необхідної комунікативної компетенції в сферах
професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок
практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої
діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами;
оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.
Завдання: набуття навичок читання з досить повним розумінням змісту
текстів професійного спрямування; володіння усним монологічним та
діалогічним мовленням в межах фахової тематики; реферування та анотування
спеціальної літератури; складання іноземною мовою службових листів і
документів з фахових питань.

Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: певний обсяг лексики та граматики іноземної мови, що дає можливість
здійснювати професійне спілкування та одержувати необхідну професійну
інформацію з іншомовних джере
Вміти: 1. Детально розуміти широкий спектр складних іншомовних
професійно-оріентованих текстів за фахом. 2.Вільно висловлюватися,гнучко та
ефективно використовувати мову для професійних цілей. 3. Продукувати
чіткий, добре структурований, деталізований текст на складні теми.
4.Користуватися різними способами читання залежно від поставленого
завдання (вивчення, ознайомлення.перегляд, пошук). 5. Передавати усною або
письмовою формою отриману під час читання інформацію як рідною,так і
англійською мовою у вигляді перекладу, реферату, анотації. 6. Сприймати на
слух наукові тексти та діалоги професійної сфери спілкування. 7. Розуміти
основні пункти виступів, дискусій на конференціях. 8. Брати участь у
ситуативно обумовленої бесіді; обсяг висловлюваннь – 20-25 реченнь. 9.
Підготувати повідомлення на тему вивченого матеріалу стосовно знайомих
ситуацій,обсяг висловлюваннь – 20-25 реченнь.
Після вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти набувають загальні та
фахові компетентності:
ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово,
здатність спілкуватися іншою мовою на загальні та фахові теми.
ЗК 6. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні, приймати
обґрунтовані рішення, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК 7. Здатність спілкуватися з непрофільними фахівцями своєї галузі (з
експертами з інших галузей).
ЗК 8. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ФК 2. Здатність розуміти наукову інформацію на іноземній мові,
спілкуватись з колегами у переробній галузі в діалоговому режимі в
різномовному середовищі.
ПРН 3. Знання базових лінгвістичних структур, що є необхідними для
гнучкого вираження іноземною мовою відповідних функцій та понять, а також
володіння широким діапазоном словникового запасу (у тому числі
термінології), що є необхідним у переробній промисловості.


Мета: формування необхідної комунікативної компетенції в сферах
професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок
практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої
діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами;
оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.
Завдання: набуття навичок читання з досить повним розумінням змісту
текстів професійного спрямування; володіння усним монологічним та
діалогічним мовленням в межах фахової тематики; реферування та анотування
спеціальної літератури; складання іноземною мовою службових листів і
документів з фахових питань.

Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: певний обсяг лексики та граматики іноземної мови, що дає можливість
здійснювати професійне спілкування та одержувати необхідну професійну
інформацію з іншомовних джере
Вміти: 1. Детально розуміти широкий спектр складних іншомовних
професійно-оріентованих текстів за фахом. 2.Вільно висловлюватися,гнучко та
ефективно використовувати мову для професійних цілей. 3. Продукувати
чіткий, добре структурований, деталізований текст на складні теми.
4.Користуватися різними способами читання залежно від поставленого
завдання (вивчення, ознайомлення.перегляд, пошук). 5. Передавати усною або
письмовою формою отриману під час читання інформацію як рідною,так і
англійською мовою у вигляді перекладу, реферату, анотації. 6. Сприймати на
слух наукові тексти та діалоги професійної сфери спілкування. 7. Розуміти
основні пункти виступів, дискусій на конференціях. 8. Брати участь у
ситуативно обумовленої бесіді; обсяг висловлюваннь – 20-25 реченнь. 9.
Підготувати повідомлення на тему вивченого матеріалу стосовно знайомих
ситуацій,обсяг висловлюваннь – 20-25 реченнь.
Після вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти набувають загальні та
фахові компетентності:
ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово,
здатність спілкуватися іншою мовою на загальні та фахові теми.
ЗК 6. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні, приймати
обґрунтовані рішення, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК 7. Здатність спілкуватися з непрофільними фахівцями своєї галузі (з
експертами з інших галузей).
ЗК 8. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ФК 2. Здатність розуміти наукову інформацію на іноземній мові,
спілкуватись з колегами у переробній галузі в діалоговому режимі в
різномовному середовищі.
ПРН 3. Знання базових лінгвістичних структур, що є необхідними для
гнучкого вираження іноземною мовою відповідних функцій та понять, а також
володіння широким діапазоном словникового запасу (у тому числі
термінології), що є необхідним у переробній промисловості.


Метою навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння  іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією.

Завдання - набуття й розвиток лексичних і граматичних навичок, умінь читання й розуміння текстів професійного спрямування; умінь монологічного й діалогічного мовлення в межах фахової тематики.

Курс призначений для здобувачів вищої освіти третього (освітньо - наукового) рівня спеціальності 201 "Агрономія"

Викладач: канд. філол. наук, доцент Лебідь О.М.


 

         Цей навчальний курс покликаний сприяти ґрунтовній підготовці майбутніх спеціалістів сільсько-господарських підприємств різних форм власності, здатних застосовувати теоретичні знання і практичні навички на виробництві, а також на основі аналізу досягнень науки і передового досвіду самостійно впроваджувати інтегровані системи захисту рослин в умовах конкретного господарства.

Картинки по запросу картинки информатика

Кафедра менеджменту та інформаційних технологій

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

спеціальностей  191 «Архітектура та містобудування», 192 «Будівництво ті цивільна інженерія», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна  інженерія та водні технології»

1 курс, І  семестр

Мета: формування знань про принципи побудови та функціонування комп'ютерної техніки, організацію обчислювальних процесів на персональних комп’ютерах та їх алгоритмізацію, програмне забезпечення персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж, а також ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професіональній діяльності.

Автор: к.т.н., доцент  Лобода О.М.

Курс призначений для здобувачів вищої освіти третього (освітньо - наукового) рівня спеціальності 201 "Агрономія"

Викладач: канд. с.-г. наук, доцент Лавренко С.О.

     Мета дисципліни "Інформаційні системи та комп"ютерні технології у науковій діяльності" орієнтована на формування знань і умінь, пов"язаних з використанням інформаційних технологій у наукових дослідженнях, поглиблення навичок роботи в текстових та табличних процесорах, розкриття сутнісних аспектів застосування комп"ютерних мереж для завдань пошуку наукової інформації, ознайомлення з функціональними можливостями програмних засобів, призначених для здійснення наукового аналізу інформації.

Автор: Лобода О.М., к.т.н, доцент

Курс призначений для студентів 1 курсу (освітній рівень перший бакалаврський) факультету Технології виробництва переробки продукції тваринництва, спеціальності 181 Харчові технології

Кількість кредитів – 3.0

Змістових частин – 2

Загальна кількість годин – 90

Вид і форма контролю: залік

Дисципліна включає в себе теоретичну частину: лекції та практичну: лабораторно-практичні роботи, індивідуальні завдання

Курс призначений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня  вищої освіти, що навчаютьсся за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

   Дисципліна знайомить здобувачів із історичним та сучасним станом і тенденціями розвитку природничих наук у світлі існуючих теоретико-методологічних концепцій; дослідженнями геосфер як єдиного цілого планети Земля; вказує на прикладні сторони застосування отриманих результатів шляхом формування у здобувачів вмінь і навичок. Викладання історії наук про Землю йде із уяви про неї, як про пізнавальну науку, що має за мету відображення і дослідження явищ природи і суспільства – їх розміщення, властивостей, взаємозв’язків, властивостей і змін у часі При викладанні дисципліни враховується специфіка фаху майбутніх спеціалістів у галузі природничих наук.

Завдання  дисципліни – засвоїти передбачений програмою теоретичний матеріал, ознайомити здобувачів із дослідженнями Землі як комплексної планетарної системи, її геосферами, процесами і явищами, що в них відбуваються; проблемами зміни клімату, розвідкою корисних копалин, прогнозуванням природних і техногенних катастроф, збереженням унікальних ландшафтів.

     У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

     знати:

 • основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як природної системи;
 • сучасні уявлення про фігуру і розміри Землі, види руху та її наслідки;
 • вплив космічних тіл на природні процеси Землі;
 • склад і будову геосфер (у відповідності до спеціалізації) на різних просторово-часових масштабах;
 • історичні та сучасні тенденції розвитку наук про Землю
 •     вміти:
  • виявляти причини й передбачати наслідки явищ і процесів природи;
  • застосовувати метод моделювання для дослідження об’єктів, процесів і явищ природи;
  • виявляти й обґрунтовувати взаємозв’язки між розвитком науки й сус-пільства;
  • усвідомлювати значення природничих наук у формуванні світогляду.

Метою викладення навчальної дисципліни «Історія та теорії обліку і оподаткування» є: надання студентам знань з історії бухгалтерського обліку задля кращого розуміння бухгалтерського обліку як науки.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія та теорія обліку і оподаткування» є: розкриття динаміки процесів та опис їх закономірностей, представлення зв’язків і розривів в процесі розвитку бухгалтерського обліку, аналіз зміни загальних концепцій в обліку, дослідження історії проблем і рішень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:  періодизацію розвитку бухгалтерського обліку; національні школи бухгалтерського обліку зарубіжних країн;  сутність подвійної бухгалтерії в Європі.

уміти: визначати різноманітні підходи до процесу розвитку облікових ідей;  об’єктивно оцінювати нове або те, що пропонується;  здійснювати огляд вже вирішених завдань в історії бухгалтерського обліку.

Внаслідок вивчення дисципліни фахівець повинен мати навички наукового передбачення та аналізу етапів (періодів) розвитку бухгалтерського обліку з метою визначення основних ідей.

 Викладач: кандидат економічних наук, доцент Коваль Світлана Вікторівна

Навчальний курс "Історія України" відповідає робочій програмі "Історія України". Для студентів першого курсу агрономічного факультету денної форми навчання. Навчальна дисципліна розрахована на три кредити. Форма підсумкового контролю - залік.

 • Курс "Іхтіопатологія" призначений для студентів спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура", ОР "Бакалавр"
 • Забезпечує спеціальні компетенції : Здатність виконувати іхтіопаталогічні дослідження з метою діагностики хвороб риб, оцінки їх перебігу, ефективності лікування та профілактики
 • Викладено інформацію щодо етіології хвороб риб, патологічних змін в організмі риб, захисних реакціях організму, описано найбільш поширені хвороби, їх діагностика, заходи профілактики та терапії захворювань.
 • Кількість кредитів / годин: 7,0 / 210
 • Період: протягом року (VI-VII семестр)
 • Автор курсу: старший викладач кафедри водних біоресурсів та аквакультури  

Грудко Наталя Олександрівна 

курс викладається студентам третього курсу спеціальності "Економіка підприємства" - бакалаврам, з метою дослідження структури капіталу виробничого підприємства, закономірностей його формування, використання та, досягнення основної задачі - прирощення правильним його використанням.

     Курс "Картографування природних територіальних комплексів" призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

Кількість кредитів – 3,0

Рік підготовки - 4-й

Загальна кількість годин – 90

Лекції: 18 годин

Практичні: 16 годин

Лабораторні: 10 годин

Вид і форма контролю: залік

Картинки по запросу картинки компютерне моделювання

Кафедра менеджменту та інформаційних технологій

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

спеціальностей  051 «Економіка», 071 «Облік і опадаткування», 073 «Менеджмент»281 «Публічне управління та адміністрування»

Автор: к.т.н., доцент  Лобода О.М.

 

Нормативна

Кількість кредитів – 4,0

Рік підготовки - 4-й

Загальна кількість годин – 120

Лекції: 20 годин

Практичні: 22 години

Лабораторні: 18 годин

Вид і форма контролю: іспит

Електронний навчальний курс призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою 0811 Агрономія, спеціальністю 6.090101

Мета: оволодіння майбутніми спеціалістами знань з питань ефективного виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, а також вмінь запровадження взаємовигідних економічних взаємовідносин, які б забезпечували підвищення сукупної продуктивності праці та ефективності народногосподарського комплексу країни.

Завдання: визначення практичних проблем удосконалення управління народногосподарським комплексом України, забезпечення наукової політики держави в галузі механізації, електрифікації, автоматизації, аграрного будівництва, хімізації сільського господарства, переробки кінцевого аграрного продукту, інформаційного, матеріально – технічного та наукового забезпечення виробничої аграрної сфери.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–       особливості економічних взаємовідносин між виробничою та обслуговуючою сферами;

–       методи визначення показників економічної ефективності агросервісної діяльності;

–       шляхи покращення ефективності використання виробничого ресурсного потенціалу підприємства тощо.

вміти:

–       раціонально використовувати виробничі ресурси;

–       визначати паритет цін з підприємствами постачання, переробки, зберігання та реалізації продукції;

–       максимально завантажувати виробничі потужності матеріально –технічної бази;

якісно використовувати економічні знання та практичні навички в підприємницькій діяльності.

Курс створений для студентів 3 курсу факультету Рибного господарства та природокористування, спеціальності "Лісове господарства" та "Садово-паркове господарство"


Лісова зоологія - комплексна біологічна наука, яка всебічно досліджує лісових тварин: будову, розмноження, індивідуальний та історичний роз¬виток, взаємини з навколишнім середовищем, закономірності поширення та значення для людини. Вивчення біології лісових тварин необхідне для глибокого розуміння життя лісу, єдності і взаємодії його елементів, що є основою грамотного ведення садово-паркового господарства.

Мета методичних вказівок полягає в тому, щоб формувати у студентів поняття про різноманіття лісової фауни, розуміння єдності, взаємодії та незамінності всіх елементів лісової фауни, їх зна¬чення у формуванні і існуванні лісових екосистем.

Після вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти теоре¬тичними положеннями та практичними навичками з:

- основ зоологічної класифікації;

- видового складу та особливостей поширення лісової фауни;

- особливостей анатомії та фізіології основних представників лісової фауни;

- основних систематичних ознак видів родів, родин і рядів представників лісової фауни;

- основних факторів впливу на представників лісової фауни;

- основних факторів позитивного і негативного впливу лісових тварин на лісове середовище;

- рідкісних та зникаючих видів лісової фауни, розуміння при¬чин їх зникнення та способів збереження;

- основ законодавства щодо охорони тваринного свіїу, участі Укра¬їни у міжнародних природоохоронних конвенціях та Червоних списках;

- методів наукових досліджень фауни лісу.

Дані методичні вказівки складені згідно з програмою курсу ’’Лісова зоологія”. Вони містять рекомендації до виконання 15 лабораторних та трьох практичних занять. Кожне заняття включає назву теми, мету, об’єкти вивчення, завдання і методичні поради щодо виготовлення препаратів чи самостійного вивчення об’єктів; наводиться хід виконання завдання.

Мета: підготовка спеціаліста, який професійно та кваліфіковано  вирішить питання щодо збереження і охорони довкілля, раціонального використання земель, буде обізнаними  в проектуванні й створенні недостаючої ланки захисних лісонасаджень; володіє знаннями та навиками з догляду за захисними насадженнями (зокрема полезахисними лісовими смугами) та методами формування і утримання їх у належному стані.

Завдання: удосконалення теоретичних питань з проблем степового масивного лісорозведення, створення полезахисних лісових смуг, боротьба з ерозією грунтів, закріплення і освоєння пісків, гірського лісорозведення, розведення лісів навколо промислових центрів, міст і сіл, садиб колгоспів і радгоспів тощо.

Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-      морфологічних і біологічних особливостей основних деревинних порід, які використовуються в меліоративних насадженнях Півдня України;

-      можливий шкідливий вплив водної ерозії;

-      можливий шкідливий вплив вітрової ерозії;

-      заходи попередження водної та вітрової ерозії за допомогою лісомеліоративних насаджень та прийомів агротехніки;

-      техніку підготовки грунту, посадки та догляду за деревинними породами підчас вегетації.

вміти:

-      підібрати потрібні для конкретних умов господарства деревинні породи;

-      розробити конструкцію деревинних насаджень;

-      організувати підготовку грунту під посадку та ремонт лісових порід;

-      організувати систему догляду за багаторічними насадженнями в господарстві;

-      складати проекти створення розсадника лісових культур та озеленення населених.

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета : формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах.

Завдання : теоретична підготовка студентів і формування у них навичок у сфері управління маркетинговою діяльністю організації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- сутність, завдання, принципи та функції маркетингу;

- основні види та сфери застосування маркетингу;

- основні категорії та концепції маркетингу;

- комплекс маркетингу, його основні елементи.

вміти:

- проводити маркетингове дослідження ринку товарів чи послуг;

- використовувати маркетингові політики в практичній діяльності;

- здійснювати планування асортименту товарів;

- організовувати процес просування та реалізації продукції чи послуг

підприємства;

- вибирати ефективну систему організації служби маркетингу на підприємстві;

- проводити контроль за виконанням маркетингових програм.

Курс  направлений для  підготовки  студентів спеціальності "Економіка підприємства" і розкриває базові поняття з теоретичних питань управління маркетинговою діяльністю підприємства  та формування практичних навичок в цій сфері

Курс призначений для студентів 4 курсу (освітній рівень бакалавр) факультету водного господарства, будівництва та землеустрою.

Дисципліна включає в себе теоретичну частину - лекції, та практичну - лабораторні роботи, самостійна та індивідуальна роботи, тестування та залік.Машиновикористання в рослинництві 201 "Агрономія"

     Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти науково-освітнього рівня доктора філософії певних знань і умінь з основ медіаосвіти, медіапедагогіки та аудіавізуальної грамотності щодо вирішення сучасних медіапедагогічних проблем, розуміння медійного світу в професійному та особистісному ставленні людини.

Мета дисципліни меліоративна гідрогеологія – покращення гідрогеолого-меліоративного стану земель, що має сприяти отриманню стабільних високих урожаїв сільськогосподарських культур в зоні ризикового землеробства, а  також покращення екологічного стану зрошуваних агроландшафтів.  

Основним завданням вивчення дисципліни " меліоративна гідрогеологія " є

 • оцінка гідрогеологічного стану агроландшафтів до будівництва меліоративного об’єкта;
 • прогнозування змін гідрогеолого-меліоративних умов зрошуваного агроландшафту після будівництва та введення в експлуатацію меліоративного об’єкту;
 • планування заходів щодо запобігання (попередження) погіршення гідрогеолого-меліоративного стану зрошуваного агроландшафту та його екологічного стану, а також прилеглої території;

 

Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-  основні поняття, зміст і  завдання меліоративна гідрогеологія;

-  особливості управління екологомеліоративним режимом зрошуваних та осушуваних ландшафтів;

-  меліоративно-гідрогеологічнє обгрунтування проектів меліорації ландшафтів (зрошення, осушення тощо);

-  організаційні структури з управління еколого меліоративним стном зрошуваних земель;

-  принципи і методи гідрогеолого меліоративних досліджень.

 

вміти:

-  організовувати процес вивчення гідрогеолого-меліоративного стану земель;

-  організувати базу даних еколого-меліоративного моніторингу;

-  оцінювати еколого-меліоративний стан земель;

-  розробляти комплекс еколого-меліоративних заходів;

-  реалізовувати на практиці функціонування еколого-меліоративного моніторингу;

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин / 3 кредити ЕСТS, у тому числі 44 год – аудиторні заняття (лекції – 22, практичні – 22), самостійна робота – 46 годин.

для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології", спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології"

Дисципліна “Металеві конструкції” є важливою складовою професійної підготовки інженера-будівельника.

Метою курсу є навчання студентів основам сучасних методів розрахунку та конструювання різних видів металевих конструкцій (балок, ферм, колон, спеціальних конструкцій). Після вивчення курсу студент повинен:

-        чітко уявляти собі роботу металевих конструкцій під навантаженням

-        знаходити у кожному окремому випадку найбільш оптимальне конструктивне рішення, яке б відповідало сучасному рівню розвитку науки та техніки

-        виконувати необхідні розрахунки конструкцій та розробляти їх робочі креслення

-        вміти використовувати технічну та нормативну літературу при вирішенні задач розрахунку та проектування конструкцій

-        володіти міжнародною системою одиниць (СИ) при виконанні розрахунків.

Дисципліна “Металеві конструкції (спецкурс)” є важливою складовою професійної підготовки магістра-будівельника.

Метою курсу є навчання студентів основам сучасних методів розрахунку та конструювання спеціальних металевих  конструкцій, балок, ферм, колон. Після вивчення курсу студент повинен:

-        виконувати необхідні розрахунки спеціальних конструкцій та розробляти їх робочі креслення

-        чітко уявляти собі роботу спеціальних конструкцій під навантаженням

-        знаходити у кожному окремому випадку найбільш оптимальне конструктивне рішення, яке б відповідало сучасному рівню розвитку науки та техніки

-        вміти використовувати технічну та нормативну літературу при вирішенні задач розрахунку та проектування спеціальних конструкцій

-        володіти міжнародною системою одиниць (СИ) при виконанні розрахунків.

Курс призначений для здобувачів вищої освіти третього (освітньо - наукового) рівня спеціальності 201 "Агрономія"

Мета вивчення дисципліни- формування у студента системи знань і навичок з методики проведення біологічних  дослідів, систематизації, аналізу і оцінки результатів досліджень, оформлення наукової роботи, авторських прав та патентної документації.

         Технолог виробництва продукції тваринництва, повинен не тільки удосконалювати селекційну роботу поліпшуючи стадо, його племінні та продуктивні якості, поліпшуючи годівлю, утримання та правильно експлуатувати механізми на фермі, але ще бути дослідником, який вміє у короткий час впровадити досягнення науки і техніки, і таким чином забезпечити виробництву найбільший зоотехнічний і економічний ефект.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен :

-                      знати: основні методи науково-дослідної роботи і постійно шукати науково-обґрунтовані рішення подальшого розвитку тваринництва;

-                      способи і методи отримання великої кількості і високоякісної продукції при найменших витратах праці та матеріальних цінностей;

-                      вміти: . самостійно добувати нові знання шляхом проведення експериментів на тваринах, приймати участь в реальних проектних і конструкторсько-технологічних розробках;

-                      формулювати і описувати винахід, оформлювати патент чи авторські права.

      Курс "Методологія та методи наукових досліджень" призначений для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

      Мета дисципліни - формування знань з методології, теорії методу і процесу, психології, методичного забезпечення науково-дослідної діяльності, починаючи зі студентської наукової роботи та аспірантських досліджень.

       Робоча програма передбачає формування культури та навичок проведення досліджень, впровадження їх результатів у практику діяльності організацій.

Мета викладання навчальної дисципліни - забезпечення здобувачів вищої освіти теоретичними знаннями про метрологію - науку про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності та способи досягання необхідної точності, стандартизацію, що встановлює в державному масштабі відповідні вищому світовому рівню єдині норми і вимоги до продукції та сертифікацію, що є підтвердженням відповідності якості приладів, технологій та послуг певним стандартам.

Завдання вивчення дисципліни - набуття здобувачами вищої освіти теоретичних та практичних, знань з метрології, стандартизації і сертифікації, як з науки загалом; міжнародної системи одиниць; оцінювання точності і похибок вимірювань; складання і використання формулярів і журналів технічного стану і експлуатації засобів забезпечення гідротехнічного; будівництва, складання документації з нормоконтролю проектної документації, застосовування системи допусків і посадок в професійній сфері.

Як результат вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні

знати:

 • мету та основні завдання метрології;
 • основні положення і принципи стандартизації;
 • види і категорії стандартів;
 • нормативно-технічні документи;
 • методики і засоби вимірювань, їх класифікацію;
 • методи визначення похибок вимірювання, обробки вимірювань;
 • структуру і основні положення Системи сертифікації продукції УкрСЕПРО;
 • порядок сертифікації робіт, технологій, сертифікації та повірки приладів;

вміти:

 • застосовувати державні стандарти в галузі гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій;
 • формулювати та розв'язувати метрологічні задачі;
 • оцінювати достовірність, правильність і точність вимірювань;
 • визначати похибки вимірювань, класифікувати їх, аналізувати причини виникнення похибок;
 • виконувати математичну обробку результатів вимірювань;
 • використовувати результати вимірювань у практичній діяльності.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни "МЕА с.-г. виробництва" "Сільськогосподарські машини"

Розроблений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою 201 "Агрономія", спеціальність ОР  «Бакалавр»

“Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва” 201 "Агрономія"

Курс дисципліни “Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва” полягає в наступному:

 • надати майбутнім агрономам основи теоретичних знань і практичних навичок з питань будови, призначення основних регулювань, умов та загальних особливостей експлуатації засобів механізації, електрифікації та автоматизації сільськогосподарського виробництва.
 • забезпечити вміння вибору студентами шляхів підвищення ефективності використання сільськогосподарських машин;
 • навчити студентів налагоджувати та експлуатувати комплекси машин для механізації галузей рослинництва і тваринництва.

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародна торгівля» є: вивчення закономірностей розвитку міжнародної торгівлі, кооперації та спеціалізації господарських суб’єктів різних країн, принципів та шляхів їх розвитку; аналіз об’єктивно зумовлених процесів інтернаціоналізації виробництва, збуту та споживання.

Завдання На досягнення зазначеної мети спрямовані такі завдання вивчення дисципліни студентами:

визначення об'єктивних умов формування та функціонування міжнародної торгівлі;

–     виявлення напрямків, форм та методів міжнародної торгівлі на світових галузевих ринках товарів, послуг, капіталу, робочої сили;

–     вивчення економічного потенціалу країн світу та України з метою виявлення об'єктивних і суб'єктивних умов організації спільних з іноземним капіталом підприємств, транснаціональних корпорацій та багатонаціональних корпорацій;

–     вивчення суті, структури та порядку укладання і виконання міжнародних комерційних контрактів.

Результатом вивчення дисципліни є: формування цілісного уявлення про процеси, які характеризують міжнародний рівень взаємодії національних економік; оволодіння новіт­німи підходами щодо оцінки еволюційного характеру розвитку системи МЕВ; оволодіння культурою сучасного економічного мислення; формування у студентів умінь і навичок щодо використання набутих знань для самостійного аналізу світогосподарських процесів.

Студент повинен знати:  – теоретичні і методологічні основи міжнародної торгівлі; – теорії міжнародної торгівлі, загальні економічні закономірності формування напрямків та форм міжнародної торгівлі; – основні наукові категорії, поняття і термінологію дисципліни; – основні форми і методи міжнародної торгівлі; – суть та структуру міжнародних комерційних контрактів; – інтереси та потреби господарських суб'єктів України у стосунках з іншими суб'єктами країн світу.

Студент повинен вміти: – використовувати систему показників для оцінки результативності міжнародної торгівлі; – аналізувати стан та тенденції розвитку міжнародних ринків товарів, послуг, інвестицій, робочої сили, а також мотивацію та напрямки сучасних інтеграційних процесів на світових галузевих ринках; – складати та оформляти міжнародні комерційні контракти.

Мікробіологія відноситься до загально біологічних дисциплін. Навчальна програма передбачає засвоєння студентами теоретичних питань та придбання практичних навичок. Курс дисципліни включає три розділи: загальна, сільськогосподарська і спеціальна мікробіологія.

         До завдань навчальної дисципліни входить вивчення морфологічних, фізіологічних, біохімічних властивостей мікроорганізмів, змінність та розповсюдження їх в природі. Роль мікроорганізмів у кругообігу біогенних речовин, мікрофлори грунту, води, повітря та організму тварин, основи учення про інфекцію, імунітет, групи мікроорганізмів м'яса, молока, яєць, що викликають їх пошкодження, а також мікроорганізми, що використовуються для консервування та підвищення якості кормів. Синтез мікроорганізмами біологічно активних речовин (білків, амінокислот, вітамінів, ферментів, антибіотиків).

Навчальна дисципліна «Мікроекономіка» є нормативною складовою навчального плану підготовки студентів бакалавріату економічного факультету.

Предметом є процеси і механізми прийняття рішень окремими економічними суб’єктами на мікрорівні щодо досягнення стану рівноваги та оптимального використання обмежених ресурсів, які мають альтернативне застосування.

Мета і завдання навчальної дисципліни: формування знань про закономірності поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах, оволодіння інструментарієм прийняття обґрунтованих рішень, здійснення вибору за обмежених ресурсів і альтернативних можливостей їх використання, знання принципів раціональної поведінки економічних мікросистем у ринкових умовах, термінології і основних прийомів мікроекономічного аналізу, методики виконання техніко-економічних розрахунків, пов’язаних з аналізом і обґрунтуванням раціональної поведінки мікросистем у ринкових умовах.

Навчальний курс розрахований на 30 год. лекційних занять, 32 год. - семінарських і практичних занять.

Форма контролю - іспит.

     Курс "Моделювання та прогнозування геосистем" призначений для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

Спеціальність 204 - "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

5 курс, І  семестр

Кількість кредитів - 3,5; кількість годин - 105

Лекції - 12 годин, практичні - 22 години, самостійна робота  -71 година

Форма контролю - іспит; комплексний курсовий проект

Мета: оволодіння майбутніми спеціалістами знань з питань ефективного виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, а також вмінь запровадження взаємовигідних економічних взаємовідносин, які б забезпечували підвищення сукупної продуктивності праці та ефективності народногосподарського комплексу країни.

Завдання: визначення практичних проблем удосконалення управління народногосподарським комплексом України, забезпечення наукової політики держави в галузі механізації, електрифікації, автоматизації, аграрного будівництва, хімізації сільського господарства, переробки кінцевого аграрного продукту, інформаційного, матеріально – технічного та наукового забезпечення виробничої аграрної сфери.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–       особливості економічних взаємовідносин між виробничою та обслуговуючою сферами;

–       методи визначення показників економічної ефективності агросервісної діяльності;

–       шляхи покращення ефективності використання виробничого ресурсного потенціалу підприємства тощо.

вміти:

–       раціонально використовувати виробничі ресурси;

–       визначати паритет цін з підприємствами постачання, переробки, зберігання та реалізації продукції;

–       максимально завантажувати виробничі потужності матеріально –технічної бази;

якісно використовувати економічні знання та практичні навички в підприємницькій діяльності.

Мета і задачі курсу "Насоси та насосні станції" - дати майбутньому інженерові-гідротехніка знання в області гідравлічних машин-насосів і водопідйомників, а також гідротехнічних споруджень для машинного зрошення й осушення, сільськогосподарського водопостачання, водовідливу при гідромеліоративних роботах, гідромеханізації.

Мета вивчення дисципліни - передбачає вивчення студентами законодавчого регулювання питань інтелектуальної власності, порядок патентування винаходу (корисної моделі), промислового зразка, раціоналізаторській пропозиції, апробацію наукових досліджень, ознайомленням з системою інтелектуальної власності на Україні, охорона та захист авторських прав. Основне коло питань, що розглядаються в курсі “ Науковий супровід досліджень у тваринництві” включає аналіз і особливості державної системи патентної інформації, пошук патентної інформації, та оформлення документації (складати та подавати заявку на винахід та корисну модель);

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен :

 знати:

-                      сутність і поняття інтелектуальної власності;.

-                      принципи формування, порядок організації й структуру

-                      системи     інтелектуальної власності та її функціонування;

-                      особливості здійснення патентного пошуку;

-                      сутність промислової власності;

-                      сутність авторського права і сумісних прав;

-                       вміти:

-самостійно проводити патентно - інформаційний пошук;

-                      правильно визначати критерії патентоспроможності.

-                      складати та подавати заявку на винахід та корисну модель;

         складати реферати та описи промислових зразків;

 

Дисципліна "Неорганічна, аналітична  та органічна хімія" викладається для студентів   І курсу БТФ спеціальності  204 – «Технологія  виробництва продукції тваринництва» у ІІ семестрі. На вивчення дисципліни відведено 5 кредитів (150 годин) , з яких  24 години – лекції, 50 годин – лабораторні заняття, 76 годин  - самостійна  робота. Підсумковий контроль – екзамен.

Мета курсу– забезпечення студентів основами знань з неорганічної,  аналітичної  та органічної хімії, які допоможуть їм добре засвоїти профілюючі дисципліни, а в практичній роботі сприятимуть розумінню хімічних аспектів заходів, спрямованих на зріст продуктивності  та покращення якості продуктів тваринництва, раціонального і безпечного використання різних хімічних сполук та препаратів у виробничій сфері тваринницької галузі.

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних положень дисципліни як наукової бази освоєння професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін; набуття студентами міцних знань з хімії найважливіших біогенних елементів, органічних речовин; засвоєння основних методів та прийомів проведення хімічного експерименту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: основні  теоретичні положення дисципліни; хімічні властивості біогенних елементів та їх  найважливіших сполук; класифікацію, номенклатуру, властивості органічних сполук;

вміти: користуватися навчальною, методичною та довідковою літературою; виконувати базові експериментальні роботи, які складають основу хімічного дослідження, узагальнювати та систематизувати одержані результати; визначити склад,  будову та хімічні властивості сполук, які містять біогенні елементи (макро- та мікроелементи); керувати процесами гідролізу, визначати напрямок процесів  окислення – відновлення та комплексоутворення; використовувати набуті знання для визначення загально-біологічних і спеціальних дисциплін.

Дисципліна викладається для студентів 4 курсу економічного факультету спеціальності "Економіка піоприємства" та "Підприємництво, торгівля та біржова Діяльність". Програмою передбачено 36 год. лекцій,  42 год. практичних, 72 год. самостійної  роботи. 

Навчальна дисципліна “Обґрунтування ефективності будівництва  ГТО” є однією з основних дисциплін, які формують бакалаврів за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології».

Основною  метою  викладання  дисципліни  “Обґрунтування ефективності будівництва  ГТО” є підвищення фахової підготовки здобувачів вищої освіти, дати знання з теоретичних і практичних питань економіки гідротехнічного та водогосподарського будівництва.

          Завдання:

- глибоко оволодіти навчальним матеріалом, передбаченим робочою програмою;

- виробити міцні навики аналізу та провадження математичних розрахунків;

- виробити навички систематичної роботи з навчальною та науковою літературою;

- навчитися складати математичні моделі реальних процесів і явищ.

        У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен  знати:

- економічні закони в галузі гідротехнічного будівництва (ГТБ) і водного господарства;

- основи ціноутворення і кошторисного нормування у будівництві;

- кошторисну документацію;

- методи економічної оцінки (ефективність) інженерно-економічних рішень;

- методи розподілу видатків водогосподарського комплексу між галузевими водокористувачами.

вміти:

-         визначати основні виробничі та техніко-економічні показники гідротехнічних та водогосподарських об’єктів і споруд;

-         виконувати техніко-економічний аналіз варіантів споруд та об’єктів і обґрунтовувати вибір найбільш економічно ефективного з них;

-         визначати економічну ефективність капіталовкладень в будівництво;

-         складати кошториси і визначати кошторисну вартість будівельно-монтажних робіт і будівництва в цілому;

-         застосовувати нормативну базу для умов України – Державні будівельні норми (ДБН) при визначенні вартості будівництва і робіт.

Метою викладення навчальної дисципліни «Облік і аудит» є: формування в майбутніх менеджерів фундаментальних знань і освоєнні концептуальних основ обліку та аудиту як інформаційної бази прийняття ефективних управлінських рішень.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Облік і аудит» є: теоретичних основ бухгалтерського обліку і аудиту та їх сучасної парадигми в системі управління підприємством;  принципи бухгалтерського обліку і аудиту; методика бухгалтерського обліку і аудиту; основи документального відображення та аудиту господарських операцій і процесів; інформаційного забезпечення менеджменту даними бухгалтерського обліку і аудиту;  прийняття рішень та підвищення ефективності менеджменту за даними бухгалтерського обліку і аудиту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: теоретичні основи бухгалтерського обліку і аудиту та їх сучасні парадигми в системі управління підприємством;  принципи бухгалтерського обліку і аудиту; методику бухгалтерського обліку і аудиту; основи документального відображення та аудиту господарських операцій і процесів; інформаційне забезпечення менеджменту даними бухгалтерського обліку і аудиту;

уміти: здійснювати моніторинг існуючої інформаційної системи бухгалтерського обліку і аудиту; давати оцінку господарським засобам і джерелам їх утворення, а також достовірності їх відображення у звітності; розробляти ефективні технології бухгалтерського обліку і аудиту за місцями виникнення затрат і центрами відповідальності; формувати висновки за результатами бухгалтерського обліку і аудиту; корегувати існуючі тенденції на більш ефективний результат управління.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Коваль Світлана Вікторівна

Метою дисципліни є формування системи базових знань з дисципліни «Облік у банках»; засвоєння студентами теоретичних основ щодо методології та організації бухгалтерського та фінансового обліку діяльності банку та набуття ними практичних навичок із відображення активів, зобов’язань та власного капіталу у фінансовій звітності банків.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- особливості формування активів, зобов’язань, та власного капіталу банків;

- структуру плану рахунків бухгалтерського обліку в банках;

- техніку документального оформлення банківських операцій та методику реєстрації облікової інформації у системі рахунків;

- механізм кореспондентських відносин між банківськими установами;

- схеми формування документообігу і відображення інформації в первинних і зведених документах;

- нормативні документи національного банку України з обліку конкретних банківських операцій.

Вміти:

- складати найбільш типові для банку бухгалтерські записи і відображати їх на рахунках бухгалтерського обліку;

- правильно користуватися планом рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України;

-       складати первинні документи за банківськими операціями, які підтверджують факти банківської діяльності;;

-       володіти технікою відображення на рахунках бухгалтерського обліку найпоширеніших фінансових, розрахункових і кредитних операцій комерційних банків;

- користуватися правилами та прийомами облікового процесу в банківських установах;

- складати фінансову звітність комерційних банків;

- аналізувати та інтерпретувати облікову інформацію про банківську діяльність.

Метою викладення навчальної дисципліни «Облікова політика підприємства» є: формування у студентів системи теоретичних знань про організацію і методику бухгалтерського обліку, нормативно-правового його регулювання, напрями та шляхи його розвитку й удосконалення, умови ефективного використання облікової інформації в здійсненні контролю, аналізу та управління підприємством.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Облікова політика підприємства» є: вивчення загальних принципів розроблення, оформлення, використання та вдосконалення облікової політики підприємства, базуючись на особливостях його структури, технології й організації виробництва, побудові обліку, контролю, звітності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:особливості облікової політики відносно окремих ділянок обліку; опанувати основні принципи складання звітності, особливо фінансової;

уміти: розробляти найбільш важливі теоретичні та практичні положення облікової політики підприємства, обирати найефективніші методики ведення бухгалтерського обліку.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Коваль Світлана Вікторівна

Навчальна дисципліна «Опір  матеріалів» вивчається здобувачами вищої освіти за освітньою програмою першого бакалаврського рівня спеціальностей 191 «Архітектура та містобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» на 2 курсі у 3 і 4 семестрах.

  Опір матеріалів є наукою про  інженерні  методи  розрахунку  на  міцність, жорсткість і  стійкість елементів конструкцій, деталей машин і приладів та надає необхідні знання механічних властивостей реальних матеріалів.

Опір  матеріалів, як основний розділ механіки твердого деформованого тіла,  вивчаючи  поведінку  різних  матеріалів  під  впливом  сил,  вказує,  як підібрати  для  кожного  елемента  конструкції  необхідний  матеріал  і  поперечні  розміри  за умови повної надійності роботи і найбільшого здешевлення конструкції.

Мета.  Дати здобувачу вищої освіти знання і практичні навички їх застосування по основам розрахунків на міцність, жорсткість і стійкість типових елементів конструкцій.

Завдання. Освоєння методів дослідження напружено – деформованого стану елементів конструкцій інженерних споруд, вивчення механічних властивостей різноманітних конструкційних матеріалів та ознайомлення з критеріями оцінки міцності  матеріалів і конструкцій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати: основні залежності механіки деформованих тіл та гіпотези, які формують розрахункову модель об’єкту; основні співвідношення і рівняння опору матеріалів, методи розв’язання задач міцності, жорсткості і стійкості; методи забезпечення міцності і жорсткості елементів конструкцій;

вміти:  проводити експериментальні дослідження з метою вивчення механічних властивостей реальних матеріалів; застосовувати теоретичні знання і навички для вирішення конкретних інженерних задач; вирішувати питання оптимального проектування; грамотно використовувати довідкову та спеціальну літературу.

Кінцева мета вивчення курсу «Опір матеріалів» – придбання навичок самостійної творчої роботи на всіх етапах: складання розрахункової моделі, використання відповідного математичного апарату, аналізу одержаних результатів.

Мета: формування теоретичних знань і навичок із раціональної організації виробництва та використання методів підвищення результативності виробничих систем підприємств.

Завданняознайомлення студентів з теоретичними засадами організації та розвитку власної справи, методичними підходами реалізації та проектування розвитку власної справи; оволодіння практичними навичками обґрунтовувати проектні рішення підготовчої, установчої та організаційної стадії розвитку власної справи; застосування дослідницьких і організаторських здібностей у процесі розроблення організаційних проектів виробництва та реалізації. Спонукати здобувачів здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел;  спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);  працювати в міжнародному контексті; мотивувати людей та рухатися до спільної мети;  розробляти та управляти проектами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

- знати:   сутність та роль аналізу організації та розвитку власної справи в управлінні підприємством; теоретично-правові основи організації власної справи: види, методи, інформаційне та організаційне забезпечення;    особливості та методику проведення техніко-економічного обґрунтування, виробничого, фінансового планів розвитку власної справи, оптимізаційної структури підприємства: організації виробництва продукції, робіт і послуг; попиту, стану ринку та обсягу реалізації продукції (послуг) підприємства;  виробничих ресурсів та організаційно-технічного рівня підприємства, витрат на виробництво продукції;

- вміти: використовувати сучасні інформаційні технології та ресурси у професійній, інноваційній та/або науковій діяльності; діяти з дотриманням етичних норм, цінувати індивідуальне і культурне різноманіття, дотримуватися у професійній діяльності принципів толерантності, діалогу і співробітництва; збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних завдань; формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розвитку на основі наявного ресурсного потенціалу; обґрунтовувати ідеї та обирати інноваційні рішення, програмне забезпечення та інструменти у соціально-економічній та освітній діяльності; оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень; обґрунтувати напрями діяльності та інструменти управління в умовах глобалізації і уміти зв’язати їх з базовими знаннями і теоріями.

Мета: формування теоретичних знань і навичок із раціональної організації виробництва та використання методів підвищення результативності виробничих систем підприємств.

Завданняознайомлення студентів з теоретичними засадами організації та розвитку власної справи, методичними підходами реалізації та проектування розвитку власної справи; оволодіння практичними навичками обґрунтовувати проектні рішення підготовчої, установчої та організаційної стадії розвитку власної справи; застосування дослідницьких і організаторських здібностей у процесі розроблення організаційних проектів виробництва та реалізації. Спонукати здобувачів здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел;  спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);  працювати в міжнародному контексті; мотивувати людей та рухатися до спільної мети;  розробляти та управляти проектами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

- знати:   сутність та роль аналізу організації та розвитку власної справи в управлінні підприємством; теоретично-правові основи організації власної справи: види, методи, інформаційне та організаційне забезпечення;    особливості та методику проведення техніко-економічного обґрунтування, виробничого, фінансового планів розвитку власної справи, оптимізаційної структури підприємства: організації виробництва продукції, робіт і послуг; попиту, стану ринку та обсягу реалізації продукції (послуг) підприємства;  виробничих ресурсів та організаційно-технічного рівня підприємства, витрат на виробництво продукції;

- вміти: використовувати сучасні інформаційні технології та ресурси у професійній, інноваційній та/або науковій діяльності; діяти з дотриманням етичних норм, цінувати індивідуальне і культурне різноманіття, дотримуватися у професійній діяльності принципів толерантності, діалогу і співробітництва; збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних завдань; формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розвитку на основі наявного ресурсного потенціалу; обґрунтовувати ідеї та обирати інноваційні рішення, програмне забезпечення та інструменти у соціально-економічній та освітній діяльності; оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень; обґрунтувати напрями діяльності та інструменти управління в умовах глобалізації і уміти зв’язати їх з базовими знаннями і теоріями.

Мета: формування теоретичних знань і навичок із раціональної організації виробництва та використання методів підвищення результативності виробничих систем підприємств.

Завданняознайомлення студентів з теоретичними засадами організації та розвитку власної справи, методичними підходами реалізації та проектування розвитку власної справи; оволодіння практичними навичками обґрунтовувати проектні рішення підготовчої, установчої та організаційної стадії розвитку власної справи; застосування дослідницьких і організаторських здібностей у процесі розроблення організаційних проектів виробництва та реалізації. Спонукати здобувачів здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел;  спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);  працювати в міжнародному контексті; мотивувати людей та рухатися до спільної мети;  розробляти та управляти проектами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

- знати:   сутність та роль аналізу організації та розвитку власної справи в управлінні підприємством; теоретично-правові основи організації власної справи: види, методи, інформаційне та організаційне забезпечення;    особливості та методику проведення техніко-економічного обґрунтування, виробничого, фінансового планів розвитку власної справи, оптимізаційної структури підприємства: організації виробництва продукції, робіт і послуг; попиту, стану ринку та обсягу реалізації продукції (послуг) підприємства;  виробничих ресурсів та організаційно-технічного рівня підприємства, витрат на виробництво продукції;

- вміти: використовувати сучасні інформаційні технології та ресурси у професійній, інноваційній та/або науковій діяльності; діяти з дотриманням етичних норм, цінувати індивідуальне і культурне різноманіття, дотримуватися у професійній діяльності принципів толерантності, діалогу і співробітництва; збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних завдань; формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розвитку на основі наявного ресурсного потенціалу; обґрунтовувати ідеї та обирати інноваційні рішення, програмне забезпечення та інструменти у соціально-економічній та освітній діяльності; оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень; обґрунтувати напрями діяльності та інструменти управління в умовах глобалізації і уміти зв’язати їх з базовими знаннями і теоріями.

Мета викладання дисципліни - «Організація і технологія гідротехнічного будівництва» - ознайомлення майбутніх фахівців з розробкою та обґрунтуванням параметрів і технологіями будівництва водогосподарських об’єктів, їх експлуатацією при раціональному використанні водних ресурсів.

Завдання дисципліни – надати практичну допомогу студентам в освоєнні вдосконалення будівельного виробництва відносно водогосподарських об’єктів з врахуванням вимог забезпечення ефективності, економічності, підвищення продуктивності праці, якості робіт, безпеки праці та екологічних проблем. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати:

- види робіт та ресурси, які необхідні при будівництві водогосподарських об’єктів;

- технологію виконання робіт при будівництві, ремонті і реконструкції водогосподарських об’єктів різного призначення;

- методику вибору технічних рішень на стадії проектування виконання робіт і при їх здійсненні;

- методику визначення необхідних ресурсів для виконання будівельно-монтажних, ремонтних робіт тощо;

- методи організації і технології робіт при їх виконанні в складних природних і кліматичних умовах.

Вміти:

- під час роботи у науково-дослідних закладах: здійснювати постановку дослідних робіт, що мають на меті вдосконалення і розробку нових технологій, пов’язаних з будівництвом водогосподарських об’єктів; втілювати у виробництво результати наукових розробок;

- в складі групи фахівців проектного відділу в умовах спеціально обладнаного робочого місця: на основі проектних рішень та нормативних документів, враховуючи конструкцію та параметри елементів водогосподарських об’єктів та споруд на них, за допомогою відповідних методик, визначати склад та обсяги робіт; використовуючи паспортні характеристики вибирати необхідні будівельні машини механізми і проводити їх підбір з техніко-економічним порівнянням; в складі комісії здійснювати приймальний контроль якості завершеного будівництва водогосподарського об’єкта при здаванні їх в експлуатацію;

- в умовах будівництва: опираючись на проектні розробки та чинну нормативну базу організовувати виконання робіт з будівництва елементів водогосподарських об’єктів, мереж та споруд; розробляти та доводити виробничі завдання до ланок і бригад та забезпечувати їх виконання.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета формування теоретичних знань і навичок з раціональної організації виробництва та використання методів підвищення результативності виробничих систем підприємств.

Завдання ознайомлення студентів з теоретичними засадами організації та розвитку власної справи, методичними підходами реалізації та проектування розвитку власної справи; оволодіння практичними навичками обґрунтовувати проектні рішення підготовчої, установчої та організаційної стадії розвитку власної справи; застосування дослідницьких і організаторських здібностей у процесі розроблення організаційних проектів виробництва та реалізації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-   сутність та роль аналізу організації та розвитку власної справи в управлінні підприємством;

-   теоретично-правові основи організації власної справи: види, методи, інформаційне та організаційне забезпечення;

-   особливості та методика проведення техніко-економічного обґрунтування, виробничого, фінансового планів розвитку власної справи, оптимізаційної структури підприємства: організації виробництва продукції, робіт і послуг; попиту, стану ринку та обсягу реалізації продукції (послуг) підприємства;  виробничих ресурсів та організаційно-технічного рівня підприємства, витрат на виробництво продукції;

-   особливості та методика проведення аналізу фінансових результатів і рентабельності та фінансового стану підприємства.

вміти:

-  надавати об’єктивну оцінку прийняття рішення про підприємницьку діяльність на основі підприємницької ідеї;

-  знаходити визначення цілей підприємницької діяльності, розробка стратегії розвитку підприємства та  резерви для поліпшення поточної ситуації та розробляти комплекс заходів, спрямованих на її поліпшення;

-  визначити вірний вибір організаційно-правової форми підприємництва;

-  ухвалювати рішення та застосовувати свої знання та методики у конкретних ситуаціях   по організації управління власної справи; формуванню мереж постачання ресурсів і реалізації продукції; підбору кадрів та організацію виробничого процесу   ;

-  оцінювати виконання плану з прибутку та рентабельність підприємства

Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Організація підприємництва

Тема 2 Основні етапи створення власної справи 

Тема 3 Правова база розвитку власної справи     

Тема 4 Технологія заснування підприємства (власної справи)

Тема 5 Організація створення та реєстрації підприємства

Тема 6 Складання бізнес-плану

Тема 7 Визначення ризиків, оформлення та реєстрація власної справи

Тема 8 Оподаткування розвитку та функціонування власної справи

Доцент В.А. Ковтун

Дисципліна спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

     Метою навчальної дисципліни "Організація управління науковими проектами та захист інтелектуальної власності" є формування системи уявлення щодо організації наукової діяльності, використання пізнання та застосування логічних законів і правил у науковій діяльності, формування наукового типу мислення; розкриття значення захисту прав інтелектуальної власності, ознайомлення з основами інтелектуальної власності, висвітлення ролі інтелектуальної власності і наукової діяльності у вищому навчальному закладі, ознайомлення з національною нормативною базою в сфері інтелектуальної власності для ефективної реалізації наукового та інтелектуального потенціалу.

Мета: формування теоретичних знань і навичок із раціональної організації виробництва та використання методів підвищення результативності виробничих систем підприємств.

Завдання: ознайомлення студентів з теоретичними засадами організації та розвитку власної справи, методичними підходами реалізації та проектування розвитку власної справи; оволодіння практичними навичками обґрунтовувати проектні рішення підготовчої, установчої та організаційної стадії розвитку власної справи; застосування дослідницьких і організаторських здібностей у процесі розроблення організаційних проектів виробництва та реалізації. Спонукати здобувачів здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел;  спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);  працювати в міжнародному контексті; мотивувати людей та рухатися до спільної мети;  розробляти та управляти проектами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

- знати:   сутність та роль аналізу організації та розвитку власної справи в управлінні підприємством; теоретично-правові основи організації власної справи: види, методи, інформаційне та організаційне забезпечення;    особливості та методику проведення техніко-економічного обґрунтування, виробничого, фінансового планів розвитку власної справи, оптимізаційної структури підприємства: організації виробництва продукції, робіт і послуг; попиту, стану ринку та обсягу реалізації продукції (послуг) підприємства;  виробничих ресурсів та організаційно-технічного рівня підприємства, витрат на виробництво продукції;

- вміти: використовувати сучасні інформаційні технології та ресурси у професійній, інноваційній та/або науковій діяльності; діяти з дотриманням етичних норм, цінувати індивідуальне і культурне різноманіття, дотримуватися у професійній діяльності принципів толерантності, діалогу і співробітництва; збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних завдань; формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розвитку на основі наявного ресурсного потенціалу; обґрунтовувати ідеї та обирати інноваційні рішення, програмне забезпечення та інструменти у соціально-економічній та освітній діяльності; оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень; обґрунтувати напрями діяльності та інструменти управління в умовах глобалізації і уміти зв’язати їх з базовими знаннями і теоріями.

Органічна хімія - нормативна дисципліна для підготовки спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Це одна з фундаментальних природничих наук. Вона вивчає сполуки Карбону, взаємозв'язок хімічних та біохімічних процесів, узагальнює фактичний матеріал різних розділів хімії, виявляє загальні закономірності хімічних реакцій і фізичних процесів, що їх супроводжують.

Програма розрахована на 40 години аудиторних занять ( 20 годин лекцій і 20 годин лабораторно-практичних  занять), самостійні роботи складають 32 години. 

У 2020 р. цим курсом можуть скористатись студенти 3,4-й групи факультету БТФ  

Електроний курс дисципліни "Органічне тваринництво" рекомендовано для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня першого року навчання біолого-технологічного факультету, спеціальності 204 - "Технологія  виробництва і переробки продукції тваринництва".Об"єм курсу 3 кредити (90 годин). Кінцевий результат курсу - залік.

Мета вивчення дисципліни полягає у підготовці фахівців професійного рівня спроможних самостійно займатися органічним тваринництвом із залученням теоретичних знань біології тварин, птиці, бджіл, особливостей технології їх розведення, утримання та виробництва органічної продукції.

Завдання дисципліни полягає у формуванні знань студентів з таких питань:

 - народно-господарське значення органічного виробництва різних галузей тваринництва, біологічних особливостей тварин;

 - оцінка продуктивних якостей сільськогосподарських тварин при органічному виробництві;

 - значення кількісної та якісної потреби в кормах при органічному виробництві;

 - правила органічного виробництва та відповідні порядки для сертифікації компаній, які проводитимуть таку сертифікацію серед українських виробників за новими національними стандартами.

Програма навчальної дисципліни «Органічне тваринництво» відповідає освітньо-професійній програмі підготовки фахівців другого магістерського рівня спеціальності 204 «Технологія виробництво і переробки продукції тваринництва» та охоплює передбачені стандартом змістові частини.

Електронний курс з дисципліни "Основи акваріумістики". 

Курс призначений для студентів 2 курсу спеціальності "Водні біоресурси та аквакультура" факультету рибного господарства та природокористування. 

Форма перевірки знань студентів - іспит.

для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою ОКР «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології».

Метою вивчення дисципліни є освоєння  основних шляхів використання прийомів біотехнології для  розробки нових методів селекції  та одержання практичних результатів, які мають народногосподарське значення нині або будуть  мати  в майбутньому.

Завдання вивчення дисципліни передбачають детальний розгляд питань з будови та біологічного значення ДНК та РНК, синтезу білку та механізмів його регулювання.

Студенти отримують знання з основ клітинної та генетичної інженерії, питань конструювання рекомбінантних ДНК та клонування генів. Також передбачено вивчення біотехнології трансплантації ембріонів, получення амінокислот, інтерферону, моноклональних антитіл, вакцин. Вивчаються питання з перетворення сонячної енергії, використання ферментів у виробництві харчових продуктів, лікарських препаратів.

В результаті освоєння дисципліни студенти отримують знання з сучасних методів селекційної роботи по конструюванню живих організмів, найбільш придатних для промислових  технологій, а також  з питань пошуку нових джерел енергії.

для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою ОКР «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології»

Метою курсу є освоєння основних шляхів і прийомів біотехнології для розробки нових методів селекції та одержання практичних результатів, які мають народногосподарське значення нині або будуть мати в майбутньому.

Завданням курсу є детальний розгляд питань з будови та біологічного значення ДНК та РНК; синтезу білку та механізмів його регулювання; забезпечення студентів знаннями, умінням та навичками культивування окремих клітин, тканин, органів; технологій рекомбінованих ДНК; культивування клітинних клонів з метою одержання біологічно-активних речовин.

В результаті освоєння курсу студенти отримають знання з сучасних методів селекційної роботи по конструюванню живих організмів, найбільш придатних для промислових  технологій, а також  з питань пошуку нових джерел енергії.

Електронний навчальний курс призначений для студентів 2 - го курсу, що навчаються за освітньою програмою  «бакалавр»,  з напряму підготовки  6.090103  «лісівник – садовод»

Дисципліна викладається для студентів спеціальності "Менеджмент" І курсу економічного факультету. Програмою передбачено лекційних занять - 28 год., семінарських і практичних занять - 30 год. Форма контролю - іспит.

    Курс "Основи надрокористування" призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо- професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

    Метою вивчення дисципліни  є одержання здобувачами знань про основи надрокористування та практичні навики в області правових відносин стосовно вивчення та використання надр.

Після прослуховування курсу  здобувачі  повинні

знати:

-  основну нормативно – законодавчу базу у сфері надрокористування;

-  організаційно-правові    основи    розробки    родовищ нафти і газу;

-  право власності на надра та корисні копалини в них;

-  право власності на видобуті ресурси надр;

-  особливості    правовідносин    у   сфері    геологічного вивчення нафтогазоносності надр;

- особливості   правовідносин   у   сфері   користування нафтогазоносними надрами.

вміти:

 - аналізувати правові відносини, що складаються між суб’єктами гірничодобувного профілю;

 - узагальнювати матеріали прав та обов’язків гірничодобувних підприємств і обґрунтовувати правомірність проведених ними дій та робіт стосовно вивчення або використання надр;

-   використовувати закони, кодекси, норми та постанови, що стосуються юридичних відносин у галузі гірничого права, для практичного вирішення правових питань на гірничодобувних підприємствах України.

     Курс "Основи польових досліджень" призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

     Дисципліна «Основи пружності та пластичності» вивчається здобувачами вищої освіти освітньої програми першого бакалаврського рівня спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» на 3 курсі у 5 семестрі. Курс складається з двох розділів: теорія пружності і теорія пластичності.

    В теорії пружності розглядається дія сил на пружні тіла і визначаються виникаючі при цьому напруження і деформації як у стані рівноваги, так і в стані руху.  В курсі доведено, що на відзнаку  від опору матеріалів, задачі теорії пружності можуть бути вирішені більш загальними і більш точними методами. 

         В теорії пластичності розглянуті загальні закони утворення пластичних деформацій і напружень, що виникають на всіх стадіях пластичного деформування.  Особливо важливим для інженера – будівельника  є визначення несучої спроможності споруди.

        Мета.  Вивчення напружено-деформованого стану тіл  довільної  форми  під  впливом  різноманітних  розподілених  та зосереджених  навантажень як в їх робочому, так і в граничному станах та раціонально підбирати матеріали.

Завдання. Уміти  розв’язувати  прості  задачі  лінійної  теорії  пружності,  деякі задачі  деформування  в  умовах  плоского  напряженого  стану  та  деякі  задачі  згинання та стійкості пластин.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати:  основні співвідношення  і  рівняння лінійної,  плоскої та просторової  теорії пружності,  теорії  згинання та стійкості   пластин,  методи розв’язання  задач  теорії пружності  та  основні залежності  теорій пластичності.

       вміти:   розв’язувати просторові  задачі   теорії  пружності,  деякі задачі  деформування  в умовах  плоского напруженого стану та деякі задачі  згинання  та стійкості  пластин.

      Курс "Основи регіонального природокористування", призначений для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи САПР процесів переробки» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є системи автоматизованого проектування (САПР), а саме сукупність методів, засобів і автоматизованих спеціалізованих робочих місць, необхідних для створення інформаційної бази даних та інтенсифікації розробки якісної документації й кошторису на будівництво (чи реконструкцію) підприємства з переробки продукції тваринництва.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Основи САПР процесів переробки» базується на знаннях таких дисциплін як вступ до фаху, вища математика, обчислювальна техніка та пов’язана зі спеціальними дисциплінами, такими як технологічне планування та комплексна розробка підприємств з переробки продукції тваринництва, технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва, інноваційні технології переробки продукції тваринництва; дисципліна є базою для виконання відповідних розділів курсових та дипломних проектів.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Загальні принципи побудови САПР технологічних процесів.

2. Прикладне використання засобів забезпечення САПР

Навчальна дисципліна «Основи та фундаменти» вивчається здобувачами вищої освіти за освітньою  програмою    ОКР   «Бакалавр»   спеціальності  192  «Будівництво та цивільна  інженерія».                                           

         В курсі наведені відомості про фізичні та механічні властивості ґрунтів, основні закони механіки ґрунтів і їх застосування до розрахунку напружено - деформованого стану основ. Розглядаються питання проектування і влаштування фундаментів знову зведених будинків і споруд, фундаменти будівель, що реконструюються, методи посилення або заміни фундаментів існуючих будівель.

Курс “Основи та фундаменти” для інженера-будівельника є профілюючим. Його опанування дозволить майбутньому інженеру-будівельнику правильно оцінити інженерно-геологічні умови будівельного майданчика, проектувати основи і фундаменти і виконувати роботи по їх влаштуванню.

Мета.  Ознайомити  здобувача вищої освіти  з  загальними  положеннями  основ,  фундаментів, фізико-механічними властивостями та класифікацією ґрунтів, основними  поняттями  інженерної  геології,  геодинамічних  процесів  та  їх  впливу  на споруди,  головними законами  механіки  ґрунтів,  розподілом  навантажень  і  деформацій  на  основи  споруд  і будівель.

Завдання. Навчити  давати  правильну  інженерно-геологічну  оцінку  умов проектування фундаментів, основ, розраховувати глибину закладення фундаменту, влаштування фундаментів в особливо складних умовах, а також при різних формах завантаження.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен  знати:

1)      класифікацію ґрунтів, фундаментів;

2)      головні закони динаміки та механіки ґрунтів;

3)      прогресивні методи пристрою різних видів фундаментів;

4)      порядок визначення розмірів основ фундаменту.

вміти: 

1)     правильно дати оцінку основам місцевості; 

2)     зробити правильний підбір типу фундаменту;

3)     виконати розбивку фундаменту;

4)     розраховувати глибину закладання фундаменту.

Спеціальність 181 - "Харчові технології"

ІІІ курс, 5 семестр

Кількість годин  -90, кількість кредитів - 3,0

Лекції - 20 годин, практичні - 22 години, самостійна робота - 48 годин

Форма контролю - залік

Електронний курс з дисципліни "Основи товарознавства".

Курс призначений для студентів 2 курсу спеціальності "Харчові технології" біолого - технологічного факультету.

Форма перевірки знань студентів - залік.

Курс призначений для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальностей 101 "Екологія" та 206 "Садово - паркове господарство"

 Викладач: канд. с.-г. наук, доцент Ревтьо О.Я.

Електронний курс навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі" розрахований на здобувачів вищої  освіти першого (бакалаврьского) рівня спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Викладачі: Домарацький О.О., Ревтьо О.Я.

Понятійно – категоріальний апарат: безпека, небезпека, життєдіяльність, небезпечний фактор, шкідливий фактор, таксономія, ідентифікація, квантифікація, джерела небезпеки, ризик.

Курс призначений для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура"

Викладач:  канд. с.г. наук, доцент Ревтьо О.Я.

Метою викладання дисципліни «Підприємництво» є вивчення студентами питань теорії та практики підприємницької діяльності як системи економічних, організаційних та правових відносин в межах підприємницьких структур.

Основними завданнями вивчення дисципліни є загально - теоретичні положення та закономірності управління підприємницькими структурами, ознайомлення студентів з основами організації підприємницької діяльності, із сутністю та обгрунтуваням тих кроків, що їх повинен зробити майбутній підприємець при започаткуванні власного бізнесу.

Місце дисципліни у навчальному процесі. Навчальна дисципліна «Підприємництво» є складовою комплексу економічних дисциплін. Дисципліна пов’язана з такими навчальними курсами, як «Менеджмент», «Основи економічної теорії», «Господарське право», «Державне регулювання економіки», «Мікроекономіка», «Макроекономіка».

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: принципи та методи організації та ведення власного бізнесу;

- теоретичні підходи до аналізу зовнішнього та внутрішнього підприємницького середовища;

- принципи та методи аналізу господарських процесів в середині підприємницьких структур;

- організацію планування виробництва суб’єктів підприємницької діяльності;

- організацію планування праці та заробітної плати, витрат суб’єктів підприємницької діяльності;

- використання методів прийняття фінансових рішень та оцінки інвестиційних пропозицій.

вміти: здійснювати господарський аналіз діяльності підприємницьких структур та аналіз процесів і явищ у зовнішньому оточенні бізнесу;

- складати необхідні документи для реєстрації власного підприємства; складати бізнес-плани розвитку власного бізнесу.

- розраховувати головні показники виробничо-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності;

- визначати витрати суб’єктів підприємницької діяльності;

- обчислювати параметри оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності;

- виконувати аналіз виробничо-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності;

- використовувати операційний аналіз в прийнятті фінансових рішень;

- оцінювати інвестиційні пропозиції;                                            

- використовувати заходи управління рухом фінансових ресурсів і капіталу.