Available courses

Електронний навчальний курс призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою 0811 Агрономія, спеціальністю 6.090101


Дисципліна «ГІС в кадастрових системах» забезпечує можливість використання для ведення ДЗК та в землеустрої програмно-технічного комплексу для автоматизованого обліку, зберігання, відображення, аналізу, моделювання просторово-координованої інформації із використанням сучасних геоінформаційних систем

Основною метою курсу "ГІС в кадастрових системах" є формування у фахівця теоретичних знань і практичних навичок використання ГІС в землевпорядкуванні та в земельному кадастрі з метою інвентаризації земельних ресурсів та землевласників, прогнозування стану земельного фонду, контролю за використанням та охороною ґрунтів, реєстрації та захисту прав громадян і суб’єктів господарювання тощо.

Основне завдання навчальної дисципліни «ГІС в кадастрових системах» полягає у вивченні основних теоретичних и практичних аспектів створення упорядкованої геоінформаційної системи про правове, природне, господарське, економічне та просторове положення об'єктів, що підлягають обліку в системі відповідного рівня управління.

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із Світовим досвідом та національними потребами використання методів та програмних продуктів ГІС для створення і ведення кадастрових систем, як державної інформаційно-реєстраційної системи геопросторового положення кадастрових об’єктів, їхніх кількісних і якісних параметрів та правового статусу.

Кількість кредитів – 3,0

Галузь знань 193 «Геодезія та землеустрій»

Освітня програма магістр

Загальна кількість годин – 90

Вид і форма контролю: екзаменМетою курсу «Морфологія с.-г. тварин» є освоєння студентами знань про зовнішні форми тваринних організмів, топографію, зовнішню та внутрішню будову клітин, тканин, органів та систем органів.

Завданням є вивчення основ цитології, ембріології, гістології, анатомії та спеціальної гістології апарату руху та систем внутрішніх органів с.-г. тварин різних видів та птиці. Дисципліна знайомить з анатомією, морфологією та особливостями внутрішньої будови тварин та птиць різних видів та порід. Вивчає використання знань у технології виробництва продукції тваринництва. Навчає аналізувати та проводити аналогії й порівняння у морфології представників різних видів, обґрунтування зв’язку між особливостями будови та образом життя тварини, типом харчування, тощо.

У результаті вивчення дисципліни «Морфологія с.-г. тварин студенти повинні знати основи нутріології, гістології, особливості у будові кістяка та топографії внутрішніх органів тварин й птиці різних видів. Мати уявлення про зовнішню та внутрішню будову організму, у зв’язку із напрямком продуктивності та біологічними особливостями. Вміти визначати тип біологічний вид тварини за окремими кістками, визначати вік за зубами, досліджувати гістологічні препарати та визначати тип клітинної тканини та наявні патології.

Для вивчення дисципліни ««Морфологія с.-г. тварин» використовують знання з таких дисциплін, як «Зоологія», «Біологія». У навчальному процесі використовуються експонати анатомічного музею ім.. В.І.Амаліцького. Дисципліна ««Морфологія с.-г. тварин» є теоретичною основою для дисциплін «Фізіологія с.-г. тварин», «Біохімія с.-г. тварин», «Розведення сільськогосподарських тварин», «Технологія відтворення тварин», «Біотехнологія», «Селекція с.-г. тварин», «Технологія виробництва» окремих видів продукції тваринництва.


Курс створений для студентів 2 курсу агрономічного факультету спеціальності  201 "Агрономія"

Вступ до фаху для студентів економічного факультета, спеціальності 071 "Облік і оподаткування".

Для студентів 4 курсу економічного факультету спеціальностей "Економіка","Підприємництво,торгівля та біржова діяльність"....

Навчальна дисципліна «Мікроекономіка» є нормативною складовою навчального плану підготовки студентів бакалавріату економічного факультету.

Предметом є процеси і механізми прийняття рішень окремими економічними суб’єктами на мікрорівні щодо досягнення стану рівноваги та оптимального використання обмежених ресурсів, які мають альтернативне застосування.

Мета і завдання навчальної дисципліни: формування знань про закономірності поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах, оволодіння інструментарієм прийняття обґрунтованих рішень, здійснення вибору за обмежених ресурсів і альтернативних можливостей їх використання, знання принципів раціональної поведінки економічних мікросистем у ринкових умовах, термінології і основних прийомів мікроекономічного аналізу, методики виконання техніко-економічних розрахунків, пов’язаних з аналізом і обґрунтуванням раціональної поведінки мікросистем у ринкових умовах.

Навчальний курс розрахований на 30 год. лекційних занять, 32 год. - семінарських і практичних занять.

Форма контролю - іспит.

Нормативна дисципліна професійного спрямування для освітнього рівня "бакалавр"  за напрямом підготовки 071 "облік і оподаткування". На вивчення дисципліни передбачено 120 год., в т.ч., 24 гол. лекції та 36 год. практичні. Форма контролю -іспит.

для студентов 3 курсу факультета водного господарства, будівництва та землеустрою спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій"

Електронний навчальний курс призначений для студентів першого року навчання, факультету водного господарства, будівництва та землеустрою, спеціальності "Геодезія, картографія та землеустрій"

Електронній навчальний курс призначений для підготовки фахівців  4-го року навчання Агрономічного факультету денної та заочної форми навчання.

 НМКД  призначений для студентів 2 курсу економічного факультету,  денної та заочної форми навчання; спеціальностей "Економіка підприємства", "Олік і аудит", "Менеджмент організацій"

Рекомендовано для студентів ІІІ курсу БТФ.

Освітня програма ОКР "Бакалавр", спеціальність 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва". 

Форма контролю - залік.

Електронний курс з дисципліни "Основи товарознавства".

Курс призначений для студентів 2 курсу спеціальності "Харчові технології" біолого - технологічного факультету.

Форма перевірки знань студентів - залік.

Курс призначений для студентів 1 курсу (освітній рівень бакалавр) факультету Технології виробництва переробки продукції тваринництва, спеціальності "Харчові технології"

Кількість кредитів – 4,5

Модулів - 2

Змістових частин – 3

Загальна кількість годин – 135

Вид і форма контролю: залік

Дисципліна включає в себе теоретичну частину: лекції та практичну: лабораторно-практичні роботи, індивідуальні завдання


Електроний курс дисципліни "Технологія виробництва продукції бджільництва" рекомендовано для студентів ІІІ курсу біолого-технологічного факультету. Обєм курсу 3 кредити (90 годин). Кінцевий результат курсу - іспит.

Курс призначений для студентів 1-2 курсу (освітній рівень бакалавр) факультету водного господарства, будівництва та землеустрою.

Дисципліна включає в себе теоретичну частину - лекції, та практичну частину - практичні заняття. самостійна та індивідуальна роботи, диф. заліки та екзамени.

Курс"Агрохімія" відповідає робочій програмі дисципліни "Агрохімія", що викладається  для студентів 2-го курсу спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища". Дисципліна має три кредити - 90 годин. Завершується заліком.

Електроний курс з іноземної мови розрахований на студентів першого курсу біолого-технічного факультету з метою розвитку професійних комунікативних навиків майбутніх фахівців з животноводства. Підсумком є наявність лексично-граматичних навиків з професійної дисципліни.

Курс "Публічне врядування" відповідає робочій програмі навчальної дисципліни "Публічне врядування". Курс розроблений для студентів 5 курсу спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування". Підсумкова форма контролю - іспит.

Електронний курс з дисципліни "Гербологія" для студентів 2 курсу агрономічного факультету за спеціальністю 201 "Агрономія". Кількість кредитів - 4, кількість годин - 120

Навчальний курс "Історія України" відповідає робочій програмі "Історія України". Для студентів першого курсу агрономічного факультету денної форми навчання. Навчальна дисципліна розрахована на три кредити. Форма підсумкового контролю - залік.

Електронний навчальний курс "Ґрунтознавство з основами геології"  призначений  для студентів агрономічного факультету 2 курсу денної (3 і 4 семестр)  та  3 курсу заочної (5 і 6 семестр) форми навчання. Форма контролю – іспит. Курс складається з 6 кредитів,  180 годин, у тому числі для студентів денної форми навчання лекцій – 40, лабораторних занять – 44, практичних занять – 8 год.; для студентів заочної форми навчання лекцій – 24, лабораторних занять – 24 год. Програмою курсу передбачено виконання курсової роботи. Для студентів денної форми навчання передбачена навчальна практика.


Електроний курс лекцій з дисципліни "Поведінка тварин" для студентів факультету рибного господарства та природокористування.

"Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"

Електронний навчальний курс призначений для студентів 2 - го курсу, що навчаються за освітньою програмою  «бакалавр»,  з напряму підготовки  6.090103  «лісівник – садовод»

Електронний курс призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Бакалавр», спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання.


Курс для студентів ВГБЗ  3 курсу 6 семестр напрям підготовки "Водні ресурси (гідротехніка)".

Дисципліна включає в себе теоретичну частину - лекції, практичні та лабораторні заняття, виконання курсової роботи та проходження навчальної практики. Іспит та залік з практики.

Курс для студентів освітнього рівня "Бакалавр" біолого-технологічного факультету - курсовий проект Екзамен

Курс призначено для студентів 2 курсу спеціальності "Екологія" освітнього рівня "бакалавр".

Включає базові знання викладені у 48 годинах лекційного матеріалу, 40 годинах практичних робіт, курсової роботи, підсумкового та проміжного контролю знань. Вивчає структуру та функціонування надорганізмових рівнів біосистем та екосистем.

Є базовою дисципліною для подальшого засвоєння фахових знань студентів спеціальності "Екологія".

курс викладається студентам третього курсу спеціальності "Економіка підприємства" - бакалаврам, з метою дослідження структури капіталу виробничого підприємства, закономірностей його формування, використання та, досягнення основної задачі - прирощення правильним його використанням.

Курс призначений для студентів 4 курсу (освітній рівень бакалавр) факультету водного господарства, будівництва та землеустрою.

Дисципліна включає в себе теоретичну частину - лекції, та практичну - лабораторні роботи, самостійна та індивідуальна роботи, тестування та залік.Дисципліна "Фінанси, гроші і кредит" є нормативною. Для студентів економічного факультета, спеціальності 6.03050401 "Менеджмент". Навчальним планом передбачено 24 години лекцій і 36 годин семінарсько-практичих занять. По закінченню курса студенти складають іспит.

Курс створений для студентів 3 курсу факультету Рибного господарства та природокористування, спеціальності "Лісове господарства" та "Садово-паркове господарство"


Про що

Для кого

Навчально-методичний комплекс з дисципліни "МЕА с.-г. виробництва" "Сільськогосподарські машини"

Розроблений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою 201 "Агрономія", спеціальність ОР  «Бакалавр»

Навчально - методичний комплекс з дисципліни  «Безпека життєдіяльності» розроблений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Агрономія»,  спеціальністю 201 «Агрономія» ОР «Бакалавр».

Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» складає 45 академічних годин (1,5 кредиту EСTS).

Форма підсумкового контролю знань – залік.


  • Курс "Іхтіопатологія" призначений для студентів спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура", ОР "Бакалавр"
  • Забезпечує спеціальні компетенції : Здатність виконувати іхтіопаталогічні дослідження з метою діагностики хвороб риб, оцінки їх перебігу, ефективності лікування та профілактики
  • Викладено інформацію щодо етіології хвороб риб, патологічних змін в організмі риб, захисних реакціях організму, описано найбільш поширені хвороби, їх діагностика, заходи профілактики та терапії захворювань.
  • Кількість кредитів / годин: 7,0 / 210
  • Період: протягом року (VI-VII семестр)
  • Автор курсу: старший викладач кафедри водних біоресурсів та аквакультури  

Грудко Наталя Олександрівна 

Курс  направлений для  підготовки  студентів спеціальності "Економіка підприємства" і розкриває базові поняття з теоретичних питань управління маркетинговою діяльністю підприємства  та формування практичних навичок в цій сфері

Мета курсу: засвоення знань про основні закони класичної генетики та біометрії. Отримання практичних навичок використання законів генетики у технології тваринництва.
Обсяг навчальної дисципліни 6 кредитів (180годин), складається із 4 навчально-інформаційних модулів.

Курс біоіндикація та біотестування наведено для студентів спеціальності 101 "Екологія"

Ріст промисловості, інтенсивний розвиток сільського та лісового господарства, посилення рекреаційного навантаження привело до змін в навколишньому середовищі. Зараз майже не існує екологічних систем на які не впливає діяльність людини.

Антропогенні компоненти викликають забруднення екологічних систем. В свою чергу екологічні системи пристосовуються до нових умов існування або вимирають.
Біоіндикаційні реакції видів дозволяють своєчасно помічати деградацію екологічних систем. Крім того біоіндикаторні види дають точні показники щодо забруднення середовища існування, які можливо пропустити при замірюванні параметрів середовища.

Курс "Стратегічне управління" розроблений для студентів економічного факультету спеціальності 073 "Менеджмент" спупеня бакалавр різних форм навчання. Навчальним планом передбачено тривалість курсу 90 годин (3 кредити), підсумковий контроль у формі письмового іспиту. 

Курс  дисципліни "Аудит". Для студентів денної та заочної форм навчання. Форма контролю - екзамен.

Електронний курс з дисципліни "Основи акваріумістики". 

Курс призначений для студентів 2 курсу спеціальності "Водні біоресурси та аквакультура" факультету рибного господарства та природокористування. 

Форма перевірки знань студентів - іспит.


"Фінанси" - це нормативна дисципліна для студентів економічного факультету освітнього рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 071 "Облік і оподаткування". На вивчення дисціпліни передбачено 120 годин, в т.ч. лекцій - 24 години, практичні заняття - 36 годин. Форма іспиту - іспит.

Дисципліна викладається для студентів 4 курсу економічного факультету спеціальності "Економіка піоприємства" та "Підприємництво, торгівля та біржова Діяльність". Програмою передбачено 36 год. лекцій,  42 год. практичних, 72 год. самостійної  роботи. 

«Молоко і молочні продукти»  для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою ОКР «Бакалавр», спеціальністю "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”.


Дисципліна викладається для студентів спеціальності "Менеджмент" І курсу економічного факультету. Програмою передбачено лекційних занять - 28 год., семінарських і практичних занять - 30 год. Форма контролю - іспит.

Нормативна дисципліна професійного спрямування для освітнього рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 071 "Облік і  оподаткування". На вивчення дисципліни передбачено 120 годин, в т.ч. 24 год.  лекції і 36 год. практичні заняття. Форма контролю - іспит.

Електронний курс дисципліни "Фізика" для студентів першого курсу рибогосподарсько-екологічного факультету.

Курс створенно в рамках підвищення кваліфікації НПП

для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою 0517 харчова промисловість та переробка сільскогосподарської продукції, спеціальністю 6.051701 харчові технології та інженерія


Дисципліна "Публічна політика" входить до нормативного (обов'язкового) циклу освітньої програми підготовки магістрів спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"

Дисципліна "Електронне урядування" входить до нормативного (обов'язкового) циклу дисциплін підготовки магістрів зі спеціальності "Публічного управління та адміністрування"