Available courses

Дисципліна «Міжнародна та регіональна стандартизація і сертифікація» для здобувачів ступеня вищої освіти магістр, спеціальності 181 Харчові технології

Дисципліна «Міжнародна та регіональна стандартизація і сертифікація» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня знань з основних проблем стандартизації і сертифікації у харчовій промисловості та шляхи їх вирішення.

Зростання вимог до безпечності харчових продуктів та послуг у сфері споживання сільськогосподарської продукції обумовлює необхідність сучасного розвитку системи управління якістю та безпечністю продукції на підприємствах харчової галузі. 

Дисципліна «Аграрна політика» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня знань з основних питань підвищенню рівня загальноекономічної підготовки фахівців, формуванню у них навичок науково-аналітичного опрацювання проблем аграрного сектору з позиції загальнодержавних інтересів та інтересів сільськогосподарських виробників, дає можливість опанувати теоретичні підходи до розробки та реалізації комплексу заходів щодо регулювання і підтримки аграрного сектору, з іншого – дає підстави осмислити і оцінити практичні дії державних структур на конкретному історичному етапі життя країни. Формування ринкового середовища в аграрному секторі вимагає підготовки фахівців з широким економічним світоглядом, які могли б оперативно вирішувати основні проблеми агропромислового виробництва на засадах ринкових відносин.

Дисципліна орієнтує на підготовку фахівців, які здатні розв’язувати складні проблеми з підготовки фахівців професійного рівня, оволодіння теоретичними та методологічними основами формування та реалізації аграрної політики держави, вміннями оцінювати її ефективність та обґрунтовувати вибір тих чи інших заходів державного регулювання. Разом з тим у перехідній економіці України зростає роль державного регулювання сільськогосподарського виробництва та агробізнесу загалом, що проявляється в аграрній політиці держави. Саме тому для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі агропромислового комплексу необхідно надати їм повне розуміння аграрної політики, сформувавши сучасні та глибокі знання щодо теоретичних підходів до її формування та практичних аспектів здійснення.

Відділ відкритих освітньо-наукових інформаційних систем - Home | Facebook

Кафедра менеджменту та інформаційних технологій

для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою третього (освітньо-науково) рівня, спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Автор: к.т.н., доцент  Лобода О.М.

Для спеціальності 181 Харчові технології.

Викладач Вогнівенко Л.П.

Викладання дисципліни  «Дослідницький практикум» ставить за мету навчити студента сучасним методикам наукових досліджень. Знання сучасних методів дослідної справи дозволить їм правильно оцінити, яким висновкам можна довіряти, а які потребують додаткової експериментальної перевірки.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

-         сучасні методи дослідної справи, які дозволять оцінити, яким з висновкам можна довіряти, а які потребують додаткової експериментальної перевірки;

-         способи і методи теоретичних та експериментальних досліджень;

-         питання психології наукової діяльності, етики наукових досліджень, розвитку науково-творчого потенціалу особистості;

-         основні питання методики та організації науково-дослідної діяльності.

вміти:

-       скласти план дослідної роботи і провести аналіз його виконання;

-        вести облік і відповідну обробку матеріалів;

-         формувати системний підхід,  до  наукового пізнання і соціальної практики;

-          використовувати методи наукового пізнання;

-         застосовувати логічні закони і правила;

-          формувати звітність наукових досліджень.

 

 

 

Курс призначений для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 181 "Харчові технології"

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: навчання студентів основам сучасних методів розрахунку та конструювання різних видів інженерних конструкцій (балок, ферм, колон, спеціальних конструкцій).

-        Завдання: чітко уявляти собі роботу інженерних конструкцій під навантаженням і у кожному окремому випадку найбільш оптимальне конструктивне рішення.

                                                                                                                                                                              

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: роботу  конструкцій під навантаженням;

знаходити найбільш оптимальне конструктивне рішення, яке б відповідало сучасному рівню розвитку науки та техніки;

виконувати необхідні розрахунки конструкцій та розробляти їх робочі креслення;

 

вміти використовувати технічну та нормативну літературу при вирішенні задач розрахунку та проектування конструкцій;

володіти міжнародною системою одиниць (СИ) при виконанні розрахунків.

Дисципліна “Металеві конструкції” є важливою складовою професійної підготовки інженера-будівельника.

Метою курсу є навчання студентів основам сучасних методів розрахунку та конструювання різних видів металевих конструкцій (балок, ферм, колон, спеціальних конструкцій). Після вивчення курсу студент повинен:

-        чітко уявляти собі роботу металевих конструкцій під навантаженням

-        знаходити у кожному окремому випадку найбільш оптимальне конструктивне рішення, яке б відповідало сучасному рівню розвитку науки та техніки

-        виконувати необхідні розрахунки конструкцій та розробляти їх робочі креслення

-        вміти використовувати технічну та нормативну літературу при вирішенні задач розрахунку та проектування конструкцій

-        володіти міжнародною системою одиниць (СИ) при виконанні розрахунків.

 1. 1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета . навчання студентів основам сучасних методів розрахунку та конструювання різних видів будівельних конструкцій (балок, ферм, колон, спеціальних конструкцій).

-         Завдання. Виконувати необхідні розрахунки конструкцій та розробляти їх робочі креслення.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

чітко уявляти собі роботу будівельних конструкцій під навантаженням

знаходити у кожному окремому випадку найбільш оптимальне конструктивне рішення, яке б відповідало сучасному рівню розвитку науки та техніки

виконувати необхідні розрахунки конструкцій та розробляти їх робочі креслення

вміти використовувати технічну та нормативну літературу при вирішенні задач розрахунку та проектування конструкцій

володіти міжнародною системою одиниць (СИ) при виконанні розрахунків.

"Гроші і кредит" - це нормативна дисципліна для студентів економічного факультету освітнього рівня "бакалавр" за спеціальністю 051 "Економіка", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 071 "Облік і оподаткування" та 015 "Професійна освіта (Економіка)". На вивчення дисціпліни передбачено 120 годин, в т.ч. лекцій - 24 години, семінарсько-практичні заняття - 36 годин. На самостійну частину відведено 62 год.Форма контролю - іспит.

Біологія (безхребетних тварин ) є однією із найважливіших фундаментальних дисциплін циклу природничо-наукової підготовки бакалаврів з водних біоресурсів.

Метою підготовки фахівців повинно бути вивчення системи безхребетних тварин, особливостей їх зовнішньої та внутрішньої будови, розмноження, розвитку, видового різноманіття, поширення та господарського значення.

Ґрунтовне вивчення біології та екології безхребетних тварин надзвичайно важливе, враховуючи ту суттєву роль, яку вони відіграють у найрізноманітніших процесах життєдіяльності, що відбуваються у біосфері.

Безхребетні тварини, які мешкають у водоймах, біологічно тісно пов’язані з іхтіофауною. Вони складають основу природних кормових ресурсів риб, є їх ворогами, паразитами або проміжними хазяїнами у циклах розвитку збудників хвороб риб. конкурентами у харчуванні та використанні життєво необхідних умов навколишнього середовища. У розв’язанні практичних задач з оптимізації споживання, раціональної експлуатації водних біологічних ресурсів, підвищення рибопродукції, регулювання умов утримання і вирощування риби та інших об’єктів аквакультури, знання морфологічних та біологічних особливостей гідрофауни безхребетних має вирішальне значення.

Засвоївши програму дисципліни ’’Біологія” (безхребетних тварин ), фахівець повинен:

знати особливості будови та функціонування систем органів безхребетних тварин, їх філогенію та систематику, різноманітність видового складу, екологію, розповсюдження, спосіб життя, вплив на інші компоненти біоценозів, значення у харчових ланцюгах, кругообігу речовин, методи регулювання чисельності.

уміти оцінити стан та різноманітність видового складу безхребетних тварин,

використовувати знання їх біології для розробки заходів регулювання

інтенсивності розвитку окремих груп та видів з метою оптимізації умов

навколишнього середовища для досягнення високих показників продуктивності

різних об’єктів аквакультури.

для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою ОКР «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології».

Метою вивчення дисципліни є освоєння  основних шляхів використання прийомів біотехнології для  розробки нових методів селекції  та одержання практичних результатів, які мають народногосподарське значення нині або будуть  мати  в майбутньому.

Завдання вивчення дисципліни передбачають детальний розгляд питань з будови та біологічного значення ДНК та РНК, синтезу білку та механізмів його регулювання.

Студенти отримують знання з основ клітинної та генетичної інженерії, питань конструювання рекомбінантних ДНК та клонування генів. Також передбачено вивчення біотехнології трансплантації ембріонів, получення амінокислот, інтерферону, моноклональних антитіл, вакцин. Вивчаються питання з перетворення сонячної енергії, використання ферментів у виробництві харчових продуктів, лікарських препаратів.

В результаті освоєння дисципліни студенти отримують знання з сучасних методів селекційної роботи по конструюванню живих організмів, найбільш придатних для промислових  технологій, а також  з питань пошуку нових джерел енергії.

для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою ОКР «Бакалавр» спеціальності 204 "ТВППТ"

Метою вивчення дисципліни є освоєння  основних шляхів використання прийомів біотехнології для  розробки нових методів селекції  та одержання практичних результатів, які мають народногосподарське значення нині або будуть мати в майбутньому.

Завдання вивчення дисципліни передбачають детальний розгляд питань з будови та біологічного значення ДНК та РНК, синтезу білку та механізмів його регулювання.

Студенти отримують знання з основ клітинної та генетичної інженерії, питань конструювання рекомбінантних ДНК та клонування генів. Також передбачено вивчення біотехнології трансплантації ембріонів, сполучення амінокислот, інтерферону, моноклональних антитіл, вакцин. Вивчаються питання з перетворення сонячної енергії, використання ферментів у виробництві харчових продуктів, лікарських препаратів.

В результаті освоєння дисципліни студенти отримують знання з сучасних методів селекційної роботи по конструюванню живих організмів, найбільш придатних для промислових  технологій, а також  з питань пошуку нових джерел енергії.

Біологія (безхребетних тварин ) є однією із найважливіших фундаментальних дисциплін циклу природничо-наукової підготовки бакалаврів з водних біоресурсів.

Метою підготовки фахівців повинно бути вивчення системи безхребетних тварин, особливостей їх зовнішньої та внутрішньої будови, розмноження, розвитку, видового різноманіття, поширення та господарського значення.

Ґрунтовне вивчення біології та екології безхребетних тварин надзвичайно важливе, враховуючи ту суттєву роль, яку вони відіграють у найрізноманітніших процесах життєдіяльності, що відбуваються у біосфері.

Безхребетні тварини, які мешкають у водоймах, біологічно тісно пов’язані з іхтіофауною. Вони складають основу природних кормових ресурсів риб, є їх ворогами, паразитами або проміжними хазяїнами у циклах розвитку збудників хвороб риб. конкурентами у харчуванні та використанні життєво необхідних умов навколишнього середовища. У розв’язанні практичних задач з оптимізації споживання, раціональної експлуатації водних біологічних ресурсів, підвищення рибопродукції, регулювання умов утримання і вирощування риби та інших об’єктів аквакультури, знання морфологічних та біологічних особливостей гідрофауни безхребетних має вирішальне значення.

Засвоївши програму дисципліни ’’Біологія” (безхребетних тварин ), фахівець повинен:

знати особливості будови та функціонування систем органів безхребетних тварин, їх філогенію та систематику, різноманітність видового складу, екологію, розповсюдження, спосіб життя, вплив на інші компоненти біоценозів, значення у харчових ланцюгах, кругообігу речовин, методи регулювання чисельності.

уміти оцінити стан та різноманітність видового складу безхребетних тварин,

використовувати знання їх біології для розробки заходів регулювання

інтенсивності розвитку окремих груп та видів з метою оптимізації умов

навколишнього середовища для досягнення високих показників продуктивності

різних об’єктів аквакультури.

Лісова зоологія - комплексна біологічна наука, яка всебічно досліджує лісових тварин: будову, розмноження, індивідуальний та історичний роз¬виток, взаємини з навколишнім середовищем, закономірності поширення та значення для людини. Вивчення біології лісових тварин необхідне для глибокого розуміння життя лісу, єдності і взаємодії його елементів, що є основою грамотного ведення садово-паркового господарства.

Мета методичних вказівок полягає в тому, щоб формувати у студентів поняття про різноманіття лісової фауни, розуміння єдності, взаємодії та незамінності всіх елементів лісової фауни, їх зна¬чення у формуванні і існуванні лісових екосистем.

Після вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти теоре¬тичними положеннями та практичними навичками з:

- основ зоологічної класифікації;

- видового складу та особливостей поширення лісової фауни;

- особливостей анатомії та фізіології основних представників лісової фауни;

- основних систематичних ознак видів родів, родин і рядів представників лісової фауни;

- основних факторів впливу на представників лісової фауни;

- основних факторів позитивного і негативного впливу лісових тварин на лісове середовище;

- рідкісних та зникаючих видів лісової фауни, розуміння при¬чин їх зникнення та способів збереження;

- основ законодавства щодо охорони тваринного свіїу, участі Укра¬їни у міжнародних природоохоронних конвенціях та Червоних списках;

- методів наукових досліджень фауни лісу.

Дані методичні вказівки складені згідно з програмою курсу ’’Лісова зоологія”. Вони містять рекомендації до виконання 15 лабораторних та трьох практичних занять. Кожне заняття включає назву теми, мету, об’єкти вивчення, завдання і методичні поради щодо виготовлення препаратів чи самостійного вивчення об’єктів; наводиться хід виконання завдання.

Програма вивчення навчальної дисципліни «Стратегія і розвиток бізнесу» складена відповідно до освітньо-професійної програми для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальнстю  076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні гостро постає проблема дослідження процесів формування та впровадження ефективної  стратегії та розвитку бізнесу.

Метою вивчення дисципліни є засвоєння теоретичних засад стратегічного планування, оволодіння навичками та інструментарієм стратегічного аналізу і формування стратегії для розвитку бізнесу.

Завдання – освоєння інструментарію, розроблення стратегії бізнесу і вибору стратегічних альтернатив; розвиток навичок стратегічного мислення та практичного застосування інструментарію; оволодіння методом кейс-аналізу; навичками аналітичного обгрунтування розв’язання стратегічних проблем для розвитку бізнесу.

Мета курсу "Загальна та неорганічна хімія" – забезпечення студентів основами знань з загальної та неорганічної хімії, які допоможуть їм добре засвоїти профілюючі дисципліни, а в практичній роботі сприятимуть розумінню хімічних аспектів заходів, необхідних для здійснення контролю усіх виробництв, якості сировини, готової продукції, встановленню хімічного складу сировини, виявленню шкідливих домішок у харчових продуктах, розробці нових харчових технологій.

Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:  основні  теоретичні положення дисципліни; хімічні властивості біогенних елементів та їх  найважливіших сполук; значення біогенних елементів; 

вміти: користуватися навчальною, методичною та довідковою літературою; виконувати базові експериментальні роботи, які складають основу хімічного дослідження, узагальнювати та систематизувати одержані результати; визначати склад, будову та хімічні властивості сполук, які містять біогенні елементи (макро- та мікроелементи); керувати процесами гідролізу, визначати напрямок процесів окислення – відновлення та комплексоутворення; використовувати набуті знання для вивчення загально-біологічних і спеціальних дисциплін. 

Ведучий викладач- доцент Біла Т.А.

Понятійно – категоріальний апарат: безпека, небезпека, життєдіяльність, небезпечний фактор, шкідливий фактор, таксономія, ідентифікація, квантифікація, джерела небезпеки, ризик.

Дисципліна «Економіка і підприємництво, менеджмент» вивчає особливості раціональної організації виробництва та його ефективного ведення на засадах підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності і господарювання - господарських товариствах, сільськогосподарських виробничих кооперативах, приватних підприємствах, фермерських господарствах тощо.

Мета вивчення курсу – озброїти майбутніх спеціалістів теоретичними і

практичними знаннями з ефективної організації сільськогосподарського виробництва в ринкових умовах.

Завдання курсу:

- сформувати в студента сукупність знань про закономірності розвитку сільськогосподарського виробництва в ринкових умовах;

- надати практичні навички студентам з ефективної організації трудових процесів в галузях агропромислового виробництва;

- озброїти прийомами та методами нормування праці на різних роботах у сільськогосподарському виробництві, навчити користуватися довідниками

нормативних матеріалів;

- навчити майбутніх фахівців застосовувати різні мотиваційні стимули

ефективної роботи працівників адекватні для тих чи інших умов, форми й системи оплати праці;

- забезпечити оволодіння студентами способами планування виробничої діяльності;

- ознайомити з досвідом роботи та світовими тенденціями в сфері організації підприємницької діяльності в аграрному секторі.

В результаті вивчення курсу «Економіка і підприємництво, менеджмент» студент повинен знати:

- особливості розвитку організаційних форм сільськогосподарського

виробництва в ринкових умовах господарювання;

- основи організації підприємницької діяльності в аграрних формуваннях;

- систему, принципи і методи планування діяльності аграрних формувань, а саме: стратегічне, поточне, бізнес-планування та оперативне;

- ресурсний (земельний, технічний, трудовий) потенціал сільськогосподарських підприємств і організацію його раціонального використання для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва;

- раціональну організацію земельної території аграрних формувань;

- методи визначення норм виробітку, форми і системи оплати праці в сільському господарстві;

- раціональні способи організації виробничих процесів в рослинницьких і тваринницьких галузях;

- формування фінансів та джерела доходів, розподіл прибутків сільськогосподарських підприємств.

На підставі одержаних знань студент повинен вміти:

- обґрунтовувати організаційно-економічні заходи, спрямовані на підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в умовах ринкових відносин;

- організувати раціональне використання земельних, матеріально-технічних і трудових ресурсів для ефективного виробництва сільськогосподарської продукції;

- складати технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур і робочі плани по періодах польових робіт, визначати потребу в робочій силі і засобах виробництва;

- здійснювати економічну оцінку прогресивних організаційно- технологічних прийомів вирощування сільськогосподарських культур;

- розраховувати норми виробітку на ручні та механізовані роботи в рослинництві;

- оцінювати кінцеві результати фінансово-господарської діяльності аграрних формувань;

- загальні принципи організації праці, види й форми поділу і кооперації праці, раціональні режими праці і відпочинку та застосовувати їх на практиці;

- специфіку сільськогосподарської праці, суть соціально-трудових відносин, загальні положення і тенденції розвитку ринку праці на селі, основи соціального захисту працівників.

Метою викладання дисципліни «Підприємництво» є вивчення студентами питань теорії та практики підприємницької діяльності як системи економічних, організаційних та правових відносин в межах підприємницьких структур.

Основними завданнями вивчення дисципліни є загально - теоретичні положення та закономірності управління підприємницькими структурами, ознайомлення студентів з основами організації підприємницької діяльності, із сутністю та обгрунтуваням тих кроків, що їх повинен зробити майбутній підприємець при започаткуванні власного бізнесу.

Місце дисципліни у навчальному процесі. Навчальна дисципліна «Підприємництво» є складовою комплексу економічних дисциплін. Дисципліна пов’язана з такими навчальними курсами, як «Менеджмент», «Основи економічної теорії», «Господарське право», «Державне регулювання економіки», «Мікроекономіка», «Макроекономіка».

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: принципи та методи організації та ведення власного бізнесу;

- теоретичні підходи до аналізу зовнішнього та внутрішнього підприємницького середовища;

- принципи та методи аналізу господарських процесів в середині підприємницьких структур;

- організацію планування виробництва суб’єктів підприємницької діяльності;

- організацію планування праці та заробітної плати, витрат суб’єктів підприємницької діяльності;

- використання методів прийняття фінансових рішень та оцінки інвестиційних пропозицій.

вміти: здійснювати господарський аналіз діяльності підприємницьких структур та аналіз процесів і явищ у зовнішньому оточенні бізнесу;

- складати необхідні документи для реєстрації власного підприємства; складати бізнес-плани розвитку власного бізнесу.

- розраховувати головні показники виробничо-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності;

- визначати витрати суб’єктів підприємницької діяльності;

- обчислювати параметри оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності;

- виконувати аналіз виробничо-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності;

- використовувати операційний аналіз в прийнятті фінансових рішень;

- оцінювати інвестиційні пропозиції;                                            

- використовувати заходи управління рухом фінансових ресурсів і капіталу.

Мета. Озброїти студентів теоретичним знанням, визначити цілі ціноутворення залежно від загальних маркетингових цілей, ознайомити з методикою розрахунку цін, пояснити, які фактори і як впливають на ціноутворення в конкретних ринкових умовах, вибрати найефективнішу цінову стратегію, навчити орієнтуватись у цінових питаннях при переході до ринкових відносин.

Завдання. Головним завданням дисципліни є розкриття:

-  теоретичних засад ціноутворення;

- методики формування цін та її окремих елементів;

-  сутності методів ринкового ціноутворення;

-  особливостей установлення цін на зовнішньому ринку;

-  методологічних підходів до розробки цінової політики та стратегії підприємства;

-  цілей і методів державного регулювання цін та його впливу на економічні процеси.

Предмет: вивчення та аналіз процесів ціноутворення в умовах ринку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: - сутність і завдання ціноутворення;

- поняття системи цін і види цін;

- методологію ціноутворення;

- методи ціноутворення;

- цінову політику підприємств і вибір цінової стратегії;

- основні принципи і правила формування зовнішньоторгових цін.

вміти:

- визначати цінову політику підприємства;

- вибирати цінову стратегію;

- розраховувати внутрішні, світові гуртові, роздрібні ціни;

- визначати ціни міжнародних контрактів.

Сільське господарство як галузь народного господарства має специфічні природні та соціально-екологічні особливості, які вирізняють його з-поміж ін­ших галузей і зумовлюють специфіку дії об'єктивних економічних законів. Ме­тою вивчення навчальної дисципліни «Економіка сільського господарства» є формування здатностей виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємства, само­стійно мислити, приймати управлінські рішення.

Розв'язання проблеми збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та підвищення ефективності галузі зумовлює необхідність підготовки фахівців, здатних прискорити радикальні перетворення економічних відносин на основі широкого використання досягнень науково-технічного прогресу та соціальної перебудови села. Компетентність, рівень кваліфікації, знань і вмінь керівників і фахівців сільського господарства відіграють велику роль у зрос­танні продуктивності праці та ефективності господарювання.

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

-    ресурсний потенціал сільського господарства і його складові;

-    основні закономірності розвитку економіки сільського господарства;

-    виробничо-економічні характеристики галузей сільського господарст­ва;

-    шляхи підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва.

Повинен вміти:

-    розраховувати показники економічної ефективності виробництва сільськогосподарсь­кої продукції;

-    аналізувати та робити висновки основних тенденцій розвитку сільсь­когосподарського виробництва;

-    обґрунтовувати заходи щодо підвищення ефективності виробництва.

Рекомендований обсяг навчального часу на вивчення навчальної дисцип­ліни «Економіка сільського господарства» становить 120 год, з них аудиторних занять не більше 50%.

Контрольні заходи рекомендується проводити у формі виконання семі­нарських і практичних занять та заліку.

 

Головною метою викладання дисципліни є оволодіння сучасними теоретичними основами кооперативної діяльності та практичними навичками управління діяльністю кооперативів і розвитком їх у ринкових умовах. Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є теоретична підготовка здобувачів вищої освіти спеціальностей 051 та 076 і формування в них навичок у сфері кооперації, в основному сільськогосподарської обслуговуючої. практична підготовка та формування професійних компетенцій. Після вивчення дисципліни вони мають:

знати: - предмет, завдання та зміст дисципліни; - теоретико-методологічні, організаційно-економічні засади кооперативної діяльності; - історію становлення, розвиток і закономірності послідовних трансформацій кооперативного руху в світі та в Україні; - суть кооперативних цінностей та принципів, затверджених Міжнародним кооперативним альянсом; - види кооперативів; - особливості управління сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами, відмінність управління в кооперативних формуваннях від управління іншими формами ведення господарської діяльності; - об’єктивні та суб’єктивні потреби в розвитку кооперації в Україні й особливості освоєння курсу; - основи процесу створення та ліквідації кооперативів; - основні документи кооперативу Статут та Правила ВГД; - вимоги, що висуваються до членів  кооперативів, до управлінців кооперативу, Загальних зборів; - засади державної підтримки та ЗУ «Про кооперацію» та «Про сільськогосподарську кооперацію»;

 уміти: - застосовувати знання основ кооперації і механізмів впровадження їх в практику; - сформувати та організувати роботу ініціативної групи по створенню кооперативу; - визначити, які ресурси необхідні для забезпечення діяльності майбутнього кооперативу; - оцінити можливості майбутнього або існуючого кооперативу; - застосовувати знання з маркетингу, стратегічного управління членами кооперативу, фінансами тощо для ведення ефективної діяльності кооперативу; - управляти розробкою стратегії та політики організації; - координувати діяльність кооперативу для задоволення його потреб.

 ознайомитися: - з концепціями демократичного управління кооперативом; - з методами, техніками, технологіями, які використовуються передовими кооперативними школами для підготовки керівників; - з тенденціями розвитку та проблемами кооперативного руху в Україні; - з технологіями розвитку кооперації.

Економіка та організація інноваційної діяльності 

051 "Економіка" 076 "ПТБД" 

Електроний курс дисципліни "Ідентифікація та сертифікація продукції тваринництва" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня навчання освітньо-професійної програми "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукціїтваринництва».  

Кінцевий результат курсу: залік 

.Викладач: к. с. - г. н., доцент Олександр Володимирович Карпенко

 Мета курсу «Економіка підприємств аграрного сектору» – вивчення і пошук шляхів вирішення проблеми ефективного використання обмежених ресурсів аграрних підприємств усіх форм власності та видів для максимального задоволення потреб людини.

Завдання дисципліни включає вивчення:

-    специфіки дії об’єктивних економічних законів щодо сучасних аграрних підприємств усіх форм власності та видів за умов формування сталого розвитку;

-    предмета і методів дисципліни; значення і особливостей сільськогосподарського виробництва; поняття, сфер і структура управління АПК, сучасного рівня розвитку сільського господарства України, стану розв’язання екологічних проблем галузі сільського господарства; поняття, значення та складові продовольчої безпеки країни;

-    економічні засади функціонування агроформувань;

-     розміщення і спеціалізації сільськогосподарського виробництва, державного регулювання і підтримки розвитку аграрних підприємств; агропромислової інтеграції та іі форм; концентрації виробництва та диверсифікації агроформувань;

-     поняття аграрного ринку, його внутрішня будова; державне регулювання ринку сільськогосподарської продукції і про­довольства;

-    інтенсивність розвитку підприємств та інноваційна діяльність;

-    поняття та чинники розвитку підприємства і характеристика основних теорій розвитку; реструктуризації і реорганізації підприємств.

Завдяки вивченню дисципліни здобувачі повинні знати:

-    основні поняття, терміни і показники, що використовуються у науково-економічній літературі і практичній діяльності підприємств аграрногосектору;

-    екологічні аспекти досліджуваних проблем;

-    специфіку, проблеми діяльності агроформувань в сучасних умовах господарювання та шляхи їх ефективного вирішення.

Вивчення дисципліни дає можливість здобувачам набути навичок самостійної роботи в АПК, вміти вільно володіти економічними поняттями та застосовувати їх на практиці, проявляти підприємливість і вміння використовувати ринкову ситуацію на користь справі; правильно оцінювати якісні і кількісні зрушення у розвитку економіки та організації агроформувань; ставити і вирішувати перспективні науково-дослідні і прикладні завдання; планувати та управляти науковими дослідженнями; працювати з науковою літературою та джерелами;

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

- здатність удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний та загальнокультурний рівень;

- здатність генерувати нові ідеї (креативність);

- здатність до адаптації до нових дослідницьких ситуацій, до зміни наукового і науково-виробничого профілю своєї професійної діяльності, соціокультурних і соціальних умов діяльності, переоцінки накопиченого досвіду;

- здатність використати знання правових і етичних норм при оцінці своєї професійної діяльності, при розробці і здійсненні соціально значимих проектів;

- здатність аналізувати, синтезувати і критично осмислювати інформацію на основі комплексних наукових методів.

 Програмні результати навчання:

- здійснювати підготовку і проведення науково-дослідних робіт відповідно до профілю магістерської програми, з використанням знання фундаментальних і прикладних дисциплін програми;

- планувати та управляти часом при проведені досліджень;

- використовувати в гуманітарних дослідженнях різноманітні тематичні мережеві ресурси, бази даних, інформаційно-пошукові системи.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародна торгівля» є: вивчення закономірностей розвитку міжнародної торгівлі, кооперації та спеціалізації господарських суб’єктів різних країн, принципів та шляхів їх розвитку; аналіз об’єктивно зумовлених процесів інтернаціоналізації виробництва, збуту та споживання.

Завдання На досягнення зазначеної мети спрямовані такі завдання вивчення дисципліни студентами:

визначення об'єктивних умов формування та функціонування міжнародної торгівлі;

–     виявлення напрямків, форм та методів міжнародної торгівлі на світових галузевих ринках товарів, послуг, капіталу, робочої сили;

–     вивчення економічного потенціалу країн світу та України з метою виявлення об'єктивних і суб'єктивних умов організації спільних з іноземним капіталом підприємств, транснаціональних корпорацій та багатонаціональних корпорацій;

–     вивчення суті, структури та порядку укладання і виконання міжнародних комерційних контрактів.

Результатом вивчення дисципліни є: формування цілісного уявлення про процеси, які характеризують міжнародний рівень взаємодії національних економік; оволодіння новіт­німи підходами щодо оцінки еволюційного характеру розвитку системи МЕВ; оволодіння культурою сучасного економічного мислення; формування у студентів умінь і навичок щодо використання набутих знань для самостійного аналізу світогосподарських процесів.

Студент повинен знати:  – теоретичні і методологічні основи міжнародної торгівлі; – теорії міжнародної торгівлі, загальні економічні закономірності формування напрямків та форм міжнародної торгівлі; – основні наукові категорії, поняття і термінологію дисципліни; – основні форми і методи міжнародної торгівлі; – суть та структуру міжнародних комерційних контрактів; – інтереси та потреби господарських суб'єктів України у стосунках з іншими суб'єктами країн світу.

Студент повинен вміти: – використовувати систему показників для оцінки результативності міжнародної торгівлі; – аналізувати стан та тенденції розвитку міжнародних ринків товарів, послуг, інвестицій, робочої сили, а також мотивацію та напрямки сучасних інтеграційних процесів на світових галузевих ринках; – складати та оформляти міжнародні комерційні контракти.

Економіка рибогосподарських підприємств – це наука про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших затратах.

Мета дисципліни “Економіка рибогосподарських підприємств” – надання знань з основних розділів прикладної економіки, організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва.

Метою викладання дисципліни «Економіка рибогосподарських підприємств» є оволодіння здобувачами першого (бакалаврського) рівня виробничих відносин і загальних принципів економіки рибної промисловості та на цій основі отримання ними спеціальних знань з конкретної економіки, необхідних для практичної діяльності в області управління рибогосподарським підприємством, а також планування і реалізація заходів з підвищення ефективності виробництва.

Завдання дисципліни:

- вивчення теорії та методологічних засад засвоєння практичних навичок управління підприємством у конкурентному середовищі;

- формування вмінь ефективного використання ресурсного і виробничо-господарського потенціалу,

- забезпечення розширеного самовідтворення на основі інвестиційно-інноваційної моделі розвитку.

1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни «Управління бізнес-процесами у торгівлі» є вивчення студентами питань теорії та практики підприємницької діяльності як системи економічних, організаційних та правових відносин в межах підприємницьких структур.

Управління бізнес-процесами у торгівлі охоплює аналіз, планування, реалізацію і контроль за здійснення заходів, спрямованих на встановлення та підтримку взаємовигідних обмінів із цільовим ринком для досягнення певних цілей організації ( в бізнесі, насамперед отримання запланованого рівня прибутку).

Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити студентів з відповідними поняттями, категоріями, ідеями, алгоритмами управління бізнес-процесами у торгівлі.

Місце дисципліни у навчальному процесі. Навчальна дисципліна «Управління бізнес-процесами у торгівлі» є складовою комплексу економічних дисциплін. Дисципліна пов’язана з такими навчальними курсами, як «Менеджмент», «Основи економічної теорії», «Господарське право», «Державне регулювання економіки», «Мікроекономіка», «Макроекономіка».

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: опанувати основні функції управління бізнес-процесами в торгівлі як складової управління підприємством у ринкових умовах; вивчити методи оцінювання ринкових можливостей підприємства, вибору цільового ринку та управління ним; принципи та методи організації та ведення власного бізнесу; теоретичні підходи до аналізу зовнішнього та внутрішнього підприємницького середовища; принципи та методи аналізу господарських процесів в середині підприємницьких структур;

вміти: формувати маркетингову стратегію фірми, розробляти програми маркетингу; володіти методами та навичками планування, методами організації і контролю маркетингової діяльності підприємства; здійснювати господарський аналіз діяльності підприємницьких структур та аналіз процесів і явищ у зовнішньому оточенні бізнесу; складати необхідні документи для реєстрації власного підприємства; складати бізнес-плани розвитку власного бізнесу.

 

2.     Програма навчальної дисципліни

 Змістова частина

Особливості управління бізнес-процесами у торгівлі

Тема 1. Концепція управління бізнес-процесами у торгівлі

Поняття бізнес-процесів торгівельного підприємства. Внутрішня модель функціонування організації. Основні бізнес-процеси, допоміжні бізнес-процеси, забезпечуючи бізнес-процеси. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі. Концептуальні підходи до управління бізнес-процесами підприємства. Особливості бізнес-процесів в ХХІ столітті.

 Тема 2. Аналіз зовнішнього середовища бізнесу

Методика STEP – аналізу із використанням 4-польової матриці і табличного формату. Методика аналізу  загроз і можливостей макросередовища ЕТОМ. Методика аналізу факторів макросередовища GUEST. Методика бального SWOT – аналізу із застосуванням табличної форми.

 Тема 3. Управління процесом ринкових досліджень

Поняття маркетингової інформації. Спостереження вдома. Дослідження фокус – групи. Опитування та огляди. Методи глибинного інтерв’ю. Маркетингові експерименти. Таємне дослідження магазинів. Поняття маркетингової інформації. Класифікація інформації. Електронні засоби поширення інформації. Напрями маркетингових досліджень. Стандартизовані та не стандартизовані спостереження. Імітаційне моделювання. Підготовка та презентація звіту про проведені ринкові дослідження.

Тема 4. Управління товарною політикою компанії

Товар, Класифікація товарів. Структура товарної політики. Товари – новинки. Концепція життєвого циклу товару. Основні етапи життєвого циклу товару. Якість і конкурентоспроможність товару. Асортиментна політика фірми. Товарні знаки і упаковка. Сервіс. Стратегії використання товарних марок.

 Тема 5. Управління процесом ціноутворення

Цілі цінової політики. Процес ціноутворення. Забезпечення виживання фірми. Стратегії встановлення цін на нові товари. Стратегії ціноутворення в рамках товарної номенклатури. Стратегії конкурування цін. Встановлення цін із врахуванням психології покупця. Встановлення цін для стимулювання збуту. Методи ціноутворення.

Тема 6. Управління процесом збуту

Методи збуту. Канали розподілу. Політика розподілу. Маркетингові системи збуту. Форми організації оптової торгівлі. Види роздрібної торгівлі. Процес товароруху (збутова політика). Ефективність збуту. 

Тема 7. Управління процесом маркетингових комунікацій

Маркетингова політика комунікацій. Особливості засобів впливу маркетингової комунікації. Порівняння реклами та персонального продажу. Класифікація реклами залежно від її цілей. Процес прийняття рішень щодо реклами. Основні носії реклами. Стимулювання збуту. Персональний продаж. 

Тема 8. Управління процесом створення бренду

Поняття бренду та еволюція його розвитку. Рекламні контракти зі споживачами. Особливості розробки бренду. Розробка стратегії бренду. Особливості створення маркетингових програм для підтримки бренду. Аналіз ефективності маркетингових комунікацій.

Для здобувачів спецільності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 051 "Економіка" четвертого року навчання

Метою викладання навчальної дисципліни «Страхування та інвестування» є оволодіння студентами теоретико - методичними та практичними навичками з питань інвестиційних проектів та забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у страховому захисті, а також формування знань щодо змісту та організації роботи інвесторів та страховиків.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

1. інвестиційний процес на всіх його стадіях;

2. теоретичну та методологічну базу інвестування;

3. форми інвестування;

4. методи обґрунтування доцільності інвестицій, які використовуються у світовій практиці;

5. методи планування та прогнозування інвестиційної діяльності;

6. методи фінансування інвестиційних проектів;

7. способи реалізації інвестиційних проектів;

8. сутність страхових послуг, що надаються юридичним особам та методи організації роботи страховика щодо страхового захисту;

9. порядок укладання та ведення страхової угоди.

10. як відбувається страхування життя і пенсій;

11. особливості страхування від нещасних випадків;

12. форми та види медичного страхування;

13. види страхування майна та відповідальності підприємств;

14. стан та порядок проведення сільськогосподарське страхування.;

15. порядок проведення страхування технічних ризиків.

Підготовлений фахівець повинен вміти :

1. аналізувати ринок інвестицій та інвестиційних товарів;

2. оцінювати інвестиційну політику, що проводиться в країні;

3. оцінити фінансові інвестиції та інвестиційні портфелі;

4. оцінити ефективність інвестиційного проекту в умовах невизначеності;

5. обґрунтувати структуру джерел фінансування проекту;

6. використовувати набуті теоретичні знання при страхуванні від різних ризиків, що загрожують підприємству та його працівникам;

7. визначати збиток і страхове відшкодування;

8. вести фінансово – господарську діяльність страхової організації;

9. проводити оцінку фінансового стану страхової компанії

10. організовувати    та    планувати    фінансову    стратегію страхової компанії;

11. самостійно виконувати страхування фізичних та юридичних осіб;

12. розв’язувати страхові задачі та складати договори страхування;

13. приймати управлінські рішення щодо          уникнення ризиків      за  допомогою укладання відповідних договорів.

Мета і завдання дисципліни – сформувати у здобувачів ВО знання щодо основ функціонування підприємства торгівлі у ринкових умовах господарювання, певний рівень економічного мислення, що дасть їм змогу орієнтуватися в конкретних економічних ситуаціях ринку, приймати економічно обґрунтовані господарські рішення.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Економіка торгівлі” є:

 1. вивчення основних закономірностей функціонування підприємства торгівлі в ринковій економіці;
 2. опанування теорії та методологічних засад формування ресурсів і оцінювання результатів та ефективності діяльності підприємств торгівлі;
 3. засвоєння практичних навичок управління підприємством торгівлі у конкурентному середовищі;
 4. формування вмінь ефективного використання ресурсного і виробничо-господарського потенціалу;
 5. забезпечення розширеного відтворення на основі концепції інвестиційно-інноваційного розвитку.

Вивчення дисципліни «Економіка торгівлі» базується на знаннях дисципліни «Основи економічної теорії». Вивчення даної дисципліни формує у здобувачів базу знань для вивчення таких дисциплін як: «Організація торгівлі», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємницта», «Планування діяльності підприємства» та ін.

Після вивчення дисципліни здобувачі ВО повинні:

знати: сутність економіки торгівлі як науки, необхідність її виникнення; правові основи функціонування підприємства торгівлі як суб’єкта господарювання; класифікацію підприємств та їх об’єднань; класифікація ресурсів підприємства, джерела їх формування, оцінювати ефективність їх функціонування та розробляти напрямки підвищення ефективності використання; визначення і оцінку результатів діяльності підприємства; сутність поточних витрат і собівартості продукції; види цін та методи ціноутворення; методичні підходи до оцінки ефективності роботи підприємства; основні положення організації, планування та державного регулювання діяльності підприємства; принципи мотивації трудової діяльності, форми та системи оплати праці на підприємстві.

вміти: формулювати визначення понятійного апарату дисципліни; обирати систему амортизації і нараховувати амортизаційні відрахування; оцінювати ефективність використання окремих видів ресурсів; аналізувати ефективність роботи підприємства торгівлі; проводити оцінку впливу чинників зовнішнього середовища на діяльність підприємства торгівлі; складати калькуляцію продукції, аналізувати структуру поточних витрат підприємства торгівлі; обирати метод ціноутворення та формувати ціну на продукцію; оцінювати фінансово-економічний стан підприємства торгівлі; визначати економічну доцільність інвестицій;

мати навички: розв’язання економічних ситуацій; вибору організаційно-правової форми підприємства; аналізу процесу формування і ефективності використання економічних ресурсів підприємства торгівлі; проведення обґрунтування рішень щодо доцільності інвестування; прийняття рішень та надання пропозицій щодо рівня підвищення ефективності діяльності підприємства торгівлі.

Серед найрізноманітніших видів тваринного світу водяні тварини представляють особливий інгсрсс
По-перше, цо найбільш високоорганізована і цілком складна група тварин, котрі мешкають в дуже різноманітних кліматичних умовах. При цьому вони розповсюджені по всій Земній кулі.
По-друге, водяні ссавці мають величезне і найрізноманітне практичне значення для цілком різних сфер господарської діяльності людини . Серед них є види, які використовуються для отримання продуктів харчування, шкіри, хутра, жиру і ряду інших цілей. Обробкою та використанням продуктів, які дають водяні ссавці, зайнято багато галузей промисловості різних країн: м'ясна, шкіряна, хутрома, медична.
Поряд із широким господарським використанням, охорона фауни водних ссавців має велике наукове і практичне значення, оскільки переважна кількість цих тварин пов'язана з господарською діяльністю та життям людей.
Нині розроблені правові (юридичні) основи охорони водних тварин у світі. На сьогодні виникає цілком актуальна проблема розробки наукових, біологічних основ охорони фауни водяних ссавців і раціонального використання їх природних ресурсів.
Гідромамаліологія в перекладі з латинської означає: gidro — вода; mammalia савці, тобто гід-рамамаліологія - це наука про водяних ссавців.
Предметом вивчення цієї науки є ссавці, що живуть у водному середовищі, китоподібні, ластоногі, сирени, хижаки.
Завданням гідромамаліології є вивчення будови та біологічних особливостей водяних ссавців, їх розвитку та росту, відношення із зовнішнім середовищем, походження, життєвого циклу та міграцій, розповсюдження цих тварин та можливостей їх промислу для потреб людини.
За сучасною філогенією існують два підряди китоподібних: вусаті кити і зубаті кити Підряд вусатих китів включає три сучасних родини: сірі кити; гладенькі кити; смугастики. Сучасний підряд зубатих китів нараховує 4 родини: кашалоти; дзьоборилі кити; річкові дельфіни; морські дельфіни з трьома підродинами (дельфінові, білухові і морські свині). У ряду китоподібних нараховують 38 нині живучих родів, що поєднують 86 видів. Існували також 127 родів вимерлих.
Ряд Ластоногі нараховує три родини: моржі, вухаті тюлені і справжні тюлені.
Ряд Сирени включає родину Ламантини, родину Дюгоневі і родину Морські корови.
Ряд Хижаки поділяється на морських хижаків і прісноводних хижаків.
Гідромамаліологія є основою для комплексу прикладних наук. Вона може бути теоретичною основою для таких наук, як: основи марикультурн, методика дослідної справи у рибництві, сировинна база галузі рибництва, основи промислового рибальства, технологія переробки риби, стандартизація продукції аквакультури, економіка рибогосподарської галузі, бухгалтерський облік у рибництві, організація виробництва у рибництві, менеджмент і маркетинг у рибництві.
Завданням якого є висвітлення основних відомостей про класифікацію, біологію, географічне поширення основних груп промислових водних ссавців.
Підготовка спеціалістів у галузі іхтіології неможлива без надання їм всебічних теоретичних знань та практичних навиків у галузі гідромамаліології. Тому в даному виданні зроблена спроба узагальнити матеріали дослідження водних савців, що сприятиме більш повному усвідомленню та формуванню теоретичних знань у студентів, а також спонукатиме їх до застосування отриманих навичок для практичної соціально-корисної діяльності.

     Метою навчальної дисципліни "Сучасна економічна політика" є засвоїти теорію та практику державної економічної політики не тільки на макро-, а й на мезо-(регіональному) та мікрорівні, а також навчитися здійснювати економічний аналіз на макрорівні з урахуванням закономірностей, методів, форм і механізмів регулювання і управління економічними явищами та процесами, що відбуваються в сучасному суспільстві.

      Метою навчальної дисципліни "Поведінкова економіка" є формування компетентностей щодо використання універсальних методів дослідження економічної поведінки, виявлення та аналізу інструментів та механізмів, що впливають на прийняття управлінських рішень та формують поведінку економічних агентів.

      Метою вивчення дисципліни є ознайомлення аспірантів із нормативними документами і чинними вимогами до дисертаційних робіт в Україні, типовою структурою дисертацій, процедурами проходження захисту дисертаційної роботи.

     Метою навчальної дисципліни "Організація управління науковими проектами та захист інтелектуальної власності" є формування системи уявлення щодо організації наукової діяльності, використання пізнання та застосування логічних законів і правил у науковій діяльності, формування наукового типу мислення; розкриття значення захисту прав інтелектуальної власності, ознайомлення з основами інтелектуальної власності, висвітлення ролі інтелектуальної власності і наукової діяльності у вищому навчальному закладі, ознайомлення з національною нормативною базою в сфері інтелектуальної власності для ефективної реалізації наукового та інтелектуального потенціалу.

Дисципліна «Економіка підприємства» для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»  вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації.

Мета дисципліни: формування здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств.

Завдання  дисципліни:

-          вивчення господарських процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах підприємств;

-          закріплення комплексу економічних знань і засвоєння досягнень теорії та практики управління підприємствами.

Предмет дисципліни: форми і методи господарювання підприємства.

У результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні знати:

основні поняття та категорії економіки підприємства, на основі системного розуміння та взаємозв’язків із суміжними дисциплінами; економічний зміст ресурсів, структуру та форми ресурсного забезпечення; методичні основи аналізу ефективності формування та використання персоналу, активів (основних засобів, оборотних коштів, нематеріальних активів) підприємства, організації його виробничо-комерційної діяльності тощо; показники результативності діяльності підприємства.

Здобувачі вищої освіти повинні вміти:

розрізняти організаційно-правові форми підприємств, робити обґрунтований вибір напрямків діяльності та сфери бізнесу; аналізувати ефективність використання ресурсів; оцінювати діяльність підприємства з економічної точки зору; визначати резерви підвищення ефективності діяльності підприємства; планувати показники господарсько-виробничої діяльності підприємства.

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

Спеціальність: 101 Екологія

Освітній рівень: перший (бакалаврський); 3-ий рік навчання

Освітньо-професійна програма: Екологія

Мета: сформувати уявлення про належність проблеми води до найголовніших соціальних і науково-технічних проблем сучасності; про водне господарство України на сучасному етапі, про подальшу інтеграцію, посилення впливу на розміщення та розвиток продуктивних сил окремих регіонів і зростання значення води як однієї з основ господарства країни в цілому.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • поняття «водні ресурси»;
 • класифікацію та їх приналежність до державного водного фонду;
 • водний баланс річкового басейну;
 • принципи та методи раціонального використання водних і зв’язаних з ними природних ресурсів;
 • основи побудови схем водопостачання та водовідведення виробничих об’єктів;
 • якісні і кількісні зміни водних ресурсів під впливом господарської діяльності;
 • поняття про гранично допустимі концентрації (ГДК) забруднювальних речовин;
 • вимоги до якості води;
 • джерела забруднення поверхневого стоку і його вплив на стан водних об’єктів;
 • економічне регулювання раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;
 • процеси забруднення морів та океанів.

уміти:

 • організовувати пункт спостереження за забрудненням водного середовища;
 • використовувати нормативну інформацію про гранично допустимі концентрації (ГДК) забруднюючих речовин, методики їх встановлення;
 • організовувати контроль за охороною водного середовища;
 • розробляти заходи щодо захисту водного середовища;
 • запроваджувати наукові основи природоохоронної діяльності та збереження довкілля.

 

      Мета дисципліни - формування знань з методології, теорії методу і процесу, психології, методичного забезпечення науково-дослідної діяльності, починаючи зі студентської наукової роботи та аспірантських досліджень.

       Робоча програма передбачає формування культури та навичок проведення досліджень, впровадження їх результатів у практику діяльності організацій.

     Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти науково-освітнього рівня доктора філософії певних знань і умінь з основ медіаосвіти, медіапедагогіки та аудіавізуальної грамотності щодо вирішення сучасних медіапедагогічних проблем, розуміння медійного світу в професійному та особистісному ставленні людини.

     Мета дисципліни "Інформаційні системи та комп"ютерні технології у науковій діяльності" орієнтована на формування знань і умінь, пов"язаних з використанням інформаційних технологій у наукових дослідженнях, поглиблення навичок роботи в текстових та табличних процесорах, розкриття сутнісних аспектів застосування комп"ютерних мереж для завдань пошуку наукової інформації, ознайомлення з функціональними можливостями програмних засобів, призначених для здійснення наукового аналізу інформації.

       Метою є формування у студентів знань умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки.

       Завданням є виявлення системної сутності економічної глобалізації; визначення глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікація основних параметрів глобального розвитку;  визначення сучасних ринкових та інституціональних методик глобального менеджменту; аналіз особливостей формування національних і міжнародних стратегій розвитку.

МЕТОЮ викладання навчальної дисципліни "Спеціальність Економіка" є розширення і поглиблення у здобувачів вищої освіти науково-освітнього рівня доктора філософії системи знань у сфері теорії та практики економіки, а саме: набуття здатності визначати і розв"язувати комплексні економічні завдання науково-дослідного та практично-прикладного характеру на підгрунті системного засвоєння та критичного осмислення засад теоретикометодологічного інформаційного й інструментального апарату економічних досліджень; оволодіння методами розробки й обгрунтування оптимальних рішень при формуванні та реалізації економічної політики.

      МЕТА  надання знань про основні напрями розвитку сучасної економічної думки; систематизація знань про уявлення представників основних шкіл і течій економічної науки щодо сутності і механізмів функціонування господарських систем.

      ЗАВДАННЯ вивчення економічних ідей та пропозицій з огляду на їх налжність до певних напрямків сучасної економічної думки; набуття вмінь аналізувати економічні ситуації з позицій різних сучасних економічних концеапцій та взаємозв"язки економічної політики із сучасними теоретичними поглядами.

Мета спонукання здобувачів до філософського осмислення сучасної наукової дійсності, підвищення їхнього рівня абстрактного мислення як необхідної умови формування загальної й наукової культури мислення.

Завдання ввести здобувачів у сферу формування, функціонування і розвитку духовного виробництва, що продукує знання з основних проблем буття, мислення і пізнання; сприяти становленню в них наукового та творчого мислення; націлити майбутніх фахівців на ціннісні орієнтири, що відповідають вимогам часу.

Навчальна дисципліна підготовки фахівців на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти спеціальності 051 "Економіка".

Базова дисципліна спеціальності 051 "Економіка"

Мета: надання майбутнім здобувачам системних знань з теоретичних основ організації функціонування біржової діяльності як складового елемента інфраструктури організованого ринку та набуття практичних навичок ефективного використання біржових операцій у своїй майбутній діяльності.

Завдання:

 1. з'ясувати сутність та еволюцію розвитку біржової діяльності і особливості механізму її функціонування в країнах з розвинутою ринковою економікою;
 2. вивчити основні тенденції та напрями розвитку біржової діяльності в Україні;
 3. засвоїти загальні тенденції регулювання біржового товарного ринку;
 4. оволодіти основами розвитку товарної біржі як елемента інфраструктури організованого ринку;
 5. з'ясувати сутність та класифікацію біржових товарів, основні види і складові біржових угод та охарактеризувати основні групи учасників біржової торгівлі;
 6. розглянути особливості організації і технології біржової торгівлі;
 7. оволодіти теорією та практикою біржової інформації;
 8. охарактеризувати сучасний стан біржової діяльності на ринку сільськогосподарської продукції;
 9. вивчити особливості функціонування фондового і валютного ринків;
 10. з'ясувати основні принципи ціноутворення на біржовому ринку;
 11. розглянути       сутність клірингу і особливості розрахунків на біржовому ринку;
 12. засвоїти основи ф'ючерсної та опціонної торгівлі;
 13. з'ясувати сутність хеджування і біржової спекуляції;
 14. вивчити сучасні системи розвитку електронної біржової торгівлі.

Як результат вивчення навчальної дисципліни «Біржова діяльність» студент повинен знати:

-            сутність біржової діяльності;

-            нормативно-правову базу створення та механізм функціонування бірж в Україні;

-            класифікацію товарних бірж та їх основні характеристики;

-            органи управління і структурні підрозділи товарних бірж;

-            асортимент біржових товарів і принципи формування товарної системи брокерських товарів;

-            принципи організаційної діяльності бірж: механізм здійснення операцій на біржовому ринку;

-            особливості організації брокерської діяльності;

-            систему біржових угод і операцій виробничо-торгової і фінансової спрямованості, які можна здійснювати на спотовому, форвардному і ф'ючерсному ринках;

-            особливості здійснення фундаментального і технічного аналізу;

-            характеристику біржової діяльності на ринку сільськогосподарської продукції в Україні;

-            основи розвитку фондового і валютного ринку в Україні;

-            ціноутворення на біржовому ринку;

-            сутність клірингу і розрахунків на біржовому ринку;

-            основи ф'ючерсної та опціонної торгівлі;

-            концепцію хеджування і особливості біржової спекуляції;

-            сучасні системи розвитку електронної біржової торгівлі;

уміти:

-            аналізувати виникнення, становлення та еволюційний розвиток біржової діяльності;

-            обґрунтовувати тенденції та напрями розвитку біржової діяльності в Україні;

-            аналізувати регулювання біржового товарного ринку;

-            обґрунтовувати основи розвитку товарної біржі;

-            класифікувати біржові товари та види біржових угод;

-            характеризувати основні групи учасників біржової торгівлі;

-            організовувати роботу суб'єктів підприємницької діяльності з біржами та брокерськими конторами;

-            здійснювати біржові операції та визначати їх ефективність;

-            визначати обсяг посередницьких угод, укладених брокерською конторою;

-            визначати ефективність відкриття підприємством власної брокерської контори на біржі;

-            аналізувати біржову діяльність на ринку сільськогосподарської продукції;

-            обґрунтовувати сутність фондових і валютних бірж та їх діяльність на біржовому ринку;

-            корегувати ціну на товар згідно зі строком платежу;

-            характеризувати особливості клірингу та розрахунків на біржовому ринку;

-            обґрунтовувати основи ф'ючерсної та опціонної торгівлі;

-            здійснювати хеджеві операції з урахуванням реальних ситуацій на ринках;

-            обґрунтовувати стан та шляхи розвитку електронної біржової торгівлі в Україні.

.

Електроний курс обов'язкової дисципліни "Інноваційні технології переробки продукції тваринництва " для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня навчання освітньо-професійної програми "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».  

Кінцевий результат курсу (для перршого року навчання): курсовий проект, залік - весняний семестр;

.                                            (для другого року навчання): іспит - зимовий семестр.

Викладач: к. с. - г. н., доцент Олександр Володимирович Карпенко

Вивчення дисципліни допоможе майбутнім спеціалістам оволодіти сучасним інструментарієм фінансової діяльності підприємств, застосовуючи широкий діапазон методичних, програмних і організаційних засобів.

Ветеринарна радіобіологія  - це наука, що вивчає механізми і закономірності дії іонізуючого випромінювання на біологічні об'єкти (в біології, в медицині, сільському господарстві та інших сферах діяльності людини). Даний курс є профілюючим у підготовці ветеринарного лікаря, так як вивчає ефекти біологічної дії радіації і з'ясовує особливості розвитку виникаючих при цьому патологічних процесів у сільськогосподарських тварин. На підставі отриманих даних розробляється методи радіаційної експертизи об'єктів ветеринарного нагляду і визначаються можливості використання атомної енергії в ветеринарії і сільському господарстві.

Ветеринарна радіобіологія відноситься до базової (загально-професійної) частини професійного циклу. Основу ветеринарної радіобіології складають навчання про механізм дії іонізуючого випромінювання на біоорганічні речовини, віруси, бактерії, клітини, тканини, цілісні організми, популяції, біоценози, їх спільноти та біосферу в цілий. Знання з ветеринарної радіобіології є базовими для вивчення інших дисциплін: ветеринарно-санітарна експертиза , акушерства та гінекології, внутрішніх незаразних хвороб.

Спеціальність: 101 Екологія

Освітній рівень: перший (бакалаврський); 4-ий рік навчання

Освітньо-професійна програма: Екологія

Мета: сформувати у студентів поняття сутності взаємовідносин у системі "людина – наука – виробництво – суспільство – природа", навички та вміння здійснювати екологічну діяльність, відповідальне ставлення до природи та її ресурсів, вміння передбачати наслідки згубної дії на природу непродуманої господарської діяльності та здійснювати запобіжні заходи щодо охорони довкілля.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • мету та завдання здійснення екологічної політики в Україні;
 • основні етапи розвитку природоохоронної діяльності в Україні та світі, перспективи її розвитку на майбутнє;
 • структуру органів управління природокористуванням та охороною довкілля в Україні;
 • принципи організації та функціонування органів управління охороною довкілля на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях;
 • організаційно-правову основу охорони довкілля та раціонального природокористування;
 • відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону довкілля;
 • економічні та адміністративні методи охорони навколишнього середовища;
 • порядок та процедури доступу до інвестицій під час вирішення екологічних проблем;
 • особливості використання в якості критеріїв оцінювання ефективності екологічної діяльності індикаторів сталого розвитку;
 • досвід передових країн світу в галузі охорони довкілля та раціонального природокористування.

вміти:

 • оцінювати стан природоохоронної діяльності в державі та її окремих регіонах;
 • оцінювати дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища на конкретній території або підприємстві;
 • аналізувати та використовувати в практичній роботі будь-який позитивний досвід із питань охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів;
 • організовувати відомчий та громадський контроль за додержанням вимог екологічного законодавства;
 • здійснювати управління земельними, водними, мінерально-сировинними, біологічними та іншими ресурсами, запроваджувати наукові основи природоохоронної діяльності та збереження довкілля.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета формування теоретичних знань і навичок з раціональної організації виробництва та використання методів підвищення результативності виробничих систем підприємств.

Завдання ознайомлення студентів з теоретичними засадами організації та розвитку власної справи, методичними підходами реалізації та проектування розвитку власної справи; оволодіння практичними навичками обґрунтовувати проектні рішення підготовчої, установчої та організаційної стадії розвитку власної справи; застосування дослідницьких і організаторських здібностей у процесі розроблення організаційних проектів виробництва та реалізації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-   сутність та роль аналізу організації та розвитку власної справи в управлінні підприємством;

-   теоретично-правові основи організації власної справи: види, методи, інформаційне та організаційне забезпечення;

-   особливості та методика проведення техніко-економічного обґрунтування, виробничого, фінансового планів розвитку власної справи, оптимізаційної структури підприємства: організації виробництва продукції, робіт і послуг; попиту, стану ринку та обсягу реалізації продукції (послуг) підприємства;  виробничих ресурсів та організаційно-технічного рівня підприємства, витрат на виробництво продукції;

-   особливості та методика проведення аналізу фінансових результатів і рентабельності та фінансового стану підприємства.

вміти:

-  надавати об’єктивну оцінку прийняття рішення про підприємницьку діяльність на основі підприємницької ідеї;

-  знаходити визначення цілей підприємницької діяльності, розробка стратегії розвитку підприємства та  резерви для поліпшення поточної ситуації та розробляти комплекс заходів, спрямованих на її поліпшення;

-  визначити вірний вибір організаційно-правової форми підприємництва;

-  ухвалювати рішення та застосовувати свої знання та методики у конкретних ситуаціях   по організації управління власної справи; формуванню мереж постачання ресурсів і реалізації продукції; підбору кадрів та організацію виробничого процесу   ;

-  оцінювати виконання плану з прибутку та рентабельність підприємства

Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Організація підприємництва

Тема 2 Основні етапи створення власної справи 

Тема 3 Правова база розвитку власної справи     

Тема 4 Технологія заснування підприємства (власної справи)

Тема 5 Організація створення та реєстрації підприємства

Тема 6 Складання бізнес-плану

Тема 7 Визначення ризиків, оформлення та реєстрація власної справи

Тема 8 Оподаткування розвитку та функціонування власної справи

Доцент В.А. Ковтун

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:  допомогти здобувачам вищої освіти магістерського рівня засвоїти методологічні та методичні положення стратегічного управління підприємством, набути системних знань щодо забезпечення ефективних стратегічних змін на підприємстві.

Завдання:

розкриття основних понять теорії стратегічного управління підприємством;

визначення сутності та методологічних основ стратегічного управління підприємством;

вивчення теоретичних засад управління змінами, методів аналізу ресурсів і компетенцій підприємства;

набуття навичок аналізу і розвитку організаційної структури і культури підприємства, впливу на агентів стратегічних змін на підприємстві.

навчання студентів виявленню законів та закономірностей в процесі  стратегічного управління підприємством, використання нормативно-правових документів у сфері управління підприємством.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

-  знати: сукупність господарських, економічних, правових відносин у процесі формування та реалізації стратегії підприємства в Україні. Стратегічне управління підприємством  досліджує загальні закономірності управління стратегічними змінами на підприємстві та забезпечення їх впровадження.

-  вміти: використовувати форми, методи, інструменти стратегічного управління з метою формування та втілення стратегічних змін на підприємстві, виявлення стратегічних можливостей підвищення  ефективності діяльності.

Зміст дисципліни:

Тема 1 Суть і основи стратегічного управління підприємством

1. Зміна завдань управління підприємством.

2. Стратегічне планування та стратегічне управління.

3. Предмет, зміст і завдання курсу.

Тема 2. Етапи реалізації стратегії підприємства

1. Процес реалізації стратегії як творча дія.

2. Основні етапи циклу реалізації.

3. Особливості реалізації стратегії підприємства.

Тема 3.  Визначення рівня та послідовності стратегічних змін

1. Два рівні змін.

2. Система стратегічних змін.

3. Основні етапи змін.

Тема 4. Ресурсно-компетенційна база стратегічних змін

1. Умови здійснення стратегії.

2. Розподіл ресурсів за окремими складовими.

3. Етапи складання бюджету.

4. Поточне планування та бюджетування.

Тема 5. Організаційні аспекти проведення змін на підприємстві

1. Опір як наслідок проведення змін.

2. Носії опору.

3. Стилі проведення змін.

Тема 6. Взаємозв’язок стратегії та організаційної структури управління підприємством

1. Опір як наслідок проведення змін.

2. Етапи еволюції ОСУ.

3. Варіанти взаємодії стратегії і структури

4. Класифікація ОСУ.

Тема 7. Організаційна культура й управління стратегічними змінами на підприємств

1. Поняття організаційної культури.

2. Фактори, які впливають на організаційну культуру.

3. Культура і персонал підприємства.

Дисципліна спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Навчальний курс  є невід’ємною частиною загальної підготовки здобувачів вищої освіти з питань автоматизації виробничих процесів у тваринництві. Основною метою курсу є вивчення принципів функціонування автоматизованих систем накопичення та обробки даних та  на їх основі управління різноманітними технологічними процесами (утримання, годівля, селекція тощо) у тваринництві.

Мікробіологія відноситься до загально біологічних дисциплін. Навчальна програма передбачає засвоєння студентами теоретичних питань та придбання практичних навичок. Курс дисципліни включає три розділи: загальна, сільськогосподарська і спеціальна мікробіологія.

         До завдань навчальної дисципліни входить вивчення морфологічних, фізіологічних, біохімічних властивостей мікроорганізмів, змінність та розповсюдження їх в природі. Роль мікроорганізмів у кругообігу біогенних речовин, мікрофлори грунту, води, повітря та організму тварин, основи учення про інфекцію, імунітет, групи мікроорганізмів м'яса, молока, яєць, що викликають їх пошкодження, а також мікроорганізми, що використовуються для консервування та підвищення якості кормів. Синтез мікроорганізмами біологічно активних речовин (білків, амінокислот, вітамінів, ферментів, антибіотиків).

Машиновикористання в рослинництві 201 "Агрономія"

“Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва” 201 "Агрономія"

Курс дисципліни “Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва” полягає в наступному:

 • надати майбутнім агрономам основи теоретичних знань і практичних навичок з питань будови, призначення основних регулювань, умов та загальних особливостей експлуатації засобів механізації, електрифікації та автоматизації сільськогосподарського виробництва.
 • забезпечити вміння вибору студентами шляхів підвищення ефективності використання сільськогосподарських машин;
 • навчити студентів налагоджувати та експлуатувати комплекси машин для механізації галузей рослинництва і тваринництва.

 

Курс соціальної психології є одним з базових курсів теоретичної підготовки психологів та належить до циклу професійно-орієнтованих навчальних дисциплін.

Зміст дисципліни складають узагальнені знання про психологічні особливості соціального буття людини, закономірності становлення соціально-психологічної реальності, її структуру, механізми розвитку та функціонування.

 Тематика навчального курсу «Соціальна психологія» охоплює основні напрямки соціально-психологічних досліджень; розкриває феноменологічні аспекти соціально-психологічної реальності; сутність, механізми розвитку й функціонування соціально-психологічних явищ і процесів

На етапі становлення землеробства як промислового виробництва, така діяльність була підпорядкована ринковій кон’юнктурі. Вирощування культур визначалося їх прибутковістю, ліквідністю, що зумовило підвищення концентрації та спеціалізації рослинництва в окремих регіонах вище допустимого рівня.  Виробнитво  заради прибутку  без урахування  екологічних та соціальних  наслідків,  біологічних потреб  культур супроводжувалося деградацією ґрунтів, зниженням потенціалу родючості, спричинило екологічні зміни, вплинуло на якість продукції, зумовило зростання виробничих витрат та ускладнення технології їх вирощування. 

Адаптивне землеробство це новий підхід, що описує землеробство пристосоване до виробничих, ґрунтово-екологічних та інших природних умов,  що  дозволяє   зберегти обсяги виробництва та якість продукції , зменшивши  технологічне навантаження на  середовище. Це  досягається   глибоким аналізом системних  звязків середовища та  біолгічних потреб  сільськогосподарських культур,  задіянням  біологічних чинників  для  досягнення  балансу в агроценозах.

Метою навчальної дисципліни “Адаптивні системи землеробства” є формування у фахівців системи знань щодо сучасних систем землеробства, побудови та функціонування збалансованих, екологічно безпечних та економічно доцільних заходів виробництва рослинницької продукції відповідно до природно-сільськогосподарських зон та виробничих та умов.

Завданням дисципліни є надання студентам теоретичних знань та практичних навичок побудови систем землеробства, управління процесами відновлення родючості ґрунту, та досягнення визначеного рівня продуктивності культур в своєрідних агроекологічних та виробничих умовах господарювання при мінімальному впливі виробництва на навколишнє середовище.

За результатами вивчення курсу адаптивні системи землеробства студент повинен знати :

-        теоретичні основи та складові систем землеробства

-        принципи класифікації систем землеробства в сучасних умовах

-        методи аналізу систем землеробства та відповідності її конкретним умовам

-        агрокліматичні та ґрунтові умови виробництва в різних природно-сільськогосподарських зонах України.

-        агробіологічні особливості та вимоги культур до умов вирощування

-        вплив сільськогосподарських культур та технологій їх вирощування на ґрунтові умови та відтворення родючості

-        принципи побудови збалансованих елементів системи землеробства

-        обґрунтування та планування заходів меліорації

-        вимоги до технічного забезпечення виробництва

-        критерії відповідності виробництва вимогам охорони природи

За результатами вивчення курсу Адаптивні системи землеробства студент повинен уміти :

-        обґрунтовано оцінювати системи землеробства в цілому та її складові елементи зокрема

-        розробляти інформаціно-логічні моделі проходження екотопічних факторів життя рослин та визначати заходи і ресурси щодо їх регулювання

-        розробляти економіко-математичн моделі динаміки гумусу та проектувати заходи його розширеного відтворення

-        розробляти заходи підвищення біогенності ґрунту

-        оцінювати фіто санітарний стан та розробляти заходи його покращення

-        розробляти заходи відтворення родючості деградованих та порушених земель

-        розробляти та впроваджувати ланки адаптивних систем землеробства

-        планувати систему машин та розробляти агротехніку для адаптивних систем

-        розробляти технологічні карти вирощування культур для адаптивних систем землеробства.

Електронний курс навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі" розрахований на здобувачів вищої  освіти першого (бакалаврьского) рівня спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Викладачі: Домарацький О.О., Ревтьо О.Я.

Сучасні екологічні проблеми та збалансоване природокористування в агрономії дисципліна, яка базується на освоєнні екологічних методів господарювання, забезпечує розширене відтворення природних і антропогенних ресурсів за рахунок формування стійких еколого-економічних систем, спрямованих на збільшення обсягів виробництва конкуренто-спроможної продукції через створення стійкого агроландшафту за використання екологічних методів господарювання на основі впровадження адаптивно-ландшафтних систем землеробства, раціонального залучення до господарського обороту і підвищення ефективностівикористання природних, матеріальних і трудових ресурсів.

Спеціальність 201 «Агрономія»

Освітньо - наукова програма «Агрономія»

Освітній рівень: третій (освітньо-науковий)

Спеціальне рослинництво –профілююча дисципліна для здобувачів ступеню доктора філософії спеціальності 201 "Агрономія".

Загальна кількість годин –150.

Спеціальне землеробство–навчальна дисципліна циклу вибіркових дисциплін для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 201 «Агрономія», вивчення якої забезпечує формування наукових знань і вмінь, які забезпечать прогнозування якісних мінвластивостей ґрунтів, обґрунтування та розробку відповідних заходів щодо раціонального використання, якісного поліпшення ґрунтового покриву, підвищення родючості ґрунтів та їх практичного втілення за умов меліорації.

Електронний курс "Сільськогосподарські меліорації" розрахований на здобувачів вищої освіти третього (освітньо - наукового) рівня спеціальності 201 "Агрономія"

Загальна кількість годин курсу - 150.

Курс "Географічні інформаційні системи у землеробстві" розрахований на здобувачів вищої освіти третього (освітньо - наукового) рівня спеціальності 201 "Агрономія"

Агрохімія – дисципліна, яка читається на третьому курсі навчання для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 201 «Агрономія». Програма дисципліни розрахована на 5 кредитів ЄКТС (150 год.) та включає 4 змістових частини. Форма контролю – оцінка за написання та захист курсової роботи, іспит.

Агрохімія займає одне з провідних місць у формуванні висококваліфікованих фахівців аграрного профілю, здатних швидко адаптуватися до нових соціально-економічних умов, мобільних і конкурентоспроможних на національному та світовому ринку праці.

Агрохімія  наука про мінеральне живлення рослин, хімічні і біохімічні процеси в грунті й рослинах, застосування добрив та інших агрохімікатів з метою підвищення родючості грунтів, збільшення врожаю, покращення якості сільськогосподарської продукції. 

Викладач: кандидат с.-г. наук, доцент Сидякіна Олена Вікторівна.

Дисципліна Хімія навколишнього середовища та санітарно-хімічний аналіз» для студентів за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Викладач: доц. Ляшенко Є.В.

Курс призначений для здобувачів вищої освіти третього (освітньо - наукового) рівня спеціальності 201 "Агрономія"

Курс призначений для здобувачів вищої освіти третього (освітньо - наукового) рівня спеціальності 201 "Агрономія"

Курс призначений для здобувачів вищої освіти третього (освітньо - наукового) рівня спеціальності 201 "Агрономія"

Викладання курсу “Розведення сільськогосподарських тварин” ставить за мету вивчити методи та прийоми удосконалення порід і ліній, спрямованого формування і реалізації їх високої продуктивності, пристосованих до експлуатації при сучасних індустріальних технологіях виробництва продуктів тваринництва.

Курс призначений для здобувачів вищої освіти третього (освітньо - наукового) рівня спеціальності 201 "Агрономія"

Курс призначений для здобувачів вищої освіти третього (освітньо - наукового) рівня спеціальності 201 "Агрономія"

Викладач:

докт. філос. наук, професор Берегова Г.Д.

Курс призначений для здобувачів вищої освіти третього (освітньо - наукового) рівня спеціальності 201 "Агрономія"

Курс призначений для здобувачів вищої освіти третього (освітньо - наукового) рівня спеціальності 201 "Агрономія"

Курс призначений для здобувачів вищої освіти третього (освітньо - наукового) рівня спеціальності 201 "Агрономія"

Викладач: доктор с.-г. наук, професор Аверчев О.В.

Курс призначений для здобувачів вищої освіти третього (освітньо - наукового) рівня спеціальності 201 "Агрономія"

Викладач: канд. с.-г. наук, доцент Лавренко С.О.

Курс призначений для здобувачів вищої освіти третього (освітньо - наукового) рівня спеціальності 201 "Агрономія"

Викладач: канд. філол. наук, доцент Лебідь О.М.


 

Метою дисципліни є формування системи базових знань з дисципліни «Облік у банках»; засвоєння студентами теоретичних основ щодо методології та організації бухгалтерського та фінансового обліку діяльності банку та набуття ними практичних навичок із відображення активів, зобов’язань та власного капіталу у фінансовій звітності банків.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- особливості формування активів, зобов’язань, та власного капіталу банків;

- структуру плану рахунків бухгалтерського обліку в банках;

- техніку документального оформлення банківських операцій та методику реєстрації облікової інформації у системі рахунків;

- механізм кореспондентських відносин між банківськими установами;

- схеми формування документообігу і відображення інформації в первинних і зведених документах;

- нормативні документи національного банку України з обліку конкретних банківських операцій.

Вміти:

- складати найбільш типові для банку бухгалтерські записи і відображати їх на рахунках бухгалтерського обліку;

- правильно користуватися планом рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України;

-       складати первинні документи за банківськими операціями, які підтверджують факти банківської діяльності;;

-       володіти технікою відображення на рахунках бухгалтерського обліку найпоширеніших фінансових, розрахункових і кредитних операцій комерційних банків;

- користуватися правилами та прийомами облікового процесу в банківських установах;

- складати фінансову звітність комерційних банків;

- аналізувати та інтерпретувати облікову інформацію про банківську діяльність.

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів системи знань, практичних навичок з методики обліку власного капіталу, зобов'язань, доходів, фінансових результатів діяльності підприємства; підготовки та надання фінансової інформації різним користувачам для розробки, обґрунтування й прийняття рішень щодо ефективності діяльності господарюючого суб'єкта.

Завдяки вивченню дисципліни студенти повинні знати:
- порядок організації фінансового обліку власного капіталу, довгострокових та поточних зобов'язань; витрат діяльності, доходів за видами діяльності; фінансових результатів, а також порядку складання фінансової звітності;
- законодавчу і нормативно-правову базу організації бухгалтерського обліку в Україні;
- принципи, методи і процедури обліку на підприємствах різних форм власності;
- способи забезпечення зіставності показників фінансової і податкової звітності.
Студенти повинні вміти:
- обумовлювати облікову політику підприємства;
- складати первинні документи відповідно до вимог чинного законодавства;
- організувати синтетичний і аналітичний облік за прогресивною формою бухгалтерського обліку;
- забезпечити зв'язок фінансового і податкового обліку;
- використовувати дані бухгалтерського обліку для прийняття збалансованих управлінських рішень, здійснення контролю і аналізу показників фінансово-господарської діяльності підприємств.

Електроний курс обов'язкової дисципліни "Технологія виробництва рослинних кормів" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня першого року навчання освітньо-професійної програми "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Кількість кредитів – 3,5. 

Кінцевий результат курсу: іспит.

Викладач: к. с. - г. н., доцент Олександр Володимирович Карпенко

Мета навчальної дисципліни: опанування загальних питань стратегії підприємства, стратегічного аналізу і цілевизначення, обґрунтування вибору моделі стратегії, характеристика комплексної і функціональної стратегії підприємства, методи реалізації стратегії та контролю за їх виконанням.

Завдання навчальної дисципліни: формування у студентів уявлення про загальнотеоретичні основи стратегічного управління; з’ясування сутності поняття “стратегія підприємства”; опанування теоретико-методичних основ стратегічного планування; характеристика місця стратегічного планування у системі управління підприємством; ознайомлення із сучасним станом та напрямками розвитку методики опрацювання стратегії підприємства; озброєння студентів певними практичними навичками для самостійного здійснення необхідних робіт на усіх етапах дослідження, опрацювання та реалізації стратегії підприємства.

Предмет: система планування та прогнозування суб’єктів господарювання. Економічні, організаційні, управлінські аспекти стратегічного розвитку. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Програма дисципліни визначає загальний обсяг знань і умінь, які необхідні для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» при вивчені спеціальних дисциплін, а також в процесі наукової та професійної трудової діяльності.

Мета дисципліни орієнтована на формування у здобувачів знань і умінь з основ медіаосвіти медіапедагопки та аудіовізуальної грамотності щодо вирішення сучасних медіапедагопчних проблем, розуміння ролі та значення медійного світу в професійному та особистішому ставленні людини.

Завданням дисципліни є: - вироблення навичок розпізнавання маніпулятивної медіа інформації; -      здатність аналізувати і критично сприймати медіатексти;- визначення сутності медіакомпетентності; - розкриття дидактичних,  психолого-педагогічних і методичних аспектів застосування медіа в навчанні і вихованні; - вивчення впливу різних медіазасобів на навчання і виховання молоді, можливих наслідків їх негативного впливу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Медіаосвіта та медіаграмотність» здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії повинен

знати:

- законодавчі та нормативно-правові акти щодо адаптації аспірантів до сучасних соціально-економічних умов суспільства;

- державну політику щодо молодіжних громадських організацій стосовно питань соціальної адаптації; становлення та розвитку молоді, сприяння зайнятості молоді в соціально-економічному секторі;

- роль медіа в формуванні полікультурної картини світу;

- педагогічні аспекти медіаграмотності;

- функції і класифікацію засобів масової інформації по способу передачі інформації і по каналам сприйняття;

- соціальні аспекти девіації як форми соціальної дезадаптації;

- методологічні аспекти медіапедагопки і основ медіаграмотності;

- принципи, засоби, методи збору, систематизації, узагальнення і використання аудіовізуальної та друкованої інформації;

- спеціалізовані комп’ютерні програми та системи віртуальної реальності;

- навчальні ресурси глобальної мережі Інтернет;

- правила культури спілкування в інформаційному суспільстві та методи захисту від можливих негативних впливів у процесі масової комунікації.

вміти:

- виявляти маншулятивний контент медіа;

- здійснювати аргументований критичний огляд аудіовізуальної та друкованої інформації, готувати рецензії;

- оцінювати зміст, форму і стиль аудіовізуальної та друкованої інформації;

- застосовувати раціональні методи пошуку, відбору, систематизації та використання аудіовізуальної та друкованої інформації;

- здійснювати перевірку та класифікацію джерел інформації;

- розрізняти інформацію за рівнем впливу на особистість, аналізувати й оцінювати тексти медіаповідомлення;

- розшифровувати та використовувати закодовану в медіаповідомленнях інформацію.

Програма дисципліни визначає загальний обсяг знань і умінь, які необхідні для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» при вивченні спеціальних дисциплін, а також в процесі наукової та професійної трудової діяльності.

Мета дисципліни: засвоєння теорії та пpактики державної економічної політики не тільки на макpо-, а й на мезо- (регіональному) та мікроpівні, а також вміння  здійснювати економічний аналіз на макpоpівні з урахуванням закономірностей, методів, форм і механізмів регулювання і управління економічними явищами та процесами, що відбуваються в сучасному суспільстві.

Завданням дисципліни є закріпити, поглибити й узагальнити у здобувачів системні науково-теоретичні знання з розробці управлінських рішень, які спрямовують у належне pусло, тобто позитивно впливатиме на різні економічні та соціальні об’єкти, процеси і людей, що беруть у них участь з метою досягнення найбільшої ефективності в соціально-економічній діяльності держави; виявити їх здатність самостійно застосувати отриманні знання, вміння та навики у науковій діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати:

 • нормативно-правове забезпечення економічної політики держави;
 • методи та механізми регулювання та управління економічними явищами та пpоцесами, що відбуваються в сучасному суспільстві;
 • загальні поняття: “політика”, “економіка”, “економічна система”, “світова та
 • інструменти економічної політики та їх використання;
 • антимонопольну, регіональну, науково-технологічну, інноваційну та інвестиційну політику;
 • соціальну та гуманітарну політику деpжави;
 • зовнішньоекономічну та митну політика;
 • політику забезпечення економічної тpансфоpмації;
 • політику економічної безпеки держави та законотворчу діяльність.

вміти:

 • ставити і вирішувати сучасні науково-дослідні і прикладні завдання;
 • планувати та управляти науковими дослідженнями у вищих навчальних закладах;
 • застосовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпечені економічної політики держави;
 • планувати функції та повноваження державних органів, які формують і здійснюють економічну політику;
 • використовувати інструменти економічної політики;
 • застосовувати методи та механізми регулювання та управління економічними явищами та пpоцесами, що відбуваються в сучасному суспільстві.

Програма дисципліни визначає загальний обсяг знань і умінь, які необхідні для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» при вивченні спеціальних дисциплін, а також в процесі наукової та професійної трудової діяльності.

Мета дисципліни: формування компетентностей щодо використання універсальних методів дослідження економічної поведінки, виявлення та аналізу інструментів та механізмів, що впливають на прийняття управлінських рішень та формують поведінку економічних агентів; оволодіння навичками здійснювати поведінковий аналіз та розробляти ефективні стратегії впливу на поведінку економічних агентів при вирішенні практичних професійних завдань а також здійснювати оцінку впливу когнітивних та соціальних чинників на економічну поведінку та враховувати її при прийнятті управлінських рішень.

Завданням дисципліни є опанування поняття та основного інструментарію поведінкової економічної теорії, різних напрямів сучасної поведінкової економіки та задач, що ними вирішуються; формування у студентів знань теорії та практики поведінкової економіки, розуміння поведінкових закономірностей та їх впливу на перебіг економічних процесів, формування на цій основі професійних компетентностей у сфері прийняття економічних рішень, вивчення теоретичних положень поведінкової та експериментальної економіки; засвоєння правил, принципів, оволодіння інструментами та методами дослідження впливу поведінкових факторів на прийняття економічних рішень; удосконалення вмінь та навичок застосування поведінкових моделей у розвитку економічних відносин та управлінні економічними суб'єктами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати:

 • сутність економічних явищ та дій з позиції психології;
 • основні принципи раціональних та поведінкових механізмів;
 • підходи, інструментарій та методи поведінкової економіки;
 • методику здійснення поведінкового аналізу суб’єктів сучасної економіки;
 • стратегії впливу на поведінку економічних агентів;
 • природу, етапи та підходи до прийняття управлінських рішень.

вміти:

 • здійснювати оцінку раціональності поведінки економічних суб’єктів;
 • визначати та долати обмеження традиційної економічної моделі при вирішенні практичних економічних завдань;
 • застосовувати поведінкові моделі при здійсненні економічного прогнозування;
 • здійснювати оцінку впливу когнітивних та соціальних чинників на економічну поведінку та враховувати її при прийнятті управлінських рішень;
 • забезпечувати результативність та достовірність економічних експериментів.

Програма дисципліни визначає загальний обсяг знань і умінь, які необхідні для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» при вивченні спеціальних дисциплін, а також в процесі наукової та професійної трудової діяльності.

Мета дисципліни:  формування у студентів знань умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки; визначення сутності економічної глобалізації та основних підходів щодо її аналізу» вміння аналізувати закономірності та тенденції глобалізації, класифікувати типи глобальних проблем.

Завданням дисципліни є  оволодіння науковими знаннями та практичними навичками з питань виявлення системної сутності економічної глобалізації; визначення глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікація основних параметрів глобального розвитку; визначення сучасних ринкових та інституціональних методик глобального менеджменту; аналіз особливостей формування національних і міжнародних стратегій розвитку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» повинен

знати:

 • природу, передумови та фактори становлення глобальної економіки;
 • тенденції глобалізації економічного розвитку;
 • закономірності глобальної корпоратизації бізнесу та генезис глобальної економічної інтеграції;
 • характер, форми, моделі та конкурентні переваги регіональної економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку;
 • динаміку процесів інституціоналізації глобального економічного розвитку;
 • Ø форми та механізми соціалізації глобальної економіки;
 • механізми та інструментарій антициклічного регулювання економік у глобальній системі;
 • напрями інтеграції України в глобальний економічний простір.

вміти:

 • надавати характеристику сутності чинників глобалізації, форм прояву глобалізації; формулювати особливості глобальної економіки;
 • аналізувати ключові глобальні проблеми економічного розвитку за допомогою цивілізаційного виміру глобальних економічних процесів;
 • оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації;
 • визначати регулятивні пріоритети формування сучасної міжнародної економічної політики;
 • принципи організації процесів управління міжнародною економічною;
 • діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів.

Програма дисципліни визначає загальний обсяг знань і умінь, які необхідні для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» при вивченні спеціальних дисциплін, а також в процесі наукової та професійної трудової діяльності.

Мета дисципліни: розуміння основних проблем сучасної економічної теорії, її провідних напрямів і закономірностей розвитку; надання знань про основні напрями розвитку сучасної економічної думки; систематизація знань про уявлення представників основних, шкіл і течій економічної науки щодо сутності і механізмів функціонування господарських систем з позицій основних шкіл сучасної економічної теорії.

Завдання: вивчення економічних ідей та пропозицій з огляду на їх належність до певних напрямків сучасної економічної думки; набуття вмінь аналізувати економічні ситуації з позицій різних сучасних економічних концепцій та взаємозв’язки економічної політики із сучасними теоретичними поглядами; забезпечення фундаментальної економічної підготовки фахівців з урахуванням передових надбань світової теоретичної думки; опанування категоріально-понятійним апаратом та методологією досліджень різних шкіл; формування уявлень про основні і альтернативні течії сучасної економічної думки; аналіз наукового внеску окремих представників, шкіл та напрямів сучасної економічної теорії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні напрями розвитку сучасної економічної думки;
 • економічні закони, які управляють виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ у різних економічних системах;
 • механізм дії і використання економічних законів на макро- і мікрорівнях;
 • стратегічні тенденції еволюції соціально-економічних систем у ХХІ столітті.

вміти:

 • робити аналіз економічних явищ та процесів з метою обґрунтування нових тенденцій та моделей розвитку національної економіки;
 • робити практичні рекомендації на основі здійснення аналізу та оцінки фінансових, господарських та організаційно-управлінських явищ у національній економіці;
 • оцінювати існуючу економічну кон’юнктуру та прогнозувати стратегічний розвиток різних секторів та сфер національної економіки, виходячи з критеріїв екзогенного та ендогенного характеру;
 • приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов'язків.

Дисципліна «Стратегічне управління» передбачає освоєння теоретико-методологічних основ стратегічного управління підприємством та оволодіння специфічним методичним інструментарієм довгострокового прогнозування, планування і аналізу в умовах невизначеності та ризику.

Метою вивчення навчальної дисципліни є поглиблення у здобувачів науково-освітнього рівня доктора філософії системи знань у сфері теорії та практики стратегічного управління; формування навичок розробки та реалізації стратегії підприємства й вміння використовувати необхідний інструментарій стратегічного управління при розробці управлінських рішень.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Стратегічне управління» є:

- знати теоретичні аспекти стратегічного управління, засвоїти методологію і методи стратегічного управління, набути навички використання соціальних і психологічних технологій стратегічного управління;

- розширити знання і навички прийняття стратегічних рішень, критичного мислення, основані на сучасних наукових підходах до управління в умовах неповноти інформації і постійних змін зовнішнього середовища;

- сформувати практичні навички сучасного стратегічного управління, пов‘язані з аналізом, оцінкою та обґрунтуванням конкретних управлінських рішень.

Предметом дисципліни є методологія розробки стратегії підприємства в умовах нестабільності середовища та неповноти інформації про його майбутній стан.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

а) знати: сутність стратегічного управління, моделі та методи стратегічного прогнозування розвитку, системного підходу до формування стратегій; організацію процесу стратегічного управління, його технології, методи і особливості в умовах глобалізації та інформатизації простору; процедури та особливості реалізації й оцінювання ефективності процесу стратегічного управління;

б) уміти: застосовувати знання стратегічного управління й аналізу стратегій розвитку конкурентних переваг організації в межах корпоративних стратегій і механізмів їх реалізації; методологічно обґрунтовувати концептуальні документи щодо розробки стратегій, прогнозувати їх результативність; управляти розробкою стратегії та політики підприємства; координувати діяльність служб і підрозділів організації.

Компетентності: знати етапи стратегічного управління та інструменти реалізації обраної стратегії; прогнозувати наслідки від застосування певних видів стратегій та визначати конкурентні переваги підприємства, застосовуючи різні підходи до аналізу середовища підприємства, і розробляти напрями їх досягнення. Результати навчання: здатність зрозуміло доносити складні ідеї та аргументи з метою дати професійні поради щодо прийняття управлінських рішень; вміння формувати програми та проекти, обґрунтовувати показники їх результативності; уміти визначати функціональні області управлінської діяльності економічного суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники що характеризують результативність такої діяльності.

Мета курсу: Основною метою дисципліни «Вища математика» є оволодіння студентами необхідним математичним апаратом, що допомагає аналізувати, моделювати та розв’язувати прикладні просторові задачі природничого циклу у професійній діяльності; формування вмінь аналітичного мислення та математичного формулювання біологічних, хімічних, екологічних, географічних задач.,навчити студентів самостійно застосовувати математичні методи і виконувати типові розрахунки на персональному комп’ютері (ПК).

Викладач: старший викладач кафедри прикладної математики та економічної кібернетики Кавун Галина Михайлівна

Дисципліна "Неорганічна, аналітична  та органічна хімія" викладається для студентів   І курсу БТФ спеціальності  204 – «Технологія  виробництва продукції тваринництва» у ІІ семестрі. На вивчення дисципліни відведено 5 кредитів (150 годин) , з яких  24 години – лекції, 50 годин – лабораторні заняття, 76 годин  - самостійна  робота. Підсумковий контроль – екзамен.

Мета курсу– забезпечення студентів основами знань з неорганічної,  аналітичної  та органічної хімії, які допоможуть їм добре засвоїти профілюючі дисципліни, а в практичній роботі сприятимуть розумінню хімічних аспектів заходів, спрямованих на зріст продуктивності  та покращення якості продуктів тваринництва, раціонального і безпечного використання різних хімічних сполук та препаратів у виробничій сфері тваринницької галузі.

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних положень дисципліни як наукової бази освоєння професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін; набуття студентами міцних знань з хімії найважливіших біогенних елементів, органічних речовин; засвоєння основних методів та прийомів проведення хімічного експерименту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: основні  теоретичні положення дисципліни; хімічні властивості біогенних елементів та їх  найважливіших сполук; класифікацію, номенклатуру, властивості органічних сполук;

вміти: користуватися навчальною, методичною та довідковою літературою; виконувати базові експериментальні роботи, які складають основу хімічного дослідження, узагальнювати та систематизувати одержані результати; визначити склад,  будову та хімічні властивості сполук, які містять біогенні елементи (макро- та мікроелементи); керувати процесами гідролізу, визначати напрямок процесів  окислення – відновлення та комплексоутворення; використовувати набуті знання для визначення загально-біологічних і спеціальних дисциплін.

Дисципліна «Аналітичнв хімія» викладається  для студентів   І курсу БТФ спеціальності  181 – «Харчові технології» у  ІІ семестрі. На вивчення дисципліни відведено 3 кредити (90 годин), з яких  18 годин – лекцій, 12 годин – практичні заняття,  12 годин – лабораторні роботи,  46годин – самостійна робота.  Підсумковий контроль – залік.

Мета вивчення дисципліни  є формування у студентів теоретичних основ хімічного аналізу, практичних навичок його виконання та їх використання для вирішення конкретних задач; розвиваток у студентів логічного  хімічного мислення та вміння застосовувати на практиці набуті знання.

Завданням дисципліни є засвоєння основних методів та прийомів якісного і кількісного аналізу, розвиток науково-дослідних навиків, які необхідні майбутнім фахівцям харчової промисловості. 

Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: сучасний зміст навчальної дисципліни та її значення для наукового обгрунтування технологічних процесів харчової промисловості; загальні теоретичні основи хімічних, фізико-хімічних та фізичних методів аналізу; якісні реакції на  катіони і аніони; основи титриметричного  та гравіметричного аналізів; умови виконання аналітичних визначень; метрологічні основи аналітичної хімії.

вміти: на основі фундаментальних теоретичних знань обгрунтовано обирати відповідний метод аналізу для розв'язання конкретної задачі, оцінивши можливість різних методів; грамотно використовувати обладнання, прилади, виконувати експериментальні роботи, давати метрологічну оцінку  результатів; самостійно проводити хімічний експеримент; оформляти його результати у вигляді звіту в лабораторному журналі; розв'язувати розрахункові задачі з курсу  аналітичної хімії; знати і вміти користуватися навчальною, методичною та довідковою літературою з хімії.

Магістерська підготовка, яка орієнтована на підготовку фахівців у сфері науково-дослідної роботи, висуває нові вимоги щодо глибокого усвідомлення  студентами-магістрантами сутності наукового пізнання, аналізу науки як специфічної форми пізнання, духовного виробництва і соціального інституту; ознайомлення із загальними закономірностями  розвитку науки, її структурою, рівнями, методологією і методами   наукового пізнання.  На це розрахована нова навчальна дисципліна «Філософія і методологія наукового пізнання». Проблеми наукового пізнання також детально вивчаються в курсі філософії для аспірантів.

Дисципліна базується на знанні філософії, перш за все на таких її розділах як теорія пізнання, діалектика, на соціології, основах наукового дослідження і забезпечує формування світоглядної позиції майбутнього науковця, озброює філософськими основами та методологією наукового пізнання, забезпечує кваліфіковане проведення наукових досліджень, написання наукових робіт.

Курс передбачає проведення  лекційних, семінарських занять та самостійної роботи. Вивчення курсу завершується заліком. 

У процесі засвоєння навчальної дисципліни магістрант  повинен 

знати:

− структуру і функції сучасного наукового знання і тенденції його історичного розвитку,  методологію наукового пізнання;

−  глобальні тенденції зміни наукової картини світу, світоглядні, методологічні та інші філософські основи сучасного наукового знання;

−  проблеми, пов’язані з впливом науки і техніки на розвиток сучасної цивілізації;

уміти:

− орієнтуватися в складних філософських питаннях сучасної науки і способах їх вирішення;  застосовувати  отримані знання в процесі наукових досліджень;

− передбачувати та аналізувати з етичної точки зору наслідки наукової діяльності, обґрунтовувати і відстоювати  пріоритет етичних цінностей.

Дисципліна «Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва» призначена для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальністю 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва". Об"єм курсу - 525 годин (17,5 кредитів). Форма контролю - КП, екзамен.

Біофілософія - це філософське знання про живе. Вивчає сутність біофілософського знання, особливості біофілософського пізнання та методологію пізнання про живе. Складається з розділів: філософія біології, біоетика, біоестетика, біополітика, біомузика; екофілософія, екоетика.

Радіобіологія або радіаційна біологія — це наука про дію іонізуючих випромінювань на живі організми та їх угрупування.Основним завданням курсу є вивчення закономірностей дії іонізуючих випромінювань на живий організм з метою пошуку можливостей щодо керування його реакціями на цей фактор. Програма передбачає коротке висвітлення деяких питань радіобіології сільськогосподарських тварин, які певною мірою пов'язані з радіобіологією рослин, а також окремих питань, знання яких потрібні кожному фахівцю сільського господарства.

Метою викладення навчальної дисципліни «Історія та теорії обліку і оподаткування» є: надання студентам знань з історії бухгалтерського обліку задля кращого розуміння бухгалтерського обліку як науки.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія та теорія обліку і оподаткування» є: розкриття динаміки процесів та опис їх закономірностей, представлення зв’язків і розривів в процесі розвитку бухгалтерського обліку, аналіз зміни загальних концепцій в обліку, дослідження історії проблем і рішень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:  періодизацію розвитку бухгалтерського обліку; національні школи бухгалтерського обліку зарубіжних країн;  сутність подвійної бухгалтерії в Європі.

уміти: визначати різноманітні підходи до процесу розвитку облікових ідей;  об’єктивно оцінювати нове або те, що пропонується;  здійснювати огляд вже вирішених завдань в історії бухгалтерського обліку.

Внаслідок вивчення дисципліни фахівець повинен мати навички наукового передбачення та аналізу етапів (періодів) розвитку бухгалтерського обліку з метою визначення основних ідей.

 Викладач: кандидат економічних наук, доцент Коваль Світлана Вікторівна

Метою викладення навчальної дисципліни «Облікова політика підприємства» є: формування у студентів системи теоретичних знань про організацію і методику бухгалтерського обліку, нормативно-правового його регулювання, напрями та шляхи його розвитку й удосконалення, умови ефективного використання облікової інформації в здійсненні контролю, аналізу та управління підприємством.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Облікова політика підприємства» є: вивчення загальних принципів розроблення, оформлення, використання та вдосконалення облікової політики підприємства, базуючись на особливостях його структури, технології й організації виробництва, побудові обліку, контролю, звітності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:особливості облікової політики відносно окремих ділянок обліку; опанувати основні принципи складання звітності, особливо фінансової;

уміти: розробляти найбільш важливі теоретичні та практичні положення облікової політики підприємства, обирати найефективніші методики ведення бухгалтерського обліку.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Коваль Світлана Вікторівна

Метою викладення навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» є:   оволодіння студентами  теоретичних  основ  та  набуття  практичних  навичок  застосування методичних  прийомів  при  здійсненні  внутрішньогосподарського  контролю. Контроль  є  необхідною  складовою  механізму  управління  виробництвом, розподілом та споживанням та виступає елементом як прямого, так і зворотного зв’язку між структурними підрозділами підприємства, між керованою і керуючою системами, між лінійними і функціональними підрозділами.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» є:

-  засвоєння  теоретичних  основ  внутрішньогосподарського контролю  як  невід’ємної  функції управління;

-  засвоєння теоретичних основ функціонування служби внутрішньогосподарського контролю та системи внутрішньогосподарського контролю;

-  вивчення та засвоєння законодавчих та нормативних актів України, міжнародного досвіду та спеціальної літератури щодо організації та функціонування внутрішньогосподарського контролю;

-  ознайомлення  з  методикою  та  технікою  проведення  контрольних  процедур  на

підприємствах, установах та організаціях;

- набуття практичних  навичок з організації та виконання комплексу внутрішньогосподарських контрольних процедур та реалізації їх наслідків.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: основні положення законодавчих та нормативних актів України, які стосуються питань внутрішньогосподарського  контролю діяльності суб’єктів господарювання; особливості організації внутрішнього контролю на малих, середніх та великих підприємствах; основні способи і прийоми проведення перевірок.

уміти:  організовувати  підрозділи  внутрішньогосподарського контролю  на  підприємствах,  в установах  та  організаціях;  складати  плани  проведення  перевірок;  проводити  інвентаризації  майна, грошей,  розрахунків  та  інших  об’єктів  контролю;  організовувати  та  здійснювати  перевірки фінансової  та  податкової  звітності;  складати  відомості  виявлених  відхилень  та  помилок,  докладні записки та акти по результатам контролю.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Коваль Світлана Вікторівна

Метою викладення навчальної дисципліни «Аудит» є: оволодіння студен­тами базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок аудиту (незалежної перевірки фінансової звітності) і виконання інших видів аудиторських послуг (супутніх аудиту робіт) для забезпечення  системи управління підприємств та зовнішніх користувачів необхідною інформацією, визначення ролі аудиту для розвитку сучасних ринкових відносин, а також вивчення практичного досвіду аудиторської діяльності, опанування змісту Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Аудит» є: засвоєння теоретичних основ функціонування аудиту як інституту незалежного фінансового контролю, а також інших видів перевірок фінансово-господарської діяльності господарюючих суб’єктів; вивчення  законодавчих та нормативних актів, що регулюють аудиторську діяльність, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості  та етики; засвоєння методики і техніки проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг, набуття навичок  по застосуванню методів і прийомів аудиту, виконанню аудиторських процедур; набуття практичних навичок з організації та планування аудиту, виконання комплексу аудиторських процедур, оформлення поточних та підсумкових документів аудитора; набуття необхідних знань та практичних навичок щодо використання результатів аудиторської перевірки у процесі прийняття управлінських рішень, організації взаємодії аудиторів та менеджерів різних рівнів управління.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: законодавчі документи та підзаконні акти, які регламентують порядок здійснення аудиторської діяльності; діючі методики аудиторських перевірок будь-яких видів підприємницької діяльності суб’єктів усіх форм власності в Україні;

уміти: обрати найбільш ефективну, виходячи з виду діяльності та умов господарювання, методику аудиторської перевірки; підготувати аудиторське досьє; організувати своєчасне вивчення чинних нормативних актів і засвоєння їх змін; організувати ведення обліку та аудиту за необхідними розрізами для забезпечення точності, повноти та своєчасності подання фінансової звітності; при необхідності – організувати та забезпечити внутрішній контроль у суб’єкта підприємницької діяльності; організувати правильне ведення обліку для найбільш ефективного складання звітності.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Коваль Світлана Вікторівна

Метою викладення навчальної дисципліни «Облік і аудит» є: формування в майбутніх менеджерів фундаментальних знань і освоєнні концептуальних основ обліку та аудиту як інформаційної бази прийняття ефективних управлінських рішень.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Облік і аудит» є: теоретичних основ бухгалтерського обліку і аудиту та їх сучасної парадигми в системі управління підприємством;  принципи бухгалтерського обліку і аудиту; методика бухгалтерського обліку і аудиту; основи документального відображення та аудиту господарських операцій і процесів; інформаційного забезпечення менеджменту даними бухгалтерського обліку і аудиту;  прийняття рішень та підвищення ефективності менеджменту за даними бухгалтерського обліку і аудиту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: теоретичні основи бухгалтерського обліку і аудиту та їх сучасні парадигми в системі управління підприємством;  принципи бухгалтерського обліку і аудиту; методику бухгалтерського обліку і аудиту; основи документального відображення та аудиту господарських операцій і процесів; інформаційне забезпечення менеджменту даними бухгалтерського обліку і аудиту;

уміти: здійснювати моніторинг існуючої інформаційної системи бухгалтерського обліку і аудиту; давати оцінку господарським засобам і джерелам їх утворення, а також достовірності їх відображення у звітності; розробляти ефективні технології бухгалтерського обліку і аудиту за місцями виникнення затрат і центрами відповідальності; формувати висновки за результатами бухгалтерського обліку і аудиту; корегувати існуючі тенденції на більш ефективний результат управління.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Коваль Світлана Вікторівна

Метою викладення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» є: навчити студентів ефективно використовувати у майбутній роботі облікову інформацію в управлінні виробництвом; оволодіти методикою відображення господарських операцій у системі бухгалтерського обліку та звітності; використати можливості навчального процесу для вивчення теорії та практики бухгалтерського обліку. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» є: формування студентів комплексний науковий підхід до аналізу господарських явищ та відображення їх в обліку; поєднує одержані теоретичні знання з практичними навичками та вміннями в обліковій сфері. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: основні поняття та категорії бухгалтерського обліку та їх сутність, закони та принципи, мету та завдання, елементи методу бухгалтерського обліку як науки, так і практики;

уміти: відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, розуміти та відображати в системі бухгалтерського обліку процеси придбання, виробництва та продажу.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Коваль Світлана Вікторівна

Курс дисципліни «Технологія виробництва продукції вівчарства й козівництва» призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Об'єм курсу 180 годин 6 кредитів. Вид контролю: екзамен.

Лектор: професор Вовченко Б.О.
Лабораторно-практичні заняття: асистент Кривий В.В. 

Програма та тематичний план дисципліни «Філософія» орієнтовані на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами специфіки філософського осягнення дійсності, формування високої світоглядно-методологічної культури студентів, вміння використати свої знання і досвід при аналізі суспільноекономічних явищ нашого життя.

Метою курсу філософії є надання знань з філософії як теоретичної форми світоглядного знання, підґрунтя духовної культури індивіда, людства загалом, або сукупності поглядів на світ у цілому та ставлення людини до цього світу, в розумінні онтологічних, гносеологічних, аксіологічних і соціальних проблем буття; дослідження філософських проблем із урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності здобувачів вищої освіти.

 

У результаті вивчення курсу «Філософія» здобувач вищої освіти повинен:

знати:

 • зміст світового та вітчизняного історико-філософського процесу;
 • суть методологічних підходів і теоретичних основ філософії;
 • проблеми сучасної філософії і нові підходи до вирішення найважливіших філософських проблем.

вміти:

 • дійснити вільний світоглядний вибір і обґрунтувати його;
 • співвідносити світоглядні ідеї з практикою суспільного життя;
 • пов'язати загально-філософські проблеми з розв'язанням суспільних завдань;
 • сформувати власне переконання в тому, що самореалізація особистості неможлива без прилучення до здобутків культурної спадщини людства, складовою частиною якої є філософія;
 • працювати з філософськими текстами, здійснювати філософську інтерпретацію, пояснення і оцінку філософських вчень.

Мета: формування у майбутніх фахівців аграрної сфери знань і навичок з технологій виробництва плодів і ягід.

Завдання: вивчення і засвоєння біологічних та екологічних особливостей росту, плодоношення і розмноження плодових, ягідних культур і винограду;  набуття практичних навичок із вирощування садивного матеріалу плодових і ягідних культур та винограду; оволодіти знаннями із створення інтенсивних промислових насаджень плодових і ягідних культур та винограду; набуття практичних навичок із догляду за насадженнями, плодових, ягідних рослин та винограду.

Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

–             стан і перспективи розвитку плодівництва і виноградарства;

–             значення, анатомо-морфологічні та біологічні особливості плодових і ягідних культур та винограду;

–             фізіологію стійкості до факторів зовнішнього середовища; закономірності плодоношення;

–             сучасні технології вирощування високих екологічно чистих урожаїв плодів, ягід і винограду в різних грунтово- кліматичних зонах;

–             шляхи і способи поліпшення якості продукції та заходи щодо її підтримання;

–             способи скорочення затрат праці й засобів виробництва в процесі вирощування.

вміти:

–             вирощувати садивний матеріал плодових, ягідних рослин та вино­граду;

–             проектувати плодові і ягідні насадження та виноградники для різних форм господарювання;

–             розробляти, удосконалювати і реалізовувати прогресивні технології вирощування продукції плодових і ягідних культур та винограду;

–             здійснювати біологічний контроль за станом насаджень та управляти процесами формування урожаю;

–             розробляти і реалізовувати заходи щодо поліпшення якості та зменшення втрат продукції плодівництва;

–             забезпечувати високу економічну ефективність технологій та їх екологічну чистоту.

Мета: підготовка спеціаліста, який професійно та кваліфіковано  вирішить питання щодо збереження і охорони довкілля, раціонального використання земель, буде обізнаними  в проектуванні й створенні недостаючої ланки захисних лісонасаджень; володіє знаннями та навиками з догляду за захисними насадженнями (зокрема полезахисними лісовими смугами) та методами формування і утримання їх у належному стані.

Завдання: удосконалення теоретичних питань з проблем степового масивного лісорозведення, створення полезахисних лісових смуг, боротьба з ерозією грунтів, закріплення і освоєння пісків, гірського лісорозведення, розведення лісів навколо промислових центрів, міст і сіл, садиб колгоспів і радгоспів тощо.

Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-      морфологічних і біологічних особливостей основних деревинних порід, які використовуються в меліоративних насадженнях Півдня України;

-      можливий шкідливий вплив водної ерозії;

-      можливий шкідливий вплив вітрової ерозії;

-      заходи попередження водної та вітрової ерозії за допомогою лісомеліоративних насаджень та прийомів агротехніки;

-      техніку підготовки грунту, посадки та догляду за деревинними породами підчас вегетації.

вміти:

-      підібрати потрібні для конкретних умов господарства деревинні породи;

-      розробити конструкцію деревинних насаджень;

-      організувати підготовку грунту під посадку та ремонт лісових порід;

-      організувати систему догляду за багаторічними насадженнями в господарстві;

-      складати проекти створення розсадника лісових культур та озеленення населених.

Мета навчальної дисципліни «Системи сучасних світових агротехнологій» полягає у формування знань із світового та вітчизняного досвіду, виборі та застосуванні сучасних заходів інтенсифікації вирощування основних сільськогосподарських культур.  Завданнями дисципліни є засвоєння здобувачами спеціальності другого (магістерського) рівня вищої освіти (Магістр) теоретичних основ та методичних прийомів складання сучасних технологічних схем вирощування польових культур на основі знань біологічних, морфологічних та фізіологічних особливостей культури, з урахуванням факторів росту та розвитку рослинного організму, ознайомлення з найбільш застосовуваними технологіями в сучасному рослинництві передових господарств України та розвинених країн світу. За результатами вивчення навчальної дисципліни «Системи сучасних світових агротехнологій» здобувач повинен знати: стан та перспективи хімізації землеробства в Україні та світі, особливості хімізації в зоні Степу; передовий досвід з вирощування основних сільськогосподарських культур країн ЄС; організацію виробничих процесів під час вирощування культури; шляхи мінімізації втрат під час вирощування та збирання врожаю. За результатами вивчення навчальної дисципліни «Системи сучасних світових агротехнологій» здобувач повинен вміти: проектувати та впроваджувати сучасні технології вирощування польових культур; програмувати можливі рівні врожаїв основних польових культур; контролювати розвиток агроценозів та регулювати формування врожаю за конкретних умов; реалізовувати заходи щодо скорочення втрат під час вирощування, збирання та переробки продукції рослинництва; забезпечувати високу економічну ефективність впроваджуваних технологій. Мета навчальної дисципліни «Системи сучасних світових агротехнологій» полягає у формування знань із світового та вітчизняного досвіду, виборі та застосуванні сучасних заходів інтенсифікації вирощування основних сільськогосподарських культур. 

Завданнями дисципліни є засвоєння здобувачами спеціальності другого (магістерського) рівня вищої освіти (Магістр) теоретичних основ та методичних прийомів складання сучасних технологічних схем вирощування польових культур на основі знань біологічних, морфологічних та фізіологічних особливостей культури, з урахуванням факторів росту та розвитку рослинного організму, ознайомлення з найбільш застосовуваними технологіями в сучасному рослинництві передових господарств України та розвинених країн світу.

За результатами вивчення навчальної дисципліни «Системи сучасних світових агротехнологій» здобувач повинен знати:

 • стан та перспективи хімізації землеробства в Україні та світі, особливості хімізації в зоні  Степу;
 • передовий досвід з вирощування основних сільськогосподарських культур країн ЄС;
 • організацію виробничих процесів під час вирощування культури;
 • шляхи мінімізації втрат під час вирощування та збирання врожаю.

За результатами вивчення навчальної дисципліни «Системи сучасних світових агротехнологій» здобувач повинен вміти:

 • проектувати та впроваджувати сучасні технології вирощування польових культур;
 • програмувати можливі рівні врожаїв основних польових культур;
 • контролювати розвиток агроценозів та регулювати формування врожаю за конкретних умов;
 • реалізовувати заходи щодо скорочення втрат під час вирощування, збирання та переробки продукції рослинництва;
 • забезпечувати високу економічну ефективність впроваджуваних технологій.

Метою навчальної дисципліни «Рослинництво» є формування у майбутніх фахівців технологічної підготовки з виробництва продукції рослинництва та кормів. Вона базується на знаннях про рослини польової культури, особливостях їх росту та розвитку, вимогах до факторів природного середовища, сучасних прийомах і технологіях вирощування високих врожаїв найкращої якості при найменших затратах праці та коштів.  Завданнями дисципліни є: надання інформації з біологічних особливостей головних сільськогосподарських культур, що вирощують в Україні; надання інформації про сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур залежно від особливостей агрокліматичної зони господарювання; навчити здобувача методичним основам досліджень в рослинництві.  За результатами вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: завдання та тенденції розвитку рослинницької галузі в Україні; промислове значення, різноманітність використання, поширення та потенціали урожайності польових культур і приклади їх високої реалізації у виробництві; прогресивні технології вирощування високих та екологічно чистих урожаїв сільськогосподарських культур у різних ґрунтово-кліматичних умовах України; заходи щодо зменшення до мінімуму втрат урожаю під час збирання, транспортування, післязбиральної обробки та зберігання;   За результатами вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: дотримуватись та з високою ефективністю реалізовувати сучасні прогресивні технології вирощування польових культур в умовах різних форм власності і господарювання; науково обґрунтовувати за конкретних природничих та ресурсних умов господарства, програмувати дійсно можливу врожайність сільськогосподарських культур; здійснювати біологічний контроль за станом посівів та управляти процесами формування врожаю; забезпечувати високу економічну ефективність впроваджуваних технологій та їх екологічну чистоту; розробляти і реалізовувати заходи щодо поліпшення якості та зменшення втрат за вирощування та збирання рослинницької продукції. Метою навчальної дисципліни «Рослинництво» є формування у майбутніх фахівців технологічної підготовки з виробництва продукції рослинництва та кормів. Вона базується на знаннях про рослини польової культури, особливостях їх росту та розвитку, вимогах до факторів природного середовища, сучасних прийомах і технологіях вирощування високих врожаїв найкращої якості при найменших затратах праці та коштів.

 Завданнями дисципліни є:

 • надання інформації з біологічних особливостей головних сільськогосподарських культур, що вирощують в Україні;
 • надання інформації про сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур залежно від особливостей агрокліматичної зони господарювання;
 • навчити здобувача методичним основам досліджень в рослинництві.

 

За результатами вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • завдання та тенденції розвитку рослинницької галузі в Україні;
 • промислове значення, різноманітність використання, поширення та потенціали урожайності польових культур і приклади їх високої реалізації у виробництві;
 • прогресивні технології вирощування високих та екологічно чистих урожаїв сільськогосподарських культур у різних ґрунтово-кліматичних умовах України;
 • заходи щодо зменшення до мінімуму втрат урожаю під час збирання, транспортування, післязбиральної обробки та зберігання;

 

  За результатами вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • дотримуватись та з високою ефективністю реалізовувати сучасні прогресивні технології вирощування польових культур в умовах різних форм власності і господарювання;
 • науково обґрунтовувати за конкретних природничих та ресурсних умов господарства, програмувати дійсно можливу врожайність сільськогосподарських культур;
 • здійснювати біологічний контроль за станом посівів та управляти процесами формування врожаю;
 • забезпечувати високу економічну ефективність впроваджуваних технологій та їх екологічну чистоту;
 • розробляти і реалізовувати заходи щодо поліпшення якості та зменшення втрат за вирощування та збирання рослинницької продукції.

Метою навчальної дисципліни є: формування у майбутніх фахівців навичок на основі набутих знань науково-обґрунтовано програмувати в господарстві максимально можливі рівні урожайності сільськогосподарських культур; розробляти, удосконалювати та з високою ефективністю реалізувати прогресивні технології вирощування польових культур в умовах різних форм власності і господарювання; здійснювати біологічний контроль за станом посівів та управляти процесами формування урожаю; забезпечити високу економічну ефективність впроваджуваних технологій та їх екологічну чистоту; розробляти і реалізувати заходи по поліпшенню якості та зменшенню втрат рослинницької продукції. Основним завданням курсу «Рослинництво» є: вивчення морфологічної та анатомічної будову сільськогосподарських рослин, особливості їхнього росту та розвитку, систематику; особливості розпізнавання рослин за їхніми морфологічними ознаками на етапах органогенезу; принципи й розрахунки прогнозування і програмування врожайності; методи біологічного контролю за ф Метою навчальної дисципліни є: формування у майбутніх фахівців навичок на основі набутих знань науково-обґрунтовано програмувати в господарстві максимально можливі рівні урожайності сільськогосподарських культур; розробляти, удосконалювати та з високою ефективністю реалізувати прогресивні технології вирощування польових культур в умовах різних форм власності і господарювання; здійснювати біологічний контроль за станом посівів та управляти процесами формування урожаю; забезпечити високу економічну ефективність впроваджуваних технологій та їх екологічну чистоту; розробляти і реалізувати заходи по поліпшенню якості та зменшенню втрат рослинницької продукції.

Основним завданням курсу «Рослинництво» є: вивчення морфологічної та анатомічної будову сільськогосподарських рослин, особливості їхнього росту та розвитку, систематику; особливості розпізнавання рослин за їхніми морфологічними ознаками на етапах органогенезу; принципи й розрахунки прогнозування і програмування врожайності; методи біологічного контролю за формуванням продуктивності посівів; контрольно-насіннєвий аналіз; методики складання агротехнічної частини технологічних карт.

знати:

 • стан і перспективи розвитку рослинництва, значення, морфологічні і біологічні особливості польових культур, сучасні технології вирощування культур, включаючи інтенсивні;
 • шляхи і способи покращення якості сільськогосподарської продукції; скорочення затрат праці і засобів при вирощуванні урожаю.

вміти:

 • планувати і організовувати виконання робочих процесів у рослинництві з використанням сільськогосподарської техніки, добрив та пестицидів;
 • застосовувати досягнення науки і передового досвіду;
 • програмувати урожайність сільськогосподарських культур;
 • планувати виробництво якісної, екологічно чистої продукції з мінімальними енергетичними і трудовими затратами при максимальному виході її за одиницю часу на одиниці площі;
 • впроваджувати сортові, інтенсивні, енерго- і ресурсозберігаючі екологічно доцільні технології;
 • застосовувати своєчасну і ефективну сортозаміна польових культур і раціональне їх розміщення в сівозміні, спрямоване на поліпшення умов вирощування;
 • вміти поєднувати інтенсивне виробництво рослинницької продукції з комплексом агротехнічних, агрохімічних і меліоративних заходів щодо збереження та відтворення родючості ґрунту і виробництва рослинницької продукції на базі сучасної досконалої і високопродуктивної сільськогосподарської техніки та високоефективної її експлуатації;
 • запобігати втратам врожаю під час його вирощування, збирання і перевезення
 • користуватися оперативною інформацією для своєчасного і якісного проведення комплексу сільськогосподарських робіт, запобігання виникненню і ліквідація негативних ситуацій в процесі виробництва рослинницької продукції

Мета: оволодіння майбутніми спеціалістами знань з питань ефективного виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, а також вмінь запровадження взаємовигідних економічних взаємовідносин, які б забезпечували підвищення сукупної продуктивності праці та ефективності народногосподарського комплексу країни.

Завдання: визначення практичних проблем удосконалення управління народногосподарським комплексом України, забезпечення наукової політики держави в галузі механізації, електрифікації, автоматизації, аграрного будівництва, хімізації сільського господарства, переробки кінцевого аграрного продукту, інформаційного, матеріально – технічного та наукового забезпечення виробничої аграрної сфери.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–       особливості економічних взаємовідносин між виробничою та обслуговуючою сферами;

–       методи визначення показників економічної ефективності агросервісної діяльності;

–       шляхи покращення ефективності використання виробничого ресурсного потенціалу підприємства тощо.

вміти:

–       раціонально використовувати виробничі ресурси;

–       визначати паритет цін з підприємствами постачання, переробки, зберігання та реалізації продукції;

–       максимально завантажувати виробничі потужності матеріально –технічної бази;

якісно використовувати економічні знання та практичні навички в підприємницькій діяльності.

Мета: оволодіння майбутніми спеціалістами знань з питань ефективного виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, а також вмінь запровадження взаємовигідних економічних взаємовідносин, які б забезпечували підвищення сукупної продуктивності праці та ефективності народногосподарського комплексу країни.

Завдання: визначення практичних проблем удосконалення управління народногосподарським комплексом України, забезпечення наукової політики держави в галузі механізації, електрифікації, автоматизації, аграрного будівництва, хімізації сільського господарства, переробки кінцевого аграрного продукту, інформаційного, матеріально – технічного та наукового забезпечення виробничої аграрної сфери.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–       особливості економічних взаємовідносин між виробничою та обслуговуючою сферами;

–       методи визначення показників економічної ефективності агросервісної діяльності;

–       шляхи покращення ефективності використання виробничого ресурсного потенціалу підприємства тощо.

вміти:

–       раціонально використовувати виробничі ресурси;

–       визначати паритет цін з підприємствами постачання, переробки, зберігання та реалізації продукції;

–       максимально завантажувати виробничі потужності матеріально –технічної бази;

якісно використовувати економічні знання та практичні навички в підприємницькій діяльності.

Мета: оволодіння майбутніми спеціалістами знань з питань ефективного виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, а також вмінь запровадження взаємовигідних економічних взаємовідносин, які б забезпечували підвищення сукупної продуктивності праці та ефективності народногосподарського комплексу країни.

Завдання: визначення практичних проблем удосконалення управління народногосподарським комплексом України, забезпечення наукової політики держави в галузі механізації, електрифікації, автоматизації, аграрного будівництва, хімізації сільського господарства, переробки кінцевого аграрного продукту, інформаційного, матеріально – технічного та наукового забезпечення виробничої аграрної сфери.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–       особливості економічних взаємовідносин між виробничою та обслуговуючою сферами;

–       методи визначення показників економічної ефективності агросервісної діяльності;

–       шляхи покращення ефективності використання виробничого ресурсного потенціалу підприємства тощо.

вміти:

–       раціонально використовувати виробничі ресурси;

–       визначати паритет цін з підприємствами постачання, переробки, зберігання та реалізації продукції;

–       максимально завантажувати виробничі потужності матеріально –технічної бази;

якісно використовувати економічні знання та практичні навички в підприємницькій діяльності.

Мета: оволодіння майбутніми спеціалістами знань з питань ефективного виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, а також вмінь запровадження взаємовигідних економічних взаємовідносин, які б забезпечували підвищення сукупної продуктивності праці та ефективності народногосподарського комплексу країни.

Завдання: визначення практичних проблем удосконалення управління народногосподарським комплексом України, забезпечення наукової політики держави в галузі механізації, електрифікації, автоматизації, аграрного будівництва, хімізації сільського господарства, переробки кінцевого аграрного продукту, інформаційного, матеріально – технічного та наукового забезпечення виробничої аграрної сфери.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–       особливості економічних взаємовідносин між виробничою та обслуговуючою сферами;

–       методи визначення показників економічної ефективності агросервісної діяльності;

–       шляхи покращення ефективності використання виробничого ресурсного потенціалу підприємства тощо.

вміти:

–       раціонально використовувати виробничі ресурси;

–       визначати паритет цін з підприємствами постачання, переробки, зберігання та реалізації продукції;

–       максимально завантажувати виробничі потужності матеріально –технічної бази;

якісно використовувати економічні знання та практичні навички в підприємницькій діяльності.

Мета: оволодіння майбутніми спеціалістами знань з питань ефективного виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, а також вмінь запровадження взаємовигідних економічних взаємовідносин, які б забезпечували підвищення сукупної продуктивності праці та ефективності народногосподарського комплексу країни.

Завдання: визначення практичних проблем удосконалення управління народногосподарським комплексом України, забезпечення наукової політики держави в галузі механізації, електрифікації, автоматизації, аграрного будівництва, хімізації сільського господарства, переробки кінцевого аграрного продукту, інформаційного, матеріально – технічного та наукового забезпечення виробничої аграрної сфери.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–       особливості економічних взаємовідносин між виробничою та обслуговуючою сферами;

–       методи визначення показників економічної ефективності агросервісної діяльності;

–       шляхи покращення ефективності використання виробничого ресурсного потенціалу підприємства тощо.

вміти:

–       раціонально використовувати виробничі ресурси;

–       визначати паритет цін з підприємствами постачання, переробки, зберігання та реалізації продукції;

–       максимально завантажувати виробничі потужності матеріально –технічної бази;

якісно використовувати економічні знання та практичні навички в підприємницькій діяльності.

Мета: оволодіння майбутніми спеціалістами знань з питань ефективного виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, а також вмінь запровадження взаємовигідних економічних взаємовідносин, які б забезпечували підвищення сукупної продуктивності праці та ефективності народногосподарського комплексу країни.

Завдання: визначення практичних проблем удосконалення управління народногосподарським комплексом України, забезпечення наукової політики держави в галузі механізації, електрифікації, автоматизації, аграрного будівництва, хімізації сільського господарства, переробки кінцевого аграрного продукту, інформаційного, матеріально – технічного та наукового забезпечення виробничої аграрної сфери.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–       особливості економічних взаємовідносин між виробничою та обслуговуючою сферами;

–       методи визначення показників економічної ефективності агросервісної діяльності;

–       шляхи покращення ефективності використання виробничого ресурсного потенціалу підприємства тощо.

вміти:

–       раціонально використовувати виробничі ресурси;

–       визначати паритет цін з підприємствами постачання, переробки, зберігання та реалізації продукції;

–       максимально завантажувати виробничі потужності матеріально –технічної бази;

якісно використовувати економічні знання та практичні навички в підприємницькій діяльності.

Генетика — це наука про закономірності успадковування та мінливості, а також матеріальні структури, що їх забезпечують.

Спадковість — універсальна властивість організмів зберігати і передавати наступним поколінням подібні ознаки та спадкову інформацію. На молекулярному рівні спадковість забезпечується реплікацією (самоподвоєнням) ДНК, об’єднанням генетичного матеріалу під час утворення зиготи та незалежним розходженням хромосом у процесі мейозу.

Спадковість зберігає вид, різні організми якого характеризуються подібністю за різними критеріями: морфологічними, фізіолого-біохімічними, еколого-географічними, генетичними.

Мінливість — універсальна властивість організмів набувати нових ознак у процесі індивідуального розвитку; ця властивість є наслідком зміни генетичної інформації або взаємодії непорушеної генетичної інформації з навколишнім середовищем.

Розрізняють такі типи мінливості: спадкову (генотипову), яка є проявом змін у генотипі; неспадкову (фенотипову, модифікаційну), яка не супроводжується змінами генотипу; онтогенетичну, пов’язану з функціонуванням різних наборів генів на різних етапах життєвого циклу клітини. Мінливість робить можливим пристосування організмів до змін у навколишньому середовищі.

Для еволюції мінливість є важливим чинником, який забезпечує виживання найпристосованіших організмів.

Генетика — це наука про закономірності успадковування та мінливості, а також матеріальні структури, що їх забезпечують.

Спадковість — універсальна властивість організмів зберігати і передавати наступним поколінням подібні ознаки та спадкову інформацію. На молекулярному рівні спадковість забезпечується реплікацією (самоподвоєнням) ДНК, об’єднанням генетичного матеріалу під час утворення зиготи та незалежним розходженням хромосом у процесі мейозу.

Спадковість зберігає вид, різні організми якого характеризуються подібністю за різними критеріями: морфологічними, фізіолого-біохімічними, еколого-географічними, генетичними.

Мінливість — універсальна властивість організмів набувати нових ознак у процесі індивідуального розвитку; ця властивість є наслідком зміни генетичної інформації або взаємодії непорушеної генетичної інформації з навколишнім середовищем.

Розрізняють такі типи мінливості: спадкову (генотипову), яка є проявом змін у генотипі; неспадкову (фенотипову, модифікаційну), яка не супроводжується змінами генотипу; онтогенетичну, пов’язану з функціонуванням різних наборів генів на різних етапах життєвого циклу клітини. Мінливість робить можливим пристосування організмів до змін у навколишньому середовищі.

Для еволюції мінливість є важливим чинником, який забезпечує виживання найпристосованіших організмів.

Генетика — це наука про закономірності успадковування та мінливості, а також матеріальні структури, що їх забезпечують.

Спадковість — універсальна властивість організмів зберігати і передавати наступним поколінням подібні ознаки та спадкову інформацію. На молекулярному рівні спадковість забезпечується реплікацією (самоподвоєнням) ДНК, об’єднанням генетичного матеріалу під час утворення зиготи та незалежним розходженням хромосом у процесі мейозу.

Спадковість зберігає вид, різні організми якого характеризуються подібністю за різними критеріями: морфологічними, фізіолого-біохімічними, еколого-географічними, генетичними.

Мінливість — універсальна властивість організмів набувати нових ознак у процесі індивідуального розвитку; ця властивість є наслідком зміни генетичної інформації або взаємодії непорушеної генетичної інформації з навколишнім середовищем.

Мета курсу: Основною метою дисципліни «Вища математика» є оволодіння студентами необхідним математичним апаратом, що допомагає аналізувати, моделювати та розв’язувати прикладні просторові задачі природничого циклу у професійній діяльності; формування вмінь аналітичного мислення та математичного формулювання біологічних, хімічних, екологічних, географічних задач.,навчити студентів самостійно застосовувати математичні методи і виконувати типові розрахунки на персональному комп’ютері (ПК).

Викладач: старший викладач кафедри прикладної математики та економічної кібернетики Кавун Галина Михайлівна

Курс "Політологія і соціологія" розрахований для здобувачів вищої першого (бакалаврського) рівня 1 курсу економічного факультету.

Викладач: професор кафедри професійної освіти Черемісін Олександр Вікторович

Мета навчальної дисципліни: формування у майбутніх фахівців сучасного рівня правової культури та системного уявлення про правову охорону результатів інтелектуальної діяльності – авторського права, права промислової власності і засобів індивідуалізації, вироблення навичок користування нормативними актами, набуття практичних навичок роботи із сучасними об'єктами права інтелектуальної власності і використання отриманих знань в організації господарського обороту інтелектуальної власності у складі майнового комплексу підприємств.

                     Результатом вивчення навчальної дисципліни є набуття студентами універсальних професійних компетентностей з використання та захисту результатів інтелектуальної власності в діяльності підприємства.

           У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти повинні Знати:

 - основні поняття і категорії в сфері правового регулювання інтелектуальної власності;

- основні нормативні правові акти у сфері правового регулювання інтелектуальної власності;

- роль і значення результатів інтелектуальної діяльності, особливості використання інтелектуальної власності у цивільному обігу і порядок введення об'єктів інтелектуальної власності підприємства в господарський обіг;

 - основні інститути права інтелектуальної власності: авторське та суміжні права; патентне право; право на селекційні досягнення; право на секрет виробництва (ноу-хау);

 - законодавство про захист прав на результати інтелектуальної діяльності;  

 - відповідальності за порушення прав на результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації;

        Вміти: 

- оперувати поняттями і категоріями права на результати інтелектуальної діяльності;

 - аналізувати, тлумачити і правильно застосовувати норми, що регулюють правовідносини у сфері результатів інтелектуальної діяльності, які охороняються;

 - аналізувати юридичні факти, що вимагають захисту прав на результати інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації;

 - застосовувати правові акти та документи у сфері захисту результатів інтелектуальної діяльності;

 - встановлювати наявність правопорушення у сфері результатів інтелектуальної діяльності , які охороняються;

 - визначати загальні підстави притягнення до цивільноправової, адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про інтелектуальну власність.

 

Мета  засвоєння студентами необхідних теоретичних знань та набуття практичних навичок для того, щоб майбутній фахівець мав високий рівень професійної підготовки, необхідний для вмілого рішення основних організаційно-господарчих питань, пов'язаних зі створенням для тварин оптимальних умов їх догляду і годівлі.

Завдання вивчення факторів зовнішнього середовища  та їх впливу на здоров'я і продуктивні якості сільськогосподарських тварин

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні вимоги  для створення оптимального мікроклімату тваринницьких приміщень для різних статево-вікових груп сільськогосподарських тварин

вміти: методиками оцінки санітарно-гігієнічного стану тваринницьких об'єктів, методиками визначення основних показників мікроклімату тваринницьких приміщень, зоогігієнічною оцінкою умов годівлі, догляду і утримання сільськогосподарських тварин.

Мета вивчення дисципліни - передбачає вивчення студентами законодавчого регулювання питань інтелектуальної власності, порядок патентування винаходу (корисної моделі), промислового зразка, раціоналізаторській пропозиції, апробацію наукових досліджень, ознайомленням з системою інтелектуальної власності на Україні, охорона та захист авторських прав. Основне коло питань, що розглядаються в курсі “ Науковий супровід досліджень у тваринництві” включає аналіз і особливості державної системи патентної інформації, пошук патентної інформації, та оформлення документації (складати та подавати заявку на винахід та корисну модель);

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен :

 знати:

-                      сутність і поняття інтелектуальної власності;.

-                      принципи формування, порядок організації й структуру

-                      системи     інтелектуальної власності та її функціонування;

-                      особливості здійснення патентного пошуку;

-                      сутність промислової власності;

-                      сутність авторського права і сумісних прав;

-                       вміти:

-самостійно проводити патентно - інформаційний пошук;

-                      правильно визначати критерії патентоспроможності.

-                      складати та подавати заявку на винахід та корисну модель;

         складати реферати та описи промислових зразків;

 

Мета: Вивчення дії розчиненних у природних і стічних водах хімічних речовин – токсикантів на водні організми, проведення аналізу та прогнозування екологічних наслідків впливу токсикантів на популяцію, біоценоз, екосистему та розробка ефективних заходів щодо запобігання негативної дії токсикантів на водні організми.

Завдання: дослідження вмісту, закономірностей розповсюдження, перетворення і впливу токсинів на гідро біонтів, оволодіння методами оцінки токсичності та охорони водних ресурсів від забруднювачів. Аналіз та прогнозування екологічних наслідків впливу токсинів на популяцію, біоценоз, екосистему.

Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: характеристики основних токсикантів, що потрапляють у водойми; клінічні ознаки отруєння риб токсикантами; діагностування отруєння риб різними токсикантами.

вміти: розробляти способи підвищення резистентності риб до дії токсикантів, визначати токсиканти у воді та гідро біонтах; встановлювати та контролювати гранично допустимі концентрації токсикантів для води у рибницьких водоймах; розробляти заходи запобігання потрапляння шкідливих речовин у водойми; проводити екологічну експертизу причин масової загибелі риб.

Метою навчальної дисципліни «Проектування професійної діяльності та підготовки фахівців» є формування у майбутніх магістрів-економістів системи знань про особливості педагогічної професії, специфіки проектування професійної діяльності. 

 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Проектування професійної діяльності та підготовки фахівців» є ознайомлення студентів із знання про сутність, особливості, цілі та функції професійної кар’єри; систему психологічних методів, які сприяють соціальному і професійному самовизначенню особистості з метою її адаптації до умов реалізації власної професійної кар’єри.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 знати:

 • особливості педагогічної професії;
 • сутність, особливості, цілі та функції професійної кар’єри;
 • поняття «особистість та управління процесом її формування»;
 •  особливості психолого-педагогічної діагностики фахівців, що планують побудувати професійну кар’єру (виявлення здібностей до навчання, рівня практичних умінь та навичок зі спеціальності, глибини мотивації та професійної спрямованості);
 • специфіку професійної діяльності й професійне самовизначення;
 •  оптимальні стратегії і тактики побудови професійної кар’єри та їх своєчасне корегування;
 •  реальні перспективи професійного просування;
 • специфіку індивідуальних консультацій із фахівцями;
 • систему психологічних методів, які сприяють соціальному і професійному самовизначенню особистості з метою її адаптації до умов реалізації власної професійної кар’єри;
 •  психологічні тренінгові програми, спрямовані на формування у фахівців, які будують кар’єру, розвиток саморегуляції.

 вміти:

 • визначати загальні засади педагогічної професії;
 • з’ясовувати залежність між професійною діяльністю і професійною підготовкою фахівця;
 • володіти полемічним мистецтвом (диспут, полеміка, дискусія);
 • складати професійне портфоліо;
 • знаходити можливі засоби переконання відносно предмета мовлення та правильної побудови аргументу;
 •    проводити глибокої психолого-педагогічної діагностики фахівців, що планують побудувати професійну кар’єру (виявлення здібностей до навчання, рівня практичних умінь та навичок зі спеціальності, глибини мотивації та професійної спрямованості);
 •    проводити психологічні тренінгові програми, спрямовані на формування у фахівців, які будують кар’єру, знань, умінь та навичок самостійного професійного навчання; розвиток саморегуляції.
 • створювати ефективні усні та мультимедійні презентації.

Метою навчальної дисципліни «Культура усного професійного мовлення» є формування у майбутніх магістрів-економістів системи знань про основні норми культури усного мовлення та реалізація їх на практиці.

 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Культура усного професійного мовлення» є ознайомлення студентів із знання про мовний вплив та умови лінгвістичного маніпулювання  поведінкою опонента, вмінням вести ділові та приватні бесіди,  визначення значення різноманітних вербальних і невербальних засобів впливу на співрозмовника під час фахового спілкування.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 знати:

 • умови ефективного професійного спілкування;
 • основні поняття загальної риторики;
 • види аргументів і ситуації їх використання;
 • етапи та способи підготовки усної промови;
 • принципи безконфліктного спілкування;
 • невербальні засоби спілкування;
 • сучасні прийоми активізації уваги слухачів;
 • способи проведення дискусії;
 • сутність полеміки і полемічні прийоми.

 вміти:

 • вести розгорнутий монолог та створювати промови на професійну тематику;
 • вести ефективну, конструктивну бесіду на будь-яку тему з кола зацікавлень культурної, високоосвіченої людини;
 • вирішувати комунікативні та мовленнєві завдання в конкретній ситуації спілкування;
 • організувати взаємодію з аудиторією, налагодити контакт, зворотній зв’язок, спілкування;
 • використовувати невербальні засоби спілкування для досягнення власної мети;
 • підготувати публічний навчальний виступ для захисту курсового (дипломного) проекту;
 • володіти полемічним мистецтвом (диспут, полеміка, дискусія);
 • знаходити можливі засоби переконання відносно предмета мовлення та правильної побудови аргументу;
 • створювати ефективні усні та мультимедійні презентації.

Освітній рівень: перший (бакалаврський), четвертий рік навчання;

Спеціальність: 201 "Агрономія";

Освітньо-професійна программа: "Агрономія"

Обєм курсу: 3 кредити (90 год, із них 22 год. лекцій, 24 год. практичних занять, 44 год. самостійної роботи);

Вид контролю: залік.

Освітній рівень: перший (бакалаврський), третій рік навчання;

Спеціальність: 204 "Технологія виробнитцва і переробки продукції тваринництва"

Освітньо-професійна програма: "Технологія виробнитцва і переробки продукції тваринництва"

Об'єм: 6,0 кредитів (180 год., із них 20 год. лекцій, 62 год. лабораторно-практичних занять, 83 год. смостійна робота, 15 год. виробнича практика;

Вид контролю: іспит.

                                                              Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: поглиблення знань щодо особливостей і специфіки управлінських процесів.

Завдання: формування у студентів необхідних знань і практичних навичок щодо раціоналізації управлінської діяльності на основі використання психологічних механізмів, закономірностей, прийомів, а також формування і розвиток особистих і ділових якостей.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: мету вивчення, зміст дисципліни; основні поняття психології управління як спеціальної галузі психологічної науки; сучасні підходи, що використовуються у цій системі знань; психологічний контекст управлінських відносин і психологічні закономірності управлінського процесу; соціально-психологічні механізми та методи управлінського впливу; особливості як суб’єкта управління; психологічні аспекти, інструментарій управління трудовим колективом; особливості ділового спілкування; методи проведення соціально-психологічних досліджень в управлінні соціально-економічними системами.

вміти: застосовувати психологічні знання в управлінській діяльності; визначати закономірності управління; застосовувати методи саморозвитку особистості керівника; використовувати методи дослідження соціально-психологічних тенденцій в організації; застосовувати методи аналізу соціально-психологічних передумов результативності управлінського процесу; застосовувати соціально-психологічні методи управління, а також методи і прийоми психогігієни в управлінні.

Метою курсу є набуття  компетенції у питаннях мінливості і спадковості ознак риб на рівні організму та популяцій, принципів відбору та добору риб, організації умов для прискорення статевого дозрівання та отримання і інкубації ікри.  Програмою передбачено вивчення сучасних положень теорії еволюції на підставі процесів, що відбуваються на рівні популяції та виду. 

Мета вивчення дисципліни- формування у студента системи знань і навичок з методики проведення біологічних  дослідів, систематизації, аналізу і оцінки результатів досліджень, оформлення наукової роботи, авторських прав та патентної документації.

         Технолог виробництва продукції тваринництва, повинен не тільки удосконалювати селекційну роботу поліпшуючи стадо, його племінні та продуктивні якості, поліпшуючи годівлю, утримання та правильно експлуатувати механізми на фермі, але ще бути дослідником, який вміє у короткий час впровадити досягнення науки і техніки, і таким чином забезпечити виробництву найбільший зоотехнічний і економічний ефект.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен :

-                      знати: основні методи науково-дослідної роботи і постійно шукати науково-обґрунтовані рішення подальшого розвитку тваринництва;

-                      способи і методи отримання великої кількості і високоякісної продукції при найменших витратах праці та матеріальних цінностей;

-                      вміти: . самостійно добувати нові знання шляхом проведення експериментів на тваринах, приймати участь в реальних проектних і конструкторсько-технологічних розробках;

-                      формулювати і описувати винахід, оформлювати патент чи авторські права.

Курс "Політологія" розрахований для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 2 курсу факультету водного господарства, будівництва та землеустрою та 2 курсу біолого-технологічного факультету. Загальна кількість годин 75 (2,5).

Мета курсу полягає у розвитку критичного мислення здобувачів вищої освіти, їх уміння вільно і самостійно аналізувати і пояснювати зміст та сутність політичних явищ в Україні та за її межами. 

Викладач: професор кафедри професійної освіти Черемісін Олександр Вікторович

Картинки по запросу "картинка компьютерное моделирование"

Кафедра  Менеджменту та інформаційних технологій

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

спеціальностей  205  «Лісове  господарство», 206  «Садово-паркове господарство»

3 курс, 5  семестр

Мета – оволодіння методами і технікою дослідження, чисельного опису та математичного моделювання об’єктів і явищ як предметів фахової діяльності бакалаврів лісового та садово-паркового господарства.

Автор: к.т.н., доцент Лобода О.М.

Метою викладання дисципліни є отримання знань про процеси життєдіяльності організму тварин і його складових: клітин, субклітинних структур, тканин, органів та систем органів, а також їх взаємозв'язок та взаємодію організму, як єдиного цілого, з зовнішнім середовищем.

Курс «Безпека життєдіяльності та охорона праці» призначений  для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх освітньо-професійних програм і спеціальностей та форм навчання.

Викладач: канд. с.г. наук, доцент Ревтьо О.Я.


Електроний курс дисципліни "Виробничі процеси в технологіях тваринництва" рекомендовано для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня четвертого року навчання біолого-технологічного факультету. Загальний об"єм курсу 3 кредити (90 годин). Кінцевий результет курсу - залік.

Метою дисципліни «Виробничі процеси в технологіях тваринництва» є формування у студентів знань та навичок з оволодіння закономірностями та методичними підходами організації створення і функціонування раціональних форм виробничих систем в сільськогосподарських підприємствах в умовах розвитку ринкових відносин. В сучасних умовах високої концентрації і значної невизначеності ринкового середовища технологія розглядається як наука про найбільш економічні способи та процеси виробництва сировини, матеріалів та готової продукції. Технологічний процес становить основу будь-якого виробничого процесу – сполучення предметів, знарядь праці та живої праці в просторі і часі, а раціональна організація виробничого процесу повинна відповідати вимогам і будуватися на таких принципах, як спеціалізація, диференціація, концентрація і інтеграція, пропорційність, безперервність, ритмічність та ін.

Завдання дисципліни: вивчення організаційних основ створення і функціонування сільськогосподарських підприємств та їх об’єднань, організація використання засобів виробництва, виробництва і використання кормів, організація внутрішньогосподарського планування, нормування і оплати праці, організації основних технологічних процесів у тваринництві. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

- організаційно – економічні основи сільськогосподарських підприємств і об’єднань;

- методи і систему роздержавлення і приватизації підприємств, визначення розмірів паїв;

- принципи, методи та систему внутрішньогосподарського планування;

- систему тваринництва, особливості обґрунтування галузевої структури, відтворення та оборот

вміти:

- раціонально, ефективно і прибутково організовувати виробництво тваринницької продукції: молока, м’яса, яєць, вовни;

- розробляти раціональну організацію і структуру стада;

- розраховувати планову та звітну собівартість продукції;

- здійснювати розрахунки з визначення розцінок за одиницю продукції, кількісного складу внутрішньогосподарських формувань;

- розраховувати норми виробітку, навантаження поголів’я;

- визначати річну потребу в робочій силі, засобах виробництва;

- складати технологічні карти виробництва продукції тваринництва, галузеві розділи річних планів, річних завдань внутрішньогосподарських формувань.

Курс призначений для студентів 1-2 курсу (освітній рівень бакалавр) факультету водного господарства, будівництва та землеустрою.

Дисципліна включає в себе теоретичну частину - лекції, та практичну частину - практичні заняття. самостійна та індивідуальна роботи, диф. заліки та екзамени.

     Курс "Геосистемний моніторинг навколишнього середовища" призначений для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

Електронний курс з дисципліни "Гербологія" для студентів 2 курсу агрономічного факультету за спеціальністю 201 "Агрономія". Кількість кредитів - 4, кількість годин - 120

для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології", спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології"

Основною метою викладання дисципліни "Гідравлічні і аеродинамічні машини" є формування у майбутніх фахівців знань і умінь з машинних методів перекачування рідини і газу.

Мета викладання навчальної дисципліни "Гідротехнічні споруди" надати майбутньому технологу-гідротехніку базових знань для вирішення питань вибору типу, визначення розмірів, компоновки і експлуатації гідротехнічних споруд та гідротехнічних вузлів водогосподарських об’єктів на річках та каналах з урахуванням комплексного використання водних ресурсів, умов виконання робіт, техніко-економічних факторів будівництва і експлуатації, впливу гідротехнічних споруд (ГТС) на навколишнє середовище, ефективної роботи гідромеліоративних систем.

Освітній рівень: перший (бакалаврський), другий рік навчання

Спеціальність: 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

Освітньо-професійна програма :"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

Обєм курсу: 7,5 кредитів (225 год.). У т. ч. 40 год. лекцій, 72 год. лабораторно-практичних занять, 113 год. самостійна робота.

Кінцевий результат - курсовий проект, іспит.

Електронний навчальний курс "Ґрунтознавство з основами геології"  призначений  для студентів агрономічного факультету 2 курсу денної (3 і 4 семестр)  та  3 курсу заочної (5 і 6 семестр) форми навчання. Форма контролю – іспит. Курс складається з 6 кредитів,  180 годин, у тому числі для студентів денної форми навчання лекцій – 40, лабораторних занять – 44, практичних занять – 8 год.; для студентів заочної форми навчання лекцій – 24, лабораторних занять – 24 год. Програмою курсу передбачено виконання курсової роботи. Для студентів денної форми навчання передбачена навчальна практика.

    Курс "Грунтознавство з основами геоморфології" призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Геодезія та землеустрій", спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій.

      Курс "Грунтознавство та географія грунтів" призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 -Науки про Землю.

Курс "Динаміка підземних вод" призначений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

Мета дисципліни - надати базові знання про математичні моделі руху води по порах та тріщинках гірських порід, закони фільтрації, класифікації та структуру потоків підземних вод, основні аналітичні розрахунки природних та штучних потоків підземних вод, основи визначення гідрогеологічних параметрів за даними дослідно-фільтраційних досліджень, уявлення про міграцію підземних вод та перенесення вологи в зоні аерації.

Завдання - сформувати практичні навички математичного опису процесу руху природних та штучних потоків підземних вод та використання основних аналітичних залежностей, що застосовуються в геофільтраційних розрахунках.

Предмет вивчення - ресурси підземних вод з точки зору математичного опису їх руху в природних та змінених під впливом діяльності людини умовах, а також аналітичні методи геофільтраційних розрахунків, що застосовуються при вирішенні низки практичних господарських задач (водопостачання за рахунок підземних вод, гідротехнічне будівництво, меліорація земель, тощо).

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати:

- основні математичні моделі руху підземних вод та закони фільтрації;

- основні класифікаційні схеми та особливості структури потоків підземних вод;

-  базові диференціальні рівняння фільтрації підземних вод та основні методи їх розв’язання;

-  основні аналітичні залежності, що застосовуються при розрахунках потоків підземних вод;

-  основи визначення гідрогеологічних параметрів за результатами дослідно-фільтраційних досліджень;

- основні поняття про міграцію підземних вод та перенесення вологи в зоні аерації.

вміти:

- класифікувати реальні потоки підземних вод;

- визначати характерні особливості структури реальних потоків підземних вод;

- застосовувати наявні аналітичні залежності для розрахунків гідродинамічних напорів та витрат потоків підземних вод при вирішенні конкретних господарських задач (гідротехнічне будівництво, будівництво дренажних споруд, водопостачання за рахунок підземних вод, запобігання процесу підтоплення земель, тощо.

Курс "Динаміка процесів прибережної зони"  призначений для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо- професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення з природними факторами та процесами у прибережній зоні, особливостями проявів гідрологічних процесів і їхнього впливу на гідрографічні умови й гідротехнічні споруди, на процеси транспорту наносів і їхнього відкладення, а також ознайомлення з проблемами захисту морських акваторій і каналів. Усі ці фактори і процеси впливають на діяльність людства у прибережних зонах морів та океанів -організацію та безпеку мореплавства, видобуток корисних копалин, різноманітне будівництво гідротехнічних та морських споруд (від проектування до експлуатації).

Завдання: вивчення загальних закономірностей фізичного стану і динаміки вод у прибережному регіоні океанів та морів на підставі залучення законів гідромеханіки і гідротермодинаміки, з урахуванням лабораторних і натурних досліджень. При вивченні дисципліни розглядаються такі поняття: прибережна зона та її головні елементи, наноси у прибережній зоні та їх склад і властивості, динамічні процеси та їх особливості у названій зоні, поперечний та поздовжній рух наносів, теорії руху наносів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

знати:

 • характеристики прибережної зон морів та океанів;
 • особливості гідрологічних і динамічних процесів у прибережній зоні та їх вплив на гідрографічні умови та гідротехнічні споруди;
 • процеси постачання, відкладення та транспорту наносів у прибережній зоні, їх взаємодію з гідротехнічними спорудами;
 • процеси формування акумулятивних та абразійних форм рельєфу дна у прибережній зоні,  а також процеси переформування берегової лінії;
 • проблеми та методи захисту акваторій від негативного впливу динамічних процесів і неврегульованих потоків наносів.

вміти:

 • складати геоморфологічні карти різного типу;
 •  обчислювати режимні функції гі дрометеорологічних елементів;
 • використовувати сучасні методи і методики розрахунку впливу динамічних факторів на гідрографічні умови;
 • оцінювати об'єми та напрямки переміщення наносів;
 • обчислювати заносимість підхідних каналів;
 • використовувати при обґрунтуванні своїх рішень останні досягнення науки і техніки.

Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Загальна кількість годин - 90

Кількість кредитів – 3,0

Курс – ІІ, семестр 3

Форма контролю:іспит

Електронний курс призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Бакалавр», спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання.


Дисципліна «Експертиза гідротехнічних та ВГО» вивчається здобувачами вищої освіти за освітньо-професійною програмою  другого магістерського рівня спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології".

Курс «Експертиза гідротехнічних та ВГО» спрямований на поглиблення засвоєння теоретичних та практичних знань щодо безпеки гідротехнічних та ВГО, яка залежить від постійного і повного обліку змін значень контрольованих показників, своєчасного аналізу даних, коригування статистичних залежностей і значень діагностичних показників. Навчає методам визначення розмірів області впливу і характеру змін, які відбулися в ґрунтах основ гідротехнічних та водогосподарських об’єктів, а також розглядає наявність та активність розвитку небезпечних геологічних процесів природного та техногенного генезису, ступінь їх впливу на безпеку ГТС.

Мета. Основною  метою  викладання  дисципліни  “Експертиза гідротехнічних та ВГО ” є розкриття сучасних наукових концепцій, моделей,  методів  визначення критеріїв безпеки складних систем  на  етапах  проектування,  виробництва  і  будівництва, випробування  і  експлуатації  гідротехнічних споруд та водогосподарських  об’єктів; розробка та організація контролю і діагностики стану ГТС, з урахуванням вимог Державних і міжнародних стандартів.

        Завдання:

 - підвищення рівня знань з безпеки гідротехнічних споруд та  водогосподарських  систем  у  відповідності  з  міжнародними  та державними  стандартами; 

-  розвиток  компетенцій  для  прийняття  рішень  на  всіх  етапах життєвого циклу водогосподарських систем з метою раціонального використання і охорони водних ресурсів; 

-  сприяння  формуванню  у  студентів  розуміння  процесів  зміни технічного  стану гідротехнічних споруд та  водогосподарських  об’єктів    при  їх використанні  за  призначенням  на  основі  системного  підходу  в умовах сталого розвитку.

        У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен  

        знати: основні поняття безпеки гідротехнічних споруд; причини виникнення аварій і несправностей; визначення й структуру кількісних та якісних показників безпеки гідротехнічних споруд та водогосподарських об’єктів; особливості руйнування гідротехнічних споруд; методи забезпечення безпеки  гідротехнічних систем на етапах розробки, будівництва (виробництва) й експлуатації; загальні задачі декларації безпеки ГТС; методи організації й проведення технічної експертизи; особливості законодавчого регулювання та експертизи безпеки ГТС.

                   вміти: обробляти статистичну інформацію з безпеки ГТС; аналізувати причини аварій і несправностей складних комплексів; класифікувати фактори, що визначають безпеку гідротехнічних об’єктів при проектуванні, будівництві та експлуатації;  застосовувати методи визначення показників критеріїв безпеки ГТС; надавати оцінку ризику аварій та можливості їх виникнення; складати сценарії виникнення аварійних ситуацій при втраті несучої здатності ГТС, при втраті фільтраційної міцності ґрунтів, при пропуску води через ГТС; проводити обстеження стану гідротехнічних споруд; проводити натурні спостереження за станом ГТС; розробляти алгоритми проведення експертизи ГТС та водогосподарських об’єктів.

 

Курс створений для студентів 2 курсу агрономічного факультету спеціальності  201 "Агрономія"

Мета: вивчення етики ділових відносин у процесі спілкування, засвоєння етичних норм і правил ділового спілкування для успішної професійної кар’єри та розвитку ділових стосунків майбутніх фахівців з українськими чи зарубіжними партнерами, фірмами, установами.

Завдання: формувати знання про етичні, психологічні основи ділових стосунків; засвоїти норми та  правила ділового спілкування; навчити аналізувати конкретні ситуації ділового спілкування, виявляти рівень моральності та інші індивідуальні особливості ділового партнера; дослідити етичні аспекти культури дискусії, шляхи і засоби врегулювання конфліктів; застосовувати етичні принципи управління; адекватно сприймати поведінку зарубіжного партнера у діловому спілкуванні, враховуючи його національно-комунікативні особливості.

Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: норми етичної поведінки у діловому спілкуванні; моральні засади вербальної та невербальної комунікації; етичні аспекти культури дискусії, стратегії і тактики різних форм взаємодії; соціально-історичні та культурно-релігійні засади етики і етикету ділових стосунків; національні особливості ділового спілкування та міжнародного етикету;

уміти: застосовувати стратегії і тактики ділового спілкування; створювати умови для сприяння самоактуалізації та самореалізації співрозмовників, їхній продуктивній співпраці; знаходити шляхи подолання моральних бар’єрів та підвищення рівня моральної і психологічної культури; використовувати навички вербального і невербального спілкування задля ефективності спілкування; застосовувати етичні принципи управління.

Курс призначено для студентів 2 курсу спеціальності "Екологія" освітнього рівня "бакалавр".

Включає базові знання викладені у 48 годинах лекційного матеріалу, 40 годинах практичних робіт, курсової роботи, підсумкового та проміжного контролю знань. Вивчає структуру та функціонування надорганізмових рівнів біосистем та екосистем.

Є базовою дисципліною для подальшого засвоєння фахових знань студентів спеціальності "Екологія".

     Курс "Земельні ресурси та грунтовий покрив" призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо- професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 -Науки про Землю.

Електронний навчальний курс призначений для студентів першого року навчання, факультету водного господарства, будівництва та землеустрою, спеціальності "Геодезія, картографія та землеустрій"

для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою ОКР «Магістр» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Метою курсу є вивчення питань, які пов'язані з правильною оцінкою та обліком кліматичного потенціалу територій, прийомів його оптимізації, а також особливостей адаптивних реакцій різних біологічних груп на його зміни, набули в даний час особливої актуальності. Вирішення цих проблем в сучасних умовах істотного зростання екстремальності клімату і дедалі більшою кліматичної складової в забезпеченні безпечного функціонування сільськогосподарського виробництва, має виняткове значення.

Основним завданням курсу є засвоєння студентами теоретичних знань в області сільськогосподарської метеорології для визначення способів раціонального використання ресурсів клімату в однієї із основних галузей сільськогосподарського виробництва – тваринництві.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

знати: тепло - і вологозабезпечення територій, що знаходяться під пасовищами або кормовими угіддями; несприятливих (небезпечних) явищ погоди та клімату для тваринництва за минулими сезонами року і їх критерії; особливостей теплового балансу та обміну енергії у теплокровних тварин; енергетичних потреб тварин які знаходяться в умовах жаркого і холодного клімату і т. д.

вміти: застосовувати підсумки основних господарських заходів (в скотарстві, вівчарстві) в різні сезони року; враховувати вплив метеорологічних умов на стан і продуктивність домашніх тварин і ін.

Мета викладання навчальної дисципліни - набуття студентами умінь та навичок щодо самостійної роботи з топографічними картами і планами під час геодезичних вимірювань, створенні планово-висотної знімальної мережі, інженерно-геодезичних робіт із застосуванням сучасних технологій в проектуванні, будівництві та експлуатації інженерних гідротехнічних споруд.

Курс для студентів ВГБЗ  3 курсу 6 семестр напрям підготовки "Водні ресурси (гідротехніка)".

Дисципліна включає в себе теоретичну частину - лекції, практичні та лабораторні заняття, виконання курсової роботи та проходження навчальної практики. Іспит та залік з практики.

Кількість кредитів         3,0

Всього годин                 90

В т.ч. аудитор.              30

Розподіл по видах

Лекції                            12

Практичні                     18

Самостійні                    60

Метою  навчальної дисципліни «Інноваційні технології харчових виробництв» є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних основ та практичних навичок виробництва харчової продукції на основі інноваційних технологій, які використовуються в сучасній індустрії ресторанного господарства та спираються на результати наукових досліджень у галузі.

ВИКЛАДАЧ: к.с.г.н., доцент НОВІКОВА Н. В.

     Курс "Іноваційні технології в науках про Землю" призначений для здобувачів другого (магістарського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо- професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

Електроний курс з іноземної мови розрахований на студентів першого курсу біолого-технічного факультету з метою розвитку професійних комунікативних навиків майбутніх фахівців з животноводства. Підсумком є наявність лексично-граматичних навиків з професійної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння  іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією.

Завдання - набуття й розвиток лексичних і граматичних навичок, умінь читання й розуміння текстів професійного спрямування; умінь монологічного й діалогічного мовлення в межах фахової тематики.

         Цей навчальний курс покликаний сприяти ґрунтовній підготовці майбутніх спеціалістів сільсько-господарських підприємств різних форм власності, здатних застосовувати теоретичні знання і практичні навички на виробництві, а також на основі аналізу досягнень науки і передового досвіду самостійно впроваджувати інтегровані системи захисту рослин в умовах конкретного господарства.

Картинки по запросу картинки информатика

Кафедра менеджменту та інформаційних технологій

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

спеціальностей  191 «Архітектура та містобудування», 192 «Будівництво ті цивільна інженерія», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна  інженерія та водні технології»

1 курс, І  семестр

Мета: формування знань про принципи побудови та функціонування комп'ютерної техніки, організацію обчислювальних процесів на персональних комп’ютерах та їх алгоритмізацію, програмне забезпечення персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж, а також ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професіональній діяльності.

Автор: к.т.н., доцент  Лобода О.М.

Курс призначений для студентів 1 курсу (освітній рівень перший бакалаврський) факультету Технології виробництва переробки продукції тваринництва, спеціальності 181 Харчові технології

Кількість кредитів – 3.0

Змістових частин – 2

Загальна кількість годин – 90

Вид і форма контролю: залік

Дисципліна включає в себе теоретичну частину: лекції та практичну: лабораторно-практичні роботи, індивідуальні завдання

Курс призначений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня  вищої освіти, що навчаютьсся за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

   Дисципліна знайомить здобувачів із історичним та сучасним станом і тенденціями розвитку природничих наук у світлі існуючих теоретико-методологічних концепцій; дослідженнями геосфер як єдиного цілого планети Земля; вказує на прикладні сторони застосування отриманих результатів шляхом формування у здобувачів вмінь і навичок. Викладання історії наук про Землю йде із уяви про неї, як про пізнавальну науку, що має за мету відображення і дослідження явищ природи і суспільства – їх розміщення, властивостей, взаємозв’язків, властивостей і змін у часі При викладанні дисципліни враховується специфіка фаху майбутніх спеціалістів у галузі природничих наук.

Завдання  дисципліни – засвоїти передбачений програмою теоретичний матеріал, ознайомити здобувачів із дослідженнями Землі як комплексної планетарної системи, її геосферами, процесами і явищами, що в них відбуваються; проблемами зміни клімату, розвідкою корисних копалин, прогнозуванням природних і техногенних катастроф, збереженням унікальних ландшафтів.

     У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

     знати:

 • основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як природної системи;
 • сучасні уявлення про фігуру і розміри Землі, види руху та її наслідки;
 • вплив космічних тіл на природні процеси Землі;
 • склад і будову геосфер (у відповідності до спеціалізації) на різних просторово-часових масштабах;
 • історичні та сучасні тенденції розвитку наук про Землю
 •     вміти:
  • виявляти причини й передбачати наслідки явищ і процесів природи;
  • застосовувати метод моделювання для дослідження об’єктів, процесів і явищ природи;
  • виявляти й обґрунтовувати взаємозв’язки між розвитком науки й сус-пільства;
  • усвідомлювати значення природничих наук у формуванні світогляду.

Курс "Історія суспільства державності та господарства України" є навчальною дисципліною із загальною кількістю годин - 90 (3). Підсумковий вид контролю - іспит. 

Мета вивчення дисципліни полягає в розвитку критичного мислення здобувачів вищої освіти, їх вміння самостійно аналізувати й пояснювати зміст історичних явищ, які відбувалися в Україні від найдавніших часів до сьогодення та розвивати вміння на основі минулих подій робити прогнози на майбутнє. 

Основні завдання курсу: 

1. формування здобувачів вищої освіти як свідомих, патріотичних та відповідальних громадян держави;

2. розширення і поглиблення історичних знань молоді;

3. засвоєння молоддю норм цивілізованої політичної поведінки;

4. розвиток творчого і критичного мислення;

5. формування навичок аргументації поглядів, оцінок та вибір оціночних пріоритетів;

6. формування культури політичного спілкування.

Викладач: доктор історичних наук, професор кафедри професійної освіти Черемісін Олександр Вікторович

Навчальний курс "Історія України" відповідає робочій програмі "Історія України". Для студентів першого курсу агрономічного факультету денної форми навчання. Навчальна дисципліна розрахована на три кредити. Форма підсумкового контролю - залік.

 • Курс "Іхтіопатологія" призначений для студентів спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура", ОР "Бакалавр"
 • Забезпечує спеціальні компетенції : Здатність виконувати іхтіопаталогічні дослідження з метою діагностики хвороб риб, оцінки їх перебігу, ефективності лікування та профілактики
 • Викладено інформацію щодо етіології хвороб риб, патологічних змін в організмі риб, захисних реакціях організму, описано найбільш поширені хвороби, їх діагностика, заходи профілактики та терапії захворювань.
 • Кількість кредитів / годин: 7,0 / 210
 • Період: протягом року (VI-VII семестр)
 • Автор курсу: старший викладач кафедри водних біоресурсів та аквакультури  

Грудко Наталя Олександрівна 

курс викладається студентам третього курсу спеціальності "Економіка підприємства" - бакалаврам, з метою дослідження структури капіталу виробничого підприємства, закономірностей його формування, використання та, досягнення основної задачі - прирощення правильним його використанням.

     Курс "Картографування природних територіальних комплексів" призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

Кількість кредитів – 3,0

Рік підготовки - 4-й

Загальна кількість годин – 90

Лекції: 18 годин

Практичні: 16 годин

Лабораторні: 10 годин

Вид і форма контролю: залік

Картинки по запросу картинки компютерне моделювання

Кафедра менеджменту та інформаційних технологій

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

спеціальностей  051 «Економіка», 071 «Облік і опадаткування», 073 «Менеджмент»281 «Публічне управління та адміністрування»

Автор: к.т.н., доцент  Лобода О.М.

 

Нормативна

Кількість кредитів – 4,0

Рік підготовки - 4-й

Загальна кількість годин – 120

Лекції: 20 годин

Практичні: 22 години

Лабораторні: 18 годин

Вид і форма контролю: іспит

Електронний навчальний курс призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою 0811 Агрономія, спеціальністю 6.090101

Курс створений для студентів 3 курсу факультету Рибного господарства та природокористування, спеціальності "Лісове господарства" та "Садово-паркове господарство"


Курс  направлений для  підготовки  студентів спеціальності "Економіка підприємства" і розкриває базові поняття з теоретичних питань управління маркетинговою діяльністю підприємства  та формування практичних навичок в цій сфері

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета : формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах.

Завдання : теоретична підготовка студентів і формування у них навичок у сфері управління маркетинговою діяльністю організації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- сутність, завдання, принципи та функції маркетингу;

- основні види та сфери застосування маркетингу;

- основні категорії та концепції маркетингу;

- комплекс маркетингу, його основні елементи.

вміти:

- проводити маркетингове дослідження ринку товарів чи послуг;

- використовувати маркетингові політики в практичній діяльності;

- здійснювати планування асортименту товарів;

- організовувати процес просування та реалізації продукції чи послуг

підприємства;

- вибирати ефективну систему організації служби маркетингу на підприємстві;

- проводити контроль за виконанням маркетингових програм.

Курс призначений для студентів 4 курсу (освітній рівень бакалавр) факультету водного господарства, будівництва та землеустрою.

Дисципліна включає в себе теоретичну частину - лекції, та практичну - лабораторні роботи, самостійна та індивідуальна роботи, тестування та залік.Мета дисципліни меліоративна гідрогеологія – покращення гідрогеолого-меліоративного стану земель, що має сприяти отриманню стабільних високих урожаїв сільськогосподарських культур в зоні ризикового землеробства, а  також покращення екологічного стану зрошуваних агроландшафтів.  

Основним завданням вивчення дисципліни " меліоративна гідрогеологія " є

 • оцінка гідрогеологічного стану агроландшафтів до будівництва меліоративного об’єкта;
 • прогнозування змін гідрогеолого-меліоративних умов зрошуваного агроландшафту після будівництва та введення в експлуатацію меліоративного об’єкту;
 • планування заходів щодо запобігання (попередження) погіршення гідрогеолого-меліоративного стану зрошуваного агроландшафту та його екологічного стану, а також прилеглої території;

 

Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-  основні поняття, зміст і  завдання меліоративна гідрогеологія;

-  особливості управління екологомеліоративним режимом зрошуваних та осушуваних ландшафтів;

-  меліоративно-гідрогеологічнє обгрунтування проектів меліорації ландшафтів (зрошення, осушення тощо);

-  організаційні структури з управління еколого меліоративним стном зрошуваних земель;

-  принципи і методи гідрогеолого меліоративних досліджень.

 

вміти:

-  організовувати процес вивчення гідрогеолого-меліоративного стану земель;

-  організувати базу даних еколого-меліоративного моніторингу;

-  оцінювати еколого-меліоративний стан земель;

-  розробляти комплекс еколого-меліоративних заходів;

-  реалізовувати на практиці функціонування еколого-меліоративного моніторингу;

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин / 3 кредити ЕСТS, у тому числі 44 год – аудиторні заняття (лекції – 22, практичні – 22), самостійна робота – 46 годин.

для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології", спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології"

Дисципліна “Металеві конструкції (спецкурс)” є важливою складовою професійної підготовки магістра-будівельника.

Метою курсу є навчання студентів основам сучасних методів розрахунку та конструювання спеціальних металевих  конструкцій, балок, ферм, колон. Після вивчення курсу студент повинен:

-        виконувати необхідні розрахунки спеціальних конструкцій та розробляти їх робочі креслення

-        чітко уявляти собі роботу спеціальних конструкцій під навантаженням

-        знаходити у кожному окремому випадку найбільш оптимальне конструктивне рішення, яке б відповідало сучасному рівню розвитку науки та техніки

-        вміти використовувати технічну та нормативну літературу при вирішенні задач розрахунку та проектування спеціальних конструкцій

-        володіти міжнародною системою одиниць (СИ) при виконанні розрахунків.

      Курс "Методологія та методи наукових досліджень" призначений для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

Мета викладання навчальної дисципліни - забезпечення здобувачів вищої освіти теоретичними знаннями про метрологію - науку про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності та способи досягання необхідної точності, стандартизацію, що встановлює в державному масштабі відповідні вищому світовому рівню єдині норми і вимоги до продукції та сертифікацію, що є підтвердженням відповідності якості приладів, технологій та послуг певним стандартам.

Завдання вивчення дисципліни - набуття здобувачами вищої освіти теоретичних та практичних, знань з метрології, стандартизації і сертифікації, як з науки загалом; міжнародної системи одиниць; оцінювання точності і похибок вимірювань; складання і використання формулярів і журналів технічного стану і експлуатації засобів забезпечення гідротехнічного; будівництва, складання документації з нормоконтролю проектної документації, застосовування системи допусків і посадок в професійній сфері.

Як результат вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні

знати:

 • мету та основні завдання метрології;
 • основні положення і принципи стандартизації;
 • види і категорії стандартів;
 • нормативно-технічні документи;
 • методики і засоби вимірювань, їх класифікацію;
 • методи визначення похибок вимірювання, обробки вимірювань;
 • структуру і основні положення Системи сертифікації продукції УкрСЕПРО;
 • порядок сертифікації робіт, технологій, сертифікації та повірки приладів;

вміти:

 • застосовувати державні стандарти в галузі гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій;
 • формулювати та розв'язувати метрологічні задачі;
 • оцінювати достовірність, правильність і точність вимірювань;
 • визначати похибки вимірювань, класифікувати їх, аналізувати причини виникнення похибок;
 • виконувати математичну обробку результатів вимірювань;
 • використовувати результати вимірювань у практичній діяльності.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни "МЕА с.-г. виробництва" "Сільськогосподарські машини"

Розроблений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою 201 "Агрономія", спеціальність ОР  «Бакалавр»