Available courses

Спеціальність 204 - "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

5 курс, І  семестр

Кількість кредитів - 3,5; кількість годин - 105

Лекції - 12 годин, практичні - 22 години, самостійна робота  -71 година

Форма контролю - іспит; комплексний курсовий проект

Органічна хімія - нормативна дисципліна для підготовки спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Це одна з фундаментальних природничих наук. Вона вивчає сполуки Карбону, взаємозв'язок хімічних та біохімічних процесів, узагальнює фактичний матеріал різних розділів хімії, виявляє загальні закономірності хімічних реакцій і фізичних процесів, що їх супроводжують.

Програма розрахована на 40 години аудиторних занять ( 20 годин лекцій і 20 годин лабораторно-практичних  занять), самостійні роботи складають 32 години. 

У 2020 р. цим курсом можуть скористатись студенти факультетів ФРГП, АФ і БТФ  

Спеціальність 181 - "Харчові технології"

ІІІ курс, 5 семестр

Кількість годин  -90, кількість кредитів - 3,0

Лекції - 20 годин, практичні - 22 години, самостійна робота - 48 годин

Форма контролю - залік

Спеціальність 204  - "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

І курс, І семестр

Кількість годин - 90, кількість кредитів - 3

Лекції - 18 годин, практичні - 26 годин. самостійна робота - 46 годин

Форма контролю - залік

Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Загальна кількість годин - 135

Кількість кредитів – 4,5

Курс – ІІ, семестр 3

Форми контролю:курсовий проект, іспит

Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Загальна кількість годин - 90

Кількість кредитів – 3,0

Курс – ІІ, семестр 3

Форма контролю:іспит

Про що

Для кого

Мета курсу: формування у студентів базису професійних знань, необхідних для аналізу кліматичних і погодних умов у період росту і розвитку рослин з метою формування на його основі обєктивних висновків і рекомендацій щодо регулювання технологій вирощування культур задля отримагня максимальної урожайності.

Курс"Агрохімія" відповідає робочій програмі дисципліни "Агрохімія", що викладається  для студентів 2-го курсу спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища". Дисципліна має три кредити - 90 годин. Завершується заліком.

Курс  дисципліни "Аудит". Для студентів денної та заочної форм навчання. Форма контролю - екзамен.

Навчально - методичний комплекс з дисципліни  «Безпека життєдіяльності» розроблений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Агрономія»,  спеціальністю 201 «Агрономія» ОР «Бакалавр».

Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» складає 45 академічних годин (1,5 кредиту EСTS).

Форма підсумкового контролю знань – залік.


Курс біоіндикація та біотестування наведено для студентів спеціальності 101 "Екологія"

Ріст промисловості, інтенсивний розвиток сільського та лісового господарства, посилення рекреаційного навантаження привело до змін в навколишньому середовищі. Зараз майже не існує екологічних систем на які не впливає діяльність людини.

Антропогенні компоненти викликають забруднення екологічних систем. В свою чергу екологічні системи пристосовуються до нових умов існування або вимирають.
Біоіндикаційні реакції видів дозволяють своєчасно помічати деградацію екологічних систем. Крім того біоіндикаторні види дають точні показники щодо забруднення середовища існування, які можливо пропустити при замірюванні параметрів середовища.

Курс призначений для студентів 1-2 курсу (освітній рівень бакалавр) факультету водного господарства, будівництва та землеустрою.

Дисципліна включає в себе теоретичну частину - лекції, та практичну частину - практичні заняття. самостійна та індивідуальна роботи, диф. заліки та екзамени.

Вступ до спеціальності (будівництво)

Вступ до фаху для студентів економічного факультета, спеціальності 071 "Облік і оподаткування".


Дисципліна «ГІС в кадастрових системах» забезпечує можливість використання для ведення ДЗК та в землеустрої програмно-технічного комплексу для автоматизованого обліку, зберігання, відображення, аналізу, моделювання просторово-координованої інформації із використанням сучасних геоінформаційних систем

Основною метою курсу "ГІС в кадастрових системах" є формування у фахівця теоретичних знань і практичних навичок використання ГІС в землевпорядкуванні та в земельному кадастрі з метою інвентаризації земельних ресурсів та землевласників, прогнозування стану земельного фонду, контролю за використанням та охороною ґрунтів, реєстрації та захисту прав громадян і суб’єктів господарювання тощо.

Основне завдання навчальної дисципліни «ГІС в кадастрових системах» полягає у вивченні основних теоретичних и практичних аспектів створення упорядкованої геоінформаційної системи про правове, природне, господарське, економічне та просторове положення об'єктів, що підлягають обліку в системі відповідного рівня управління.

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із Світовим досвідом та національними потребами використання методів та програмних продуктів ГІС для створення і ведення кадастрових систем, як державної інформаційно-реєстраційної системи геопросторового положення кадастрових об’єктів, їхніх кількісних і якісних параметрів та правового статусу.

Кількість кредитів – 3,0

Галузь знань 193 «Геодезія та землеустрій»

Освітня програма магістр

Загальна кількість годин – 90

Вид і форма контролю: екзаменЕлектронний курс з дисципліни "Гербологія" для студентів 2 курсу агрономічного факультету за спеціальністю 201 "Агрономія". Кількість кредитів - 4, кількість годин - 120

Електронний навчальний курс "Ґрунтознавство з основами геології"  призначений  для студентів агрономічного факультету 2 курсу денної (3 і 4 семестр)  та  3 курсу заочної (5 і 6 семестр) форми навчання. Форма контролю – іспит. Курс складається з 6 кредитів,  180 годин, у тому числі для студентів денної форми навчання лекцій – 40, лабораторних занять – 44, практичних занять – 8 год.; для студентів заочної форми навчання лекцій – 24, лабораторних занять – 24 год. Програмою курсу передбачено виконання курсової роботи. Для студентів денної форми навчання передбачена навчальна практика.


Електронний курс призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Бакалавр», спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання.


Курс створений для студентів 2 курсу агрономічного факультету спеціальності  201 "Агрономія"

Курс призначено для студентів 2 курсу спеціальності "Екологія" освітнього рівня "бакалавр".

Включає базові знання викладені у 48 годинах лекційного матеріалу, 40 годинах практичних робіт, курсової роботи, підсумкового та проміжного контролю знань. Вивчає структуру та функціонування надорганізмових рівнів біосистем та екосистем.

Є базовою дисципліною для подальшого засвоєння фахових знань студентів спеціальності "Екологія".

Електронний навчальний курс призначений для студентів першого року навчання, факультету водного господарства, будівництва та землеустрою, спеціальності "Геодезія, картографія та землеустрій"

Курс для студентів ВГБЗ  3 курсу 6 семестр напрям підготовки "Водні ресурси (гідротехніка)".

Дисципліна включає в себе теоретичну частину - лекції, практичні та лабораторні заняття, виконання курсової роботи та проходження навчальної практики. Іспит та залік з практики.

Електроний курс з іноземної мови розрахований на студентів першого курсу біолого-технічного факультету з метою розвитку професійних комунікативних навиків майбутніх фахівців з животноводства. Підсумком є наявність лексично-граматичних навиків з професійної дисципліни.

         Цей навчальний курс покликаний сприяти ґрунтовній підготовці майбутніх спеціалістів сільсько-господарських підприємств різних форм власності, здатних застосовувати теоретичні знання і практичні навички на виробництві, а також на основі аналізу досягнень науки і передового досвіду самостійно впроваджувати інтегровані системи захисту рослин в умовах конкретного господарства.

Курс призначений для студентів 1 курсу (освітній рівень бакалавр) факультету Технології виробництва переробки продукції тваринництва, спеціальності "Харчові технології"

Кількість кредитів – 4,5

Модулів - 2

Змістових частин – 3

Загальна кількість годин – 135

Вид і форма контролю: залік

Дисципліна включає в себе теоретичну частину: лекції та практичну: лабораторно-практичні роботи, індивідуальні завдання


Навчальний курс "Історія України" відповідає робочій програмі "Історія України". Для студентів першого курсу агрономічного факультету денної форми навчання. Навчальна дисципліна розрахована на три кредити. Форма підсумкового контролю - залік.

  • Курс "Іхтіопатологія" призначений для студентів спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура", ОР "Бакалавр"
  • Забезпечує спеціальні компетенції : Здатність виконувати іхтіопаталогічні дослідження з метою діагностики хвороб риб, оцінки їх перебігу, ефективності лікування та профілактики
  • Викладено інформацію щодо етіології хвороб риб, патологічних змін в організмі риб, захисних реакціях організму, описано найбільш поширені хвороби, їх діагностика, заходи профілактики та терапії захворювань.
  • Кількість кредитів / годин: 7,0 / 210
  • Період: протягом року (VI-VII семестр)
  • Автор курсу: старший викладач кафедри водних біоресурсів та аквакультури  

Грудко Наталя Олександрівна 

курс викладається студентам третього курсу спеціальності "Економіка підприємства" - бакалаврам, з метою дослідження структури капіталу виробничого підприємства, закономірностей його формування, використання та, досягнення основної задачі - прирощення правильним його використанням.

"Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"

Електронний навчальний курс призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою 0811 Агрономія, спеціальністю 6.090101

Мета курсу - формування у здобувачів вищої освіти професійних знань в області кулінарного мистецтва національних кухонь народів різних країн світу.

Завдання курсу - надання здобувачам вищої освіти  теоретичних знань та практичних вмінь з особливосте системи харчування; переліку традиційної продовольчої сировини; асортименту і технології страв і кулінарних виробів; способів кулінарно - технологічної обробки; основ та особливостей вживання класичних та місцевих прянощів, пряних овочів, а атакож соусів, приправ для утворення та покращення смако - ароматичних властивостей їжі в національних кухнях.

Мета: формування у майбутніх фахівців базових знань  з культури харчування для розв’язування задач у професійній діяльності, осмислення принципів гармонійного розвитку осо­бис­тості і сталого розвитку суспільства.

Завдання навчальної досципліни:

– покращення гуманітарної підготовки студентів, ознайомлення студентів з основами етики та культури харчування

- формування у студентів наукового світогляду та високих моральних якостей;

- підвищення загальнокультурного рівня студентів, розширення їх теоретичної і фахової підготовки;

- прищеплення їм глибокої зацікавленості духовною скарбницею українського народу;

- ознайомлення студентів з правами та обов’язками громадянина України щодо  збереження культурної спадщини;

- ознайомлення студентів  з культурою харчування,мистецтвом сервірування основними правилами етикету для формування у студентів високих моральних якостей та підвищення загального культурного рівня

 

         У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-         основні  поняття  культури  харчування,  її  функції  та  роль  у  формуванні особистості;

-         основні концепції  культури харчування;

-         досягнення, місце і роль етикету харчування та світове значення;

-         взаємозв’язок між суспільним виробництвом матеріальних благ і духовною культурою;

-         положення і принципи законодавства України про культуру харчування.

вміти:

-         користуватися монографічною, періодичною та довідковою літературою при написанні рефератів, статей, наукових робіт;

-         вміти практично закріпити набуті теоретичні знання у повсякденному житті;

-         формувати власну думку щодо розмаїття національних культур, зокрема української і світової, та їх цінностей;

-         виробляти  активну  позицію  в  утвердженні  гуманістичних  ідей,  високих  моральних  і етичних засад у суспільному житті;

-         берегти і примножувати культурні надбання рідного народу.

Курс створений для студентів 3 курсу факультету Рибного господарства та природокористування, спеціальності "Лісове господарства" та "Садово-паркове господарство"


Курс  направлений для  підготовки  студентів спеціальності "Економіка підприємства" і розкриває базові поняття з теоретичних питань управління маркетинговою діяльністю підприємства  та формування практичних навичок в цій сфері

Курс призначений для студентів 4 курсу (освітній рівень бакалавр) факультету водного господарства, будівництва та землеустрою.

Дисципліна включає в себе теоретичну частину - лекції, та практичну - лабораторні роботи, самостійна та індивідуальна роботи, тестування та залік.Навчально-методичний комплекс з дисципліни "МЕА с.-г. виробництва" "Сільськогосподарські машини"

Розроблений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою 201 "Агрономія", спеціальність ОР  «Бакалавр»

Навчальна дисципліна «Мікроекономіка» є нормативною складовою навчального плану підготовки студентів бакалавріату економічного факультету.

Предметом є процеси і механізми прийняття рішень окремими економічними суб’єктами на мікрорівні щодо досягнення стану рівноваги та оптимального використання обмежених ресурсів, які мають альтернативне застосування.

Мета і завдання навчальної дисципліни: формування знань про закономірності поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах, оволодіння інструментарієм прийняття обґрунтованих рішень, здійснення вибору за обмежених ресурсів і альтернативних можливостей їх використання, знання принципів раціональної поведінки економічних мікросистем у ринкових умовах, термінології і основних прийомів мікроекономічного аналізу, методики виконання техніко-економічних розрахунків, пов’язаних з аналізом і обґрунтуванням раціональної поведінки мікросистем у ринкових умовах.

Навчальний курс розрахований на 30 год. лекційних занять, 32 год. - семінарських і практичних занять.

Форма контролю - іспит.

Дисципліна викладається для студентів 4 курсу економічного факультету спеціальності "Економіка піоприємства" та "Підприємництво, торгівля та біржова Діяльність". Програмою передбачено 36 год. лекцій,  42 год. практичних, 72 год. самостійної  роботи. 

   

Мета навчальної дисципліни. Головною метою викладання дисципліни є одержання студентами знань, необхідних для виробничо-технологічної та дослідницької діяльності на підприємствах і установах харчової промисловості при виготовленні спеціальних харчових продуктів, розроблення і впровадження загальної системи управління виробництвом, яка включає системи ISO (управління якістю харчових продуктів) та НАССР (управління безпекою харчових продуктів), чинні програми обов’язкових попередніх заходів GHP (належна гігієнічна практика), GMP (належна виробнича практика) і SSOP (стандартні санітарні робочі процедури).

Завдання навчальної дисципліни. Основними завданнями вивчення дисципліни є надання студентам необхідної сукупності знань щодо безпечності харчових продуктів, ознайомлення з основними принципами системи управління безпекою харчових продуктів НАССР, в наданні студентам практичного досвіду роботи з основними документами в галузі безпеки харчової продукції, розробленні та впровадженні системи управління безпечністю харчових продуктів на підприємствах з їхнього виробництва.

                                                      

Електронний курс з дисципліни "Основи акваріумістики". 

Курс призначений для студентів 2 курсу спеціальності "Водні біоресурси та аквакультура" факультету рибного господарства та природокористування. 

Форма перевірки знань студентів - іспит.


Електронний навчальний курс призначений для студентів 2 - го курсу, що навчаються за освітньою програмою  «бакалавр»,  з напряму підготовки  6.090103  «лісівник – садовод»

Дисципліна викладається для студентів спеціальності "Менеджмент" І курсу економічного факультету. Програмою передбачено лекційних занять - 28 год., семінарських і практичних занять - 30 год. Форма контролю - іспит.

Електронний курс з дисципліни "Основи товарознавства".

Курс призначений для студентів 2 курсу спеціальності "Харчові технології" біолого - технологічного факультету.

Форма перевірки знань студентів - залік.

Електроний курс лекцій з дисципліни "Поведінка тварин" для студентів факультету рибного господарства та природокористування.

Курс "Публічне врядування" відповідає робочій програмі навчальної дисципліни "Публічне врядування". Курс розроблений для студентів 5 курсу спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування". Підсумкова форма контролю - іспит.

 НМКД  призначений для студентів 2 курсу економічного факультету,  денної та заочної форми навчання; спеціальностей "Економіка підприємства", "Олік і аудит", "Менеджмент організацій"

Електронній навчальний курс призначений для підготовки фахівців  4-го року навчання Агрономічного факультету денної та заочної форми навчання.

Курс "Стратегічне управління" розроблений для студентів економічного факультету спеціальності 073 "Менеджмент" спупеня бакалавр різних форм навчання. Навчальним планом передбачено тривалість курсу 90 годин (3 кредити), підсумковий контроль у формі письмового іспиту. 

Для студентів 4 курсу економічного факультету спеціальностей "Економіка","Підприємництво,торгівля та біржова діяльність"....

Теплотехніка є загальнотехнічною дисципліною, яка займає одне з центральних місць в інженерній підготовці фахівців. Це обумовлено тим, що процеси отримання, використання і перенесення теплоти, отримання холоду мають місце в багатьох технічних пристроях і технологічних процесах.

Мета вивчення дисципліни – одержання знань і вмінь, необхідних для розуміння і розрахунків процесів тепло- і масообміну, на яких базуються принципи технологій переробки продукції тваринництва, аналізу основних термодинамічних процесів, з’ясування шляхів інтенсифікації теплових процесів, методів оцінки енерготехнологічних систем в сільському господарстві.

Основні завдання курсу:

-                     ознайомлення з основними поняттями пов’язаними з процесами тепло- і масообміну;

-                     вивчення будови та принципу дії компресорів, теплових двигунів, холодильних установок, теплообмінних апаратів;

-                     опанування принципів використання енергозберігаючих заходів при виробництві, переробці та зберіганні продукції тваринництва за рахунок використання вторинних теплоенергетичних ресурсів та поновлювальних джерел енергії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

- основні способи передачі тепла;

-  основні тепломасообміні процеси;

-  будову та принцип дії теплообмінних апаратів;

-  будову та принцип дії компресорів;

-  будову та принцип дії теплових двигунів;

-   будову та принцип дії холодильних установок;

-    будову та принцип дії котельних установок.

 Вміти:

-    вирішувати різноманітні прикладні завдання з використання теплоти, холоду, процесів масообміну у технологіях виробництва і переробки продукції тваринництва;

-   розрахувати основні параметри теплообмінного обладнання;

-   складати тепловий баланс енергетичного агрегату і оцінювати його економічне значення для технологічного процесу;

-   виконувати тепловий розрахунок сховищ для зберігання сільськогосподарських продуктів;

-   застосовувати принципи використання енергозберігаючих заходів при виробництві, переробці та зберіганні продукції тваринництва за рахунок використання вторинних теплоенергетичних ресурсів та поновлювальних джерел енергії.

Курс створенно в рамках підвищення кваліфікації НПП

Нормативна дисципліна професійного спрямування для освітнього рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 071 "Облік і  оподаткування". На вивчення дисципліни передбачено 120 годин, в т.ч. 24 год.  лекції і 36 год. практичні заняття. Форма контролю - іспит.

Електронний курс дисципліни "Фізика" для студентів першого курсу рибогосподарсько-екологічного факультету.

для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою 0517 харчова промисловість та переробка сільскогосподарської продукції, спеціальністю 6.051701 харчові технології та інженерія


"Фінанси" - це нормативна дисципліна для студентів економічного факультету освітнього рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 071 "Облік і оподаткування". На вивчення дисціпліни передбачено 120 годин, в т.ч. лекцій - 24 години, практичні заняття - 36 годин. Форма іспиту - іспит.

Дисципліна "Фінанси, гроші і кредит" є нормативною. Для студентів економічного факультета, спеціальності 6.03050401 "Менеджмент". Навчальним планом передбачено 24 години лекцій і 36 годин семінарсько-практичих занять. По закінченню курса студенти складають іспит.

Нормативна дисципліна професійного спрямування для освітнього рівня "бакалавр"  за напрямом підготовки 071 "облік і оподаткування". На вивчення дисципліни передбачено 120 год., в т.ч., 24 гол. лекції та 36 год. практичні. Форма контролю -іспит.

для студентов 3 курсу факультета водного господарства, будівництва та землеустрою спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій"

Дисципліна "Електронне урядування" входить до нормативного (обов'язкового) циклу дисциплін підготовки магістрів зі спеціальності "Публічного управління та адміністрування"

Дисципліна "Публічна політика" входить до нормативного (обов'язкового) циклу освітньої програми підготовки магістрів спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"

Мета курсу: засвоення знань про основні закони класичної генетики та біометрії. Отримання практичних навичок використання законів генетики у технології тваринництва.
Обсяг навчальної дисципліни 6 кредитів (180годин), складається із 4 навчально-інформаційних модулів.

«Молоко і молочні продукти»  для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою ОКР «Бакалавр», спеціальністю "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”.


Метою курсу «Морфологія с.-г. тварин» є освоєння студентами знань про зовнішні форми тваринних організмів, топографію, зовнішню та внутрішню будову клітин, тканин, органів та систем органів.

Завданням є вивчення основ цитології, ембріології, гістології, анатомії та спеціальної гістології апарату руху та систем внутрішніх органів с.-г. тварин різних видів та птиці. Дисципліна знайомить з анатомією, морфологією та особливостями внутрішньої будови тварин та птиць різних видів та порід. Вивчає використання знань у технології виробництва продукції тваринництва. Навчає аналізувати та проводити аналогії й порівняння у морфології представників різних видів, обґрунтування зв’язку між особливостями будови та образом життя тварини, типом харчування, тощо.

У результаті вивчення дисципліни «Морфологія с.-г. тварин студенти повинні знати основи нутріології, гістології, особливості у будові кістяка та топографії внутрішніх органів тварин й птиці різних видів. Мати уявлення про зовнішню та внутрішню будову організму, у зв’язку із напрямком продуктивності та біологічними особливостями. Вміти визначати тип біологічний вид тварини за окремими кістками, визначати вік за зубами, досліджувати гістологічні препарати та визначати тип клітинної тканини та наявні патології.

Для вивчення дисципліни ««Морфологія с.-г. тварин» використовують знання з таких дисциплін, як «Зоологія», «Біологія». У навчальному процесі використовуються експонати анатомічного музею ім.. В.І.Амаліцького. Дисципліна ««Морфологія с.-г. тварин» є теоретичною основою для дисциплін «Фізіологія с.-г. тварин», «Біохімія с.-г. тварин», «Розведення сільськогосподарських тварин», «Технологія відтворення тварин», «Біотехнологія», «Селекція с.-г. тварин», «Технологія виробництва» окремих видів продукції тваринництва.


для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»,

спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Повод, М. Г. Відтворювальна здатність свиноматок зарубіжної селекції в умовах інтенсивної технології / М. Г. Повод, О. М. Храмова // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво. – Суми, 2017. – № 5(2). – С. 119 – 122.

Повод, М. Г. Відтворювальна здатність свиноматок зарубіжної селекції в умовах інтенсивної технології / М. Г. Повод, О. М. Храмова // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво. – Суми, 2017. – № 5(2). – С. 119 – 122.

Електроний курс дисципліни "Технологія виробництва продукції бджільництва" рекомендовано для студентів ІІІ курсу біолого-технологічного факультету. Обєм курсу 3 кредити (90 годин). Кінцевий результат курсу - іспит.

Курс для студентів освітнього рівня "Бакалавр" біолого-технологічного факультету - курсовий проект Екзамен

Рекомендовано для студентів ІІІ курсу БТФ.

Освітня програма ОКР "Бакалавр", спеціальність 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва". 

Форма контролю - залік.

ІІ курс; 3 семестр

Викладачі:

І-ІІ курси; 1-4 семестри

Викладачі:

к.с-г.н., доцент Козичар Михайло Васильович

І курс; 1-2 семестр

Викладачі:

ст. викладач Кавун Галина Михайлівна

2 курс

Викладачі:

к.с-г.н., доцент Козичар Михайло Васильович

ІІ курс; 3 семестр

Викладачі:

к.с-г.н, доцент Бреус Денис Сергійович

3 курс

Викладачі:

к.с-г.н., доцент Козичар Михайло Васильович

ІV курс; 7 семестр

Викладачі:

І курс; 1-2 семестри

Викладачі: 

2 курс; 4 семестр

Викладачі:

к.с-г.н., доцент Корнієнко Володимир Олександрович

4 курс; 7 семестр

Викладачі:

к.с-г.н, Грудко Наталя Олександрівна

І курс; 1 семестр

Викладачі:

4 курс

Викладачі:

к.с-г.н., доцент Шевченко Віктор Юрійович

ІІІ курс; 6 семестр

Викладачі:

І курс; 2 семестр

Викладачі:

д.с-г.н., професор Пічура Віталій Іванович

к.с-г.н., доцент Скок Світлана Вікторівна

4 курс

Викладачі:

к.г.н., Коржов Євген Іванович

4 курс

Викладачі:

к.б.н., доцент Кутіщев Павло Сергійович

ІІІ курс; 5 семестр

Викладачі:

3 курс; 5-6 семестр

Викладачі:

к.с-г.н., доцент Шевченко Віктор Юрійович

І курс 1 семестр

Викладачі:

ст. викладач Корінь Олена Василівна

1 курс; 1 семестр

Викладачі:

к.с-г.н., доцент Біла Тетяна Анатоліївна

1 курс; 2 семестр

Викладачі:

к.с-г.н., доцент Біла Тетяна Анатоліївна