Available courses

Радіобіологія або радіаційна біологія — це наука про дію іонізуючих випромінювань на живі організми та їх угрупування.Основним завданням курсу є вивчення закономірностей дії іонізуючих випромінювань на живий організм з метою пошуку можливостей щодо керування його реакціями на цей фактор. Програма передбачає коротке висвітлення деяких питань радіобіології сільськогосподарських тварин, які певною мірою пов'язані з радіобіологією рослин, а також окремих питань, знання яких потрібні кожному фахівцю сільського господарства.

Метою викладення навчальної дисципліни «Історія та теорії обліку і оподаткування» є: надання студентам знань з історії бухгалтерського обліку задля кращого розуміння бухгалтерського обліку як науки.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія та теорія обліку і оподаткування» є: розкриття динаміки процесів та опис їх закономірностей, представлення зв’язків і розривів в процесі розвитку бухгалтерського обліку, аналіз зміни загальних концепцій в обліку, дослідження історії проблем і рішень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:  періодизацію розвитку бухгалтерського обліку; національні школи бухгалтерського обліку зарубіжних країн;  сутність подвійної бухгалтерії в Європі.

уміти: визначати різноманітні підходи до процесу розвитку облікових ідей;  об’єктивно оцінювати нове або те, що пропонується;  здійснювати огляд вже вирішених завдань в історії бухгалтерського обліку.

Внаслідок вивчення дисципліни фахівець повинен мати навички наукового передбачення та аналізу етапів (періодів) розвитку бухгалтерського обліку з метою визначення основних ідей.

 Викладач: кандидат економічних наук, доцент Коваль Світлана Вікторівна

Метою викладення навчальної дисципліни «Облікова політика підприємства» є: формування у студентів системи теоретичних знань про організацію і методику бухгалтерського обліку, нормативно-правового його регулювання, напрями та шляхи його розвитку й удосконалення, умови ефективного використання облікової інформації в здійсненні контролю, аналізу та управління підприємством.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Облікова політика підприємства» є: вивчення загальних принципів розроблення, оформлення, використання та вдосконалення облікової політики підприємства, базуючись на особливостях його структури, технології й організації виробництва, побудові обліку, контролю, звітності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:особливості облікової політики відносно окремих ділянок обліку; опанувати основні принципи складання звітності, особливо фінансової;

уміти: розробляти найбільш важливі теоретичні та практичні положення облікової політики підприємства, обирати найефективніші методики ведення бухгалтерського обліку.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Коваль Світлана Вікторівна

Метою викладення навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» є:   оволодіння студентами  теоретичних  основ  та  набуття  практичних  навичок  застосування методичних  прийомів  при  здійсненні  внутрішньогосподарського  контролю. Контроль  є  необхідною  складовою  механізму  управління  виробництвом, розподілом та споживанням та виступає елементом як прямого, так і зворотного зв’язку між структурними підрозділами підприємства, між керованою і керуючою системами, між лінійними і функціональними підрозділами.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» є:

-  засвоєння  теоретичних  основ  внутрішньогосподарського контролю  як  невід’ємної  функції управління;

-  засвоєння теоретичних основ функціонування служби внутрішньогосподарського контролю та системи внутрішньогосподарського контролю;

-  вивчення та засвоєння законодавчих та нормативних актів України, міжнародного досвіду та спеціальної літератури щодо організації та функціонування внутрішньогосподарського контролю;

-  ознайомлення  з  методикою  та  технікою  проведення  контрольних  процедур  на

підприємствах, установах та організаціях;

- набуття практичних  навичок з організації та виконання комплексу внутрішньогосподарських контрольних процедур та реалізації їх наслідків.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: основні положення законодавчих та нормативних актів України, які стосуються питань внутрішньогосподарського  контролю діяльності суб’єктів господарювання; особливості організації внутрішнього контролю на малих, середніх та великих підприємствах; основні способи і прийоми проведення перевірок.

уміти:  організовувати  підрозділи  внутрішньогосподарського контролю  на  підприємствах,  в установах  та  організаціях;  складати  плани  проведення  перевірок;  проводити  інвентаризації  майна, грошей,  розрахунків  та  інших  об’єктів  контролю;  організовувати  та  здійснювати  перевірки фінансової  та  податкової  звітності;  складати  відомості  виявлених  відхилень  та  помилок,  докладні записки та акти по результатам контролю.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Коваль Світлана Вікторівна

Метою викладення навчальної дисципліни «Аудит» є: оволодіння студен­тами базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок аудиту (незалежної перевірки фінансової звітності) і виконання інших видів аудиторських послуг (супутніх аудиту робіт) для забезпечення  системи управління підприємств та зовнішніх користувачів необхідною інформацією, визначення ролі аудиту для розвитку сучасних ринкових відносин, а також вивчення практичного досвіду аудиторської діяльності, опанування змісту Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Аудит» є: засвоєння теоретичних основ функціонування аудиту як інституту незалежного фінансового контролю, а також інших видів перевірок фінансово-господарської діяльності господарюючих суб’єктів; вивчення  законодавчих та нормативних актів, що регулюють аудиторську діяльність, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості  та етики; засвоєння методики і техніки проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг, набуття навичок  по застосуванню методів і прийомів аудиту, виконанню аудиторських процедур; набуття практичних навичок з організації та планування аудиту, виконання комплексу аудиторських процедур, оформлення поточних та підсумкових документів аудитора; набуття необхідних знань та практичних навичок щодо використання результатів аудиторської перевірки у процесі прийняття управлінських рішень, організації взаємодії аудиторів та менеджерів різних рівнів управління.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: законодавчі документи та підзаконні акти, які регламентують порядок здійснення аудиторської діяльності; діючі методики аудиторських перевірок будь-яких видів підприємницької діяльності суб’єктів усіх форм власності в Україні;

уміти: обрати найбільш ефективну, виходячи з виду діяльності та умов господарювання, методику аудиторської перевірки; підготувати аудиторське досьє; організувати своєчасне вивчення чинних нормативних актів і засвоєння їх змін; організувати ведення обліку та аудиту за необхідними розрізами для забезпечення точності, повноти та своєчасності подання фінансової звітності; при необхідності – організувати та забезпечити внутрішній контроль у суб’єкта підприємницької діяльності; організувати правильне ведення обліку для найбільш ефективного складання звітності.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Коваль Світлана Вікторівна

Метою викладення навчальної дисципліни «Облік і аудит» є: формування в майбутніх менеджерів фундаментальних знань і освоєнні концептуальних основ обліку та аудиту як інформаційної бази прийняття ефективних управлінських рішень.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Облік і аудит» є: теоретичних основ бухгалтерського обліку і аудиту та їх сучасної парадигми в системі управління підприємством;  принципи бухгалтерського обліку і аудиту; методика бухгалтерського обліку і аудиту; основи документального відображення та аудиту господарських операцій і процесів; інформаційного забезпечення менеджменту даними бухгалтерського обліку і аудиту;  прийняття рішень та підвищення ефективності менеджменту за даними бухгалтерського обліку і аудиту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: теоретичні основи бухгалтерського обліку і аудиту та їх сучасні парадигми в системі управління підприємством;  принципи бухгалтерського обліку і аудиту; методику бухгалтерського обліку і аудиту; основи документального відображення та аудиту господарських операцій і процесів; інформаційне забезпечення менеджменту даними бухгалтерського обліку і аудиту;

уміти: здійснювати моніторинг існуючої інформаційної системи бухгалтерського обліку і аудиту; давати оцінку господарським засобам і джерелам їх утворення, а також достовірності їх відображення у звітності; розробляти ефективні технології бухгалтерського обліку і аудиту за місцями виникнення затрат і центрами відповідальності; формувати висновки за результатами бухгалтерського обліку і аудиту; корегувати існуючі тенденції на більш ефективний результат управління.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Коваль Світлана Вікторівна

Метою викладення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» є: навчити студентів ефективно використовувати у майбутній роботі облікову інформацію в управлінні виробництвом; оволодіти методикою відображення господарських операцій у системі бухгалтерського обліку та звітності; використати можливості навчального процесу для вивчення теорії та практики бухгалтерського обліку. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» є: формування студентів комплексний науковий підхід до аналізу господарських явищ та відображення їх в обліку; поєднує одержані теоретичні знання з практичними навичками та вміннями в обліковій сфері. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: основні поняття та категорії бухгалтерського обліку та їх сутність, закони та принципи, мету та завдання, елементи методу бухгалтерського обліку як науки, так і практики;

уміти: відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, розуміти та відображати в системі бухгалтерського обліку процеси придбання, виробництва та продажу.

Викладач: кандидат економічних наук, доцент Коваль Світлана Вікторівна

Курс дисципліни «Технологія виробництва продукції вівчарства й козівництва» призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Об'єм курсу 180 годин 6 кредитів. Вид контролю: екзамен.

Лектор: професор Вовченко Б.О.
Лабораторно-практичні заняття: асистент Кривий В.В. 

Програма та тематичний план дисципліни «Філософія» орієнтовані на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами специфіки філософського осягнення дійсності, формування високої світоглядно-методологічної культури студентів, вміння використати свої знання і досвід при аналізі суспільноекономічних явищ нашого життя.

Метою курсу філософії є надання знань з філософії як теоретичної форми світоглядного знання, підґрунтя духовної культури індивіда, людства загалом, або сукупності поглядів на світ у цілому та ставлення людини до цього світу, в розумінні онтологічних, гносеологічних, аксіологічних і соціальних проблем буття; дослідження філософських проблем із урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності здобувачів вищої освіти.

 

У результаті вивчення курсу «Філософія» здобувач вищої освіти повинен:

знати:

 • зміст світового та вітчизняного історико-філософського процесу;
 • суть методологічних підходів і теоретичних основ філософії;
 • проблеми сучасної філософії і нові підходи до вирішення найважливіших філософських проблем.

вміти:

 • дійснити вільний світоглядний вибір і обґрунтувати його;
 • співвідносити світоглядні ідеї з практикою суспільного життя;
 • пов'язати загально-філософські проблеми з розв'язанням суспільних завдань;
 • сформувати власне переконання в тому, що самореалізація особистості неможлива без прилучення до здобутків культурної спадщини людства, складовою частиною якої є філософія;
 • працювати з філософськими текстами, здійснювати філософську інтерпретацію, пояснення і оцінку філософських вчень.

Мета: формування у майбутніх фахівців аграрної сфери знань і навичок з технологій виробництва плодів і ягід.

Завдання: вивчення і засвоєння біологічних та екологічних особливостей росту, плодоношення і розмноження плодових, ягідних культур і винограду;  набуття практичних навичок із вирощування садивного матеріалу плодових і ягідних культур та винограду; оволодіти знаннями із створення інтенсивних промислових насаджень плодових і ягідних культур та винограду; набуття практичних навичок із догляду за насадженнями, плодових, ягідних рослин та винограду.

Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

–             стан і перспективи розвитку плодівництва і виноградарства;

–             значення, анатомо-морфологічні та біологічні особливості плодових і ягідних культур та винограду;

–             фізіологію стійкості до факторів зовнішнього середовища; закономірності плодоношення;

–             сучасні технології вирощування високих екологічно чистих урожаїв плодів, ягід і винограду в різних грунтово- кліматичних зонах;

–             шляхи і способи поліпшення якості продукції та заходи щодо її підтримання;

–             способи скорочення затрат праці й засобів виробництва в процесі вирощування.

вміти:

–             вирощувати садивний матеріал плодових, ягідних рослин та вино­граду;

–             проектувати плодові і ягідні насадження та виноградники для різних форм господарювання;

–             розробляти, удосконалювати і реалізовувати прогресивні технології вирощування продукції плодових і ягідних культур та винограду;

–             здійснювати біологічний контроль за станом насаджень та управляти процесами формування урожаю;

–             розробляти і реалізовувати заходи щодо поліпшення якості та зменшення втрат продукції плодівництва;

–             забезпечувати високу економічну ефективність технологій та їх екологічну чистоту.

Мета: підготовка спеціаліста, який професійно та кваліфіковано  вирішить питання щодо збереження і охорони довкілля, раціонального використання земель, буде обізнаними  в проектуванні й створенні недостаючої ланки захисних лісонасаджень; володіє знаннями та навиками з догляду за захисними насадженнями (зокрема полезахисними лісовими смугами) та методами формування і утримання їх у належному стані.

Завдання: удосконалення теоретичних питань з проблем степового масивного лісорозведення, створення полезахисних лісових смуг, боротьба з ерозією грунтів, закріплення і освоєння пісків, гірського лісорозведення, розведення лісів навколо промислових центрів, міст і сіл, садиб колгоспів і радгоспів тощо.

Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-      морфологічних і біологічних особливостей основних деревинних порід, які використовуються в меліоративних насадженнях Півдня України;

-      можливий шкідливий вплив водної ерозії;

-      можливий шкідливий вплив вітрової ерозії;

-      заходи попередження водної та вітрової ерозії за допомогою лісомеліоративних насаджень та прийомів агротехніки;

-      техніку підготовки грунту, посадки та догляду за деревинними породами підчас вегетації.

вміти:

-      підібрати потрібні для конкретних умов господарства деревинні породи;

-      розробити конструкцію деревинних насаджень;

-      організувати підготовку грунту під посадку та ремонт лісових порід;

-      організувати систему догляду за багаторічними насадженнями в господарстві;

-      складати проекти створення розсадника лісових культур та озеленення населених.

Мета: оволодіння майбутніми спеціалістами знань з питань ефективного виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, а також вмінь запровадження взаємовигідних економічних взаємовідносин, які б забезпечували підвищення сукупної продуктивності праці та ефективності народногосподарського комплексу країни.

Завдання: визначення практичних проблем удосконалення управління народногосподарським комплексом України, забезпечення наукової політики держави в галузі механізації, електрифікації, автоматизації, аграрного будівництва, хімізації сільського господарства, переробки кінцевого аграрного продукту, інформаційного, матеріально – технічного та наукового забезпечення виробничої аграрної сфери.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–       особливості економічних взаємовідносин між виробничою та обслуговуючою сферами;

–       методи визначення показників економічної ефективності агросервісної діяльності;

–       шляхи покращення ефективності використання виробничого ресурсного потенціалу підприємства тощо.

вміти:

–       раціонально використовувати виробничі ресурси;

–       визначати паритет цін з підприємствами постачання, переробки, зберігання та реалізації продукції;

–       максимально завантажувати виробничі потужності матеріально –технічної бази;

якісно використовувати економічні знання та практичні навички в підприємницькій діяльності.

Мета: оволодіння майбутніми спеціалістами знань з питань ефективного виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, а також вмінь запровадження взаємовигідних економічних взаємовідносин, які б забезпечували підвищення сукупної продуктивності праці та ефективності народногосподарського комплексу країни.

Завдання: визначення практичних проблем удосконалення управління народногосподарським комплексом України, забезпечення наукової політики держави в галузі механізації, електрифікації, автоматизації, аграрного будівництва, хімізації сільського господарства, переробки кінцевого аграрного продукту, інформаційного, матеріально – технічного та наукового забезпечення виробничої аграрної сфери.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–       особливості економічних взаємовідносин між виробничою та обслуговуючою сферами;

–       методи визначення показників економічної ефективності агросервісної діяльності;

–       шляхи покращення ефективності використання виробничого ресурсного потенціалу підприємства тощо.

вміти:

–       раціонально використовувати виробничі ресурси;

–       визначати паритет цін з підприємствами постачання, переробки, зберігання та реалізації продукції;

–       максимально завантажувати виробничі потужності матеріально –технічної бази;

якісно використовувати економічні знання та практичні навички в підприємницькій діяльності.

Мета: оволодіння майбутніми спеціалістами знань з питань ефективного виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, а також вмінь запровадження взаємовигідних економічних взаємовідносин, які б забезпечували підвищення сукупної продуктивності праці та ефективності народногосподарського комплексу країни.

Завдання: визначення практичних проблем удосконалення управління народногосподарським комплексом України, забезпечення наукової політики держави в галузі механізації, електрифікації, автоматизації, аграрного будівництва, хімізації сільського господарства, переробки кінцевого аграрного продукту, інформаційного, матеріально – технічного та наукового забезпечення виробничої аграрної сфери.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–       особливості економічних взаємовідносин між виробничою та обслуговуючою сферами;

–       методи визначення показників економічної ефективності агросервісної діяльності;

–       шляхи покращення ефективності використання виробничого ресурсного потенціалу підприємства тощо.

вміти:

–       раціонально використовувати виробничі ресурси;

–       визначати паритет цін з підприємствами постачання, переробки, зберігання та реалізації продукції;

–       максимально завантажувати виробничі потужності матеріально –технічної бази;

якісно використовувати економічні знання та практичні навички в підприємницькій діяльності.

Мета: оволодіння майбутніми спеціалістами знань з питань ефективного виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, а також вмінь запровадження взаємовигідних економічних взаємовідносин, які б забезпечували підвищення сукупної продуктивності праці та ефективності народногосподарського комплексу країни.

Завдання: визначення практичних проблем удосконалення управління народногосподарським комплексом України, забезпечення наукової політики держави в галузі механізації, електрифікації, автоматизації, аграрного будівництва, хімізації сільського господарства, переробки кінцевого аграрного продукту, інформаційного, матеріально – технічного та наукового забезпечення виробничої аграрної сфери.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–       особливості економічних взаємовідносин між виробничою та обслуговуючою сферами;

–       методи визначення показників економічної ефективності агросервісної діяльності;

–       шляхи покращення ефективності використання виробничого ресурсного потенціалу підприємства тощо.

вміти:

–       раціонально використовувати виробничі ресурси;

–       визначати паритет цін з підприємствами постачання, переробки, зберігання та реалізації продукції;

–       максимально завантажувати виробничі потужності матеріально –технічної бази;

якісно використовувати економічні знання та практичні навички в підприємницькій діяльності.

Мета: оволодіння майбутніми спеціалістами знань з питань ефективного виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, а також вмінь запровадження взаємовигідних економічних взаємовідносин, які б забезпечували підвищення сукупної продуктивності праці та ефективності народногосподарського комплексу країни.

Завдання: визначення практичних проблем удосконалення управління народногосподарським комплексом України, забезпечення наукової політики держави в галузі механізації, електрифікації, автоматизації, аграрного будівництва, хімізації сільського господарства, переробки кінцевого аграрного продукту, інформаційного, матеріально – технічного та наукового забезпечення виробничої аграрної сфери.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–       особливості економічних взаємовідносин між виробничою та обслуговуючою сферами;

–       методи визначення показників економічної ефективності агросервісної діяльності;

–       шляхи покращення ефективності використання виробничого ресурсного потенціалу підприємства тощо.

вміти:

–       раціонально використовувати виробничі ресурси;

–       визначати паритет цін з підприємствами постачання, переробки, зберігання та реалізації продукції;

–       максимально завантажувати виробничі потужності матеріально –технічної бази;

якісно використовувати економічні знання та практичні навички в підприємницькій діяльності.

Мета: оволодіння майбутніми спеціалістами знань з питань ефективного виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, а також вмінь запровадження взаємовигідних економічних взаємовідносин, які б забезпечували підвищення сукупної продуктивності праці та ефективності народногосподарського комплексу країни.

Завдання: визначення практичних проблем удосконалення управління народногосподарським комплексом України, забезпечення наукової політики держави в галузі механізації, електрифікації, автоматизації, аграрного будівництва, хімізації сільського господарства, переробки кінцевого аграрного продукту, інформаційного, матеріально – технічного та наукового забезпечення виробничої аграрної сфери.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–       особливості економічних взаємовідносин між виробничою та обслуговуючою сферами;

–       методи визначення показників економічної ефективності агросервісної діяльності;

–       шляхи покращення ефективності використання виробничого ресурсного потенціалу підприємства тощо.

вміти:

–       раціонально використовувати виробничі ресурси;

–       визначати паритет цін з підприємствами постачання, переробки, зберігання та реалізації продукції;

–       максимально завантажувати виробничі потужності матеріально –технічної бази;

якісно використовувати економічні знання та практичні навички в підприємницькій діяльності.

Мета: оволодіння майбутніми спеціалістами знань з питань ефективного виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, а також вмінь запровадження взаємовигідних економічних взаємовідносин, які б забезпечували підвищення сукупної продуктивності праці та ефективності народногосподарського комплексу країни.

Завдання: визначення практичних проблем удосконалення управління народногосподарським комплексом України, забезпечення наукової політики держави в галузі механізації, електрифікації, автоматизації, аграрного будівництва, хімізації сільського господарства, переробки кінцевого аграрного продукту, інформаційного, матеріально – технічного та наукового забезпечення виробничої аграрної сфери.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–       особливості економічних взаємовідносин між виробничою та обслуговуючою сферами;

–       методи визначення показників економічної ефективності агросервісної діяльності;

–       шляхи покращення ефективності використання виробничого ресурсного потенціалу підприємства тощо.

вміти:

–       раціонально використовувати виробничі ресурси;

–       визначати паритет цін з підприємствами постачання, переробки, зберігання та реалізації продукції;

–       максимально завантажувати виробничі потужності матеріально –технічної бази;

якісно використовувати економічні знання та практичні навички в підприємницькій діяльності.

Мета: оволодіння майбутніми спеціалістами знань з питань ефективного виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, а також вмінь запровадження взаємовигідних економічних взаємовідносин, які б забезпечували підвищення сукупної продуктивності праці та ефективності народногосподарського комплексу країни.

Завдання: визначення практичних проблем удосконалення управління народногосподарським комплексом України, забезпечення наукової політики держави в галузі механізації, електрифікації, автоматизації, аграрного будівництва, хімізації сільського господарства, переробки кінцевого аграрного продукту, інформаційного, матеріально – технічного та наукового забезпечення виробничої аграрної сфери.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–       особливості економічних взаємовідносин між виробничою та обслуговуючою сферами;

–       методи визначення показників економічної ефективності агросервісної діяльності;

–       шляхи покращення ефективності використання виробничого ресурсного потенціалу підприємства тощо.

вміти:

–       раціонально використовувати виробничі ресурси;

–       визначати паритет цін з підприємствами постачання, переробки, зберігання та реалізації продукції;

–       максимально завантажувати виробничі потужності матеріально –технічної бази;

якісно використовувати економічні знання та практичні навички в підприємницькій діяльності.

Мета: оволодіння майбутніми спеціалістами знань з питань ефективного виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, а також вмінь запровадження взаємовигідних економічних взаємовідносин, які б забезпечували підвищення сукупної продуктивності праці та ефективності народногосподарського комплексу країни.

Завдання: визначення практичних проблем удосконалення управління народногосподарським комплексом України, забезпечення наукової політики держави в галузі механізації, електрифікації, автоматизації, аграрного будівництва, хімізації сільського господарства, переробки кінцевого аграрного продукту, інформаційного, матеріально – технічного та наукового забезпечення виробничої аграрної сфери.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–       особливості економічних взаємовідносин між виробничою та обслуговуючою сферами;

–       методи визначення показників економічної ефективності агросервісної діяльності;

–       шляхи покращення ефективності використання виробничого ресурсного потенціалу підприємства тощо.

вміти:

–       раціонально використовувати виробничі ресурси;

–       визначати паритет цін з підприємствами постачання, переробки, зберігання та реалізації продукції;

–       максимально завантажувати виробничі потужності матеріально –технічної бази;

якісно використовувати економічні знання та практичні навички в підприємницькій діяльності.

Генетика — це наука про закономірності успадковування та мінливості, а також матеріальні структури, що їх забезпечують.

Спадковість — універсальна властивість організмів зберігати і передавати наступним поколінням подібні ознаки та спадкову інформацію. На молекулярному рівні спадковість забезпечується реплікацією (самоподвоєнням) ДНК, об’єднанням генетичного матеріалу під час утворення зиготи та незалежним розходженням хромосом у процесі мейозу.

Спадковість зберігає вид, різні організми якого характеризуються подібністю за різними критеріями: морфологічними, фізіолого-біохімічними, еколого-географічними, генетичними.

Мінливість — універсальна властивість організмів набувати нових ознак у процесі індивідуального розвитку; ця властивість є наслідком зміни генетичної інформації або взаємодії непорушеної генетичної інформації з навколишнім середовищем.

Розрізняють такі типи мінливості: спадкову (генотипову), яка є проявом змін у генотипі; неспадкову (фенотипову, модифікаційну), яка не супроводжується змінами генотипу; онтогенетичну, пов’язану з функціонуванням різних наборів генів на різних етапах життєвого циклу клітини. Мінливість робить можливим пристосування організмів до змін у навколишньому середовищі.

Для еволюції мінливість є важливим чинником, який забезпечує виживання найпристосованіших організмів.

Генетика — це наука про закономірності успадковування та мінливості, а також матеріальні структури, що їх забезпечують.

Спадковість — універсальна властивість організмів зберігати і передавати наступним поколінням подібні ознаки та спадкову інформацію. На молекулярному рівні спадковість забезпечується реплікацією (самоподвоєнням) ДНК, об’єднанням генетичного матеріалу під час утворення зиготи та незалежним розходженням хромосом у процесі мейозу.

Спадковість зберігає вид, різні організми якого характеризуються подібністю за різними критеріями: морфологічними, фізіолого-біохімічними, еколого-географічними, генетичними.

Мінливість — універсальна властивість організмів набувати нових ознак у процесі індивідуального розвитку; ця властивість є наслідком зміни генетичної інформації або взаємодії непорушеної генетичної інформації з навколишнім середовищем.

Розрізняють такі типи мінливості: спадкову (генотипову), яка є проявом змін у генотипі; неспадкову (фенотипову, модифікаційну), яка не супроводжується змінами генотипу; онтогенетичну, пов’язану з функціонуванням різних наборів генів на різних етапах життєвого циклу клітини. Мінливість робить можливим пристосування організмів до змін у навколишньому середовищі.

Для еволюції мінливість є важливим чинником, який забезпечує виживання найпристосованіших організмів.

Генетика — це наука про закономірності успадковування та мінливості, а також матеріальні структури, що їх забезпечують.

Спадковість — універсальна властивість організмів зберігати і передавати наступним поколінням подібні ознаки та спадкову інформацію. На молекулярному рівні спадковість забезпечується реплікацією (самоподвоєнням) ДНК, об’єднанням генетичного матеріалу під час утворення зиготи та незалежним розходженням хромосом у процесі мейозу.

Спадковість зберігає вид, різні організми якого характеризуються подібністю за різними критеріями: морфологічними, фізіолого-біохімічними, еколого-географічними, генетичними.

Мінливість — універсальна властивість організмів набувати нових ознак у процесі індивідуального розвитку; ця властивість є наслідком зміни генетичної інформації або взаємодії непорушеної генетичної інформації з навколишнім середовищем.

Мета курсу: Основною метою дисципліни «Вища математика» є оволодіння студентами необхідним математичним апаратом, що допомагає аналізувати, моделювати та розв’язувати прикладні просторові задачі природничого циклу у професійній діяльності; формування вмінь аналітичного мислення та математичного формулювання біологічних, хімічних, екологічних, географічних задач.,навчити студентів самостійно застосовувати математичні методи і виконувати типові розрахунки на персональному комп’ютері (ПК).

Викладач: старший викладач кафедри прикладної математики та економічної кібернетики Кавун Галина Михайлівна

Курс "Політологія і соціологія" розрахований для здобувачів вищої першого (бакалаврського) рівня 1 курсу економічного факультету.

Викладач: професор кафедри професійної освіти Черемісін Олександр Вікторович

Мета навчальної дисципліни: формування у майбутніх фахівців сучасного рівня правової культури та системного уявлення про правову охорону результатів інтелектуальної діяльності – авторського права, права промислової власності і засобів індивідуалізації, вироблення навичок користування нормативними актами, набуття практичних навичок роботи із сучасними об'єктами права інтелектуальної власності і використання отриманих знань в організації господарського обороту інтелектуальної власності у складі майнового комплексу підприємств.

                     Результатом вивчення навчальної дисципліни є набуття студентами універсальних професійних компетентностей з використання та захисту результатів інтелектуальної власності в діяльності підприємства.

           У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти повинні Знати:

 - основні поняття і категорії в сфері правового регулювання інтелектуальної власності;

- основні нормативні правові акти у сфері правового регулювання інтелектуальної власності;

- роль і значення результатів інтелектуальної діяльності, особливості використання інтелектуальної власності у цивільному обігу і порядок введення об'єктів інтелектуальної власності підприємства в господарський обіг;

 - основні інститути права інтелектуальної власності: авторське та суміжні права; патентне право; право на селекційні досягнення; право на секрет виробництва (ноу-хау);

 - законодавство про захист прав на результати інтелектуальної діяльності;  

 - відповідальності за порушення прав на результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації;

        Вміти: 

- оперувати поняттями і категоріями права на результати інтелектуальної діяльності;

 - аналізувати, тлумачити і правильно застосовувати норми, що регулюють правовідносини у сфері результатів інтелектуальної діяльності, які охороняються;

 - аналізувати юридичні факти, що вимагають захисту прав на результати інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації;

 - застосовувати правові акти та документи у сфері захисту результатів інтелектуальної діяльності;

 - встановлювати наявність правопорушення у сфері результатів інтелектуальної діяльності , які охороняються;

 - визначати загальні підстави притягнення до цивільноправової, адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про інтелектуальну власність.

 

Мета  засвоєння студентами необхідних теоретичних знань та набуття практичних навичок для того, щоб майбутній фахівець мав високий рівень професійної підготовки, необхідний для вмілого рішення основних організаційно-господарчих питань, пов'язаних зі створенням для тварин оптимальних умов їх догляду і годівлі.

Завдання вивчення факторів зовнішнього середовища  та їх впливу на здоров'я і продуктивні якості сільськогосподарських тварин

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні вимоги  для створення оптимального мікроклімату тваринницьких приміщень для різних статево-вікових груп сільськогосподарських тварин

вміти: методиками оцінки санітарно-гігієнічного стану тваринницьких об'єктів, методиками визначення основних показників мікроклімату тваринницьких приміщень, зоогігієнічною оцінкою умов годівлі, догляду і утримання сільськогосподарських тварин.

Мета вивчення дисципліни - передбачає вивчення студентами законодавчого регулювання питань інтелектуальної власності, порядок патентування винаходу (корисної моделі), промислового зразка, раціоналізаторській пропозиції, апробацію наукових досліджень, ознайомленням з системою інтелектуальної власності на Україні, охорона та захист авторських прав. Основне коло питань, що розглядаються в курсі “ Науковий супровід досліджень у тваринництві” включає аналіз і особливості державної системи патентної інформації, пошук патентної інформації, та оформлення документації (складати та подавати заявку на винахід та корисну модель);

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен :

 знати:

-                      сутність і поняття інтелектуальної власності;.

-                      принципи формування, порядок організації й структуру

-                      системи     інтелектуальної власності та її функціонування;

-                      особливості здійснення патентного пошуку;

-                      сутність промислової власності;

-                      сутність авторського права і сумісних прав;

-                       вміти:

-самостійно проводити патентно - інформаційний пошук;

-                      правильно визначати критерії патентоспроможності.

-                      складати та подавати заявку на винахід та корисну модель;

         складати реферати та описи промислових зразків;

 

Мета: Вивчення дії розчиненних у природних і стічних водах хімічних речовин – токсикантів на водні організми, проведення аналізу та прогнозування екологічних наслідків впливу токсикантів на популяцію, біоценоз, екосистему та розробка ефективних заходів щодо запобігання негативної дії токсикантів на водні організми.

Завдання: дослідження вмісту, закономірностей розповсюдження, перетворення і впливу токсинів на гідро біонтів, оволодіння методами оцінки токсичності та охорони водних ресурсів від забруднювачів. Аналіз та прогнозування екологічних наслідків впливу токсинів на популяцію, біоценоз, екосистему.

Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: характеристики основних токсикантів, що потрапляють у водойми; клінічні ознаки отруєння риб токсикантами; діагностування отруєння риб різними токсикантами.

вміти: розробляти способи підвищення резистентності риб до дії токсикантів, визначати токсиканти у воді та гідро біонтах; встановлювати та контролювати гранично допустимі концентрації токсикантів для води у рибницьких водоймах; розробляти заходи запобігання потрапляння шкідливих речовин у водойми; проводити екологічну експертизу причин масової загибелі риб.

Метою навчальної дисципліни «Проектування професійної діяльності та підготовки фахівців» є формування у майбутніх магістрів-економістів системи знань про особливості педагогічної професії, специфіки проектування професійної діяльності. 

 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Проектування професійної діяльності та підготовки фахівців» є ознайомлення студентів із знання про сутність, особливості, цілі та функції професійної кар’єри; систему психологічних методів, які сприяють соціальному і професійному самовизначенню особистості з метою її адаптації до умов реалізації власної професійної кар’єри.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 знати:

 • особливості педагогічної професії;
 • сутність, особливості, цілі та функції професійної кар’єри;
 • поняття «особистість та управління процесом її формування»;
 •  особливості психолого-педагогічної діагностики фахівців, що планують побудувати професійну кар’єру (виявлення здібностей до навчання, рівня практичних умінь та навичок зі спеціальності, глибини мотивації та професійної спрямованості);
 • специфіку професійної діяльності й професійне самовизначення;
 •  оптимальні стратегії і тактики побудови професійної кар’єри та їх своєчасне корегування;
 •  реальні перспективи професійного просування;
 • специфіку індивідуальних консультацій із фахівцями;
 • систему психологічних методів, які сприяють соціальному і професійному самовизначенню особистості з метою її адаптації до умов реалізації власної професійної кар’єри;
 •  психологічні тренінгові програми, спрямовані на формування у фахівців, які будують кар’єру, розвиток саморегуляції.

 вміти:

 • визначати загальні засади педагогічної професії;
 • з’ясовувати залежність між професійною діяльністю і професійною підготовкою фахівця;
 • володіти полемічним мистецтвом (диспут, полеміка, дискусія);
 • складати професійне портфоліо;
 • знаходити можливі засоби переконання відносно предмета мовлення та правильної побудови аргументу;
 •    проводити глибокої психолого-педагогічної діагностики фахівців, що планують побудувати професійну кар’єру (виявлення здібностей до навчання, рівня практичних умінь та навичок зі спеціальності, глибини мотивації та професійної спрямованості);
 •    проводити психологічні тренінгові програми, спрямовані на формування у фахівців, які будують кар’єру, знань, умінь та навичок самостійного професійного навчання; розвиток саморегуляції.
 • створювати ефективні усні та мультимедійні презентації.

Метою навчальної дисципліни «Культура усного професійного мовлення» є формування у майбутніх магістрів-економістів системи знань про основні норми культури усного мовлення та реалізація їх на практиці.

 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Культура усного професійного мовлення» є ознайомлення студентів із знання про мовний вплив та умови лінгвістичного маніпулювання  поведінкою опонента, вмінням вести ділові та приватні бесіди,  визначення значення різноманітних вербальних і невербальних засобів впливу на співрозмовника під час фахового спілкування.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 знати:

 • умови ефективного професійного спілкування;
 • основні поняття загальної риторики;
 • види аргументів і ситуації їх використання;
 • етапи та способи підготовки усної промови;
 • принципи безконфліктного спілкування;
 • невербальні засоби спілкування;
 • сучасні прийоми активізації уваги слухачів;
 • способи проведення дискусії;
 • сутність полеміки і полемічні прийоми.

 вміти:

 • вести розгорнутий монолог та створювати промови на професійну тематику;
 • вести ефективну, конструктивну бесіду на будь-яку тему з кола зацікавлень культурної, високоосвіченої людини;
 • вирішувати комунікативні та мовленнєві завдання в конкретній ситуації спілкування;
 • організувати взаємодію з аудиторією, налагодити контакт, зворотній зв’язок, спілкування;
 • використовувати невербальні засоби спілкування для досягнення власної мети;
 • підготувати публічний навчальний виступ для захисту курсового (дипломного) проекту;
 • володіти полемічним мистецтвом (диспут, полеміка, дискусія);
 • знаходити можливі засоби переконання відносно предмета мовлення та правильної побудови аргументу;
 • створювати ефективні усні та мультимедійні презентації.

Освітній рівень: перший (бакалаврський), четвертий рік навчання;

Спеціальність: 201 "Агрономія";

Освітньо-професійна программа: "Агрономія"

Обєм курсу: 3 кредити (90 год, із них 22 год. лекцій, 24 год. практичних занять, 44 год. самостійної роботи);

Вид контролю: залік.

Освітній рівень: перший (бакалаврський), третій рік навчання;

Спеціальність: 204 "Технологія виробнитцва і переробки продукції тваринництва"

Освітньо-професійна програма: "Технологія виробнитцва і переробки продукції тваринництва"

Об'єм: 6,0 кредитів (180 год., із них 20 год. лекцій, 62 год. лабораторно-практичних занять, 83 год. смостійна робота, 15 год. виробнича практика;

Вид контролю: іспит.

                                                              Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: поглиблення знань щодо особливостей і специфіки управлінських процесів.

Завдання: формування у студентів необхідних знань і практичних навичок щодо раціоналізації управлінської діяльності на основі використання психологічних механізмів, закономірностей, прийомів, а також формування і розвиток особистих і ділових якостей.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: мету вивчення, зміст дисципліни; основні поняття психології управління як спеціальної галузі психологічної науки; сучасні підходи, що використовуються у цій системі знань; психологічний контекст управлінських відносин і психологічні закономірності управлінського процесу; соціально-психологічні механізми та методи управлінського впливу; особливості як суб’єкта управління; психологічні аспекти, інструментарій управління трудовим колективом; особливості ділового спілкування; методи проведення соціально-психологічних досліджень в управлінні соціально-економічними системами.

вміти: застосовувати психологічні знання в управлінській діяльності; визначати закономірності управління; застосовувати методи саморозвитку особистості керівника; використовувати методи дослідження соціально-психологічних тенденцій в організації; застосовувати методи аналізу соціально-психологічних передумов результативності управлінського процесу; застосовувати соціально-психологічні методи управління, а також методи і прийоми психогігієни в управлінні.

Метою курсу є набуття  компетенції у питаннях мінливості і спадковості ознак риб на рівні організму та популяцій, принципів відбору та добору риб, організації умов для прискорення статевого дозрівання та отримання і інкубації ікри.  Програмою передбачено вивчення сучасних положень теорії еволюції на підставі процесів, що відбуваються на рівні популяції та виду. 

Мета вивчення дисципліни- формування у студента системи знань і навичок з методики проведення біологічних  дослідів, систематизації, аналізу і оцінки результатів досліджень, оформлення наукової роботи, авторських прав та патентної документації.

         Технолог виробництва продукції тваринництва, повинен не тільки удосконалювати селекційну роботу поліпшуючи стадо, його племінні та продуктивні якості, поліпшуючи годівлю, утримання та правильно експлуатувати механізми на фермі, але ще бути дослідником, який вміє у короткий час впровадити досягнення науки і техніки, і таким чином забезпечити виробництву найбільший зоотехнічний і економічний ефект.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен :

-                      знати: основні методи науково-дослідної роботи і постійно шукати науково-обґрунтовані рішення подальшого розвитку тваринництва;

-                      способи і методи отримання великої кількості і високоякісної продукції при найменших витратах праці та матеріальних цінностей;

-                      вміти: . самостійно добувати нові знання шляхом проведення експериментів на тваринах, приймати участь в реальних проектних і конструкторсько-технологічних розробках;

-                      формулювати і описувати винахід, оформлювати патент чи авторські права.

Курс "Політологія" розрахований для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 2 курсу факультету водного господарства, будівництва та землеустрою та 2 курсу біолого-технологічного факультету. Загальна кількість годин 75 (2,5).

Мета курсу полягає у розвитку критичного мислення здобувачів вищої освіти, їх уміння вільно і самостійно аналізувати і пояснювати зміст та сутність політичних явищ в Україні та за її межами. 

Викладач: професор кафедри професійної освіти Черемісін Олександр Вікторович

Картинки по запросу "картинка компьютерное моделирование"Кафедра прикладної математики та економічної кібернетики

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

спеціальностей  205  «Лісове  господарство», 206  «Садово-паркове господарство»

3 курс, 5  семестр

Мета – оволодіння методами і технікою дослідження, чисельного опису та математичного моделювання об’єктів і явищ як предметів фахової діяльності бакалаврів лісового та садово-паркового господарства.

Автор: к.т.н., доцент кафедри прикладної математики  та економічної кібернетики Лобода О.М.

Метою викладання дисципліни є отримання знань про процеси життєдіяльності організму тварин і його складових: клітин, субклітинних структур, тканин, органів та систем органів, а також їх взаємозв'язок та взаємодію організму, як єдиного цілого, з зовнішнім середовищем.

Електроний курс дисципліни "Виробничі процеси в технологіях тваринництва" рекомендовано для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня четвертого року навчання біолого-технологічного факультету. Загальний об"єм курсу 3 кредити (90 годин). Кінцевий результет курсу - залік.

Метою дисципліни «Виробничі процеси в технологіях тваринництва» є формування у студентів знань та навичок з оволодіння закономірностями та методичними підходами організації створення і функціонування раціональних форм виробничих систем в сільськогосподарських підприємствах в умовах розвитку ринкових відносин. В сучасних умовах високої концентрації і значної невизначеності ринкового середовища технологія розглядається як наука про найбільш економічні способи та процеси виробництва сировини, матеріалів та готової продукції. Технологічний процес становить основу будь-якого виробничого процесу – сполучення предметів, знарядь праці та живої праці в просторі і часі, а раціональна організація виробничого процесу повинна відповідати вимогам і будуватися на таких принципах, як спеціалізація, диференціація, концентрація і інтеграція, пропорційність, безперервність, ритмічність та ін.

Завдання дисципліни: вивчення організаційних основ створення і функціонування сільськогосподарських підприємств та їх об’єднань, організація використання засобів виробництва, виробництва і використання кормів, організація внутрішньогосподарського планування, нормування і оплати праці, організації основних технологічних процесів у тваринництві. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

- організаційно – економічні основи сільськогосподарських підприємств і об’єднань;

- методи і систему роздержавлення і приватизації підприємств, визначення розмірів паїв;

- принципи, методи та систему внутрішньогосподарського планування;

- систему тваринництва, особливості обґрунтування галузевої структури, відтворення та оборот

вміти:

- раціонально, ефективно і прибутково організовувати виробництво тваринницької продукції: молока, м’яса, яєць, вовни;

- розробляти раціональну організацію і структуру стада;

- розраховувати планову та звітну собівартість продукції;

- здійснювати розрахунки з визначення розцінок за одиницю продукції, кількісного складу внутрішньогосподарських формувань;

- розраховувати норми виробітку, навантаження поголів’я;

- визначати річну потребу в робочій силі, засобах виробництва;

- складати технологічні карти виробництва продукції тваринництва, галузеві розділи річних планів, річних завдань внутрішньогосподарських формувань.

Курс призначений для студентів 1-2 курсу (освітній рівень бакалавр) факультету водного господарства, будівництва та землеустрою.

Дисципліна включає в себе теоретичну частину - лекції, та практичну частину - практичні заняття. самостійна та індивідуальна роботи, диф. заліки та екзамени.

     Курс "Геосистемний моніторинг навколишнього середовища" призначений для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

Електронний курс з дисципліни "Гербологія" для студентів 2 курсу агрономічного факультету за спеціальністю 201 "Агрономія". Кількість кредитів - 4, кількість годин - 120

для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології", спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології"

Основною метою викладання дисципліни "Гідравлічні і аеродинамічні машини" є формування у майбутніх фахівців знань і умінь з машинних методів перекачування рідини і газу.

Мета викладання навчальної дисципліни "Гідротехнічні споруди" надати майбутньому технологу-гідротехніку базових знань для вирішення питань вибору типу, визначення розмірів, компоновки і експлуатації гідротехнічних споруд та гідротехнічних вузлів водогосподарських об’єктів на річках та каналах з урахуванням комплексного використання водних ресурсів, умов виконання робіт, техніко-економічних факторів будівництва і експлуатації, впливу гідротехнічних споруд (ГТС) на навколишнє середовище, ефективної роботи гідромеліоративних систем.

Освітній рівень: перший (бакалаврський), другий рік навчання

Спеціальність: 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

Освітньо-професійна програма :"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

Обєм курсу: 7,5 кредитів (225 год.). У т. ч. 40 год. лекцій, 72 год. лабораторно-практичних занять, 113 год. самостійна робота.

Кінцевий результат - курсовий проект, іспит.

Електронний навчальний курс "Ґрунтознавство з основами геології"  призначений  для студентів агрономічного факультету 2 курсу денної (3 і 4 семестр)  та  3 курсу заочної (5 і 6 семестр) форми навчання. Форма контролю – іспит. Курс складається з 6 кредитів,  180 годин, у тому числі для студентів денної форми навчання лекцій – 40, лабораторних занять – 44, практичних занять – 8 год.; для студентів заочної форми навчання лекцій – 24, лабораторних занять – 24 год. Програмою курсу передбачено виконання курсової роботи. Для студентів денної форми навчання передбачена навчальна практика.

    Курс "Грунтознавство з основами геоморфології" призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Геодезія та землеустрій", спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій.

      Курс "Грунтознавство та географія грунтів" призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 -Науки про Землю.

Курс "Динаміка підземних вод" призначений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

Мета дисципліни - надати базові знання про математичні моделі руху води по порах та тріщинках гірських порід, закони фільтрації, класифікації та структуру потоків підземних вод, основні аналітичні розрахунки природних та штучних потоків підземних вод, основи визначення гідрогеологічних параметрів за даними дослідно-фільтраційних досліджень, уявлення про міграцію підземних вод та перенесення вологи в зоні аерації.

Завдання - сформувати практичні навички математичного опису процесу руху природних та штучних потоків підземних вод та використання основних аналітичних залежностей, що застосовуються в геофільтраційних розрахунках.

Предмет вивчення - ресурси підземних вод з точки зору математичного опису їх руху в природних та змінених під впливом діяльності людини умовах, а також аналітичні методи геофільтраційних розрахунків, що застосовуються при вирішенні низки практичних господарських задач (водопостачання за рахунок підземних вод, гідротехнічне будівництво, меліорація земель, тощо).

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати:

- основні математичні моделі руху підземних вод та закони фільтрації;

- основні класифікаційні схеми та особливості структури потоків підземних вод;

-  базові диференціальні рівняння фільтрації підземних вод та основні методи їх розв’язання;

-  основні аналітичні залежності, що застосовуються при розрахунках потоків підземних вод;

-  основи визначення гідрогеологічних параметрів за результатами дослідно-фільтраційних досліджень;

- основні поняття про міграцію підземних вод та перенесення вологи в зоні аерації.

вміти:

- класифікувати реальні потоки підземних вод;

- визначати характерні особливості структури реальних потоків підземних вод;

- застосовувати наявні аналітичні залежності для розрахунків гідродинамічних напорів та витрат потоків підземних вод при вирішенні конкретних господарських задач (гідротехнічне будівництво, будівництво дренажних споруд, водопостачання за рахунок підземних вод, запобігання процесу підтоплення земель, тощо.

Курс "Динаміка процесів прибережної зони"  призначений для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо- професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення з природними факторами та процесами у прибережній зоні, особливостями проявів гідрологічних процесів і їхнього впливу на гідрографічні умови й гідротехнічні споруди, на процеси транспорту наносів і їхнього відкладення, а також ознайомлення з проблемами захисту морських акваторій і каналів. Усі ці фактори і процеси впливають на діяльність людства у прибережних зонах морів та океанів -організацію та безпеку мореплавства, видобуток корисних копалин, різноманітне будівництво гідротехнічних та морських споруд (від проектування до експлуатації).

Завдання: вивчення загальних закономірностей фізичного стану і динаміки вод у прибережному регіоні океанів та морів на підставі залучення законів гідромеханіки і гідротермодинаміки, з урахуванням лабораторних і натурних досліджень. При вивченні дисципліни розглядаються такі поняття: прибережна зона та її головні елементи, наноси у прибережній зоні та їх склад і властивості, динамічні процеси та їх особливості у названій зоні, поперечний та поздовжній рух наносів, теорії руху наносів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

знати:

 • характеристики прибережної зон морів та океанів;
 • особливості гідрологічних і динамічних процесів у прибережній зоні та їх вплив на гідрографічні умови та гідротехнічні споруди;
 • процеси постачання, відкладення та транспорту наносів у прибережній зоні, їх взаємодію з гідротехнічними спорудами;
 • процеси формування акумулятивних та абразійних форм рельєфу дна у прибережній зоні,  а також процеси переформування берегової лінії;
 • проблеми та методи захисту акваторій від негативного впливу динамічних процесів і неврегульованих потоків наносів.

вміти:

 • складати геоморфологічні карти різного типу;
 •  обчислювати режимні функції гі дрометеорологічних елементів;
 • використовувати сучасні методи і методики розрахунку впливу динамічних факторів на гідрографічні умови;
 • оцінювати об'єми та напрямки переміщення наносів;
 • обчислювати заносимість підхідних каналів;
 • використовувати при обґрунтуванні своїх рішень останні досягнення науки і техніки.

Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Загальна кількість годин - 90

Кількість кредитів – 3,0

Курс – ІІ, семестр 3

Форма контролю:іспит

Електронний курс призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Бакалавр», спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання.


Дисципліна «Експертиза гідротехнічних та ВГО» вивчається здобувачами вищої освіти за освітньо-професійною програмою  другого магістерського рівня спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології".

Курс «Експертиза гідротехнічних та ВГО» спрямований на поглиблення засвоєння теоретичних та практичних знань щодо безпеки гідротехнічних та ВГО, яка залежить від постійного і повного обліку змін значень контрольованих показників, своєчасного аналізу даних, коригування статистичних залежностей і значень діагностичних показників. Навчає методам визначення розмірів області впливу і характеру змін, які відбулися в ґрунтах основ гідротехнічних та водогосподарських об’єктів, а також розглядає наявність та активність розвитку небезпечних геологічних процесів природного та техногенного генезису, ступінь їх впливу на безпеку ГТС.

Мета. Основною  метою  викладання  дисципліни  “Експертиза гідротехнічних та ВГО ” є розкриття сучасних наукових концепцій, моделей,  методів  визначення критеріїв безпеки складних систем  на  етапах  проектування,  виробництва  і  будівництва, випробування  і  експлуатації  гідротехнічних споруд та водогосподарських  об’єктів; розробка та організація контролю і діагностики стану ГТС, з урахуванням вимог Державних і міжнародних стандартів.

        Завдання:

 - підвищення рівня знань з безпеки гідротехнічних споруд та  водогосподарських  систем  у  відповідності  з  міжнародними  та державними  стандартами; 

-  розвиток  компетенцій  для  прийняття  рішень  на  всіх  етапах життєвого циклу водогосподарських систем з метою раціонального використання і охорони водних ресурсів; 

-  сприяння  формуванню  у  студентів  розуміння  процесів  зміни технічного  стану гідротехнічних споруд та  водогосподарських  об’єктів    при  їх використанні  за  призначенням  на  основі  системного  підходу  в умовах сталого розвитку.

        У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен  

        знати: основні поняття безпеки гідротехнічних споруд; причини виникнення аварій і несправностей; визначення й структуру кількісних та якісних показників безпеки гідротехнічних споруд та водогосподарських об’єктів; особливості руйнування гідротехнічних споруд; методи забезпечення безпеки  гідротехнічних систем на етапах розробки, будівництва (виробництва) й експлуатації; загальні задачі декларації безпеки ГТС; методи організації й проведення технічної експертизи; особливості законодавчого регулювання та експертизи безпеки ГТС.

                   вміти: обробляти статистичну інформацію з безпеки ГТС; аналізувати причини аварій і несправностей складних комплексів; класифікувати фактори, що визначають безпеку гідротехнічних об’єктів при проектуванні, будівництві та експлуатації;  застосовувати методи визначення показників критеріїв безпеки ГТС; надавати оцінку ризику аварій та можливості їх виникнення; складати сценарії виникнення аварійних ситуацій при втраті несучої здатності ГТС, при втраті фільтраційної міцності ґрунтів, при пропуску води через ГТС; проводити обстеження стану гідротехнічних споруд; проводити натурні спостереження за станом ГТС; розробляти алгоритми проведення експертизи ГТС та водогосподарських об’єктів.

 

Курс створений для студентів 2 курсу агрономічного факультету спеціальності  201 "Агрономія"

Мета: вивчення етики ділових відносин у процесі спілкування, засвоєння етичних норм і правил ділового спілкування для успішної професійної кар’єри та розвитку ділових стосунків майбутніх фахівців з українськими чи зарубіжними партнерами, фірмами, установами.

Завдання: формувати знання про етичні, психологічні основи ділових стосунків; засвоїти норми та  правила ділового спілкування; навчити аналізувати конкретні ситуації ділового спілкування, виявляти рівень моральності та інші індивідуальні особливості ділового партнера; дослідити етичні аспекти культури дискусії, шляхи і засоби врегулювання конфліктів; застосовувати етичні принципи управління; адекватно сприймати поведінку зарубіжного партнера у діловому спілкуванні, враховуючи його національно-комунікативні особливості.

Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: норми етичної поведінки у діловому спілкуванні; моральні засади вербальної та невербальної комунікації; етичні аспекти культури дискусії, стратегії і тактики різних форм взаємодії; соціально-історичні та культурно-релігійні засади етики і етикету ділових стосунків; національні особливості ділового спілкування та міжнародного етикету;

уміти: застосовувати стратегії і тактики ділового спілкування; створювати умови для сприяння самоактуалізації та самореалізації співрозмовників, їхній продуктивній співпраці; знаходити шляхи подолання моральних бар’єрів та підвищення рівня моральної і психологічної культури; використовувати навички вербального і невербального спілкування задля ефективності спілкування; застосовувати етичні принципи управління.

Курс призначено для студентів 2 курсу спеціальності "Екологія" освітнього рівня "бакалавр".

Включає базові знання викладені у 48 годинах лекційного матеріалу, 40 годинах практичних робіт, курсової роботи, підсумкового та проміжного контролю знань. Вивчає структуру та функціонування надорганізмових рівнів біосистем та екосистем.

Є базовою дисципліною для подальшого засвоєння фахових знань студентів спеціальності "Екологія".

     Курс "Земельні ресурси та грунтовий покрив" призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо- професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 -Науки про Землю.

Електронний навчальний курс призначений для студентів першого року навчання, факультету водного господарства, будівництва та землеустрою, спеціальності "Геодезія, картографія та землеустрій"

для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою ОКР «Магістр» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Метою курсу є вивчення питань, які пов'язані з правильною оцінкою та обліком кліматичного потенціалу територій, прийомів його оптимізації, а також особливостей адаптивних реакцій різних біологічних груп на його зміни, набули в даний час особливої актуальності. Вирішення цих проблем в сучасних умовах істотного зростання екстремальності клімату і дедалі більшою кліматичної складової в забезпеченні безпечного функціонування сільськогосподарського виробництва, має виняткове значення.

Основним завданням курсу є засвоєння студентами теоретичних знань в області сільськогосподарської метеорології для визначення способів раціонального використання ресурсів клімату в однієї із основних галузей сільськогосподарського виробництва – тваринництві.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

знати: тепло - і вологозабезпечення територій, що знаходяться під пасовищами або кормовими угіддями; несприятливих (небезпечних) явищ погоди та клімату для тваринництва за минулими сезонами року і їх критерії; особливостей теплового балансу та обміну енергії у теплокровних тварин; енергетичних потреб тварин які знаходяться в умовах жаркого і холодного клімату і т. д.

вміти: застосовувати підсумки основних господарських заходів (в скотарстві, вівчарстві) в різні сезони року; враховувати вплив метеорологічних умов на стан і продуктивність домашніх тварин і ін.

Мета викладання навчальної дисципліни - набуття студентами умінь та навичок щодо самостійної роботи з топографічними картами і планами під час геодезичних вимірювань, створенні планово-висотної знімальної мережі, інженерно-геодезичних робіт із застосуванням сучасних технологій в проектуванні, будівництві та експлуатації інженерних гідротехнічних споруд.

Курс для студентів ВГБЗ  3 курсу 6 семестр напрям підготовки "Водні ресурси (гідротехніка)".

Дисципліна включає в себе теоретичну частину - лекції, практичні та лабораторні заняття, виконання курсової роботи та проходження навчальної практики. Іспит та залік з практики.

Головною метою дисципліни “Інноваційні інгредієнти харчових продуктів” є формування у здобувачів вищої освіти системи спеціальних теоретичних знань та практичних навичок із загальних підходів та принципів створення й використання харчових добавок (ДХД), і втому числі дієтичних харчових добавок з біологічно активною дією (ДХД БАД), з напрямів використання харчових добавок в різних галузях народного господарства, принципів використання харчових добавок, оцінки їх безпеки й якості в Україні й міжнародному рівні, оцінки якості харчових добавок й  продуктів функціонального харчування,що їх містять, лабораторних методів оцінки якості ДХД, ДХД БАД й продуктів функціонального харчування

ВИКЛАДАЧ: к.с.г.н., доцент НОВІКОВА Н. В.

Кількість кредитів         3,0

Всього годин                 90

В т.ч. аудитор.              30

Розподіл по видах

Лекції                            12

Практичні                     18

Самостійні                    60

Метою  навчальної дисципліни «Інноваційні технології харчових виробництв» є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних основ та практичних навичок виробництва харчової продукції на основі інноваційних технологій, які використовуються в сучасній індустрії ресторанного господарства та спираються на результати наукових досліджень у галузі.

ВИКЛАДАЧ: к.с.г.н., доцент НОВІКОВА Н. В.

     Курс "Іноваційні технології в науках про Землю" призначений для здобувачів другого (магістарського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо- професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

Електроний курс з іноземної мови розрахований на студентів першого курсу біолого-технічного факультету з метою розвитку професійних комунікативних навиків майбутніх фахівців з животноводства. Підсумком є наявність лексично-граматичних навиків з професійної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння  іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією.

Завдання - набуття й розвиток лексичних і граматичних навичок, умінь читання й розуміння текстів професійного спрямування; умінь монологічного й діалогічного мовлення в межах фахової тематики.

         Цей навчальний курс покликаний сприяти ґрунтовній підготовці майбутніх спеціалістів сільсько-господарських підприємств різних форм власності, здатних застосовувати теоретичні знання і практичні навички на виробництві, а також на основі аналізу досягнень науки і передового досвіду самостійно впроваджувати інтегровані системи захисту рослин в умовах конкретного господарства.

Картинки по запросу картинки информатикаКафедра прикладної математики та економічної кібернетики

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

спеціальностей  191 «Архітектура та містобудування», 192 «Будівництво ті цивільна інженерія», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна  інженерія та водні технології»

1 курс, І  семестр

Мета: формування знань про принципи побудови та функціонування комп'ютерної техніки, організацію обчислювальних процесів на персональних комп’ютерах та їх алгоритмізацію, програмне забезпечення персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж, а також ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професіональній діяльності.

Автор: к.т.н., доцент кафедри прикладної математики  та економічної кібернетики Лобода О.М.

Картинки по запросу картинки информатикаКафедра прикладної математики та економічної кібернетики

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

всіх спеціальностей  Економічного факультету

1 курс, ІІ  семестр

Кількість кредитів - 3; кількість годин - 90

Мета: формування у майбутніх спеціалістів сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп’ютерній техніці, використовування теоретичних основ сучасної комп’ютерної техніки, прикладних систем програмування – електронні таблиці, бази даних СКБД і формування умінь і навиків практичного використання сучасних комп’ютерних технологій.

Завдання: вивчення курсу є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців з питань інформаційних технологій та програмного забезпечення сучасних інформаційних систем в економіці та тенденцій його розвитку.

Автор: к.т.н., доцент кафедри прикладної математики та економічної кібернетики ЛободаО.М.

Курс призначений для студентів 1 курсу (освітній рівень перший бакалаврський) факультету Технології виробництва переробки продукції тваринництва, спеціальності 181 Харчові технології

Кількість кредитів – 3.0

Змістових частин – 2

Загальна кількість годин – 90

Вид і форма контролю: залік

Дисципліна включає в себе теоретичну частину: лекції та практичну: лабораторно-практичні роботи, індивідуальні завдання

Курс призначений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня  вищої освіти, що навчаютьсся за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

   Дисципліна знайомить здобувачів із історичним та сучасним станом і тенденціями розвитку природничих наук у світлі існуючих теоретико-методологічних концепцій; дослідженнями геосфер як єдиного цілого планети Земля; вказує на прикладні сторони застосування отриманих результатів шляхом формування у здобувачів вмінь і навичок. Викладання історії наук про Землю йде із уяви про неї, як про пізнавальну науку, що має за мету відображення і дослідження явищ природи і суспільства – їх розміщення, властивостей, взаємозв’язків, властивостей і змін у часі При викладанні дисципліни враховується специфіка фаху майбутніх спеціалістів у галузі природничих наук.

Завдання  дисципліни – засвоїти передбачений програмою теоретичний матеріал, ознайомити здобувачів із дослідженнями Землі як комплексної планетарної системи, її геосферами, процесами і явищами, що в них відбуваються; проблемами зміни клімату, розвідкою корисних копалин, прогнозуванням природних і техногенних катастроф, збереженням унікальних ландшафтів.

     У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

     знати:

 • основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як природної системи;
 • сучасні уявлення про фігуру і розміри Землі, види руху та її наслідки;
 • вплив космічних тіл на природні процеси Землі;
 • склад і будову геосфер (у відповідності до спеціалізації) на різних просторово-часових масштабах;
 • історичні та сучасні тенденції розвитку наук про Землю
 •     вміти:
  • виявляти причини й передбачати наслідки явищ і процесів природи;
  • застосовувати метод моделювання для дослідження об’єктів, процесів і явищ природи;
  • виявляти й обґрунтовувати взаємозв’язки між розвитком науки й сус-пільства;
  • усвідомлювати значення природничих наук у формуванні світогляду.

Курс "Історія суспільства державності та господарства України" є навчальною дисципліною із загальною кількістю годин - 90 (3). Підсумковий вид контролю - іспит. 

Мета вивчення дисципліни полягає в розвитку критичного мислення здобувачів вищої освіти, їх вміння самостійно аналізувати й пояснювати зміст історичних явищ, які відбувалися в Україні від найдавніших часів до сьогодення та розвивати вміння на основі минулих подій робити прогнози на майбутнє. 

Основні завдання курсу: 

1. формування здобувачів вищої освіти як свідомих, патріотичних та відповідальних громадян держави;

2. розширення і поглиблення історичних знань молоді;

3. засвоєння молоддю норм цивілізованої політичної поведінки;

4. розвиток творчого і критичного мислення;

5. формування навичок аргументації поглядів, оцінок та вибір оціночних пріоритетів;

6. формування культури політичного спілкування.

Викладач: доктор історичних наук, професор кафедри професійної освіти Черемісін Олександр Вікторович

Навчальний курс "Історія України" відповідає робочій програмі "Історія України". Для студентів першого курсу агрономічного факультету денної форми навчання. Навчальна дисципліна розрахована на три кредити. Форма підсумкового контролю - залік.

 • Курс "Іхтіопатологія" призначений для студентів спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура", ОР "Бакалавр"
 • Забезпечує спеціальні компетенції : Здатність виконувати іхтіопаталогічні дослідження з метою діагностики хвороб риб, оцінки їх перебігу, ефективності лікування та профілактики
 • Викладено інформацію щодо етіології хвороб риб, патологічних змін в організмі риб, захисних реакціях організму, описано найбільш поширені хвороби, їх діагностика, заходи профілактики та терапії захворювань.
 • Кількість кредитів / годин: 7,0 / 210
 • Період: протягом року (VI-VII семестр)
 • Автор курсу: старший викладач кафедри водних біоресурсів та аквакультури  

Грудко Наталя Олександрівна 

курс викладається студентам третього курсу спеціальності "Економіка підприємства" - бакалаврам, з метою дослідження структури капіталу виробничого підприємства, закономірностей його формування, використання та, досягнення основної задачі - прирощення правильним його використанням.

     Курс "Картографування природних територіальних комплексів" призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

Кількість кредитів – 3,0

Рік підготовки - 4-й

Загальна кількість годин – 90

Лекції: 18 годин

Практичні: 16 годин

Лабораторні: 10 годин

Вид і форма контролю: залік

Картинки по запросу картинки компютерне моделюванняКафедра прикладної математики та економічної кібернетики

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

спеціальностей  051 «Економіка», 071 «Облік і опадаткування», 073 «Менеджмент»281 «Публічне управління та адміністрування»

Автор: к.т.н., доцент кафедри прикладної математики  та економічної кібернетики Лобода О.М.

 

Нормативна

Кількість кредитів – 4,0

Рік підготовки - 4-й

Загальна кількість годин – 120

Лекції: 20 годин

Практичні: 22 години

Лабораторні: 18 годин

Вид і форма контролю: іспит

Електронний навчальний курс призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою 0811 Агрономія, спеціальністю 6.090101

Мета курсу - формування у здобувачів вищої освіти професійних знань в області кулінарного мистецтва національних кухонь народів різних країн світу.

Завдання курсу - надання здобувачам вищої освіти  теоретичних знань та практичних вмінь з особливосте системи харчування; переліку традиційної продовольчої сировини; асортименту і технології страв і кулінарних виробів; способів кулінарно - технологічної обробки; основ та особливостей вживання класичних та місцевих прянощів, пряних овочів, а атакож соусів, приправ для утворення та покращення смако - ароматичних властивостей їжі в національних кухнях.

ВИКЛАДАЧ: к.с.г.н., доцент НОВІКОВА Н.В.

Мета: формування у майбутніх фахівців базових знань  з культури харчування для розв’язування задач у професійній діяльності, осмислення принципів гармонійного розвитку осо­бис­тості і сталого розвитку суспільства.

Завдання навчальної досципліни:

– покращення гуманітарної підготовки студентів, ознайомлення студентів з основами етики та культури харчування

- формування у студентів наукового світогляду та високих моральних якостей;

- підвищення загальнокультурного рівня студентів, розширення їх теоретичної і фахової підготовки;

- прищеплення їм глибокої зацікавленості духовною скарбницею українського народу;

- ознайомлення студентів з правами та обов’язками громадянина України щодо  збереження культурної спадщини;

- ознайомлення студентів  з культурою харчування,мистецтвом сервірування основними правилами етикету для формування у студентів високих моральних якостей та підвищення загального культурного рівня

 

     ВИКЛАДАЧ: к.с.г.н., доцент НОВІКОВА Н. В.

Курс створений для студентів 3 курсу факультету Рибного господарства та природокористування, спеціальності "Лісове господарства" та "Садово-паркове господарство"


Курс  направлений для  підготовки  студентів спеціальності "Економіка підприємства" і розкриває базові поняття з теоретичних питань управління маркетинговою діяльністю підприємства  та формування практичних навичок в цій сфері

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета : формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах.

Завдання : теоретична підготовка студентів і формування у них навичок у сфері управління маркетинговою діяльністю організації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- сутність, завдання, принципи та функції маркетингу;

- основні види та сфери застосування маркетингу;

- основні категорії та концепції маркетингу;

- комплекс маркетингу, його основні елементи.

вміти:

- проводити маркетингове дослідження ринку товарів чи послуг;

- використовувати маркетингові політики в практичній діяльності;

- здійснювати планування асортименту товарів;

- організовувати процес просування та реалізації продукції чи послуг

підприємства;

- вибирати ефективну систему організації служби маркетингу на підприємстві;

- проводити контроль за виконанням маркетингових програм.

Курс призначений для студентів 4 курсу (освітній рівень бакалавр) факультету водного господарства, будівництва та землеустрою.

Дисципліна включає в себе теоретичну частину - лекції, та практичну - лабораторні роботи, самостійна та індивідуальна роботи, тестування та залік.



Мета дисципліни меліоративна гідрогеологія – покращення гідрогеолого-меліоративного стану земель, що має сприяти отриманню стабільних високих урожаїв сільськогосподарських культур в зоні ризикового землеробства, а  також покращення екологічного стану зрошуваних агроландшафтів.  

Основним завданням вивчення дисципліни " меліоративна гідрогеологія " є

 • оцінка гідрогеологічного стану агроландшафтів до будівництва меліоративного об’єкта;
 • прогнозування змін гідрогеолого-меліоративних умов зрошуваного агроландшафту після будівництва та введення в експлуатацію меліоративного об’єкту;
 • планування заходів щодо запобігання (попередження) погіршення гідрогеолого-меліоративного стану зрошуваного агроландшафту та його екологічного стану, а також прилеглої території;

 

Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-  основні поняття, зміст і  завдання меліоративна гідрогеологія;

-  особливості управління екологомеліоративним режимом зрошуваних та осушуваних ландшафтів;

-  меліоративно-гідрогеологічнє обгрунтування проектів меліорації ландшафтів (зрошення, осушення тощо);

-  організаційні структури з управління еколого меліоративним стном зрошуваних земель;

-  принципи і методи гідрогеолого меліоративних досліджень.

 

вміти:

-  організовувати процес вивчення гідрогеолого-меліоративного стану земель;

-  організувати базу даних еколого-меліоративного моніторингу;

-  оцінювати еколого-меліоративний стан земель;

-  розробляти комплекс еколого-меліоративних заходів;

-  реалізовувати на практиці функціонування еколого-меліоративного моніторингу;

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин / 3 кредити ЕСТS, у тому числі 44 год – аудиторні заняття (лекції – 22, практичні – 22), самостійна робота – 46 годин.

для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології", спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології"

      Курс "Методологія та методи наукових досліджень" призначений для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

Мета викладання навчальної дисципліни - забезпечення здобувачів вищої освіти теоретичними знаннями про метрологію - науку про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності та способи досягання необхідної точності, стандартизацію, що встановлює в державному масштабі відповідні вищому світовому рівню єдині норми і вимоги до продукції та сертифікацію, що є підтвердженням відповідності якості приладів, технологій та послуг певним стандартам.

Завдання вивчення дисципліни - набуття здобувачами вищої освіти теоретичних та практичних, знань з метрології, стандартизації і сертифікації, як з науки загалом; міжнародної системи одиниць; оцінювання точності і похибок вимірювань; складання і використання формулярів і журналів технічного стану і експлуатації засобів забезпечення гідротехнічного; будівництва, складання документації з нормоконтролю проектної документації, застосовування системи допусків і посадок в професійній сфері.

Як результат вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні

знати:

 • мету та основні завдання метрології;
 • основні положення і принципи стандартизації;
 • види і категорії стандартів;
 • нормативно-технічні документи;
 • методики і засоби вимірювань, їх класифікацію;
 • методи визначення похибок вимірювання, обробки вимірювань;
 • структуру і основні положення Системи сертифікації продукції УкрСЕПРО;
 • порядок сертифікації робіт, технологій, сертифікації та повірки приладів;

вміти:

 • застосовувати державні стандарти в галузі гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій;
 • формулювати та розв'язувати метрологічні задачі;
 • оцінювати достовірність, правильність і точність вимірювань;
 • визначати похибки вимірювань, класифікувати їх, аналізувати причини виникнення похибок;
 • виконувати математичну обробку результатів вимірювань;
 • використовувати результати вимірювань у практичній діяльності.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни "МЕА с.-г. виробництва" "Сільськогосподарські машини"

Розроблений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою 201 "Агрономія", спеціальність ОР  «Бакалавр»

Метою викладання дисципліни «Мікробіології молока і молочних продуктів» є систизація та закріплення у студентів теоретичних знань щодо морфології та функціонально-технологічних властивостей основних видів мікроорганізмів молока та молочних продуктів і взаємодії між ними, так як це є основою мікробіологічних процесів під час виробництва молочних продуктів.

ВИКЛАДАЧ: к.с.г.н., доцент Новікова Н. В.

Навчальна дисципліна «Мікроекономіка» є нормативною складовою навчального плану підготовки студентів бакалавріату економічного факультету.

Предметом є процеси і механізми прийняття рішень окремими економічними суб’єктами на мікрорівні щодо досягнення стану рівноваги та оптимального використання обмежених ресурсів, які мають альтернативне застосування.

Мета і завдання навчальної дисципліни: формування знань про закономірності поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах, оволодіння інструментарієм прийняття обґрунтованих рішень, здійснення вибору за обмежених ресурсів і альтернативних можливостей їх використання, знання принципів раціональної поведінки економічних мікросистем у ринкових умовах, термінології і основних прийомів мікроекономічного аналізу, методики виконання техніко-економічних розрахунків, пов’язаних з аналізом і обґрунтуванням раціональної поведінки мікросистем у ринкових умовах.

Навчальний курс розрахований на 30 год. лекційних занять, 32 год. - семінарських і практичних занять.

Форма контролю - іспит.

     Курс "Моделювання та прогнозування геосистем" призначений для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

Спеціальність 204 - "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

5 курс, І  семестр

Кількість кредитів - 3,5; кількість годин - 105

Лекції - 12 годин, практичні - 22 години, самостійна робота  -71 година

Форма контролю - іспит; комплексний курсовий проект

Мета і задачі курсу "Насоси та насосні станції" - дати майбутньому інженерові-гідротехніка знання в області гідравлічних машин-насосів і водопідйомників, а також гідротехнічних споруджень для машинного зрошення й осушення, сільськогосподарського водопостачання, водовідливу при гідромеліоративних роботах, гідромеханізації.

Нормування антропогенного навантаження на природне середовище 

Спеціальність: 101 Екологія

Освітній рівень: перший (бакалаврський); 4-ий рік навчання

Освітньо-професійна програма: Екологія

Мета: ознайомити майбутнього фахівця-еколога із сучасними методами та правилами нормування антропогенного навантаження на природне середовище, видами нормування та нормативними документами щодо якості навколишнього середовища. Дати основні відомості щодо нормування рівнів екологічної безпеки на стадіях розробки та проектування технологічних систем, елементів теорії надійності цих систем, нормування та регламентування їх роботи. Ознайомити з основними нормативними документами, державними та галузевими стандартами з охорони навколишнього середовища, правилами укладання нормативних документів.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • загальні основи та принципи нормування і регламентування показників антропогенного навантаження на геосфери (атмосфера, гідросфера, літосфера);
 • основні показники технологічних систем як головних чинників тиску на природне середовище;
 • особливості меж та рівнів антропогенного тиску на екосферу, біологічні принципи встановлення гранично допустимих концентрацій, викидів, скидів, нормативів і показників шкідливості речовин тощо;
 • статистичні показники для диференційованих та інтегральних оцінок рівнів антропогенного навантаження на природне середовище, методи и правила застосування цих оцінок.

уміти:

 • використовувати на практиці показники гранично допустимих концентрацій, викидів, скидів, нормативних показників тощо;
 • встановити нормативні або регламентні показники технологічної системи та розробити (скласти) нормативний або регламентний документ;
 • скласти звіт за показниками антропогенного навантаження на навколишнє середовище.

Дисципліна викладається для студентів 4 курсу економічного факультету спеціальності "Економіка піоприємства" та "Підприємництво, торгівля та біржова Діяльність". Програмою передбачено 36 год. лекцій,  42 год. практичних, 72 год. самостійної  роботи. 

Навчальна дисципліна “Обґрунтування ефективності будівництва  ГТО” є однією з основних дисциплін, які формують бакалаврів за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології».

Основною  метою  викладання  дисципліни  “Обґрунтування ефективності будівництва  ГТО” є підвищення фахової підготовки здобувачів вищої освіти, дати знання з теоретичних і практичних питань економіки гідротехнічного та водогосподарського будівництва.

          Завдання:

- глибоко оволодіти навчальним матеріалом, передбаченим робочою програмою;

- виробити міцні навики аналізу та провадження математичних розрахунків;

- виробити навички систематичної роботи з навчальною та науковою літературою;

- навчитися складати математичні моделі реальних процесів і явищ.

        У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен  знати:

- економічні закони в галузі гідротехнічного будівництва (ГТБ) і водного господарства;

- основи ціноутворення і кошторисного нормування у будівництві;

- кошторисну документацію;

- методи економічної оцінки (ефективність) інженерно-економічних рішень;

- методи розподілу видатків водогосподарського комплексу між галузевими водокористувачами.

вміти:

-         визначати основні виробничі та техніко-економічні показники гідротехнічних та водогосподарських об’єктів і споруд;

-         виконувати техніко-економічний аналіз варіантів споруд та об’єктів і обґрунтовувати вибір найбільш економічно ефективного з них;

-         визначати економічну ефективність капіталовкладень в будівництво;

-         складати кошториси і визначати кошторисну вартість будівельно-монтажних робіт і будівництва в цілому;

-         застосовувати нормативну базу для умов України – Державні будівельні норми (ДБН) при визначенні вартості будівництва і робіт.

Навчальна дисципліна «Опір  матеріалів» вивчається здобувачами вищої освіти за освітньою програмою першого бакалаврського рівня спеціальностей 191 «Архітектура та містобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» на 2 курсі у 3 і 4 семестрах.

  Опір матеріалів є наукою про  інженерні  методи  розрахунку  на  міцність, жорсткість і  стійкість елементів конструкцій, деталей машин і приладів та надає необхідні знання механічних властивостей реальних матеріалів.

Опір  матеріалів, як основний розділ механіки твердого деформованого тіла,  вивчаючи  поведінку  різних  матеріалів  під  впливом  сил,  вказує,  як підібрати  для  кожного  елемента  конструкції  необхідний  матеріал  і  поперечні  розміри  за умови повної надійності роботи і найбільшого здешевлення конструкції.

Мета.  Дати здобувачу вищої освіти знання і практичні навички їх застосування по основам розрахунків на міцність, жорсткість і стійкість типових елементів конструкцій.

Завдання. Освоєння методів дослідження напружено – деформованого стану елементів конструкцій інженерних споруд, вивчення механічних властивостей різноманітних конструкційних матеріалів та ознайомлення з критеріями оцінки міцності  матеріалів і конструкцій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати: основні залежності механіки деформованих тіл та гіпотези, які формують розрахункову модель об’єкту; основні співвідношення і рівняння опору матеріалів, методи розв’язання задач міцності, жорсткості і стійкості; методи забезпечення міцності і жорсткості елементів конструкцій;

вміти:  проводити експериментальні дослідження з метою вивчення механічних властивостей реальних матеріалів; застосовувати теоретичні знання і навички для вирішення конкретних інженерних задач; вирішувати питання оптимального проектування; грамотно використовувати довідкову та спеціальну літературу.

Кінцева мета вивчення курсу «Опір матеріалів» – придбання навичок самостійної творчої роботи на всіх етапах: складання розрахункової моделі, використання відповідного математичного апарату, аналізу одержаних результатів.

Мета викладання дисципліни - «Організація і технологія гідротехнічного будівництва» - ознайомлення майбутніх фахівців з розробкою та обґрунтуванням параметрів і технологіями будівництва водогосподарських об’єктів, їх експлуатацією при раціональному використанні водних ресурсів.

Завдання дисципліни – надати практичну допомогу студентам в освоєнні вдосконалення будівельного виробництва відносно водогосподарських об’єктів з врахуванням вимог забезпечення ефективності, економічності, підвищення продуктивності праці, якості робіт, безпеки праці та екологічних проблем. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати:

- види робіт та ресурси, які необхідні при будівництві водогосподарських об’єктів;

- технологію виконання робіт при будівництві, ремонті і реконструкції водогосподарських об’єктів різного призначення;

- методику вибору технічних рішень на стадії проектування виконання робіт і при їх здійсненні;

- методику визначення необхідних ресурсів для виконання будівельно-монтажних, ремонтних робіт тощо;

- методи організації і технології робіт при їх виконанні в складних природних і кліматичних умовах.

Вміти:

- під час роботи у науково-дослідних закладах: здійснювати постановку дослідних робіт, що мають на меті вдосконалення і розробку нових технологій, пов’язаних з будівництвом водогосподарських об’єктів; втілювати у виробництво результати наукових розробок;

- в складі групи фахівців проектного відділу в умовах спеціально обладнаного робочого місця: на основі проектних рішень та нормативних документів, враховуючи конструкцію та параметри елементів водогосподарських об’єктів та споруд на них, за допомогою відповідних методик, визначати склад та обсяги робіт; використовуючи паспортні характеристики вибирати необхідні будівельні машини механізми і проводити їх підбір з техніко-економічним порівнянням; в складі комісії здійснювати приймальний контроль якості завершеного будівництва водогосподарського об’єкта при здаванні їх в експлуатацію;

- в умовах будівництва: опираючись на проектні розробки та чинну нормативну базу організовувати виконання робіт з будівництва елементів водогосподарських об’єктів, мереж та споруд; розробляти та доводити виробничі завдання до ланок і бригад та забезпечувати їх виконання.

   

Мета навчальної дисципліни. Головною метою викладання дисципліни є одержання студентами знань, необхідних для виробничо-технологічної та дослідницької діяльності на підприємствах і установах харчової промисловості при виготовленні спеціальних харчових продуктів, розроблення і впровадження загальної системи управління виробництвом, яка включає системи ISO (управління якістю харчових продуктів) та НАССР (управління безпекою харчових продуктів), чинні програми обов’язкових попередніх заходів GHP (належна гігієнічна практика), GMP (належна виробнича практика) і SSOP (стандартні санітарні робочі процедури).

Завдання навчальної дисципліни. Основними завданнями вивчення дисципліни є надання студентам необхідної сукупності знань щодо безпечності харчових продуктів, ознайомлення з основними принципами системи управління безпекою харчових продуктів НАССР, в наданні студентам практичного досвіду роботи з основними документами в галузі безпеки харчової продукції, розробленні та впровадженні системи управління безпечністю харчових продуктів на підприємствах з їхнього виробництва.

                                                      

Органічна хімія - нормативна дисципліна для підготовки спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Це одна з фундаментальних природничих наук. Вона вивчає сполуки Карбону, взаємозв'язок хімічних та біохімічних процесів, узагальнює фактичний матеріал різних розділів хімії, виявляє загальні закономірності хімічних реакцій і фізичних процесів, що їх супроводжують.

Програма розрахована на 40 години аудиторних занять ( 20 годин лекцій і 20 годин лабораторно-практичних  занять), самостійні роботи складають 32 години. 

У 2020 р. цим курсом можуть скористатись студенти факультетів ФРГП, АФ і БТФ  

Електроний курс дисципліни "Органічне тваринництво" рекомендовано для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня першого року навчання біолого-технологічного факультету, спеціальності 204 - "Технологія  виробництва і переробки продукції тваринництва".Об"єм курсу 3 кредити (90 годин). Кінцевий результат курсу - залік.

Мета вивчення дисципліни полягає у підготовці фахівців професійного рівня спроможних самостійно займатися органічним тваринництвом із залученням теоретичних знань біології тварин, птиці, бджіл, особливостей технології їх розведення, утримання та виробництва органічної продукції.

Завдання дисципліни полягає у формуванні знань студентів з таких питань:

 - народно-господарське значення органічного виробництва різних галузей тваринництва, біологічних особливостей тварин;

 - оцінка продуктивних якостей сільськогосподарських тварин при органічному виробництві;

 - значення кількісної та якісної потреби в кормах при органічному виробництві;

 - правила органічного виробництва та відповідні порядки для сертифікації компаній, які проводитимуть таку сертифікацію серед українських виробників за новими національними стандартами.

Програма навчальної дисципліни «Органічне тваринництво» відповідає освітньо-професійній програмі підготовки фахівців другого магістерського рівня спеціальності 204 «Технологія виробництво і переробки продукції тваринництва» та охоплює передбачені стандартом змістові частини.

Електронний курс з дисципліни "Основи акваріумістики". 

Курс призначений для студентів 2 курсу спеціальності "Водні біоресурси та аквакультура" факультету рибного господарства та природокористування. 

Форма перевірки знань студентів - іспит.

для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою ОКР «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології»

Метою курсу є освоєння основних шляхів і прийомів біотехнології для розробки нових методів селекції та одержання практичних результатів, які мають народногосподарське значення нині або будуть мати в майбутньому.

Завданням курсу є детальний розгляд питань з будови та біологічного значення ДНК та РНК; синтезу білку та механізмів його регулювання; забезпечення студентів знаннями, умінням та навичками культивування окремих клітин, тканин, органів; технологій рекомбінованих ДНК; культивування клітинних клонів з метою одержання біологічно-активних речовин.

В результаті освоєння курсу студенти отримають знання з сучасних методів селекційної роботи по конструюванню живих організмів, найбільш придатних для промислових  технологій, а також  з питань пошуку нових джерел енергії.

Електронний навчальний курс призначений для студентів 2 - го курсу, що навчаються за освітньою програмою  «бакалавр»,  з напряму підготовки  6.090103  «лісівник – садовод»

Дисципліна викладається для студентів спеціальності "Менеджмент" І курсу економічного факультету. Програмою передбачено лекційних занять - 28 год., семінарських і практичних занять - 30 год. Форма контролю - іспит.

Мета дисципліни. Метою навчальної дисципліни є набуття здобувачами знань з теоретичних основ інспектування харчових виробництв, вмінь та навичок щодо організації та порядку проведення інспектування харчових виробництв, документального оформлення результатів інспектування.

Основні завдання дисципліни: надання здобувачам відповідної підготовки з питань інспектування та аудиту харчових виробництв, ознайомлення з основними законодавчими і нормативними документами за тематикою дисципліни, організацією внутрішнього контролю систем якості та безпечності на харчових виробництвах; принципи проведення інспектування та перевірки харчових підприємств; методика та техніка проведення перевірок; забезпечення виконання вимог інспектування.

Компетенції, якими оволодіє студент після вивчення дисципліни повинні:

знати: принципи сучасної перевірки харчових виробництв, основні терміни та визначення; основні законодавчі та нормативні документи, що регламентують проведення аудиту та інспектування харчових виробництв; програми-передумови для ефективного функціонування системи безпечності харчових продуктів та контролю за небезпечними факторами; заходи з перевірки системи управління безпечністю харчових продуктів на підприємствах харчової промисловості;

вміти: організовувати внутрішній аудит виробництва на відповідність вимогам систем безпечності харчових продуктів; дійснювати перевірку дієвості впровадженої системи безпечності харчових продуктів, проводити внутрішній аудит виробництва на відповідність вимогам систем безпечності харчових продуктів, виявляти порушення належних умов виробництва, що впливають на безпечність харчової продукції, розробляти заходи для зниження ймовірності внесення небезпек в харчові продукти через сировину, компоненти, матеріали і вироби, що контактують з сировиною та харчовими продуктами, через навколишнє і виробниче середовище, вміти документально оформлювати результатів проведеного інспекційного контролю.

    Курс "Основи надрокористування" призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо- професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

    Метою вивчення дисципліни  є одержання здобувачами знань про основи надрокористування та практичні навики в області правових відносин стосовно вивчення та використання надр.

Після прослуховування курсу  здобувачі  повинні

знати:

-  основну нормативно – законодавчу базу у сфері надрокористування;

-  організаційно-правові    основи    розробки    родовищ нафти і газу;

-  право власності на надра та корисні копалини в них;

-  право власності на видобуті ресурси надр;

-  особливості    правовідносин    у   сфері    геологічного вивчення нафтогазоносності надр;

- особливості   правовідносин   у   сфері   користування нафтогазоносними надрами.

вміти:

 - аналізувати правові відносини, що складаються між суб’єктами гірничодобувного профілю;

 - узагальнювати матеріали прав та обов’язків гірничодобувних підприємств і обґрунтовувати правомірність проведених ними дій та робіт стосовно вивчення або використання надр;

-   використовувати закони, кодекси, норми та постанови, що стосуються юридичних відносин у галузі гірничого права, для практичного вирішення правових питань на гірничодобувних підприємствах України.

     Курс "Основи польових досліджень" призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

     Дисципліна «Основи пружності та пластичності» вивчається здобувачами вищої освіти освітньої програми першого бакалаврського рівня спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» на 3 курсі у 5 семестрі. Курс складається з двох розділів: теорія пружності і теорія пластичності.

    В теорії пружності розглядається дія сил на пружні тіла і визначаються виникаючі при цьому напруження і деформації як у стані рівноваги, так і в стані руху.  В курсі доведено, що на відзнаку  від опору матеріалів, задачі теорії пружності можуть бути вирішені більш загальними і більш точними методами. 

         В теорії пластичності розглянуті загальні закони утворення пластичних деформацій і напружень, що виникають на всіх стадіях пластичного деформування.  Особливо важливим для інженера – будівельника  є визначення несучої спроможності споруди.

        Мета.  Вивчення напружено-деформованого стану тіл  довільної  форми  під  впливом  різноманітних  розподілених  та зосереджених  навантажень як в їх робочому, так і в граничному станах та раціонально підбирати матеріали.

Завдання. Уміти  розв’язувати  прості  задачі  лінійної  теорії  пружності,  деякі задачі  деформування  в  умовах  плоского  напряженого  стану  та  деякі  задачі  згинання та стійкості пластин.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати:  основні співвідношення  і  рівняння лінійної,  плоскої та просторової  теорії пружності,  теорії  згинання та стійкості   пластин,  методи розв’язання  задач  теорії пружності  та  основні залежності  теорій пластичності.

       вміти:   розв’язувати просторові  задачі   теорії  пружності,  деякі задачі  деформування  в умовах  плоского напруженого стану та деякі задачі  згинання  та стійкості  пластин.

      Курс "Основи регіонального природокористування", призначений для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи САПР процесів переробки» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є системи автоматизованого проектування (САПР), а саме сукупність методів, засобів і автоматизованих спеціалізованих робочих місць, необхідних для створення інформаційної бази даних та інтенсифікації розробки якісної документації й кошторису на будівництво (чи реконструкцію) підприємства з переробки продукції тваринництва.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Основи САПР процесів переробки» базується на знаннях таких дисциплін як вступ до фаху, вища математика, обчислювальна техніка та пов’язана зі спеціальними дисциплінами, такими як технологічне планування та комплексна розробка підприємств з переробки продукції тваринництва, технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва, інноваційні технології переробки продукції тваринництва; дисципліна є базою для виконання відповідних розділів курсових та дипломних проектів.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Загальні принципи побудови САПР технологічних процесів.

2. Прикладне використання засобів забезпечення САПР

Мета викладання дисципліни «Основи сенсорного аналізу харчових продуктів» полягає в тому, щоби обучить студентів методології і основним засобам науково обґрунтованого дегустаційного аналізу, з врахуванням провідного місця органолептичних (сенсорних) показників в номенклатурі якісних ознак продовольчих товарів.

ВИКЛАДАЧ: к.с.г.н., доцент НОВІКОВА Н. В.

Навчальна дисципліна «Основи та фундаменти» вивчається здобувачами вищої освіти за освітньою  програмою    ОКР   «Бакалавр»   спеціальності  192  «Будівництво та цивільна  інженерія».                                           

         В курсі наведені відомості про фізичні та механічні властивості ґрунтів, основні закони механіки ґрунтів і їх застосування до розрахунку напружено - деформованого стану основ. Розглядаються питання проектування і влаштування фундаментів знову зведених будинків і споруд, фундаменти будівель, що реконструюються, методи посилення або заміни фундаментів існуючих будівель.

Курс “Основи та фундаменти” для інженера-будівельника є профілюючим. Його опанування дозволить майбутньому інженеру-будівельнику правильно оцінити інженерно-геологічні умови будівельного майданчика, проектувати основи і фундаменти і виконувати роботи по їх влаштуванню.

Мета.  Ознайомити  здобувача вищої освіти  з  загальними  положеннями  основ,  фундаментів, фізико-механічними властивостями та класифікацією ґрунтів, основними  поняттями  інженерної  геології,  геодинамічних  процесів  та  їх  впливу  на споруди,  головними законами  механіки  ґрунтів,  розподілом  навантажень  і  деформацій  на  основи  споруд  і будівель.

Завдання. Навчити  давати  правильну  інженерно-геологічну  оцінку  умов проектування фундаментів, основ, розраховувати глибину закладення фундаменту, влаштування фундаментів в особливо складних умовах, а також при різних формах завантаження.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен  знати:

1)      класифікацію ґрунтів, фундаментів;

2)      головні закони динаміки та механіки ґрунтів;

3)      прогресивні методи пристрою різних видів фундаментів;

4)      порядок визначення розмірів основ фундаменту.

вміти: 

1)     правильно дати оцінку основам місцевості; 

2)     зробити правильний підбір типу фундаменту;

3)     виконати розбивку фундаменту;

4)     розраховувати глибину закладання фундаменту.

Спеціальність 181 - "Харчові технології"

ІІІ курс, 5 семестр

Кількість годин  -90, кількість кредитів - 3,0

Лекції - 20 годин, практичні - 22 години, самостійна робота - 48 годин

Форма контролю - залік

Електронний курс з дисципліни "Основи товарознавства".

Курс призначений для студентів 2 курсу спеціальності "Харчові технології" біолого - технологічного факультету.

Форма перевірки знань студентів - залік.

Курс призначений для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальностей 101 "Екологія" та 206 "Садово - паркове господарство"

 Викладач: канд. с.-г. наук, доцент Ревтьо О.Я.

Курс призначений для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура"

Електроний курс лекцій з дисципліни "Поведінка тварин" для студентів факультету рибного господарства та природокористування.

      Курс "Проблеми сучасної сейсмології" призначений для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.   

      Мета дисципліни - забезпечити формування у здобувачів знань про методи одержання, обробки, аналізу та інтерпретації спостережених сейсмічних полів в задачах вивчення внутрішньої будови Землі, динаміки тектонічних структур, отримання студентами фахових соціально важливих знань про землетруси і захист від них.

     Завдання:

-  ознайомити з термінологічним апаратом сейсмології; надати фізико- математичні основи формування сейсмічних полів; пояснити методи розв‘язання обернених задач сейсмометрії і сейсмології; надати загальні принципи обробки спостережених даних;

-  охарактеризувати   основні   комп’ютерні   технології   формування   розрахункових моделей геологічного середовища та моделювання в них сейсмічних полів;

-  пояснити основні принципи комплексування сейсмологічних і геолого-геофізичних даних;

- застосування сейсмічних досліджень для вивчення внутршньої будови і захисту від землетрусів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати:

- основні поняття і терміни теорії сейсмічних хвильових полів;

- класифікацію сейсмічних полів та їх досліджуваних параметрів;

- причини виникнення та механізмів вогнищ землетрусів;

- особливості будови Землі за сейсмологічними даними;

- основні прийоми обробки, аналізу та інтерпретації спостережених даних;

- практичні способи комплексування сейсмологічних і геолого-геофізичних даних;

- принципи розв’язання прямих та обернених задачі сейсмометрії і сейсмології;

- основні комп’ютерні програми для аналізу сейсмічних даних;

- методики застосування сейсмологічних даних для захисту від землетрусів.

вміти: 

- отримувати макросейсмічні та інструментальні сейсмологічні дані;

- обробляти і описувати результати сейсмічних спостережень, використовувати їх для вивчення внутрішньої будови планети та захисту будинків і споруд від землетрусів.

Електронний курс вибіркової дисципліни "Прогресивні технології у тваринництві" розрахований для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня третього року навчання освітньо-професійної програми "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" зі спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва".

Кінцевий результат курсу - залік.

Викладач - к.с.-г.н., доцент Олена Володимирівна Ведмеденко

 

Мета викладання навчальної дисципліни «Проєктно-вишукувальні роботи у водній інженерії» - є набуття здобувачами вищої освіти базових знань і навичок стосовно порядку та обсягів виконання інженерно-вишукувальних робіт у галузі  водогосподарського будівництва з урахуванням природоохоронних аспектів залежно від виду і характеру вишукувань, а також отримання топографо-геодезичних матеріалів і даних про ситуацію і рельєф місцевості, існуючих будівель і споруд та інших елементів території (у цифровій, графічній, фотографічній та інших формах), необхідних для комплексної оцінки природних і техногенних умов території і обґрунтування проектних рішень, будівництва, експлуатації та ліквідації об'єктів.

 

 •  Основними завданнями викладання дисципліни, є  теоретична та практична підготовка здобувачів вищої освіти з питань:
 • - створення та розвитку опорних геодезичних мереж, з урахуванням геодезичних мереж спеціального призначення для будівництва;
 • - оновлення топографічних планів та карт;
 • - створення інженерно-топографічних планів (у графічній, цифровій, фотографічній та інших формах), профілів та інших топографо-геодезичних матеріалів і даних, передбачених для обґрунтування проектної підготовки будівництва (обґрунтувань інвестицій у будівництво, проектів і робочої документації тощо).

Основними завданнями і метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами теоретичних знань і практичних навиків у наданні тваринам першої долікарської допомоги, виявленні хвороби, причин і умов її появи, та впровадженні загально-профілактичних і спеціальних оздоровчих заходів в господарстві. Дисципліна вивчається у тісному зв'язку з такими дисциплінами як: морфологія і фізіологія тварин, біохімія, гігієна тварин, годівля с-г тварин, мікробіологія і вірусологія, технологія виробництва і переробки продукції птахівництва, свинарства, скотарства.

Впровадження в практику набутих знань надає можливість спеціалісту здійснювати прийоми групової профілактики хвороб тварин, приймати участь у розробці профілактично-оздоровлюючих заходів у господарстві, контролювати виконання зоотехнічних і ветеринарно-санітарних вимог під час вирощування тварин і переробки продукції тваринництва з метою створення здорових стад тварин і птахів та попередження виникнення антропозоонозів у людей.

 НМКД  призначений для студентів 2 курсу економічного факультету,  денної та заочної форми навчання; спеціальностей "Економіка підприємства", "Олік і аудит", "Менеджмент організацій"

     Курс "Рекреаційні комплекси світу" призначений для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

     Мета: вивчення умов формування, розвитку та розміщення територіально-рекреаційних комплексів (ТРК), ознайомлення з системами організації діяльності населення для відновлення фізичних і духовних сил: відпочинком, оздоровленням та курортним лікуванням, туристичними мандрівками.

Завдання:

–      визначення теоретичних основ формування і факторів розвитку ТРК, їх спеціалізації та видів в сучасних конкретних умовах;

–      дослідження зарубіжного та вітчизняного досвіду створення та функціонування ТРК;

–      аналіз функціональної, галузевої і територіальної структури рекреаційно-туристичного комплексу України;

–      розробка принципів удосконалення  системи збалансованого забезпечення рекреаційних потреб населення України  та раціонального використання  національних рекреаційно-туристичних ресурсів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати:

–      теоретичні положення щодо формування спеціалізованих рекреаційних систем різного територіального охоплення;

–      основні принципи діяльності людини при здійсненні рекреаційного процесу;

–      роль суспільства і рекреаційних ресурсів у забезпеченні  рекреаційних потреб;

–      принципи і методи регулювання соціально-економічного розвитку рекреаційних регіонів;

–      особливості поглиблення міжнародного територіального поділу праці в рекреаційно-туристичному обслуговуванні;

–      місце України на світовому ринку рекреаційних послуг.

вміти:

–      аналізувати сучасний стан та ефективність усіх складових рекреаційних комплексів;

–      виявляти умови оптимального розвитку і розміщення ТРК на певній території;

–      визначати особливості ринку рекреаційних послуг в різних регіонах і країнах світу;

–      застосовувати методи комплексного аналізу рекреаційно-туристичних регіонів;

–      обґрунтовувати територіальну структуру рекреаційних комплексів країн і регіонів світу;

–      користуватися картами рекреаційного господарства країн і регіонів світу.

    Навчальний курс "Репутаційний менеджмент"

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

освітньо-професійної програми "Менеджмент", спеціальності 073 "Менеджмент"

Метою курсу є надання студентам ґрунтовних знань та практичних навичок щодо особливостей формування, розвитку та впровадження або застосування репутаційного менеджменту як складної системи керування репутацією.

         Курс "Рибогосподарська гідротехніка з основами геодезії" призначений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Водні ресурси та аквакультура", спеціальності 207 "Водні ресурси та аквакультура".

         Мета дисципліни  полягає у формуванні у майбутніх фахівців рибогосподарських  знань про гідротехнічні споруди, які  застосовують в рибництві, типи рибоводних господарств, схеми ix розміщення, питання проектування, будівництва та експлуатації гідротехнічних споруд рибоводних господарств та підготовці майбутніх фахівців з питань основних геодезичних робіт,  необхідних для проектування, будівництва та контролю за деформаціями гідротехнічних споруд для забезпечення нормальної їх експлуатації.

          Завдання вивчення дисципліни - ознайомити майбутніх бакалаврів із визначенням понять «Гідротехніка», «гідротехнічні споруди», «рибогосподарська гідротехніка»; навчити розраховувати та проектувати поперечний профіль земляних гребель i огороджувальних дамб рибоводних ставків; виконувати гідравлічні розрахунки водоскидних i водо-випускних гідротехнічних  споруд; ознайомити студентів зi способами будівництва та правилами експлуатації гідротехнічних  споруд рибоводних ставків; ознайомити студентів iз сутністю та теоретичними осно­вами створення топографічних карт та планів; навчити правильно застосовувати методичний інструментарій використання топографічних карт для вирішення наукових та практичних задач; виробити навички роботи з приладами, які застосовуються для створення картографічних матеріалів.

У результаті вивчення  здобувач  по­винен:

знати:

- основні поняття про «гідротехніку», історію  виникнення та розвитку гідротехнічної галузі для рибництва, важливості її для суспільства, стан та перспективи розвитку рибогосподарської гідротехніки в Україні;

- основні типи гідротехнічних споруд загального та спеціального призначення для рибництва й вимоги до них;

- основні способи будівництва рибоводних гідротехнічних  споруд й рекомендації з їx експлуатації;

- теоретичні основи про форму та розміри Землі; план, карту i профіль земної поверхні; системи координат, що використовуються в геодезії;

- принципи роботи та перевірки геодезичних приладів для виконання геодезичних вимірювань;

- методи побудови знімальних геодезичних мереж;

- методи проведения нівелювання, способи обчислення координат та висот точок земної поверхні; зрівноваження планових i висотних знімальних мереж; технологію проведення топографічного знімання;

 вміти:

- на основі вихідних даних про природні умови та поставлених задач пропонувати можливі варіанти гідротехнічних споруд до складу рибоводного господарства;

- здійснити розміщення (компоновку) споруд у складі гідровузла;

- виконувати розрахунки основних гідротехнічних споруд: гpe6лi та водоскиду, що входять до складу ставкового господар­ства;

- намітити схему зведення гідровузла в цілому i окремих його елементів;

- визначити основні задачі експлуатації гідротехнічних споруд
споруд ставкового господарства;

- розв’язувати інженерні задачі по топографічних планах i картах;

- виконувати польові вимірювання теодолітами, нівелірами  та рулетками;

- будувати геодезичні мережі та виконувати їх зрівноваження;

- виконувати топографічне знімання;

- будувати топографічні плани та профіль;

- розв'язувати інженерні задачі на місцевості.

Електронній навчальний курс призначений для підготовки фахівців  4-го року навчання Агрономічного факультету денної та заочної форми навчання.

Навчальна дисципліна "Соціологія" розрахована для студентів 1 курсу Економічного факультету, 2 курсу факультету водного господарства, будівництва та землеустрою. Метою вивчення дисципліни є формування цілісного уявлення про суспільство як соціальної системи. 

Викладач: професор кафедри професійної освіти Черемісін Олександр Вікторович

Курс "Стратегічне управління" розроблений для студентів економічного факультету спеціальності 073 "Менеджмент" спупеня бакалавр різних форм навчання. Навчальним планом передбачено тривалість курсу 90 годин (3 кредити), підсумковий контроль у формі письмового іспиту. 

Для студентів 4 курсу економічного факультету спеціальностей "Економіка","Підприємництво,торгівля та біржова діяльність"....

          Курс "Сучасні проблеми природничих наук" призначений для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо- професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

          Мета - формування у здобувачів комплексного уявлення про особливості генезису, еволюції та сучасного стану атмосфери Землі та  одержання знань про фізичні процеси та явища в атмосфері Землі в їх взаємодії із земною поверхнею та Космосом упродовж характерних проміжків часу.

          Основними завданнями дисципліни є: створення цілісних уявлень, образів атмосферних явищ і процесів, що ґрунтуються на комплексному підході до вивчення географічних аспектів взаємодії природних компонент в їх єдності та взаємозв’язку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

знати :

 • особливості генезису та еволюції атмосфери планети Земля;
 • структуру атмосфери, її хімічний склад та особливості проявлення фізичних процесів;
 • характеристику та різноманіття метеорологічних процесів та явищ;
 • загальну характеристику кліматичних поясів та областей Землі;
 • кліматоутворення та його чинники, класифікацію клімату Землі;
 • крупномасштабні зміни клімату.

вміти :

 • прогнозувати стан і зміни погоди;
 • пояснювати основні кліматичні закономірності Землі, метеорологічні процеси та явища;
 • проводити метеорологічні та мікрокліматичні спостереження;
 • правильно тлумачити метеорологічні явища й погодні зміни, завбачення погоди;
 • складати кліматичний опис регіону;
 • складати і читати кліматичні карти, аналізувати синоптичні ситуації; характеризувати кліматичні ресурси та їх використання.

для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології", спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології"

                             Навчальний курс

 для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

 

Теплотехніка є загальнотехнічною дисципліною, яка займає одне з центральних місць в інженерній підготовці фахівців. Це обумовлено тим, що процеси отримання, використання і перенесення теплоти, отримання холоду мають місце в багатьох технічних пристроях і технологічних процесах.

Мета вивчення дисципліни – одержання знань і вмінь, необхідних для розуміння і розрахунків процесів тепло- і масообміну, на яких базуються принципи технологій переробки продукції тваринництва, аналізу основних термодинамічних процесів, з’ясування шляхів інтенсифікації теплових процесів, методів оцінки енерготехнологічних систем в сільському господарстві.

Основні завдання курсу:

-                     ознайомлення з основними поняттями пов’язаними з процесами тепло- і масообміну;

-                     вивчення будови та принципу дії компресорів, теплових двигунів, холодильних установок, теплообмінних апаратів;

-                     опанування принципів використання енергозберігаючих заходів при виробництві, переробці та зберіганні продукції тваринництва за рахунок використання вторинних теплоенергетичних ресурсів та поновлювальних джерел енергії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

- основні способи передачі тепла;

-  основні тепломасообміні процеси;

-  будову та принцип дії теплообмінних апаратів;

-  будову та принцип дії компресорів;

-  будову та принцип дії теплових двигунів;

-   будову та принцип дії холодильних установок;

-    будову та принцип дії котельних установок.

 Вміти:

-    вирішувати різноманітні прикладні завдання з використання теплоти, холоду, процесів масообміну у технологіях виробництва і переробки продукції тваринництва;

-   розрахувати основні параметри теплообмінного обладнання;

-   складати тепловий баланс енергетичного агрегату і оцінювати його економічне значення для технологічного процесу;

-   виконувати тепловий розрахунок сховищ для зберігання сільськогосподарських продуктів;

-   застосовувати принципи використання енергозберігаючих заходів при виробництві, переробці та зберіганні продукції тваринництва за рахунок використання вторинних теплоенергетичних ресурсів та поновлювальних джерел енергії.

Курс створенно в рамках підвищення кваліфікації НПП

для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології", спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології"

Дисципліна «Технологія виробництва продукції птахівництва»

для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». 

У сучасних умовах птахівництво має важливе народногосподарське значення. Воно дає ряд цінних продуктів, що використовуються у харчуванні людини, медичній практиці птахівництва. Галузь успішно розвивається в господарствах різних форм власності. Створення потужних промислових господарств є головним джерелом підвищення продуктивності галузі.

Мета і завдання дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва» є підготовка висококваліфікованих спеціалістів у галузі птахівництва. Внаслідок вивчення спеціалізованої дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва» майбутній фахівець з птахівництва буде мати уяву про стан галузі в Україні і за кордоном, володіти основними методами і навичками роботи в галузі птахівництва, технології виробництва яєць і м’яса птахів в умовах промислових птахівничих підприємств, а також у невеликих фермерських та індивідуальних господарствах.

Програма дисципліни реалізується через викладання теоретичного матеріалу, проведення лабораторних і практичних занять, навчальної і виробничої практики. Передбачено також проведення занять в умовах виробництва. За підсумками вивчення дисципліни в сьомому семестрі передбачено написання курсового проекту і складання екзамену.

В результаті вивчення дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва» фахівець буде мати уяву про стан галузі в Україні й за кордоном, володіти основними методами і навичками в галузі птахівництва, технології виробництва яєць і м’яса птахів.

Тематичним планом дисципліни передбачено глибоке вивчення студентами біологічних особливостей с.-г. птахів, годівлі, утримання і розведення, технології інкубації яєць і виробництва і переробки птахівничої продукції.

Завданнями дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва» є: глибоке вивчення біологічних особливостей птахів, освоєння технологій годівлі різних видів і статево-вікових груп птахів, вивчення особливостей відтворення стада, селекційно-племінної роботи в птахівництві; вивчення технологій виробництва продукції різних видів с.-г. птахів; освоєння студентами методики проектування ефективних технологій виробництва яєць і м’яса птахів; освоєння параметрів технологічних процесів виробництва продукції птахівництва.

Предметом дисципліни є народногосподарське значення галузі, походження та історія приручення різних видів птахів, селекційно-племінна робота в птахівництві та її структура, організаційні форми птахівничих господарств, технологічні схеми виробництва птахівничої продукції на підприємствах із замкненим і незамкненим циклом виробництва.

Внаслідок вивчення дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва» студенти повинні:

знати: особливості екстер’єру і конституції с.-г. птахів різних видів, систему оцінки поживності кормів і нормування поживних речовин в раціонах птахів; особливості ембріогенезу; технологічні нормативи виробництва інкубаційних та харчових яєць; технологічні нормативи вирощування яєчного і м'ясного молодняку птахів різних видів; технологічні нормативи виробництва сухих, морожених і рідких яєчних продуктів; технологічні нормативи забою і переробки с.-г. птахів;

вміти: визначати типи конституції, напрям продуктивності, стать і вік різних видів с.-г. птахів; оцінювати екстер’єр різними методами; визначати вади і недоліки екстер’єру; визначати ступінь линьки несучок; визначати яєчну продуктивність птахів груповим, індивідуальним методами і розраховувати показники яєчної продуктивності; оцінювати птахів за відтворювальними якостями та визначати статеве співвідношення в стадах птахів різних видів за природного парування і штучного осіменіння; оцінювати інкубаційні якості яєць різних видів с.-г. птахів; створювати оптимальні умови зберігання яєць, проводити їх передінкубаційну обробку та інкубування за певними режимами й графіками, а також контролювати процес інкубації яєць; користуючись стандартами та відповідними обладнаннями уміти оцінювати якість добового молодняку, здійснювати сортування за статтю; організовувати вирощування ремонтного молодняку птахів яєчного і м’ясного напряму продуктивності; організовувати виробництво харчових яєць; організовувати вирощування на м’ясо молодняку птахів різних видів.

мати навички: оцінки якості інкубаційних яєць та проведення біологічного контролю інкубації; складання графіку інкубації яєць; складання раціонів годівлі с.-г. птахів різних видів; складання технологічного графіку виробництва яєць і м’яса птахів різних видів за промислової технології; оцінки та сортування тушок птахів; мічення племінних птахів індивідуальним і груповим методами; бонітування яєчних і м’ясних видів птахів.

Вивчення дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва» базується на знаннях, отриманих студентами в процесі опанування ними таких дисциплін, як: «Біохімія з основами фізичної і колоїдної хімії», «Морфологія сільськогосподарських тварин», «Фізіологія сільськогосподарських тварин», «Годівля сільськогосподарських тварин», «Розведення с.-г. тварин», «Мікробіологія», «Гігієна тварин», «Механізація виробничих процесів в тваринництві», «Основи ветеринарної медицини».

Програма вивчення навчальної дисципліни реалізується через проведення лекцій, лабораторно-практичних занять та самостійної роботи. За навчальним планом дисципліна становить 150 годин, із них 30 години лекційних, 12 години практичних та 32 години лабораторних  занять. Формою підсумкового контролю знань є курсовий проект, екзамен.

Мета вивчення навчальної дисципліни "Технології водоочищення та водопідготовки" – формування у студентів умінь, знань, компетенцій щодо технологічних процесів, очищення природних вод для питного водопостачання та надання базових знань про основні джерела питної води, загальні гігієнічні вимоги до якості води для водопостачання, основні технологічні процеси очистки води для потреб питного водопостачання.

Спеціальність 204  - "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

І курс, І семестр

Кількість годин - 90, кількість кредитів - 3

Лекції - 18 годин, практичні - 26 годин. самостійна робота - 46 годин

Форма контролю - залік

Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Загальна кількість годин - 135

Кількість кредитів – 4,5

Курс – ІІ, семестр 3

Форми контролю:курсовий проект, іспит

Електронний курс обов'язкової дисципліни "Технологія виробництва молока і яловичини" розрахований для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня четвертого року навчання освітньо-професійної програми "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" зі спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва".

Кінцевий результат курсу - курсовий проект, іспит.

Викладач - к.с.-г.н., доцент Олена Володимирівна Ведмеденко

В агропромисловому комплексі України зосереджено близько третини загального обсягу основних виробничих фондів господарства України і виробляється понад 30 % валової продукції. Більш як половина цієї продукції надходить на переробку, за рахунок чого формується значна частка фонду народного споживання.

Головна мета дисципліни – закріпити теоретичні знання, набуті при вивченні професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін та поєднати зі знанням повного процесу виробництва с.-г. продукції, а потребує продовження – технології зберігання і переробки.

Основні завдання курсу:

-                вивчення основних причин втрати продукції під час зберігання та переробки;

-                 вивчення основних показників якості сільськогосподарських культу;

-                оволодіння сучасними методами визначення якості сільськогосподарської продукції;

-                оволодіння сучасними методами зберігання та переробки сільськогосподарської продукції;

-                засвоєння сучасних  технології переробки  сільськогосподарської продукції;

-                вивчення показників якості готової продукції;

-                вивчення досвіду впроваджуються безвідходні технології переробки.

-                Спеціалісти сільського господарства повинні вміти оцінити якість отриманої продукції, її відповідність вимогам заготівельних стандартів, визначати потрібні для оцінки якості певної продукції показники, знати технологію розрахунку режимів зберігання та способів переробки сільськогосподарської продукції.

      Курс "Технологія утилізації ТПВ" призначений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою " Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

      Основною метою курсу  є опанування основ сучасних технологій утилізації та знешкодження відходів.

     Основними завданннями  при вивченні курсу є:

- ознайомлення здобувачів з основними підходами до класифікації відходів;

- висвітлення основних методів утилізації відходів з метою запобігання надходженню шкідливих речовин у довкілля;

 - формування у здобувачів навичок системного підходу щодо використання відходів як вторинної сировини.

      Здобувачі  в ході навчання отримують знання про застосування як традиційних, так і найсучасніших засобів і методів вилучення і переробки твердих відходів. Вони опановують не лише обсяги лекційних курсів, а й набувають певних навичок при виконанні розрахунково-графічної роботи.

Після прослуховування курсу та успішного захисту РГР здобувачі  повинні

знати:

- основні види твердих побутових відходів, які утворюються в  Україні, їх об'єми, особливості зберігання, переробки чи утилізації, вплив на довкілля, сучасні підходи по організації їх знешкодження;

- основні напрямки утилізації основних видів промислових і побутових відходів.

вміти:

- визначити основні параметри накопичення відходів, вибирати технологію їх утилізації;

- розрахувати концентрації шкідливих речовин, проводити аналіз складових відходів.

-  визначати можливі шляхи використання відходів як вторинного (або потенційного вторинного) матеріального ресурсу.

Метою дисципліни «Товарознавство харчових продцуктів» є вивчення та оволодіння здобувачами вищої освіти  спеціальними теоретичними знаннями та практичними навиками щодо формування та зберігання натуральних та споживчих властивостей товарів

протягом їх життєвого циклу, формування асортименту продукції й навичок

оцінки споживчих властивостей товарів з метою задоволення потреб споживачів.

ВИКЛАДАЧ: к.с.г.н., доцент НОВІКОВА Н. В.

      Курс " Топографія з основами картографії" призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Екологія", спеціальності 101 "Екологія".

      Метою навчальної дисципліни «Топографія з основами картографії» є формування у майбутніх фахівців системи знань про закономірності будови поверхні Землі, способи її вимірювання й відображення на топографічних картах, методи аналізу загально географічних карт, методи складання та використання тематичних карт, орієнтованих на раціональне використання й охорону природних ресурсів.

      Завдання вивчення дисципліни – засвоїти передбачений програмою теоретичний матеріал, вивчити будову основних геодезичних приладів, набути навики  виконання контурного знімання, засвоїти методи геометричного нівелювання,  навчити здобувачів розуміти географічні карти і користуватися ними в наукових дослідженнях; показати значення картографії у сучасному світі; розвинути у здобувачів уміння складати, аналізувати і використовувати географічні карти різноманітного тематичного змісту, масштабу і призначення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

     знати:

 • закономірності будови земної поверхні;
 • сучасні уявлення про фігуру і розміри Землі;
 • методи топографічних вимірювань на земній поверхні;
 • загальні принципи складання й використання планів і карт;
 • методи зображення на картах загально географічної та спеціальної (тематичної) інформації;
 • методи складання тематичних карт ( карт природи) та атласів.

     вміти:

 • орієнтуватися на місцевості та топографічних й тематичних картах;
 • робити топографічні вимірювання на місцевості ( відстаней, горизонтальних та вертикальних кутів тощо);
 • читати карту, розв’язувати задачі на топографічних планах та картах;
 • готувати картографічну основу для спеціальних ( тематичних) досліджень;
 • аналізувати й використовувати загально географічні та тематичні карти;
 • створювати тематичні карти й атласи різних масштабів і змісту;
 • будувати легенди тематичних карт;
 • оцінювати якість топографічних досліджень та складання тематичних карт.

Курс "Топоніміка" призначенний для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності  103 - Науки про Землю.

Мета: навчальної дисципліни “Топоніміка” є формування навиків топонімічних досліджень у географії у контексті гіпотези Сепіра-Уорфа: “мова не тільки продукт суспільства, але й засіб формування його мислення та ментальності”; розуміння ролі географічних назв у культурній політиці країни, консолідації нації.

Завдання: навчальної дисципліни полягає у відстеженні специфіки впливу
історичних подій на видове розмаїття топонімів; дослідженні етимології назв,
формуванні      топонімічних      комплексів;           засвоєнні      методики      топонімічних

досліджень.У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач першого бакалаврського рівня  повинен:

знати:

предмет, об’єкт вивчення топоніміки, її структуру, місце у системі наук; методичний арсенал дослідження; головні механізми словотворення; приклади топонімічного відображення історичних віх історії України;

вміти:

-інтерпретувати географічні назви як інформаційне джерело історичної географії;

-  аналізувати топоніми, топонімічні ареали на основі міждисциплінарного
підходу;

- аналізувати етимологію назв: наукову і народну;

-  аналізувати українське географічне назівництво крізь призму історичних
періодів;

- аргументувати вагоме прикладне значення топонімічних досліджень

Топоніміка (від др.-грец. Topos - місце і onoma - ім'я, назва) - наука, що вивчає географічні назви, їх походження, смислове значення, розвиток, сучасний стан, написання та вимову, а також природні та соціальні умови минулого, за яких дані назви виникли. Топоніміка є інтегральною науковою дисципліною, яка знаходиться на стику трьох областей знань: географії, історії та лінгвістики.

Предметом дослідження топоніміки є закономірності виникнення, формування і розвитку як окремих географічних назв, так і топонімічних систем (ландшафтів). Під топонімічним ландшафтом розуміють закономірно складену на даній території систему назв форм рельєфу, населених пунктів, водних об’єктів тощо. Дослідження топонімічного ландшафту не виключає вивчення окремо взятої назви, але вимагає врахування цих зв’язків, у яких перебуває кожна назва як складовий елемент природно-топонімічної системи. Саме тому, крім мовознавства, топонімія вивчається ще цілим рядом наук: історією, археологією, географією, народознавством, етнографією, ботанікою, зоологією тощо.

 

    Курс "Управління водними і земельними ресурсами" призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

     Курс "Управління інженерними проектами в геосистемах" призначений для здобувачів  другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо - професійною програмою "Науки про Землю", спеціальності 103 - Науки про Землю.

Метою викладання навчальної дисципліни " Управління інженерними проектами з основами системного аналізу " є надання студентам системи знань про зміст фаз життєвого циклу інвестиційного проекту, структуризацію проекту, основні функції управління проектами та основні інструменти управління проектами, головним з яких є системний аналіз.

Основним завданням вивчення дисципліни " Управління інженерними проектами з основами системного аналізу " є підготовка студента до самостійної роботи з формування ідеї проекту, його виконання та реалізації.

Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-  основні поняття, зміст і значення управління проектами;

-  особливості управління проектами в  гідротехнічному будівництві, водній інженерії, сільськогосподарських, гідротехнічних меліораціях і водному господарстві;

-  фази проекту та особливості управління ними;

-  організаційні структури з управління проектами;

-  форми та джерела фінансування проектів;

-  основні ризики, що виникають під час здійснення гідротехнічних та водогосподарсько-меліоративних проектів;

-  принципи застосотування системного аналізу в управлінні інженерними проектами;

-  програмне забезпечення управління проектами.

 

вміти:

-  організовувати процес підготовки та реалізації проекту;

-  структуризувати та спланувати інвестиційний проект;

-  планувати кошторисну документацію на проект;

-  обґрунтовувати ефективність інвестицій у водогосподарські об’єкти;

-  аналізувати проект для виявлення його сильних та слабких сторін;

-  складати бізнес-план інвестиційного проекту;

-  створювати та керувати командою проекту.

На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин / 3 кредити ЕСТS, у тому числі 44 год – аудиторні заняття (лекції – 22, практичні – 22), самостійна робота – 46 годин.

Нормативна дисципліна професійного спрямування для освітнього рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 071 "Облік і  оподаткування". На вивчення дисципліни передбачено 120 годин, в т.ч. 24 год.  лекції і 36 год. практичні заняття. Форма контролю - іспит.

для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології", спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" 

Електронний курс дисципліни "Фізика" для студентів першого курсу рибогосподарсько-екологічного факультету.

для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою 0517 харчова промисловість та переробка сільскогосподарської продукції, спеціальністю 6.051701 харчові технології та інженерія

"Фінанси" - це нормативна дисципліна для студентів економічного факультету освітнього рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 071 "Облік і оподаткування". На вивчення дисціпліни передбачено 120 годин, в т.ч. лекцій - 24 години, практичні заняття - 36 годин. Форма іспиту - іспит.

Дисципліна "Фінанси, гроші і кредит" є нормативною. Для студентів економічного факультета, спеціальності 6.03050401 "Менеджмент". Навчальним планом передбачено 24 години лекцій і 36 годин семінарсько-практичих занять. По закінченню курса студенти складають іспит.

Нормативна дисципліна професійного спрямування для освітнього рівня "бакалавр"  за напрямом підготовки 071 "облік і оподаткування". На вивчення дисципліни передбачено 120 год., в т.ч., 24 гол. лекції та 36 год. практичні. Форма контролю -іспит.

для студентов 3 курсу факультета водного господарства, будівництва та землеустрою спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій"

Для агрономічного факультету

Курс призначений для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 201 "Агрономія"

Викладач:  Ревтьо О.Я.

Кожного з нас оточує велика кількість інформації, і щодня ця кількість збільшується. Сьогодні людина вже навчилась використовувати новітні технології для аналізу та обробки інформаційних потоків, та отримувати з цього користь. Ефективна обробка великих масивів накопиченої інформації значно полегшує пошук оптимальної стратегії розвитку компанії в сучасних конкурентних умовах. 

Курс "Публічне врядування" відповідає робочій програмі навчальної дисципліни "Публічне врядування". Курс розроблений для студентів 5 курсу спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування". Підсумкова форма контролю - іспит.

Сучасні геодезія та землеустрій неможливі без використання комп’ютерних технологій. Історично склалось так, що в даній галузі використовується програмне забезпечення Digitals. В програмному забезпеченні Digitals можна обробляти теодолітну і тахеометричну зйомку, створювати топографічні і спеціальні карти і плани, накопичувати кадастрову базу даних, будувати моделі рельєфу і моделювати горизонталі, розраховувати площі і обсяги, переглядати карти в тривимірному вигляді, використовувати супутникові знімки, ортофотоплани і скановані карти, створювати текстову і графічну документацію. 

Мета навчальної дисципліни є набуття практичних навиків роботи в «Digitals», так як він  являє собою універсальний інструмент здатний вирішувати безліч найрізноманітніших завдань. І це інструмент, зростаючий разом із запитами користувачів від обробки геодезичних вимірювань і створення техдокументації на одну земельну ділянку, до ведення чергових планів великих міст і індексного-кадастрових карт масштабу області. Вбудована мова скриптів дозволяє досвідченим користувачам ще більше розширити функціональність програми і максимально автоматизувати вирішення власних типових завдань.

Завдання дисципліни  «Комп’ютерні роботи в Digitals» вивчення можливостей та прийомів роботи з програмою Digitals, яка використовується у геодезії, картографії та землеустрої. Вміння розглядати питання обробки геодезичних вимірів, складання топографічних карт та планів, підготовки кадастрових планів, каталогів координат та інших графічних та текстових землевпорядних документів.

Мета викладання навчальної дисципліни "Соціально-економічний розвиток сільських територій" є формування у майбутніх фахівців знань та умінь щодо оцінювання економічного, соціального та екологічного стану розвитку сільських територій, аналітичного обґрунтування розв’язання стратегічних соціально-економічних проблем сільських територій.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Соціально-економічний розвиток сільських територій" є набуття студентами теоретичних і практичних знань з питань аналізу практичних ситуацій, що виникають у сфері соціально-економічного розвитку сільських територій, формування майбутнього спеціаліста, здатного оцінити економічну, соціальну, демографічну, екологічну ситуацію в будь-якому регіоні (області, районі, селі) в умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки; визначити пріоритетні напрями та обґрунтувати ефективні механізми й інструменти вирішення проблем подолання депресивного стану сільських районів, диверсифікації їх економічної бази та створення соціальних і екологічно безпечних умов приватного й трудового життя для сільського населення.

Метою вивчення навчальної дисципліни є теоретична підготовка студентів до практичної діяльності, спрямованої на здійснення наукового обґрунтування і запропонування методичних підходів до розро­бки проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань з урахуванням вимог щодо раціональ­ного використання та охорони земель.

Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття студентами теоретичних і практичних знань з питань аналізу та обґрунтування розмірів землекористувань; оволодіння сучасною нормативно-правовою базою щодо формування проектів землеустрою; опанування сучасними методами та процедурами щодо формування проектів землеустрою; формування у студентів схильності до активного використання сучасних методів та процедур методологічних основ щодо формування проектів землеустрою.

У ринковій економіці всі фактори виробництва: земля, праця і капітал – повинні функціонувати як товар. В іншому разі, коли той чи інший ресурс, у даному випадку земля, виключається з повноцінного товарного обігу, це призводить до звуження дії законів товарного виробництва й унеможливлює досягнення повного ефекту від створення нових форм господарювання на селі ринкового типу.

У нашій країні на законодавчому рівні в основному вирішена проблема створення ринку засобів виробництва, робочої сили, цінних паперів, фінансових ресурсів, інформації, технологій тощо. З прийняттям чинного земельного кодексу закладено правове підґрунтя і для створення ринку землі. Його становлення – це складний процес, зумовлений насамперед політичним чинником.

Головною метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи економічних, організаційних і правових відносин з приводу нерухомого майна, яке засновано на чинних законодавчих і нормативних актах, регулюючих управління різними об'єктами нерухомості і здійснення з ними цивільно-правових операцій з метою отримання бажаного комерційного або соціального результату.

Основним завданням дисципліни «Організація ринку землі» є вивчення теорії і практики функціонування ринку нерухомості як найважливішої сфери підприємницької діяльності. Об'єкти останньої, з одного боку, служать певною гарантією стабільності бізнесу, збереження й примноження вартості капіталу, а з іншого, мають особливий престиж у суспільній свідомості. Саме Організація ринку землі забезпечує, перехід земельних ділянок і всього, що міцно з ним пов'язано, в руки ефективних власників і тим самим грає вирішальну роль в формуванні і зміцненні середнього соціального класу українського суспільства.

Незважаючи на те, що реформування земельних відносин проводиться в Україні вже понад 26 років, проблема економіко-правового захисту прав землевласників зберігає свою актуальність. Відсутність ефективної системи забезпечення й захисту прав на землю вимагає від покупців надзвичайної кмітливості, спеціальних знань і глибокого розуміння ризиків, пов’язаних з інвестиціями в нерухомість. Нерідкі випадки, коли на одну й ту ж земельну ділянку могли бути видані декілька правовстановлюючих документів різним особам, або в результаті розгляду судових спорів власники позбавляються прав на земельні ділянки.

В останні роки набуло особливої популярності «земельне рейдерство» позбавлення прав на ділянки за допомогою спеціально інсценованих бізнес-конфліктів, судових рішень, а також використання «слабких місць» кадастрово-реєстраційної системи, законодавчих прогалин і суперечностей. В Україні, на відміну від багатьох країн, не здійснюється державне регулювання ріелторської діяльності, що в комплексі з недостатньо високим рівнем правової обізнаності українських громадян, створює сприятливі умови для шахрайства й махінацій з правами на землю, а також оскарження договорів купівлі-продажу, обміну, дарування земельних ділянок у судовому порядку.

Мета вивчення навчальної дисципліни «Судова експертиза в землеустрої» є володіння методами проведення судової експертизи, що дозволить:

- організувати комплексну оцінку об’єктів землевпорядної документації;

- перевірити відповідність проектної землевпорядної документації вимогам земельного законодавства;

- підвищити якість розробки землевпорядної документації;

- впровадити передові методи проектування та досягнення науково-технічного прогресу;

регулювання плати за землю;

- підвищити науково-технічний та професійний рівень виконавців судової експертизи землевпорядної документації.

Завдання вивчення дисципліни «Судова експертиза в землеустрої» такі:

• формування знань та володіння нормативно-правовими актами стосовно відповідного вивчення;

• аналіз та оцінка землевпорядної документації щодо відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам, правилам;

 • підготовка обґрунтованих висновків для об’єктів судової експертизи.

Контроль за використанням та охороною земель полягає в забезпеченні додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами земельного законодавства України.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Державний контроль за використанням земель» є теоретична підготовка студентів до практичної діяльності, спрямованої на здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.

Основні завдання вивчення дисципліни «Державний контроль за використанням земель» такі:

 • ознайомлення з сучасною системою контролю у сфері земельних відносин;
 • оволодіння сучасною нормативно-правовою базою державного контролю за використанням та охороною земель;
 • опанування сучасними методами та процедурами державного контролю у сфері земельних відносин;
 • формування у студентів схильності до активного використання сучасних методів та процедур державного контролю за використанням та охороною земель.

Основною метою курсу "ГІС в кадастрових системах" є формування у фахівця теоретичних знань і практичних навичок використання ГІС в землевпорядкуванні та в земельному кадастрі з метою інвентаризації земельних ресурсів та землевласників, прогнозування стану земельного фонду, контролю за використанням та охороною ґрунтів, реєстрації та захисту прав громадян і суб’єктів господарювання тощо.

 Основне завдання навчальної дисципліни «ГІС в кадастрових системах» полягає у вивченні основних теоретичних и практичних аспектів створення упорядкованої геоінформаційної системи про правове, природне, господарське, економічне та просторове положення об'єктів, що підлягають обліку в системі відповідного рівня управління.

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із Світовим досвідом та національними потребами використання методів та програмних продуктів ГІС для створення і ведення кадастрових систем, як державної інформаційно-реєстраційної системи геопросторового положення кадастрових об’єктів, їхніх кількісних і якісних параметрів та правового статусу.

Мета навчального курсу – сприяти формуванню у студентів містобудівного світогляду.

Містобудівна система являє собою сукупність просторово організованих і взаємозалежних матеріальних об'єктів: споруджень, інженерних пристроїв, технічно освоєних територій, що формують середовище громадської життєдіяльності. Для проектування міста важливо знати взаємозв'язок його матеріально-просторової організації та процесів функціонування: виробництва, споживання, комунікацій.

Завдання вивчення дисципліни це засвоєння основ проектування житлових районів міста, виробничої зони міста, вулично-магістральної мережі міста, ландшафтно-рекреаційної зони, інфраструктури міста.

Метою вивчення дисципліни є:

1) Засвоєння основ проектування житлових районів міста, виробничої зони міста, вулично-магістральної мережі міста, ландшафтно-рекреаційної зони, інфраструктури міста.

2) Формування у студентів знань з дисципліни «Планування використання земель населених пунктів» та використання цих знань для раціонального проектування будинків, споруд та їх комплексів.

Проблема управління земельними ресурсами - одного з чинників розширення виробництва та зміцнення фундаменту економіки держави, є найголовнішою у вирішенні соціально-економічного розвитку. Земля є основою матеріального добробуту суспільства, базисним розміщенням людей, виробничих сил, джерелом природних ресурсів.

Раціональне використання і охорона земельних ресурсів пов'язані з національним відродженням нашої країни, яке визначається оптимальним поєднанням використання і охорони земельних ресурсів, балансом між вирішенням соціально-економічних проблем і збереженням землі. Це зобов’язує державу до сталого розвитку землекористування на найвищому сучасному рівні, із застосуванням досягнень світової науки і новітніх технологій в галузі землекористування.

Мета. Основи управління земельними ресурсами є спеціальною дисципліною в процесі підготовки інженерів-землевпорядників і має своєю метою пізнання сутності і закономірностей розвитку управління земельними ресурсами, вивчення методів та механізмів управління. Кожному способу суспільного виробництва, рівню продуктивних сил і виробничих відносин відповідають певна система управління земельними ресурсами, зумовлена панівною формою власності на землю й інші засоби виробництва, а також властиві їм форми землекористування. Щоб правильно зрозуміти суть і основні шляхи розвитку управління земельними ресурсами, обґрунтувати його зміст і розкрити закономірності його зміни в конкретних умовах земельного ладу, необхідно простежити історичний зв'язок управління з іншими явищами та конкретний історичний досвід.

Завдання. Особливості викладання дисципліни полягають у вивченні таких положень:

- історичні та соціальні передумови розвитку управління земельними ресурсами;

- теоретичні основи управління земельними ресурсами;

- методи управління земельними ресурсами;

- специфіка управління земельними ресурсами різних форм власності;

- особливості управління земельними ресурсами різного цільового призначення.

Мета  дисципліни «Автоматизація ДЗК» полягає у засвоєнні і набутті слухачами необхідних теоретичних знань та практичних навичок у сфері автоматизації державного земельного кадастру та формування знань про розвиток автоматизованих систем України та світу, внесок українських і закордонних вчених.

Завдання вивчення дисципліни є формування у фахівця теоретичних знань і практичних навичок забезпечення автоматизації земельно-кадастрових робіт для планування розвитку територій, інвентаризації земельних ресурсів, прогнозування  стану земельного фонду, контролю за використанням та охороною ґрунтів.

Метою вивчення дисципліни «Автоматизація робіт в землеустрої» при підготовці інженерів – землевпорядників полягає в засвоєнні студентами теорії і практики в застосуванні методики комплексної автоматизації землеустрою із застосуванням нових технологій в землевпорядному проектуванні, а саме, уміння пошуку найкращого варіанту виконання робіт з використанням електронних тахеометрів, сканерів, комп’ютерної техніки, пакету прикладного програмного забезпечення та за допомогою економіко-математичного моделювання, ГІС-технологій і штучного інтелекту (експертних систем) досягнути швидких, якісних результатів при мінімальних затратах на інженерну роботу працівників та матеріально-технічнні засоби.

Завдання дисципліни - навчити студентів використовувати існуючі методи та методики в розробці і обґрунтуванні проектних рішень та проектів землеустрою шляхом автоматизованих технологій на базі комп'ютерних програмно-апаратних комплексів.

У тематику практичних занять внесені ключові функції і структурні елементи автоматизації землевпорядного проектування, оволодіння якими вимагає навиків організаційної і технологічної поведінки та творчого мислення. Заняття проводяться в комп’ютерному класі з відповідним програмним забезпеченням. Вивчення курсу базується на придбаних студентами раніше знаннях з геодезії, вищої математики, обчислювальної техніки, ЕММ і моделювання в землеустрої, картографії, землевпорядного проектування тощо.